32009L0037[1]

A Bizottság 2009/37/EK irányelve ( 2009. április 23. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát, a rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/37/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát, a rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propaquizafopot, a quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zéta-cipermetrint is.

(2) E hatóanyagok esetében a bejelentők által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében kötelesek a tárgyban értékelő jelentést és ajánlást benyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA). A klórmekvát és a teflubenzuron esetében a referens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2007. április 27-én, illetve 2007. augusztus 6-án minden vonatkozó információt benyújtott. A rézvegyületek esetében a referens tagállam Franciaország volt, amely 2007. június 7-én minden vonatkozó információt benyújtott. A propaquizafop esetében a referens tagállam Olaszország volt, amely 2005. szeptember 22-én minden vonatkozó információt benyújtott. A quizalofop-P esetében a referens tagállam Finnország volt, amely 2007. február 1-jén (quizalofop-P-etil változat), illetve 2007. május 2-jén (quizalofop-P-tefuril változat) minden vonatkozó információt benyújtott. A zéta-cipermetrin esetében a referens tagállam Belgium volt, amely 2006. július 10-én minden vonatkozó információt benyújtott.

(3) A tagállamok és az EFSA szakmai vizsgálatnak vetették alá az értékelő jelentéseket, melyeket a klórmekvát és a teflubenzuron esetében 2008. szeptember 29-én, a rézvegyületek és a zéta-cipermetrin esetében 2008. szeptember 30-án, a propaquizafop és a quizalofop-P esetében pedig 2008. november 26-án nyújtottak be a Bizottsághoz az EFSA tudományos jelentései (4) formájában. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálták a jelentéseket, majd a klórmekvátról, a rézvegyületekről, a propaquizafopról, a quizalofop-P-ről, a teflubenzuronról, illetve a zéta-cipermetrinről szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2009. január 23-án véglegesítették.

(4) A különböző vizsgálatok szerint a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propaquizafopot, a quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zéta-cipermetrint tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában - és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentéseiben részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően - megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. Ezért ezeket a hatóanyagokat indokolt felvenni az I. mellékletbe annak érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezései szerint valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(5) Ettől függetlenül indokolt további információkat beszerezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Ezért a klórmekvát esetében fel kell kérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson további adatokat az anyag sorsáról és viselkedéséről (20 °C-on végzendő adszorpciós vizsgálatok, a talajvízben, a felszíni vizekben és az üledékben kialakuló koncentrációkra vonatkozó előrejelzések újraszámolása), az anyag állati termékekben és vízben történő kimutatására szolgáló módszerekről, valamint a madarakra, az emlősökre és a vízi szervezetekre jelentett kockázatokról. Továbbá a rézvegyületek esetében fel kell kérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson további adatokat a belélegzés kockázatáról, valamint a nem célszervezetekre, a talajra és a vízre vonatkozó kockázatfelmérésről. Továbbá a propaquizafop esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson adatokat az Ro 41-5259 szennyező anyagról, valamint a vízi szervezetekre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatról. Emellett a quizalofop-P esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson adatokat a nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatról. Végül a zéta-cipermetrin esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson további adatokat az anyag sorsáról és viselkedéséről (aerob bomlás a talajban), valamint a madarakra (hosszú távú kockázat), a vízi szervezetekre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatról.

(6) Ami a rézvegyületeket illeti, a réz a természetben is előforduló esszenciális mikroelem. A réz felhalmozódik a talajban, továbbá a talajban található réz mennyiségét nemcsak a növényvédő termékek használata befolyásolja, hanem az állattenyésztés és a trágyázás is. Ezért azokon a veszélyeztetett területeken, ahol a talaj rézzel való szennyezettsége aggodalomra ad okot, a tagállamoknak megfigyelő programokat kell indítaniuk annak érdekében, hogy szükség szerint korlátozásokat - például maximálisan alkalmazható dózisokat - vezessenek be.

(7) A 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése szerint valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét illetően korlátozásokat lehet kikötni. A rézvegyületek esetében a kockázatfelmérés ökotoxikológiai aggályokat vetett fel, ezért szükséges a jegyzéken szereplés időtartamára vonatkozó korlátozás, hogy a tagállamok rövidebb idő elteltével vizsgálhassák felül a már forgalomban lévő, rezet tartalmazó növényvédő szereket. Emellett jelenleg folyik a rézvegyületek értékelése a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK (5) európai parlamenti és tanácsi irányelv és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 1907/2006/EK (6) európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében. Mint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő összes többi anyag esetében, a rézvegyületek helyzetét is felül lehet vizsgálni az említett irányelv 5. cikkének (5) bekezdése értelmében az esetleg felmerülő új adatok fényében.

(8) Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új kötelezettségek teljesítésére.

(9) A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett indokolt a felvétel után hat hónapot hagyni arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propaquizafopot, a quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zéta-cipermetrint tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük, vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani a III. melléklet szerinti, az egyes növényvédő szerek összes felhasználási céljára vonatkozó teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvek szerinti benyújtására és értékelésére.

(10) A 3600/92/EGK bizottsági rendelet keretében értékelt és a 91/414/EGK (7) irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáférés tekintetében. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelmények szerint összeállított dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(11) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. május 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. június 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2010. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a klórmekvát, a rézvegyület, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő engedélyeit.

Az említett időpontig különösen arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletének a klórmekvátra, a rézvegyületekre, a propaquizafopra, a quizalofop-P-re, a teflubenzuronra, illetve a zéta-cipermetrinre vonatkozó feltételei teljesülnek-e, az e hatóanyagokra vonatkozó bejegyzés B. részében megjelöltek kivételével, és hogy az engedély jogosultja rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzáférhet-e az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely klórmekvátot, rézvegyületeket, propaquizafopot, quizalofop-P-t, teflubenzuront vagy zéta-cipermetrint tartalmaz egyedüli hatóanyagként vagy olyan hatóanyagok egyikeként, amelyek legkésőbb 2009. november 30-ig felvételre kerülnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található jegyzékbe, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és az irányelv I. mellékletében a klórmekvát, a rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron, illetve a zéta-cipermetrin bejegyzése B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a) ha a növényvédő szerben a klórmekvát, a rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron vagy a zéta-cipermetrin az egyedüli hatóanyag, akkor legkésőbb 2014. május 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) a klórmekvátot, a rézvegyületeket, a propaquizafopot, a quizalofop-P-t, a teflubenzuront és a zéta-cipermetrint több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2014. május 31-ig, vagy a módosításra vagy visszavonásra abban (azokban) a szóban forgó irányelvben vagy irányelvekben megállapított időpontok közül a későbbi határidőig, amely(ek) az érintett anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvette(felvették).

4. cikk

Ez az irányelv 2009. december 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) Az EFSA 179. tudományos jelentése (2008). A klórmekvát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 29-én).

Az EFSA 187. tudományos jelentése (2008). A rézvegyület hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 30-án).

Az EFSA 204. tudományos jelentése (2008). A propaquizafop hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. november 26-án).

Az EFSA 205. tudományos jelentése (2008). A quizalofop-P hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. november 26-án).

Az EFSA 184. tudományos jelentése (2008). A teflubenzuron hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 29-én).

Az EFSA 196. tudományos jelentése (2008). A zéta-cipermetrin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 30-án).

(5) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(6) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(7) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0037&locale=hu

Tartalomjegyzék