32001R1808[1]

A Bizottság 1808/2001/EK rendelete (2001. augusztus 30.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 1808/2001/EK rendelete

(2001. augusztus 30.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1579/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 19. cikke 1., 2. és 4. pontjára,

mivel:

(1) Rendelkezésekre van szükség a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásához és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban "az Egyezmény") előírásai teljes körű teljesítésének biztosítása érdekében.

(2) A 338/97/EK rendelet egységes végrehajtásának érdekében meg kell határozni az engedély és bizonyítvány iránti kérelmek elbírálásának, valamint ezen okmányok kiadásának, érvényességének és felhasználásának részletes feltételeit és kritériumait. Ennek megfelelően meg kell állapítani azon mintákat, amelyekkel az említett formanyomtatványoknak meg kell egyezniük.

(3) Továbbá meg kell állapítani az állatfajok fogságban született és nevelt példányai és a növényfajok mesterségesen szaporított példányai kezelésének feltételeire és kritériumaira vonatkozó részletes rendelkezéseket az e példányok esetében alkalmazandó eltérések egységes végrehajtása érdekében.

(4) A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságnak minősülő példányokra vonatkozó eltérések megkövetelik azon rendelkezések biztosítását, amelyek az Egyezmény VII. cikke (3) bekezdésének teljesítését biztosítják.

(5) A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében szereplő, belső kereskedelemre vonatkozó tilalmaktól való általános eltérések egységes alkalmazásának biztosítása céljából meg kell adni az ezek meghatározására vonatkozó feltételeket és kritériumokat.

(6) Ki kell dolgozni a fajok bizonyos példányainak jelölési eljárásait annak érdekében, hogy lehetővé váljon azok azonosítása, és biztosítható legyen a 338/97/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazása.

(7) Meg kell állapítani a 338/97/EK rendeletben előírt időszakos jelentések tartalmára, alakiságaira és benyújtására vonatkozó rendelkezéseket.

(8) A 338/97/EK rendelet mellékleteinek jövőbeni módosítása érdekében valamennyi szükséges információnak rendelkezésre kell állnia, különösen a fajok biológiai és kereskedelmi helyzetére, azok felhasználására és kereskedelmük ellenőrzési módszereire vonatkozóan.

(9) A legutóbb az 1006/98/EK bizottsági rendelettel [3] módosított, a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. május 26-i 939/97/EK bizottsági rendeletet [4] többször jelentősen módosították; mivel további módosításokat kell végrehajtani, azt az átláthatóság érdekében hatályon kívül kell helyezni és egy új rendelettel kell azt helyettesíteni.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS FORMANYOMTATVÁNYOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában és a 338/97/EK rendelet 2. cikkének fogalommeghatározásain túlmenően:

a) "a megszerzés időpontja": azon időpont, amikor a példányt a vadonból befogták, az a fogságban megszületett vagy azt mesterségesen szaporították;

b) "az első generációs utód (F1)": ellenőrzött környezetben született olyan példány, amelynek legalább egyik szülője a vadonban fogant vagy onnan fogták be;

c) "a második generációs utód (F2)" és "a későbbi generációs utód (F3, F4 stb.)": olyan ellenőrzött környezetben született példány, amely szintén ellenőrzött környezetben született szülőktől származik;

d) "tenyészállomány": a tenyésztési eljárás során szaporításra használt valamennyi állat;

e) "ellenőrzött környezet": az a környezet, amelyet egy bizonyos állatfaj szaporítása céljából alakítottak ki, amelynek határait az adott faj példányainak, tojásainak vagy ivarsejtjeinek az ellenőrzött környezetbe történő be- vagy kilépésének megakadályozására tervezték, és amelynek általános, szükséges, de nem elégséges feltételei a mesterséges búvóhely biztosítása, a hulladék eltávolítása, az egészségügyi felügyelet, a ragadozók elleni védelem és a mesterséges takarmányozás;

f) "rendes körülmények között a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy": azon személy, aki foglalkozási kötöttségek miatt vagy - foglalkozási kötöttséggel nem rendelkező személy esetében - olyan személyes kötöttségek miatt, amelyek közeli kapcsolatot jelentenek e személy és a lakóhelye között, az egyes naptári években legalább 185 napig a Közösség területén tartózkodik;

2. cikk

(1) Azon formanyomtatványoknak, amelyeken a behozatali engedélyeket, kiviteli engedélyeket, újrakiviteli bizonyítványokat és az ezen okmányok iránti kérelmeket kiállítják - a nemzeti hatóságok számára fenntartott részek kivételével - meg kell felelniük az I. mellékletben szereplő mintának.

(2) A behozatali bejelentések formanyomtatványainak - a nemzeti hatóságok számára fenntartott részek kivételével - meg kell felelniük a II. mellékletben szereplő mintának. A formanyomtatványokon sorszám szerepelhet.

(3) Azon formanyomtatványoknak, amelyeken a 338/97/EK rendelet 10. cikkében említett bizonyítványokat és az e bizonyítványokra vonatkozó kérelmeket kiállítják - a nemzeti hatóságok számára fenntartott részek kivételével - meg kell felelniük a III. mellékletben szereplő mintának. A tagállamok azonban rendelkezhetnek arról, hogy az előrenyomtatott szöveg helyett a 18. és 19. rovat csak a megfelelő bizonyítványt és/vagy felhatalmazást tartalmazza.

(4) A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett címkék formájának meg kell felelnie a IV. mellékletben lévő mintának.

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett formanyomtatványokhoz használt papír nem tartalmazhat facsiszolatot, annak az írás céljára megfelelőnek és legalább 55 g súlyúnak kell lennie.

(2) A 2. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett formanyomtatványoknak 210 × 297 mm (A4) méretűnek kell lenniük, legfeljebb mínusz 18 mm és plusz 8 mm tűréshatárral.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében említett formanyomtatványok papírjának az alábbi színűnek kell lennie:

a) az 1. - eredeti - formanyomtatvány esetében fehér, az előoldalon szürkével nyomtatott guilloche háttérmintával, hogy bármilyen mechanikai vagy kémiai eszközzel végzett hamisítás kimutatható legyen;

b) a 2. - tulajdonos másodpéldányát képező - formanyomtatvány esetében sárga;

c) a 3. - amely behozatali engedély esetén a kiviteli vagy újrakiviteli ország másodpéldánya, kiviteli engedély illetve újrakiviteli bizonyítvány esetében pedig a vámhatóság által a kiállító hatóságnak visszajuttatott másodpéldány - formanyomtatvány esetében halványzöld;

d) a 4. - a kiállító hatóság másodpéldányát képező - formanyomtatvány esetében rózsaszínű;

e) az 5. formanyomtatvány - a kérelem - esetében fehér.

(4) A 2. cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványok papírjának az alábbi színűnek kell lennie:

a) az 1. - eredeti - formanyomtatvány esetében fehér;

b) a 2. - az importőr másodpéldányát képező - formanyomtatvány esetében sárga.

(5) A 2. cikk (3) bekezdésében említett formanyomtatványok papírjának az alábbi színűnek kell lennie:

a) az 1. - eredeti - formanyomtatvány esetében sárga, az előoldalon szürkével nyomtatott guilloche háttérmintával, hogy bármilyen mechanikai vagy kémiai eszközzel végzett hamisítás kimutatható legyen;

b) a 2. - a kiállító hatóság másodpéldányát képező - formanyomtatvány esetében rózsaszínű;

c) a 3. formanyomtatvány - a kérelem - esetében fehér.

(6) A 2. cikk (4) bekezdésében említett címkék papírjának fehér színűnek kell lennie.

(7) A 2. cikkben említett formanyomtatványokat a tagállamok illetékes hatóságai által meghatározottak szerint, a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén kell kinyomtatni és kitölteni. A formanyomtatványok - amennyiben ez szükséges - az Egyezmény egyik hivatalos munkanyelvén tartalmazzák a tartalom fordítását.

(8) A tagállamok a 2. cikkben említett formanyomtatványok kinyomtatásáért felelősek, a nyomtatás - a 2. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett formanyomtatványok esetében - egy elektronikus engedély/bizonyítvány kiadása folyamatának részét képezheti.

II. FEJEZET

AZ OKMÁNYOK KIÁLLÍTÁSA, ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HASZNÁLATA

1. SZAKASZ

Általános feltételek

4. cikk

(1) A formanyomtatványokat írógéppel kell kitölteni. A 2. cikk (1) és (3) bekezdésében említett engedély és bizonyítvány iránti kérelmeket, a 2. cikk (2) bekezdésében említett behozatali bejelentéseket és a 2. cikk (4) bekezdésében említett címkéket jól olvashatóan, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott nagybetűvel kézírással is ki lehet tölteni.

