32010L0002[1]

A Bizottság 2010/2/EU irányelve ( 2010. január 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2010/2/EU IRÁNYELVE

(2010. január 27.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/37/EK bizottsági irányelv (2) felvette a klórmekvátot mint hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A klórmekvát felvételére irányuló kérelem benyújtásakor a hatóanyag bejelentője, a CCC munkacsoport növényi növekedésszabályozóként való felhasználásról szóló adatokat bocsátott rendelkezésre, amelyek alátámasztották azt az általános következtetést, hogy a klórmekvát-tartalmú növényvédő szerek várhatóan meg fognak felelni a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott biztonsági követelményeknek. A klórmekvátot azonban azzal a különleges rendelkezéssel vették fel az említett irányelv I. mellékletébe, hogy a tagállamok csak gabonafélék esetében való használatát engedélyezhetik.

(3) Az említett használaton felül Belgium és Svédország most kérelmezi a különleges rendelkezések módosítását, hogy a klórmekvát használható legyen dísznövények, illetve fűvetőmagok esetében is. A tagállamok 2009. október 29-én és november 4-én arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy következtetésük szerint a felhasználás kért kiterjesztése nem jelent további kockázatokat azokon túl, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a klórmekvátra vonatkozó különleges rendelkezésekben és az anyagról készített bizottsági felülvizsgálati jelentésben már figyelembe vettek. A kiterjesztés ugyanis emberi fogyasztásra nem alkalmas terményekre vonatkozik, és így élelmiszerekben nem marad vissza klórmekvát. Ezenkívül a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének különleges rendelkezéseiben meghatározott alkalmazási paraméterek változatlanok maradnak.

(4) Ezért indokolt a klórmekvátra vonatkozó különleges rendelkezések módosítása.

(5) Ezért a 91/414/EGK irányelvet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. május 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. május 29-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 104., 2009.4.24., 23. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 281. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0002 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0002&locale=hu

Tartalomjegyzék