Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37842/2012/3. számú precedensképes határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (FOGYASZTÓVÉDELMI ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [1999. évi XLII. törvény (Nvt.) 5. §, 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 3. §, 19. §, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (Ker. kr.) 7. §] Bírók: Fekete Ildikó, Kárpáti Zoltán, Pál Zoltán

A határozat elvi tartalma:

Gazdasági reklám megvalósulásának hiányában nem lehet jogszabályba ütköző reklámtevékenységet megállapítani és szankcionálni, még ha az árusítás helye jogellenes is.

***********

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

Kfv.III.37.842/2012/3.szám

A Kúria a Félix Péter elnök által képviselt ... felperesnek a ...Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság /1088 Budapest, József krt. 6./ alperes ellen fogyasztóvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Törvényszék 2012. október 4. napján kelt 22.K.33.536/2011/11. számú jogerős ítélete ellen az alperes által 12. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 22.K.33.536/2011/11. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a Kúria a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 50.000 (ötvenezer) forint együttes elsőfokú és felülvizsgálati perköltséget.

A kereseti és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Az ... Egyesület 2010. november 23-án reklám-felügyeleti eljárást kezdeményezett a Fogyasztóvédelmi Hatóság előtt a www....hu/> elérhetőségen illegális dohánykereskedelemmel és reklámozással foglalkozó webáruház üzemeltetője ellen.

A beadvány szerint ezen a honlapon számtalan dohányterméket árral együtt ismertet és árul az üzemeltető.

Az elsőfokú hatóság 2010. november 26-án eljárást indított a ... Kft. ellen, és nyilatkozattételre hívta fel. A kft. az ügyben nyilatkozatot tett, amelyhez mellékelte Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtott kérelmét és a jegyző igazolását, valamint a 2010. szeptember 15-én kelt határozatot, mellyel a jegyző a kft. részére üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységre és csomagküldő kereskedelmi tevékenységre, dohánytermékek témakörre ... elnevezéssel működési engedélyről az igazolást kiadta.

Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a 2011. február 3-án kelt BPF-572-3/2011. számú határozatával 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a kft-t. A határozat ellen az eljárást kezdeményező fellebbezéssel élt, amelynek elbírálása során az alperes a 2011. május 9-én kelt végzésével az elsőfokú határozatot megsemmisítette, és az ügyben új eljárás lefolytatását rendelte el.

A megismételt eljárás eredményeként a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a 2011. június 23-án kelt BPF-00572-10/2011. számú határozata rendelkező részében kimondta, hogy a vizsgált tényállással kapcsolatban nem állapít meg jogsértést.

A felperes fellebbezett a határozat ellen, amelynek elbírálása során az alperes a 2011. augusztus 4. napján kelt HAJ-01195/6/2011. számú másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A felperes keresetében az alperes határozatának felülvizsgálatát, az általa megjelölt jogsértések megállapítását és szankció alkalmazását kérte. Arra hivatkozott, hogy az alperes megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 19. §-ának, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. §-ának rendelkezéseit.

Hivatkozott továbbá a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Ndtv.) 5. § /5/ és /6/ bekezdésének sérelmére is.

Az ügy első tárgyalásán a felperes keresetét az írásbelivel egyezően változatlanul fenntartva bemutatta a XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzője 2011. szeptember 19-én kelt tájékoztatását, mely szerint a kft. által forgalmazott dohánytermékek árusításával kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat miatt indult eljárás eredményeként e cég ezen tevékenysége megszűnt, a dohánytermékek forgalmazására kiadott működési engedély a hatóság nyilvántartásában törlésre került.

A törvényszék a felperes keresetét alaposnak értékelte és az alperes határozatát - az elsőfokú határozatra is kiterjedően - hatályon kívül helyezte, az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte.

Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságnak a perbeli reklám-felügyeleti eljárás keretében fő szabályként a Grtv. előírásaira figyelemmel kellett eljárnia, amely törvény 10. §-a értelmében tilos az olyan áru reklámja, amelynek forgalmazása jogszabályba ütközik.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. /IX. 29./ Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § /1/ bekezdése - utalva a 3. számú mellékletben meghatározott termékek között a dohánytermékekre - kimondja, hogy dohánytermék kizárólag üzletben forgalmazható.

Mindezek alapján a törvényszék álláspontja szerint kimondható, hogy csomagküldő kereskedelmi tevékenység körében nincs mód dohánytermékek forgalmazására, tehát a perbeli dohánytermék-forgalmazás jogszabályba ütközik, így reklámja is tilos.

A törvényszék megítélése szerint a közigazgatási szervek tévesen mondták ki, hogy a fogyasztó tájékoztatása nem reklámcélból valósult meg, ezért nem is sérülhetett a Grtv. 3. § d) pontjában foglalt előírás. A hatóságok döntéshozataluk során teljes mértékben figyelmen kívül hagyták annak a kérdésnek a tisztázását, hogy jogszerű volt-e a perbeli tevékenység.

Nem indokolta érdemben értékelhetően azon álláspontját a hatóság, hogy mire irányulhatott a perbeli weboldalon talált közlés, tájékoztatás, ha nem az érintett termék értékesítésének előmozdítására.

Nem tartotta megalapozottnak a törvényszék azt az alperesi hivatkozást, mely szerint a perbeli webáruházban a fogyasztó elé táruló felület a gyakorlatban a fizikailag létező üzlethelyiségben található termékárusító helynek felel meg, hisz a dohánytermékek kereskedelmére vonatkozóan nem úgy rendelkezik a Kormányrendelet, hogy "üzletben, vagy annak megfelelő helyen", hanem azt mondja ki kategorikusan, hogy dohánytermék kizárólag üzletben forgalmazható.

Rámutatott arra a törvényszék, hogy az iratokból megállapíthatóan a forgalmazó az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező XI. kerületi jegyzőtől kért és kapott működési engedélyt csomagküldő dohánytermék-kereskedelemre; e működési engedélyt a forgalmazó 2011. augusztus 26-án önként visszaadta - e jegyzői eljárások jogszerűségének vizsgálata nem képezhette jelen per tárgyát.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!