(2) A kérelmek formanyomtatványaitól eltérő formanyomtatványok és a 2. cikk (4) bekezdésében említett címkék nem tartalmazhatnak törléseket vagy javításokat, kivéve ha ezeket a kibocsátó igazgatási hatóságok aláírásával és pecsétjével vagy - a 2. cikk (2) bekezdésében említett behozatali bejelentések esetében - a behozatali vámhivatal aláírásával és pecsétjével hitelesítették.

(3) Az engedélyekben és bizonyítványokban, valamint ezen okmányok iránti kérelmekben:

a) a példányok leírásának - amennyiben ezt előírták - tartalmaznia kell az V. mellékletben található kódok egyikét;

b) a mennyiségi és a nettó súlyok jelölésére az V. mellékletben található egységeket kell használni;

c) a tudományos fajnevek jelölésére a VI. mellékletben található szabvány-nómenklatúra hivatkozásokat kell használni;

d) az ügylet célját - amennyiben ez szükséges - a VII. melléklet 1. részében található kódok egyikének használatával kell feltüntetni;

e) a példányok származását a VII. melléklet 2. részében található kódok egyikének használatával és - amennyiben e kódok használatára a 338/97/EK rendeletben vagy az e rendeletben meghatározott kritériumok vonatkoznak - csak e kritériumoknak megfelelően kell feltüntetni.

(4) Amennyiben a 2. cikkben említett formanyomtatványok bármelyikéhez olyan mellékletet csatolnak, amely annak szerves részét képezi, ennek tényét és az oldalak számát világosan fel kell tüntetni az érintett engedélyen vagy bizonyítványon, és a melléklet valamennyi oldalának tartalmaznia kell:

a) az engedély vagy a bizonyítvány számát és kibocsátásának időpontját; és

b) az engedélyt vagy a bizonyítványt kiállító hatóság aláírását és pecsétjét vagy bélyegzőjét.

Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésében említett formanyomtatványt egy szállítmányban lévő, egynél több faj esetében használják, mellékletet kell hozzá csatolni, amely esetben e bekezdés első albekezdésének előírásain kívül a szállítmányban lévő valamennyi faj vonatkozásában ki kell tölteni az érintett formanyomtatvány 8-22. rovatát, valamint a 27. rovatban szereplő, "ténylegesen behozott mennyiség/nettó súly", és - adott esetben - "az elhullott állatok száma érkezéskor" bejegyzések beírására szolgáló részeket.

Amennyiben a 2. cikk (3) bekezdésében említett formanyomtatványt egynél több faj esetében használják, egy mellékletet kell hozzá csatolni, amely esetben e bekezdés első albekezdésének előírásain kívül valamennyi faj vonatkozásában ki kell tölteni az érintett formanyomtatvány 4-18. rovatát.

(5) Az (1) és (2) bekezdés, a (3) bekezdés c) és d) pontja, valamint a (4) bekezdés rendelkezéseit a Közösségbe behozandó példányok esetében harmadik országok által kiadott engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságára vonatkozó döntésekre is alkalmazni kell. Amennyiben ezen okmányok önkéntesen rögzített vagy az Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája által meghatározott kiviteli kontingensek tárgyát képező példányokra vonatkoznak, ezek csak abban az esetben fogadhatók el, ha feltüntetik az adott évben már kivitt példányok számát - beleértve a kérdéses engedélyben szereplő példányok számát is -, valamint a kérdéses fajra vonatkozó kontingenst. Harmadik országok által kibocsátott újrakiviteli bizonyítványok továbbá csak abban az esetben fogadhatók el, ha azokon szerepel a származási ország és a vonatkozó kiviteli engedély száma és kibocsátásának időpontja, valamint, adott esetben, az utolsó újrakiviteli ország, a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány száma és a kibocsátás időpontja, vagy ha azok tartalmazzák ezen adatok hiányának kielégítő indoklását.

5. cikk

(1) Az okmányokat az e rendeletben és a 338/97/EK rendeletben, különösen annak 11. cikke (1)-(4) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint és feltételek mellett kell kibocsátani és felhasználni. Ezen okmányok tartalmazhatnak a kibocsátó hatóság által e rendeletek és az azok végrehajtásáról szóló tagállami jogszabályok előírásai betartásának biztosítása érdekében előírt rendelkezéseket, feltételeket és követelményeket.

(2) Az okmányok felhasználása nem sértheti az áruk Közösségen belüli mozgására, az áruknak a Közösségbe történő behozatalára vagy azoknak az onnan történő kivitelére vagy újrakivitelére vonatkozó más szabályokat és e szabályok végrehajtására használt formanyomtatványokat.

(3) Általános szabályként az igazgatási hatóságok a teljes kérelem benyújtásának időpontjától számított egy hónapon belül döntenek az engedélyek és bizonyítványok kiadásáról. Amennyiben azonban az igazgatási hatóság harmadik országokkal konzultál, e döntés csak a konzultációk kielégítő befejezését követően hozható meg. A kérelmezőket értesíteni kell a kérelmeik feldolgozását érintő jelentős késedelemről.

6. cikk

Külön behozatali engedélyt, behozatali bejelentést, kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt kell kiadni az egy rakomány részeként együtt szállított példányok minden egyes szállítmánya esetén.

7. cikk

(1) A közösségi behozatali engedélyek érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. A behozatali engedély azonban a kiviteli vagy újrakiviteli ország vonatkozó érvényes okmánya nélkül nem érvényes.

A közösségi kiviteli engedélyek és újrakiviteli bizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

A lejártuk után az első és második albekezdésben említett közösségi engedélyeket és bizonyítványokat semmisnek kell tekinteni.

Az engedélyes indokolatlan késedelem nélkül visszaszolgáltatja a kiállító hatóságnak a lejárt vagy fel nem használt közösségi behozatali engedély, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány eredeti példányát és valamennyi másolatát.

(2) A 20. cikkben említett bizonyítványok és a felhasznált behozatali engedélyek engedélyesnél maradó másodpéldányainak érvényessége lejár, ha az azokon szereplő élő példányok elpusztulnak, megszöknek, ha a példányokat elpusztították, vagy ha a bizonyítvány 2. vagy 4. rovata, illetve a felhasznált behozatali engedély tulajdonosnál maradó másodpéldányának 3. - a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok esetében -, 6. és 8. rovatának bejegyzései nem felelnek meg a valóságnak.

A 20. cikk (3) bekezdésének e) pontjában és a 30. cikkben említett bizonyítványok érvényessége lejár, ha az 1. rovat bejegyzései nem felelnek meg a valóságnak.

Ezen érvénytelenné vált okmányokat indokolatlan késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni a kiállító hatóságnak, amely - adott esetben - a 21. cikkel összhangban kiállíthat egy, a változásokat tükröző bizonyítványt.

(3) Amennyiben egy visszavont, elveszett, ellopott vagy megsemmisült okmányt vagy -egy engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány esetében - egy lejárt okmányt helyettesítő engedélyt vagy bizonyítványt adnak ki, ez a "különleges feltételek" számára fenntartott rovatban tartalmazza a helyettesített dokumentum számát és a helyettesítés okát.

(4) Amennyiben egy kiviteli engedély vagy egy újrakiviteli bizonyítvány visszavonásra került, elveszett, ellopták vagy megsemmisült, a kibocsátó hatóság értesíti erről a rendeltetési ország igazgatási hatóságát és az egyezményi titkárságot.

8. cikk

(1) A behozatali engedélyek, a kiviteli engedélyek és az újrakiviteli bizonyítványok iránti kérelmeket - az 5. cikk (3) bekezdését figyelembe véve - időben kell benyújtani, hogy lehetőség legyen azok kiadására a példányoknak a Közösségbe történő behozatalát vagy az onnan történő kivitelét vagy újrakivitelét megelőzően.

A példányokat nem lehet addig elvámoltatni, amíg a szükséges dokumentumokat be nem mutatták.

(2) A példányoknak a Közösségbe történő behozatala esetén a harmadik országokból származó okmányokat csak abban az esetben lehet érvényesnek tekinteni, ha azokat az érintett országból történő kivitel vagy újrakivitel céljából, az érvényességük utolsó napja előtt használták fel, valamint a Közösségbe történő behozatalra a kibocsátás időpontjától számított legfeljebb hat hónapon belül használják fel.

Azonban a 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt fajok példányainak származási bizonyítványa a kibocsátás időpontjától számított 12 hónapig használható fel a Közösségbe történő behozatal céljából.

(3) Az (1) bekezdés első albekezdésétől és a (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben az importőr/(re)exportőr a szállítmány érkezésekor/indulásakor értesíti az illetékes igazgatási hatóságot azon okokról, amelyek miatt a szükséges okmányok nem állnak rendelkezésre, a 338/97/EK rendelet B. vagy C. mellékletében felsorolt fajok példányainak, valamint az említett rendelet A. mellékletében felsorolt és a 4. cikk (5) bekezdésben említett fajok példányainak okmányai visszamenőlegesen is kiállíthatók, amennyiben a tagállam illetékes igazgatási hatósága - adott esetben - a harmadik ország illetékes hatóságával folytatott konzultáció során meggyőződik arról, hogy:

a) az elkövetett szabálytalanságok nem a (re)exportőrnek és/vagy az importőrnek tulajdoníthatók; és

b) az érintett példányok (újra)kivitele/behozatala megfelel a következő rendelkezések előírásainak:

i. 338/97/EK rendelet,

ii. az Egyezmény, és

iii. a harmadik ország vonatkozó jogszabályai.

