A Kúria Kfv.37842/2012/3. számú precedensképes határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (FOGYASZTÓVÉDELMI ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [1999. évi XLII. törvény (Nvt.) 5. §, 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 3. §, 19. §, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (Ker. kr.) 7. §] Bírók: Fekete Ildikó, Kárpáti Zoltán, Pál Zoltán

A határozat elvi tartalma:

Gazdasági reklám megvalósulásának hiányában nem lehet jogszabályba ütköző reklámtevékenységet megállapítani és szankcionálni, még ha az árusítás helye jogellenes is.

***********

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

Kfv.III.37.842/2012/3.szám

A Kúria a Félix Péter elnök által képviselt ... felperesnek a ...Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság /1088 Budapest, József krt. 6./ alperes ellen fogyasztóvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Törvényszék 2012. október 4. napján kelt 22.K.33.536/2011/11. számú jogerős ítélete ellen az alperes által 12. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 22.K.33.536/2011/11. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a Kúria a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 50.000 (ötvenezer) forint együttes elsőfokú és felülvizsgálati perköltséget.

A kereseti és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Az ... Egyesület 2010. november 23-án reklám-felügyeleti eljárást kezdeményezett a Fogyasztóvédelmi Hatóság előtt a www....hu/> elérhetőségen illegális dohánykereskedelemmel és reklámozással foglalkozó webáruház üzemeltetője ellen.

A beadvány szerint ezen a honlapon számtalan dohányterméket árral együtt ismertet és árul az üzemeltető.

Az elsőfokú hatóság 2010. november 26-án eljárást indított a ... Kft. ellen, és nyilatkozattételre hívta fel. A kft. az ügyben nyilatkozatot tett, amelyhez mellékelte Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtott kérelmét és a jegyző igazolását, valamint a 2010. szeptember 15-én kelt határozatot, mellyel a jegyző a kft. részére üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységre és csomagküldő kereskedelmi tevékenységre, dohánytermékek témakörre ... elnevezéssel működési engedélyről az igazolást kiadta.

Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a 2011. február 3-án kelt BPF-572-3/2011. számú határozatával 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a kft-t. A határozat ellen az eljárást kezdeményező fellebbezéssel élt, amelynek elbírálása során az alperes a 2011. május 9-én kelt végzésével az elsőfokú határozatot megsemmisítette, és az ügyben új eljárás lefolytatását rendelte el.

A megismételt eljárás eredményeként a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a 2011. június 23-án kelt BPF-00572-10/2011. számú határozata rendelkező részében kimondta, hogy a vizsgált tényállással kapcsolatban nem állapít meg jogsértést.

A felperes fellebbezett a határozat ellen, amelynek elbírálása során az alperes a 2011. augusztus 4. napján kelt HAJ-01195/6/2011. számú másodfokú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A felperes keresetében az alperes határozatának felülvizsgálatát, az általa megjelölt jogsértések megállapítását és szankció alkalmazását kérte. Arra hivatkozott, hogy az alperes megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 19. §-ának, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. §-ának rendelkezéseit.

Hivatkozott továbbá a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Ndtv.) 5. § /5/ és /6/ bekezdésének sérelmére is.

Az ügy első tárgyalásán a felperes keresetét az írásbelivel egyezően változatlanul fenntartva bemutatta a XI. kerület Újbuda Önkormányzat Jegyzője 2011. szeptember 19-én kelt tájékoztatását, mely szerint a kft. által forgalmazott dohánytermékek árusításával kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat miatt indult eljárás eredményeként e cég ezen tevékenysége megszűnt, a dohánytermékek forgalmazására kiadott működési engedély a hatóság nyilvántartásában törlésre került.

A törvényszék a felperes keresetét alaposnak értékelte és az alperes határozatát - az elsőfokú határozatra is kiterjedően - hatályon kívül helyezte, az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte.

Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságnak a perbeli reklám-felügyeleti eljárás keretében fő szabályként a Grtv. előírásaira figyelemmel kellett eljárnia, amely törvény 10. §-a értelmében tilos az olyan áru reklámja, amelynek forgalmazása jogszabályba ütközik.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. /IX. 29./ Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § /1/ bekezdése - utalva a 3. számú mellékletben meghatározott termékek között a dohánytermékekre - kimondja, hogy dohánytermék kizárólag üzletben forgalmazható.

Mindezek alapján a törvényszék álláspontja szerint kimondható, hogy csomagküldő kereskedelmi tevékenység körében nincs mód dohánytermékek forgalmazására, tehát a perbeli dohánytermék-forgalmazás jogszabályba ütközik, így reklámja is tilos.

A törvényszék megítélése szerint a közigazgatási szervek tévesen mondták ki, hogy a fogyasztó tájékoztatása nem reklámcélból valósult meg, ezért nem is sérülhetett a Grtv. 3. § d) pontjában foglalt előírás. A hatóságok döntéshozataluk során teljes mértékben figyelmen kívül hagyták annak a kérdésnek a tisztázását, hogy jogszerű volt-e a perbeli tevékenység.

Nem indokolta érdemben értékelhetően azon álláspontját a hatóság, hogy mire irányulhatott a perbeli weboldalon talált közlés, tájékoztatás, ha nem az érintett termék értékesítésének előmozdítására.

Nem tartotta megalapozottnak a törvényszék azt az alperesi hivatkozást, mely szerint a perbeli webáruházban a fogyasztó elé táruló felület a gyakorlatban a fizikailag létező üzlethelyiségben található termékárusító helynek felel meg, hisz a dohánytermékek kereskedelmére vonatkozóan nem úgy rendelkezik a Kormányrendelet, hogy "üzletben, vagy annak megfelelő helyen", hanem azt mondja ki kategorikusan, hogy dohánytermék kizárólag üzletben forgalmazható.

Rámutatott arra a törvényszék, hogy az iratokból megállapíthatóan a forgalmazó az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező XI. kerületi jegyzőtől kért és kapott működési engedélyt csomagküldő dohánytermék-kereskedelemre; e működési engedélyt a forgalmazó 2011. augusztus 26-án önként visszaadta - e jegyzői eljárások jogszerűségének vizsgálata nem képezhette jelen per tárgyát.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére