31994R0355[1]

A Tanács 355/94/EK rendelete (1994. február 14.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 355/94/EK RENDELETE

(1994. február 14.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a 918/83/EGK rendelet 45. cikkének rendelkezései szerint harmadik országból érkező utasok személyi poggyászában lévő áruk behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve hogy ez a behozatal nem kereskedelmi jellegű;

mivel a 918/83/EGK rendelet ( 4 ) 47. cikkének rendelkezéseivel összhangban, a behozatali vámok alóli mentességgel utasonként behozható áruk összértéke nem haladhatja meg a 45 ECU összeget; mivel a 47. cikk második albekezdésével összhangban a tagállamok a 15. életévüket még be nem töltött utasok esetében ezt az összértéket 23 ECU összegre korlátozhatják;

mivel tekintettel kell lenni nemzetközi szakmai szervezetek által az utasok érdekében ajánlott intézkedésekre, különösen a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény F. mellékletének (3) bekezdésében előírt intézkedésekre;

mivel ezek a célkitűzések a mentességek növelésével érhetők el;

mivel Németország számára egy korlátozott időszakra eltérési lehetőséget kell biztosítani, figyelembe véve azokat a gazdasági nehézségeket, amelyeket a mentességek mennyisége valószínűsíthetően előidéz, különösen azon utasok tekintetében, akik a Németországot a nem EFTA-tagállam harmadik országokkal összekötő szárazföldi határokon vagy az említett országokból parthajózási útvonalakon érkeznek ezen tagállam területére;

mivel a kontinentális Spanyolország, valamint és Melilla és Ceuta között különleges kapcsolatok vannak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 918/83/EGK rendelet rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

1. A 47. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. cikk

A 45. cikkben hivatkozott mentesség utasonként legfeljebb 175 ECU összértékig adható meg a 46. cikkben felsoroltaktól eltérő árukra.

Mindazonáltal, a tagállamok ezt az összeget 90 ECU-re csökkenthetik a 15 éves kor alatti utasok esetében."

2. A rendelet szövege a következő cikkel egészül k i:

"47a. cikk

(1) A 47. cikk első albekezdése rendelkezéseitől való eltéréssel Spanyolország számára engedélyezett, hogy 2000. december 31-ig a Ceutából és Melillából a vámterületre behozott áruk esetében 600 ECU értékig mentességet alkalmazzon a Tanács 1992. október 12-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelete ( 5 ) 3. cikkének (1) bekezdése negyedik francia bekezdésében Spanyolországgal kapcsolatosan előírt rendelkezések szerint.

(2) A 47. cikk második albekezdése rendelkezéseitől való eltéréssel Spanyolország számára engedélyezni kell, hogy a mentesség értékét 150 ECU összegre korlátozza a 15. életévüket még be nem töltött utasok esetében."

2. cikk

Ez a rendelet 1994. április 1-jén lép hatályba.

However, with regard to the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria, this Regulation shall apply as from 1 January 2003 for goods imported by travellers entering German or Austrian territory by a land frontier linking these two Member States to countries other than Member States and the EFTA members or, where applicable, by means of coastal navigation coming from the said countries.

However, those Member States shall apply an allowance of not less than ECU 100 from 1 January 1999 to imports by the travellers referred to in the preceding subparagraph. They shall jointly increase that amount gradually, with a view to applying the threshold in force in the Community to the said imports by 1 January 2003 at the latest.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 254., 1986.10.11., 7. o.

( 2 ) HL C 13., 1988.1.18, 173. o.

( 3 ) HL C 105., 1987.4.24, 4. o.

( 4 ) Az utoljára a 3357/91/EGK rendelettel (HL L 318., 1991.11.20., 3. o.) módosított rendelet, HL L 105., 1983.4.23, 1. o.

( 5 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R0355 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R0355&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R0355-19980101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R0355-19980101&locale=hu