(4) A (3) bekezdés szerint kiadott kiviteli engedélyekben és újrakiviteli bizonyítványokban világosan fel kell tüntetni az utólagos kiadás tényét és annak okait. A közösségi behozatali engedélyek, kiviteli engedélyek és újrakiviteli bizonyítványok esetében ezt a jelzést a 23. rovatba kell beírni.

(5) A (3) bekezdés b) pontjának i. alpontja kivételével a (2), (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit - a 338/97/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjának megfelelően - értelemszerűen kell alkalmazni az említett rendelet A. és B. mellékletében felsorolt fajok közösségi tranzitszállítása alatt lévő példányai esetében.

(6) A 338/97/EK rendelet B. és C. mellékletében felsorolt növényfajok mesterségesen szaporított példányai és az A. mellékletében felsorolt, megjegyzés nélküli fajok mesterségesen szaporított hibridjei esetében a tagállamok előírhatják növény-egészségügyi bizonyítvány használatát a kiviteli engedély vagy az újrakiviteli bizonyítvány helyett. Az ilyen, harmadik országok által kiadott növény-egészségügyi bizonyítványokat el kell fogadni a kiviteli engedély vagy az újrakiviteli bizonyítvány helyett.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben említett növény-egészségügyi bizonyítványt használnak, ennek a faj szintjén vagy - ha ez a 338/97/EK rendelet mellékleteiben családszinten szereplő tételek esetében nem lehetséges - nemzetség szintjén kell tartalmaznia a tudományos megnevezést, a B. mellékletben felsorolt mesterségesen szaporított orchideákra és kaktuszokra ilyenként lehet hivatkozni. A növény-egészségügyi bizonyítványok tartalmazzák a példányok típusát és mennyiségét is, valamint egy pecsétet, bélyegzőt vagy más különleges jelzést, amely kimondja, hogy "a példányokat a CITES meghatározása szerint mesterségesen szaporították".

2. SZAKASZ

Behozatali engedélyek

9. cikk

(1) A kérelmezőnek - adott esetben - ki kell töltenie a kérelem formanyomtatványának 1., 3-6. és 8-23. rovatát, valamint az eredeti példány és valamennyi másodpéldány 1., 3., 4., 5. és 8-22. rovatát. A tagállamok azonban előírhatják, hogy csak egy kérelem-formanyomtatványt kell kitölteni, ez esetben e kérelem egynél több szállítmányra vonatkozhat.

(2) A megfelelően kitöltött formanyomtatvány(oka)t a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, amelyek tartalmazzák a szükséges információkat, valamint csatolni kell hozzájuk azon bizonyító okiratokat, amelyeket az említett hatóság szükségesnek tart annak meghatározásához, hogy adjon-e ki a 338/97/EK rendelet 4. cikke alapján engedélyt. Amennyiben hiányoznak információk a kérelemből, ezt meg kell indokolni. Amennyiben olyan példányokkal kapcsolatban kérnek engedélyt, amelyek esetében a kérelmet korábban elutasították, a kérelmezőnek tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot a korábbi elutasítás tényéről.

10. cikk

(1) Az Egyezmény I. mellékletében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányaira vonatkozóan kiadott behozatali engedély esetében "a kiviteli vagy újrakiviteli ország másodpéldánya" formanyomtatványt vissza kell juttatni a kérelmezőnek a kiviteli vagy újrakiviteli ország igazgatási hatóságának történő benyújtás céljából. Az eredeti példányt a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerint vissza kell tartani a megfelelő kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány bemutatásáig.

(2) Amennyiben "a kiviteli vagy újrakiviteli ország másodpéldányát" a kérelmező nem kapja vissza, írásos nyilatkozatot kell kiadni részére arról, hogy behozatali engedély kerül majd kiadásra, és arról, hogy ez milyen feltételek mellett történik.

11. cikk

A 23. cikk sérelme nélkül az importőr vagy annak felhatalmazott képviselője az eredeti példányt (1. formanyomtatvány), "a tulajdonos másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) és - amennyiben ezt a behozatali engedély meghatározza - a kiviteli vagy újrakiviteli országból származó valamennyi okmányt átadja a Közösségbe történő behozatalkor a határon lévő, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalnak. Adott esetben a 26. rovatban feltünteti a hajóraklevél vagy a légifuvar-levél számát.

12. cikk

A 11. cikkben vagy - adott esetben - a 23. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és "a tulajdonos másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy annak felhatalmazott képviselőjének. Az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és a kiviteli vagy újrakiviteli országból származó valamennyi okmányt a 19. cikkben meghatározott módon kell továbbítani.

3. SZAKASZ

Behozatali bejelentések

13. cikk

Az importőr vagy annak felhatalmazott képviselője - adott esetben - kitölti a behozatali bejelentés eredeti példányának (1. formanyomtatvány) és "az importőr másodpéldányának" (2. formanyomtatvány) 1-13. rovatát, és - a 23. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül - a kiviteli vagy újrakiviteli országból származó valamennyi okmánnyal együtt átadja ezeket a Közösségbe történő behozatalnak a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt pontján lévő vámhivatalnak.

14. cikk

A 13. cikkben vagy - adott esetben - a 23. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és "az importőr másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) 14. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy annak felhatalmazott képviselőjének. Az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és a kiviteli vagy újrakiviteli országból származó valamennyi okmányt a 19. cikkben meghatározott módon kell továbbítani.

4. SZAKASZ

Kiviteli engedélyek és újrakiviteli bizonyítványok

15. cikk

(1) A kérelmező - adott esetben - kitölti a kérelem-formanyomtatvány 1., 3., 4., 5. és 8-23. rovatát, valamint az eredeti példány és az összes másodpéldány 1., 3., 4., 5. és 8-23. rovatát. A tagállamok azonban előírhatják, hogy csak egy kérelem-formanyomtatványt kell kitölteni, ebben az esetben a kérelem egynél több szállítmányra vonatkozhat.

(2) A megfelelően kitöltött formanyomtatványo(ka)t be kell nyújtani azon tagállam igazgatási hatóságához, amely területén a példányok találhatók, és azoknak tartalmazniuk kell azon információkat, valamint csatolni kell hozzájuk azon bizonyító okmányokat, amelyeket az említett hatóság szükségesnek tart annak meghatározásához, hogy a 338/97/EK rendelet 5. cikke alapján engedély/bizonyítvány kiállítására sor kerüljön-e. Amennyiben hiányoznak információk a kérelemből, ezt meg kell indokolni. Amennyiben olyan példányokkal kapcsolatban kérnek engedélyt, amelyek esetében a kérelmet korábban elutasították, a kérelmezőnek tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot a korábbi elutasítás tényéről.

(3) Amennyiben egy újrakiviteli bizonyítvány kiadása iránti kérelem alátámasztására egy behozatali engedély "tulajdonos másodpéldányát", egy behozatali bejelentés "importőr másodpéldányát" vagy egy ez alapján kiadott bizonyítványt mutatnak be, ezt csak a továbbra is az okmány hatálya alá tartozó példányok számának kijavítását követően kell visszaadni a kérelmezőnek. Ezen okmányt nem kell visszaadni a kérelmezőnek, ha az újrakiviteli bizonyítványt valamennyi, hatálya alá tartozó példány vonatkozásában kiadják, vagy ha ezt a dokumentumot a 21. cikkel összhangban kicserélik. Az igazgatási hatóság - adott esetben egy másik tagállam igazgatási hatóságával folytatott konzultációt követően - megállapítja valamennyi kiegészítő okmány érvényességét.

Az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha bizonyítványt mutatnak be a kiviteli engedély iránti kérelem alátámasztására.

Amennyiben a tagállam igazgatási hatóságának felügyelete mellett a példányokat egyedileg megjelölték, hogy az első és második albekezdésekben említett okmányokra történő hivatkozás könnyen lehetségessé válik, az utóbbiakat nem kell a kérelemmel együtt bemutatni, amennyiben a kérelem tartalmazza ezen okmányok számait.

Az első, második és harmadik albekezdésben említett okmányok hiányában az igazgatási hatóság - szükség szerint egy másik tagállam igazgatási hatóságával folytatott konzultáció során - megállapítja, hogy az újrakivitelre kerülő példányok Közösségbe történő behozatala vagy Közösségen belüli megszerzése jogszerűen történt-e.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben említett célból az igazgatási hatóság egy másik tagállam igazgatási hatóságával folytat konzultációt, az utóbbinak egy héten belül választ kell adnia.

