Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31999R0519[1]

A Bizottság 519/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek működési alapjaira, illetve az aszalt szőlő és a füge tárolási támogatására vonatkozó meghatározó ügyleti tények tekintetében a 293/98/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 519/1999/EK rendelete

(1999. március 9.)

a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek működési alapjaira, illetve az aszalt szőlő és a füge tárolási támogatására vonatkozó meghatározó ügyleti tények tekintetében a 293/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az euró agromonetáris rendszerének létrehozásáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel az 1551/98/EK rendelettel [2] módosított 293/98/EK bizottsági rendelet [3] meghatározta a gyümölcs- és zöldségágazatban, illetve a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek ágazatában alkalmazandó meghatározó ügyleti tényeket;

mivel a legutóbb az 1647/98/EK rendelettel [4] módosított, a működési programok, a működési alapok és a közösségi pénzügyi támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. március 3-i 411/97/EK bizottsági rendelet [5] mellékletének 2. pontja meghatározza a működési programba felvehető általános költségek összegének felső határát; mivel ez az összeg egy évre vonatkozó összeg; mivel a 2799/98/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében és az euró agromonetáris rendszerének a mezőgazdasági ágazatban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 22-i 2808/98/EK bizottsági rendelet [6] 4. cikkének (2) bekezdésétől eltérően erre az összegre az érintett működési alap egyéb elemeire vonatkozó átváltási árfolyamot szükséges alkalmazni;

mivel a 2199/97/EK rendelettel [7] módosított, a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet [8] 9. cikkének (4) bekezdése rendelkezett az aszalt szőlő és füge tárolási támogatásáról; mivel ezt a támogatást a raktározás tényleges időtartama alapján folyósítják; mivel az ügyintézés megvalósíthatóságához kapcsolódó okokból és a 2799/98/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a támogatás folyósításához havi meghatározó ügyleti tényt szükséges meghatározni;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság, illetve a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 293/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 411/97/EK rendelet mellékletének 2. pontjában megállapított átalányösszegre alkalmazandó mezőgazdasági átváltási árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amelyre ez az összeg vonatkozik.";

2. a 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A 2201/96/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdésében említett tárolási támogatásra alkalmazandó mezőgazdasági átváltási árfolyam meghatározó ügyleti ténye annak a hónapnak az első napja, amelyre a támogatást megadják."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. március 9-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

[2] HL L 202., 1998.7.18., 28. o.

[3] HL L 30., 1998.2.4., 16. o.

[4] HL L 210., 1998.7.28., 59. o.

[5] HL L 62., 1997.3.4., 9. o.

[6] HL L 349., 1998.12.24., 36. o.

[7] HL L 303., 1997.11.6., 1. o.

[8] HL L 297., 1996.11.21., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R0519 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R0519&locale=hu