16. cikk

A reexportőr vagy annak felhatalmazott képviselője az eredeti példányt (1. formanyomtatvány), "a tulajdonos másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) és "a kiállító hatóságnak visszaszolgáltatandó másodpéldányt" (3. formanyomtatvány) átadja a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalnak. Adott esetben a 26. rovatban feltünteti a hajóraklevél vagy a légifuvar-levél számát.

17. cikk

A 16. cikkben említett vámhatóság a 27. rovat kitöltését követően visszajuttatja az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és "a tulajdonos másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) a reexportőrnek vagy annak megbízott képviselőjének. "A vámhivatal által a kiállító hatóságnak visszaszolgáltatandó másodpéldányt" (3. formanyomtatvány) a 19. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

18. cikk

Amennyiben egy tagállam az Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája által elfogadott irányelvekkel összhangban, a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok mesterségesen szaporított példányainak kivitelével foglalkozó faiskolát tart nyilván, az érintett faiskolákban található, az A. vagy B. mellékletben felsorolt fajok esetében a tagállam előre kiadott kiviteli engedélyeket készíthet, amelyeken a 23. rovatban szerepeltetni kell a faiskola regisztrációs számát, valamint a következő nyilatkozatot:

"Csak a CITES Conf. 11.11. határozata által meghatározott, mesterségesen szaporított növényekre érvényes engedély. Csak a következő tételek esetében érvényes: ..."

.

5. SZAKASZ

A vámhivataloknak bemutatott okmányok visszajuttatása a kiállító hatóságok részére

19. cikk

(1) A vámhivatalok haladéktalanul visszajuttatják az országuk vonatkozó igazgatási hatóságának azon okmányokat, amelyeket a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezései szerint mutattak be nekik.

Az ezen okmányokat kézhez vevő igazgatási hatóságok a többi tagállam által kibocsátott okmányokat valamennyi kiegészítő CITES-okmánnyal együtt haladéktalanul továbbítják az illetékes igazgatási hatóságoknak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a vámhivatalok elektronikus formában is megerősíthetik a saját tagállamuk igazgatási hatósága által kibocsátott okmányok bemutatását.

6. SZAKASZ

A 338/97/EK rendelet 10. cikkében előírt bizonyítványok

20. cikk

(1) Azon tagállam igazgatási hatósága, amelyben a példányok találhatók, az (5) és (6) bekezdéssel összhangban lévő kérelmek kézhezvételekor kiadhatja a (2), (3) és (4) bekezdésben említett bizonyítványokat, amelyek kizárólag az említett bekezdésekben meghatározott célokat szolgálhatják.

(2) A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának, valamint (3) és (4) bekezdésének alkalmazásában a bizonyítvány megállapítja, hogy:

a) a példányokat a vadonból a tagállam területén hatályos jogszabályoknak megfelelően fogták be; vagy

b) az elhagyott vagy megszökött példányokat a tagállam területén hatályos jogszabályoknak megfelelően fogták újra be; vagy

c) a példányokat a 338/97/EK rendelet rendelkezései szerint szerezték meg vagy hozták be a Közösségbe; vagy

d) a példányokat 1997. június 1-je előtt a 3626/82/EGK tanácsi rendelettel [5] összhangban szerezték meg vagy hozták be a Közösségbe; vagy

e) a példányokat 1984. január 1-je előtt az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban szerezték meg vagy hozták be a Közösségbe; vagy

f) a példányokat azelőtt szerezték meg vagy hozták be az adott tagállam területére, mielőtt a c) vagy d) pontban említett rendeletek vagy az Egyezmény rendelkezéseit e példányokra vagy az adott tagállamban alkalmazni kellett volna.

(3) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a bizonyítvány mentesíti az említett rendelet A. mellékletében felsorolt példányokat a rendelet 8. cikke (1) bekezdésének tilalmai alól, mert azok(at):

a) akkor szerezték meg vagy hozták be a Közösség területére, amikor az említett mellékletben vagy az Egyezmény I. mellékletében, illetve a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezéseket nem kellett rájuk alkalmazni; vagy

b) egy tagállamból származnak, és a tagállam területén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően fogták be azokat a természetből; vagy

c) elhagyott vagy megszökött példányok, amelyeket a tagállam területén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően fogtak be újra; vagy

d) fogságban született és tartott állatok, azok részei vagy azok származékai; vagy

e) felhasználása engedélyezett a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) és e)-g) pontjában említett célok egyikére.

(4) A 338/97/EK rendelet 9. cikkének alkalmazásában a bizonyítvány megállapítja, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajok élő példányainak a behozatali engedélyben vagy egy korábban kiadott bizonyítványban feltüntetett, meghatározott helyről történő elszállítása engedélyezett.

(5) A kérelmezőnek - adott esetben - ki kell töltenie a kérelem 1., 2. és 4-19. rovatát, valamint az eredeti példány és valamennyi másodpéldány 1. és 4-18. rovatát. A tagállamok azonban előírhatják azt, hogy csak egy kérelem-formanyomtatványt kell kitölteni, ebben az esetben egy kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

(6) A megfelelően kitöltött formanyomtatványt be kell nyújtani azon tagállam igazgatási hatóságához, amelyben a példányok találhatók, e hatóság által a döntés meghozatalához szükségesnek ítélt információkat és okmányokat mellékelni kell. Amennyiben hiányoznak információk a kérelemből, ezt meg kell indokolni. Amennyiben olyan példányokkal kapcsolatban kérnek engedélyt, amelyek esetében a kérelmet korábban elutasították, a kérelmezőnek tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot a korábbi elutasítás tényéről.

21. cikk

(1) Amennyiben egy olyan szállítmány, amelyre behozatali engedély "a tulajdonos másodpéldánya" (2. formanyomtatvány), behozatali bejelentés "az importőr másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) vagy bizonyítvány vonatkozik és azt részekre osztották, vagy amennyiben más okok miatt a rá vonatkozó okmány bejegyzései nem felelnek meg a valóságnak, az igazgatási hatóság a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban végrehajthatja a szükséges módosításokat, vagy kizárólag a 20. cikk rendelkezéseivel összhangban és azok alkalmazásában, valamint - szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával történő egyeztetést követően - a helyettesítendő okmány érvényességének megállapítása után kiadhat egy vagy több megfelelő bizonyítványt.

(2) Amennyiben bizonyítványokat adnak ki a behozatali engedélynek "a tulajdonos másodpéldánya" (2. formanyomtatvány), a behozatali bejelentésnek "az importőr másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) vagy egy korábban kiadott bizonyítvány helyettesítése céljából, az eredeti okmányt a bizonyítványt kiállító igazgatási hatóság megtartja.

(3) Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült bizonyítványt csak azon hatóság helyettesítheti, amely azt kiadta.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett célból az igazgatási hatóság egyeztet egy másik tagállam igazgatási hatóságával, az utóbbinak egy héten belül választ kell adnia.

7. SZAKASZ

Címkék

22. cikk

(1) A 338/97/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően az e rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett címkéket csak a megfelelően nyilvántartott kutatók és tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi jellegű kölcsönzés és adományozás tárgyainak szállítása és herbáriumi példányok, tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányok, valamint élő növényi anyag tudományos vizsgálati célú cseréje esetén kell használni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kutatók és tudományos intézmények számára azon tagállam igazgatási hatósága, amelyben ezek találhatóak, ötjegyű nyilvántartási számot ad ki, amelynek első két számjegye az érintett tagállam kétjegyű ISO kódszáma, a fennmaradó három számjegy pedig az illetékes igazgatási hatóság által az egyes intézményeknek adott egyedi szám.

(3) Az érintett kutatók és tudományos intézmények kitöltik a címke 1-5. rovatát és valamennyi címke erre szolgáló részének visszajuttatását követően azonnal értesítik az illetékes igazgatási hatóságot minden címke felhasználásának részleteiről.

8. SZAKASZ

A behozatal helyén lévő vámhivatalok, a határon lévő vámhivatalok kivételével

23. cikk

(1) A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdésével összhangban, a Közösségbe tengeren, légi úton vagy vasúton behozott olyan szállítmány ellenőrzését, amely ugyanazon szállítóeszközzel, közbenső tárolás nélkül érkezik a határon lévő vámhivatalból egy másik, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba a Közösségben történő továbbszállítás céljából, az utóbb megnevezett vámhivatalban kell végrehajtani és a behozatali okmányokat is itt kell bemutatni.

(2) Amennyiben egy, a 338/97/EK rendelet 4. cikkével összhangban lévő szállítmányt a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt vámhivatalban ellenőriznek és bármilyen további vámeljárás elvégzése céljából másik vámhivatalba szállítanak, az utóbbi hivatal kéri e rendelet 12. cikkével összhangban kitöltött behozatali engedély "a tulajdonos másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) vagy a 14. cikkel összhangban kitöltött behozatali bejelentés bemutatását, és bármilyen általa szükségesnek tartott ellenőrzést elvégezhet a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezései betartásának ellenőrzése céljából.

III. FEJEZET

FOGSÁGBAN SZÜLETETT ÉS NEVELT VAGY MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK

24. cikk

A 25. cikk sérelme nélkül egy állatfaj valamely példányát akkor kell fogságban született és nevelt példánynak tekinteni, ha az illetékes igazgatási hatóság az érintett tagállam illetékes tudományos testületével folytatott konzultációt követően meggyőződik arról, hogy:

a) a példány ellenőrzött környezetben született vagy más módon tenyésztették vagy - ivaros szaporodás esetében - olyan szülők utóda, amelyek mesterséges környezetben párosodtak vagy amelyek ivarsejtjeit mesterséges környezetben más módon egyesítették, illetve az - ivartalan szaporodás esetében - az utód fejlődése során mesterséges környezetben lévő szülőktől származik;

b) a tenyészállományt a beszerzés időpontjában hatályos jogszabályokkal összhangban és olyan módon hozták létre, amely nem káros az érintett faj természetbeni túlélése szempontjából;

c) a tenyészállományt a vadonból befogott példányok bevitele nélkül tartják fenn - az állatok, tojások vagy ivarsejtek alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történt alkalmi bevitele kivételével -, amely nem káros az érintett faj természetbeni túlélése szempontjából, és kizárólag a következő célokból történik:

i. a káros beltenyésztődés megelőzése vagy enyhítése érdekében, amely esetben a bevitel mértékét az új genetikai anyag iránti szükséglet által kell meghatározni;

ii. az elkobzott állatoknak a 338/97/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő elhelyezése céljából; vagy

iii. kivételes esetben tenyészállományként történő felhasználás céljából;

d) a tenyészállomány maga állított elő második vagy ezt követő generációt ellenőrzött környezetben, vagy azt olyan módon kezelték, hogy ellenőrzött környezetben bizonyítottan és megbízhatóan képes második generációs utódok létrehozására.

25. cikk

Amennyiben a 24. cikk, a 32. cikk a) pontja vagy a 33. cikk (1) bekezdése alkalmazásában valamely illetékes hatóság szükségesnek tartja az állatok származásának vér vagy más szövet vizsgálata általi meghatározását, e vizsgálatot vagy a szükséges mintákat az említett hatóságnak az általa előírt módon hozzáférhetővé kell tenni.

26. cikk

Egy növényfaj valamely példányát csak akkor kell mesterségesen szaporított példánynak tekinteni, ha az illetékes igazgatási hatóság az érintett tagállam illetékes tudományos testületével folytatott konzultációt követően meggyőződik arról, hogy:

a) a növény magokból, levágott darabokból, tőosztásból származó részekből, kallusz-szövetekből vagy más növényi szövetekből, spórákból vagy más szaporítóképletekből, ellenőrzött körülmények közül származik vagy azt ilyen növényekből nevelték fel, azaz olyan nem természetes környezetben, amelyet emberi beavatkozással - például szántással, trágyázással, gyomirtással, öntözéssel vagy palántanevelési tevékenységekkel, mint például a cserépbe ültetés, ágyásba ültetés és időjárás elleni védelem - intenzíven módosítanak;

b) a termesztett szülői állományt a beszerzés időpontjában hatályos jogszabályokkal összhangban hozták létre és olyan módon tartják fenn, amely nem káros az érintett faj vadonban történő túlélése szempontjából;

c) a termesztett szülői állományt olyan módon kezelik, amely biztosítja annak hosszú távú fenntartását; és

d) a beoltott növények esetében mind a törzstőállományt, mind az oltóanyagot az a), b) és c) ponttal összhangban mesterségesen szaporították.

A monokultúrás ültetvényekről származó faanyagot az első albekezdéssel összhangban mesterségesen szaporított faanyagnak kell tekinteni.

IV. FEJEZET

SZEMÉLYI ÉS HÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ INGÓSÁGOK

27. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségbe történő behozatala

(1) A 338/97/EK rendelet 4. cikkének a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok esetében az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott eltérése nem érvényes azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak. E korlátozás csak azon példányokra érvényes - beleértve a vadásztrófeákat is -, amelyek:

- harmadik országokból érkező utazók személyi poggyászában vannak, vagy

- egy harmadik országból a lakóhelyét a Közösségbe áttevő természetes személy személyi tulajdonában vannak,

vagy egy utazó által elejtett és a későbbiekben behozott vadásztrófeák.

(2) A 338/97/EK rendelet 4. cikkének a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok esetében az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott eltérése nem érvényes az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányai esetében, amennyiben azokat egy, a Közösségben lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepült személy első alkalommal hozza be.

(3) A személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok - beleértve a vadásztrófeákat - első alkalommal egy, a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy által a Közösségbe történő, a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt fajok példányait is magában foglaló behozatala esetén a vámhivatalnak nem kell bemutatni a behozatali engedélyt, amennyiben az (újra)kiviteli okmány eredeti példányát és annak egy másodpéldányát bemutatják. A vámhivatal a 19. cikkben meghatározottak szerint továbbítja az eredeti példányt és a lepecsételt másodpéldányt visszaadja a tulajdonosnak.

(4) A személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok - beleértve a vadásztrófeákat - egy, a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy által a Közösségbe történő, a 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait is magában foglaló ismételt behozatala esetén a vámhivatalnak nem kell bemutatni a behozatali engedélyt, amennyiben egy korábban használt közösségi behozatali vagy kiviteli engedélynek a vámhatóság által hitelesített "a tulajdonos másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) okmányt, a (3) bekezdésben említett okmány másodpéldányát vagy a példányok Közösségen belül történő beszerzésének bizonyítékát bemutatja.

(5) A (3) és (4) bekezdéstől eltérve, a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt következő tételek Közösségbe történő behozatala vagy ismételt behozatala esetében nem szükséges a behozatali engedély vagy (újra)kiviteli engedély bemutatása:

a) a tokhalfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja esetében személyenként legfeljebb 250 gramm mennyiségig;

b) a Cactaceae fajokból készült "esőbot" esetében személyenként három darab mennyiségig.

28. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségből történő kivitele és újrakivitele

(1) A 338/97/EK rendelet 5. cikkének a személyi és háztartáshoz tartozó ingóság esetében az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott eltérése nem érvényes azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak. E korlátozás csak azon példányokra érvényes, amelyek:

- harmadik országokból érkező utazók személyi poggyászában vannak, vagy

- egy harmadik országból a lakóhelyét a Közösségbe áttevő természetes személy személyi tulajdonában vannak.

(2) A 338/97/EK rendelet 5. cikkének a személyi és háztartáshoz tartozó ingóság kivitele esetében az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott eltérése nem érvényes azon példányokra, amelyek az említett rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajokba tartoznak.

(3) A személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok - beleértve a vadásztrófeákat - egy, a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy által a Közösségbe történő, a 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait is magában foglaló újrakivitele esetén a vámhivatalnak nem kell bemutatni az újrakiviteli bizonyítványt, amennyiben egy korábban használt, a vámhivatal által hitelesített behozatali vagy kiviteli engedély "a tulajdonos másodpéldánya" (2. formanyomtatvány) okmányt vagy a 27. cikk (3) bekezdésében említett másodpéldányt, illetve a példányok Közösségen belül történő beszerzésének bizonyítékát bemutatja.

(4) A (2) és (3) bekezdéstől eltérve, a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt következő tételek kivitele vagy újrakivitele esetében nem szükséges a kiviteli engedély vagy (újra)kiviteli engedély bemutatása:

a) a tokhalfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja esetében személyenként legfeljebb 250 gramm mennyiségig;

b) a Cactaceae fajokból készült "esőbot" esetében személyenként három darab mennyiségig.

V. FEJEZET

MENTESSÉGEK

29. cikk

(1) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének a)-c) pontjában említett példányokra vonatkozó mentességeket csak abban az esetben kell engedélyezni, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az említett rendeletben megállapított feltételek teljesülnek.

(2) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett példányokra vonatkozó mentességeket csak abban az esetben kell engedélyezni, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak - miután az konzultációt folytatott az illetékes tudományos testülettel -, hogy az érintett példányok e rendelet 24., 25. és 26. cikkével összhangban fogságban születtek és azokat fogságban nevelték, illetve mesterségesen szaporították.

(3) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e)-g) pontjában említett példányokra vonatkozó mentességeket csak abban az esetben kell engedélyezni, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak - miután az konzultációt folytatott az illetékes tudományos testülettel -, hogy az említett rendeletben megállapított feltételek teljesülnek.

(4) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének h) pontjában említett példányokra vonatkozó mentességeket csak abban az esetben kell engedélyezni, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az érintett példányokat a tagállam jogszabályainak betartásával a természetből fogták be.

30. cikk

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése tilalmaitól való eltérés engedélyezhető az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció mellett, az igazgatási hatóság által e célból elismert tudományos intézmények számára, az említett rendelet A. mellékletében felsorolt és a gyűjteményben megtalálható fajok megőrzését szolgáló fogságban végzett tenyésztés vagy mesterséges szaporítás céljára, vagy a fajok megőrzését illetve védelmét célzó kutatás vagy oktatás céljára tartott fajok összes példányára vonatkozó bizonyítvány kiállításával, feltéve hogy a példányok eladása olyan tudományos intézményeknek történik, amelyek ilyen bizonyítvánnyal rendelkeznek.

31. cikk

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányainak kereskedelmi célú megvásárlására, a megvásárlásukra történő ajánlattételre vagy beszerzésére vonatkozó tilalmat és a 8. cikk (3) bekezdése azon rendelkezését, hogy e tilalmak alóli eltéréseket bizonyítvány kiállítása útján, eseti alapon kell engedélyezni, nem kell alkalmazni, amennyiben az érintett példányokra:

a) a 20. cikk (3) bekezdésében előírt bizonyítványok egyike vonatkozik és a példányokat az említett cikkben szereplő céllal összhangban használják fel; vagy

b) a 32. cikkben előírt általános kivételek egyike vonatkozik.

32. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének tilalmait és az említett rendelet 8. cikk (3) bekezdése azon rendelkezését, hogy e tilalmak alóli eltéréseket bizonyítvány kiállítása útján, eseti alapon kell engedélyezni, nem kell alkalmazni:

a) a VIII. mellékletben felsorolt állatfajok fogságban született és tenyésztett példányai és azok hibridjei esetében, amennyiben a felsorolt fajok példányait e rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerint megjelölik;

b) a növényfajok mesterségesen szaporított példányai esetében;

c) a 338/97/EK rendelet 2. cikke w) pontjának meghatározása szerinti, több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányokra.

Ezen esetekben nem szükséges bizonyítvány.

33. cikk

(1) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett célból a tagállam az e célra az igazgatási hatóság által elismert tenyésztők számára elérhető, előzetesen kiadott bizonyítványokat készíthet, feltéve hogy azok tenyésztési nyilvántartást vezetnek, amelyet kérésre bemutatnak az illetékes igazgatási hatóságnak. E bizonyítványok 20. rovatának a következő nyilatkozatot kell tartalmaznia:

"A bizonyítvány csak a következő tétel(ek)re érvényes: ..."

.

(2) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) és h) pontjában említett célból a tagállam az igazgatási hatóság által e célra jóváhagyott személyek számára előzetesen kiadott bizonyítványokat tehet elérhetővé a fogságban tenyésztett, elhullott példányok és/vagy kisszámú, a Közösségen belül a természetből a hatályos jog betartása mellett befogott, elhullott példányok eladására, amennyiben e személy:

a) nyilvántartást vezet, amelyet kérésre bemutat az illetékes igazgatási hatóságnak, és amely nyilvántartás tartalmazza az eladott példányok/fajok adatait, az elhullás okát (ha ismert), azon személyeket, akiktől a példányokat megszerezték és akiknek azokat eladták; és

b) éves jelentést nyújt be az illetékes igazgatási hatóságnak, amely tartalmazza az adott év eladási adatait, a példányok típusát és számát, az érintett fajokat és a példányok megszerzésének módját.

VI. FEJEZET

A PÉLDÁNYOK MEGJELÖLÉSE

34. cikk

(1) A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljaira szolgáló bizonyítványt csak abban az esetben lehet élő gerinces állatokra vonatkozóan kiállítani, amennyiben a kérelmező bebizonyította az igazgatási hatóságnak, hogy e rendelet 36. cikkének vonatkozó rendelkezéseit betartották.

(2) A következő példányokra vonatkozó behozatali engedélyeket csak abban az esetben lehet kiállítani, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak, hogy a példányokat a 36. cikk (4) bekezdésének megfelelően megjelölték:

a) olyan példányok, amelyek az Egyezmény Részes Felei által elfogadott, fogságban végrehajtott tenyésztési tevékenységből származnak;

b) olyan példányok, amelyek az Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája által elfogadott fogságban nevelési programból származnak;

c) az Egyezmény I. mellékletében felsorolt fajok olyan populációjából származó példányok, amely populációkra az Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája kiviteli kontingenst fogadott el;

d) az afrikai elefánt 20 cm-nél hosszabb és 1 kg-nál nagyobb tömegű nyers agyarai és annak 20 cm-nél hosszabb és 1 kg-nál nagyobb tömegű levágott darabjai;

e) a Közösségbe kivitt nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök, -lágyékbőrök, -farkak, -torokbőrök, lábak, -hátlemezek és más részek, illetve a Közösségbe reexportált nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és krokodil-lágyékbőrök;

f) a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok utazó élőállat-kiállításokhoz tartozó élő gerinces állatai;

g) kaviárt tartalmazó eredeti tárolóedények (konzervdoboz, üvegtégely vagy doboz, melybe a kaviárt közvetlenül becsomagolták), amelyek az eredeti tárolóedényeken alkalmazott egyszer használatos címkék alapján 249 grammnál több kaviárt tartalmaznak, és amelyeket a származási országból hoznak be a Közösségbe;

h) kaviárt tartalmazó eredeti tárolóedények, amelyek a másodlagos tárolóedényeken alkalmazott egyszer használatos, tartalomjelző címkék alapján 250 grammnál kevesebb kaviárt tartalmaznak, és amelyeket a származási országból hoznak be a Közösségbe.

35. cikk

(1) A 34. cikk (2) bekezdésének a)-d) és f) pontjával összhangban megjelölt, lényegesen nem módosított példányok újrakiviteli bizonyítványait csak abban az esetben lehet kiállítani, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak, hogy az eredeti jelölések sértetlenek.

(2) A nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és krokodil-lágyékbőrök újrakiviteli bizonyítványait csak abban az esetben lehet kiadni, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak, hogy az eredeti jelölések sértetlenek, vagy amennyiben ezek elvesztek vagy azokat eltávolították, a példányokat újrakiviteli jelölésekkel látták el.

(3) A következő példányok kiviteli engedélyeit csak akkor lehet kiadni, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak, hogy a példányokat a 36. cikk (4) bekezdése szerint megjelölték:

a) kaviárt tartalmazó eredeti tárolóedények (konzervdoboz, üvegtégely vagy doboz, melybe a kaviárt közvetlenül becsomagolták), amelyek az eredeti tárolóedényeken alkalmazott egyszer használatos címkék alapján 249 grammnál több kaviárt tartalmaznak;

b) kaviárt tartalmazó eredeti tárolóedények, amelyek a másodlagos tárolóedényeken alkalmazott egyszer használatos, tartalomjelző címkék alapján 250 grammnál kevesebb kaviárt tartalmaznak.

36. cikk

(1) A 34. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a következő pontokat kell alkalmazni:

a) a fogságban született és nevelt madarakat az (5) bekezdés szerint vagy - amennyiben az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy e módszer az állat fizikai vagy magatartási tulajdonságai miatt nem alkalmazható - a 11784:1996 (E) és a 11785:1996 (E) ISO szabványoknak megfelelő, egyedileg számozott, nem módosítható mikrocsipadóval kell megjelölni;

b) a fogságban született és nevelt madarak kivételével az élő gerinces állatokat egy, a 11784:1996 (E) és a 11785:1996 (E) ISO szabványoknak megfelelő, egyedileg számozott, nem módosítható mikrocsipadóval vagy - amennyiben az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy e módszer a példányok/fajok fizikai vagy magatartási tulajdonságai miatt nem megfelelő - az érintett példányokat egyedileg számozott gyűrűkkel, szalagokkal, jelölésekkel, tetoválásokkal és hasonló módszerekkel kell megjelölni, vagy más megfelelő módszerrel kell azonosíthatóvá tenni.

(2) A 34. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni, amennyiben az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy az érintett példányok fizikai tulajdonságai a vonatkozó bizonyítvány kiadásának időpontjában nem tették lehetővé semmilyen jelölési módszer biztonságos alkalmazását. Amennyiben e körülmény fennáll, az érintett igazgatási hatóság feljegyzi ezt a bizonyítvány 20. rovatába vagy - amennyiben egy adott jelölési módszer egy későbbi időpontban biztonságosan alkalmazható - bejegyzi e rovatba a megfelelő kikötéseket.

(3) Azon példányokat, amelyeket 2002. január 1-je előtt a 11784:1996 (E) és a 11785:1996 (E) ISO szabványoktól eltérő mikrocsipadóval vagy 1997. június 1-je előtt az (1) bekezdésben említett módszerek valamelyikével, vagy a Közösségbe történő behozatalukat megelőzően a (4) bekezdésnek megfelelően jelöltek meg, az (1) bekezdésnek megfelelően megjelölt példányoknak kell tekinteni.

(4) A 34. cikk (2) bekezdésében és a 35. cikkben említett példányokat az Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája által az érintett fajra vonatkozóan elfogadott vagy ajánlott módszerrel összhangban kell megjelölni.

(5) A fogságban született és nevelt madarakat egy egyedileg számozott, varratmentesen zárt lábgyűrűvel kell megjelölni, azaz egy folyamatos kört képező gyűrűvel vagy szalaggal, amelyen nincs semmilyen megszakítás vagy illesztés, azt semmilyen módon nem változtatták meg, olyan méretű, hogy azt nem lehet eltávolítani a madár lábáról, amikor az - a gyűrűnek a madár életének első napjaiban végzett felhelyezését követően - teljesen kifejlődik, és azt kereskedelmileg e célból gyártották.

37. cikk

Amennyiben a Közösség területén az élő állatok megjelölése egy jelölés, szalag, gyűrű vagy egyéb eszköz felerősítését, az állat teste valamely részének megjelölését vagy mikrocsipadók beültetését kívánja meg, ezt a humánus bánásmódnak, az állat egészségének és az érintett példány természetes viselkedésének megfelelő figyelembevételével kell végrehajtani.

38. cikk

(1) A tagállamok illetékes hatóságai elismerik a többi tagállam illetékes hatóságai által a 36. cikkel összhangban jóváhagyott jelölési módszereket.

(2) Amennyiben e rendelet rendelkezései szerint szükség van ilyen okmányra, a megjelölés pontos részleteit fel kell tüntetni a példányra vonatkozó engedélyen vagy bizonyítványon.

VII. FEJEZET

JELENTÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK

39. cikk

(1) A tagállamok összegyűjtik az adatokat az igazgatási hatóságaik által kiadott engedélyek és bizonyítványok alapján a Közösségbe irányuló behozatalról és az onnan történő kivitelről és újrakivitelről, a behozatal vagy (újra)kivitel tényleges helyétől függetlenül. A tagállamok a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerint minden év június 15-ig elektronikus formában és az egyezményi titkárság által kiadott, a CITES éves jelentések elkészítésére és benyújtására vonatkozó irányelvei szerint közlik az előző évre vonatkozó, az említett rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokkal kapcsolatos információkat a Bizottsággal. A jelentések tartalmazzák a lefoglalt és elkobzott szállítmányokra vonatkozó információkat is.

(2) Az (1) bekezdésben említett információkat két külön részben kell benyújtani:

a) az egyik rész az Egyezmény mellékleteiben felsorolt fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és újrakiviteléről szól; és

b) a másik rész a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt egyéb fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és újrakiviteléről, illetve az említett rendelet D. mellékletében felsorolt fajok példányainak a Közösségbe történő behozataláról szól.

(3) Az élő állatokat tartalmazó szállítmányok behozatalával kapcsolatosan a tagállamok - amennyiben lehetséges - nyilvántartást vezetnek a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékletében felsorolt fajok azon példányainak százalékos arányáról, amelyek nem voltak életben a Közösségbe történő behozatal időpontjában.

(4) A (3) bekezdésben említett, minden naptári évre vonatkozó nyilvántartást fajonkénti és (újra)kiviteli országonkénti lebontásban a következő év június 15-ig kell közölni a Bizottsággal.

(5) A 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett információ tartalmazza a 338/97/EK rendelet és az e rendelet rendelkezéseinek végrehajtására és hatályba léptetésére hozott törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedések részleteit.

40. cikk

(1) A 338/97/EK rendeletnek az említett rendelet 15. cikkének (5) bekezdése szerinti módosításainak előkészítése céljából a tagállamok továbbítják a már felsorolt és a felsorolásra alkalmas fajokra vonatkozó valamennyi lényeges információt, amelyek a következőkre vonatkoznak:

a) a fajok biológiai és kereskedelmi státusára;

b) az e fajok példányainak felhasználására; és

c) a kereskedelemben lévő példányok ellenőrzési módszereire.

(2) A 338/97/EK rendelet B. vagy D. mellékletének bármely, az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) vagy d) pontja, vagy 3. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti módosítástervezetét a Bizottság azt megelőzően benyújtja a tudományos felülvizsgáló csoportnak tanácsadás céljából, hogy azokat a bizottságnak benyújtják.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. cikk

(1) A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése szerinti korlátozás bevezetésekor haladéktalanul, valamint a korlátozás megszüntetéséig tartó időszak alatt a tagállamok visszautasítják a korlátozás által érintett származási országból vagy országokból kivitt példányokra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve kiadható behozatali engedély, amennyiben:

a) a behozatali engedély iránti kérelmet a korlátozás bevezetését megelőzően nyújtották be; és

b) a tagállam illetékes igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy létezik olyan szerződés vagy megrendelés, amely esetében kifizetés történt, vagy amely eredményeként a példányokat már leszállították.

(3) A (2) bekezdés eltérése alapján kiadott behozatali engedély érvényességének időtartama nem haladhatja meg az egy hónapot.

(4) Az (1) bekezdésben említett korlátozások - kivéve, ha kifejezetten eltérő határozat született - nem érvényesek:

a) a 24., 25. és 26. cikkel összhangban fogságban született és nevelt, illetve mesterségesen szaporított példányok esetében;

b) a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) vagy g) pontjában meghatározott célokra behozott példányok esetében;

c) azon élő vagy élettelen példányok esetében, amelyek a Közösségbe történő letelepedés céljából beköltöző személyek háztartási tulajdonában vannak.

42. cikk

A 939/97/EK rendelet hatályát veszti.

43. cikk

(1) A 3626/82/EGK rendelet 11. cikkével és a 3418/83/EGK bizottsági rendelet [6] 22. cikkével összhangban kiállított bizonyítvány továbbra is felhasználható a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 5. cikke (3) bekezdésének b), c) és d) pontja, 5. cikke (4) bekezdésének második és harmadik albekezdése és 8. cikke (3) bekezdésének a) és d)-h) pontja alkalmazásában.

(2) A 3626/82/EGK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének tilalmai alól biztosított eltérések az érvényességük utolsó napjáig maradnak hatályban, amennyiben az meghatározásra került.

(3) A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül továbbra is kiadhatnak a 939/97/EK rendelet III. mellékletében megállapított formájú bizonyítványokat.

44. cikk

Valamennyi tagállam közli a Bizottsággal és az Egyezmény Titkárságával azon rendelkezéseket, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása érdekében fogad el, valamint az e rendelkezések végrehajtására és hatályba léptetésére használt valamennyi jogi eszközt és meghozott intézkedést. A Bizottságnak továbbítja ezen információt a többi tagállam részére.

45. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 209., 2001.8.2., 14. o.

[2] HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

[3] HL L 145., 1998.5.15., 3. o.

[4] HL L 140., 1997.5.30., 9. o.

[5] HL L 384., 1982.12.31., 1. o.

[6] HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

2. A kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényessége pedig a 12 hónapot. Az érvényesség utolsó napját követően az okmány érvénytelen és az eredeti példányt, valamint az összes másodpéldányt az engedélyesnek késedelem nélkül vissza kell küldenie a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelen, amennyiben az (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmányát az érvényességének lejárta után vagy a kiállítását követő hat hónapnál később használták fel.

3. A tényleges importőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

6. Az A. mellékletben szereplő vadon fogott élő példányok esetében a kiállító hatóság előírhatja azt a helyet, ahol e példányokat tartani kell, e hely adatait be kell írni e rovatba. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő szállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre - bármely szállítás esetében az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie és tartalmaznia kell az 1808/2001/EK rendelet V. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10. Az 1808/2001/EK rendelet V. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettósúly-egységeket kell használni.

11. Meg kell adni azon CITES-melléklet számát (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (A. vagy B.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13. Az eredet jelölésére a következő kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott példányok

R Fogságban nevelési programból származó példányok

D Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok [1]

O Egyezmény előtti [2]

U Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitele/behozatala céljának meghatározására a következő kódok egyikét kell használni:

B fogságban végzett tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E oktatás

G botanikus kert

H vadásztrófeák

L végrehajtás

M orvosbiológiai kutatás

N újratelepítés vagy visszatelepítés

P magáncélú hasznosítás

Q cirkuszok vagy utazó kiállítások

S tudományos cél

T kereskedelmi cél

Z állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországba viszik ki, csak a származási tagország nevét kell megemlíteni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakiviteli ország az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő újrakivitelt megelőzően hozták be. Behozatali engedély esetében az újrakiviteli ország az a harmadik ország, amelyből a példányokat behozzák. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos fajnevet az 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében említett szabványnómenklatúra-hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23-25. Kizárólag hivatali használatra.

26. Az importőrnek/(re)exportőrnek vagy annak megbízottjának - adott esetben - fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légifuvar-levél számát.

27. A Közösségbe történő be- vagy kiléptetést végző vámhivatalnak kell kitöltenie. Az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) vissza kell adni az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonos másodpéldányát (2. formanyomtatvány) pedig az importőrnek vagy a (re)exportőrnek.

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

2. A kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényessége pedig a 12 hónapot. Az érvényességének utolsó napját követően az okmány érvénytelen és az eredeti példányt, valamint az összes másodpéldányt az engedélyesnek késedelem nélkül vissza kell küldenie a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelen, amennyiben az (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmányát az érvényességének lejárta után vagy a kiállítását követő hat hónapnál később használták fel.

3. A tényleges importőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

6. Az A. mellékletben szereplő vadon fogott élő példányok esetében a kiállító hatóság előírhatja azt a helyet, ahol e példányokat tartani kell, e hely adatait be kell írni e rovatba. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő szállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre - bármely szállítás esetében az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie és tartalmaznia kell az 1808/2001/EK rendelet V. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10. Az 1808/2001/EK rendelet V. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettósúly-egységeket kell használni.

11. Meg kell adni azon CITES-melléklet számát (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (A. vagy B.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13. Az eredet jelölésére a következő kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott példányok

R Fogságban nevelési programból származó példányok

D Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő, mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok [3]

O Egyezmény előtti [4]

U Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitele/behozatala céljának meghatározására a következő kódok egyikét kell használni:

B fogságban végzett tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E oktatás

G botanikus kert

H vadásztrófeák

L végrehajtás

M orvosbiológiai kutatás

N újratelepítés vagy visszatelepítés

P magáncélú hasznosítás

Q cirkuszok vagy utazó kiállítások

S tudományos cél

T kereskedelmi cél

Z állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországba viszik ki, csak a származási tagország nevét kell megemlíteni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakiviteli ország az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő újrakivitelt megelőzően hozták be. Behozatali engedély esetében az újrakiviteli ország az a harmadik ország, amelyből a példányokat behozzák. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos fajnevet az 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében említett szabványnómenklatúra-hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23-25. Kizárólag hivatali használatra.

26. Az importőrnek/(re)exportőrnek vagy annak megbízottjának - adott esetben - fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légifuvar-levél számát.

27. A Közösségbe történő be- vagy kiléptetést végző vámhivatalnak kell kitöltenie. Az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) vissza kell adni az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonos másodpéldányát (2. formanyomtatvány) pedig az importőrnek vagy a (re)exportőrnek.

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

2. A kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, a behozatali engedély érvényessége pedig a 12 hónapot. Az érvényesség utolsó napját követően az okmány érvénytelen és az eredeti példányt, valamint az összes másodpéldányt az engedélyesnek késedelem nélkül vissza kell küldenie a kiállító igazgatási hatósághoz. A behozatali engedély érvénytelen, amennyiben az (újra)kiviteli ország vonatkozó CITES-okmányát az érvényességének lejárta után vagy a kiállítását követő hat hónapnál később használták fel.

3. A tényleges importőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

6. Az A. mellékletben szereplő vadon fogott élő példányok esetében a kiállító hatóság előírhatja azt a helyet, ahol e példányokat tartani kell, e hely adatait be kell írni e rovatba. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő szállítás kivételével - annak biztosítása mellett, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre - bármely szállítás esetében az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie és tartalmaznia kell az 1808/2001/EK rendelet V. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10. Az 1808/2001/EK rendelet V. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettósúly-egységeket kell használni.

11. Meg kell adni azon CITES-melléklet számát (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (A. vagy B.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13. Az eredet jelölésére a következő kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott példányok

R Fogságban nevelési programból származó példányok

D Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő, mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok [5]

O Egyezmény előtti [6]

U Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitele/behozatala céljának meghatározására a következő kódok egyikét kell használni:

B fogságban végzett tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E oktatás

G botanikus kert

H vadásztrófeák

L végrehajtás

M orvosbiológiai kutatás

N újratelepítés vagy visszatelepítés

P magáncélú hasznosítás

Q cirkuszok vagy utazó kiállítások

S tudományos cél

T kereskedelmi cél

Z állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországba viszik ki, csak a származási tagország nevét kell megemlíteni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakiviteli ország az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő újrakivitelt megelőzően hozták be. Behozatali engedély esetében az újrakiviteli ország az a harmadik ország, amelyből a példányokat behozzák. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos fajnevet az 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében említett szabványnómenklatúra-hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23-25. Kizárólag hivatali használatra.

26. Az importőrnek/(re)exportőrnek vagy annak megbízottjának - adott esetben - fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légifuvar-levél számát.

27. A Közösségbe történő be- vagy kiléptetést végző vámhivatalnak kell kitöltenie. Az eredeti példányt (1. formanyomtatvány) vissza kell adni az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonos másodpéldányát (2. formanyomtatvány) pedig az importőrnek vagy a (re)exportőrnek.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A tényleges (re)exportőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

2. Nem kell alkalmazni.

3. A tényleges importőr - nem az ügynök - teljes neve és címe.

6. Kizárólag az A. mellékletben szereplő, vadonból fogott példányok esetében kell kitölteni a kérelem-formanyomtatványt.

8. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie és fel kell tüntetni az 1808/2001/EK rendelet V. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10. Az 1808/2001/EK rendelet V. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettósúly-egységeket kell használni.

11. Meg kell adni azon CITES-melléklet számát (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (A. vagy B.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13. Az eredet jelölésére a következő kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott példányok

R Fogságban nevelési programból származó példányok

D Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő, mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok [7]

O Egyezmény előtti [8]

U Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14. A példányok (újra)kivitele/behozatala céljának meghatározására a következő kódok egyikét kell használni:

B fogságban végzett tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E oktatás

G botanikus kert

H vadásztrófeák

L végrehajtás

M orvosbiológiai kutatás

N újratelepítés vagy visszatelepítés

P magáncélú hasznosítás

Q cirkuszok vagy utazó kiállítások

S tudományos cél

T kereskedelmi cél

Z állatkertek

15-17. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországba viszik ki, csak a származási tagország nevét kell megemlíteni a 15. rovatban.

18-20. Újrakiviteli bizonyítvány esetében az utolsó újrakiviteli ország az az újrakiviteli harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő újrakivitelt megelőzően hozták be. Behozatali engedély esetében az újrakiviteli ország az a harmadik ország, amelyből a példányokat behozzák. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó újrakiviteli bizonyítvány adatait.

21. A tudományos fajnevet az 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében említett szabványnómenklatúra-hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

23. Meg kell adni a lehető legtöbb adatot és igazolni kell a fent előírt információkból hiányzó tételeket.

[1] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[2] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[3] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[4] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[5] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[6] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[7] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[8] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. Meg kell adni az importőr vagy annak felhatalmazott képviselője teljes nevét és címét.

4. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

5. Csak akkor kell kitölteni, ha a példányokat nem a származási országból hozták be.

6. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie.

9. A tudományos névnek a 338/97/EK rendelet C. vagy D. mellékletében használt névnek kell lennie.

10. A CITES III. mellékletében szereplő fajok esetében III-t kell beírni.

12. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (C. vagy D.), amelyben a faj szerepel.

13. Az importőrnek be kell mutatnia a Közösségbe történő behozatal helyén lévő vámhivatal számára az aláírt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és az "importőr másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) és - adott esetben - az (újra)kiviteli országból származó, a CITES III. mellékletében előírt okmányokat.

14. A vámhivatal a lepecsételt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) megküldi a saját országa igazgatási hatóságának és a lepecsételt "importőr másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) visszaküldi az importőrnek vagy annak felhatalmazott képviselőjének.

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. Meg kell adni az importőr vagy annak felhatalmazott képviselője teljes nevét és címét.

4. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

5. Csak akkor kell kitölteni, ha a példányokat nem a származási országból hozták be.

6. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie.

9. A tudományos névnek a 338/97/EK rendelet C. vagy D. mellékletében használt névnek kell lennie.

10. A CITES III. mellékletében szereplő fajok esetében III-t kell beírni.

12. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (C. vagy D.), amelyben a faj szerepel.

13. Az importőrnek be kell mutatnia a Közösségbe történő behozatal helyén lévő vámhivatal számára az aláírt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és az "importőr másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) és - adott esetben - az (újra)kiviteli országból származó, a CITES III. mellékletében előírt okmányokat.

14. A vámhivatal a lepecsételt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) megküldi a saját országa igazgatási hatóságának és a lepecsételt "importőr másodpéldányát" (2. formanyomtatvány) visszaküldi az importőrnek vagy annak felhatalmazott képviselőjének.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A bizonyítvány tulajdonosának - nem annak képviselőjének - teljes neve és címe.

2. Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha az érintett példányok behozatali engedélye előírja azon helyet, ahol azokat tartani kell, vagy ha egy tagállamban a vadonból befogott példányokat egy meghatározott helyen kell tartani.

Bármely, a feltüntetett helyről történő elszállításhoz - a sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő szállítás kivételével, amely során biztosítják, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre - az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges (lásd 19. rovat.)

4. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie és tartalmaznia kell az 1808/2001/EK rendelet V. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

5/6. Az 1808/2001/EK rendelet V. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettósúly-egységeket kell használni.

7. Meg kell adni azon CITES-melléklet számát (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

8. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (A., B. vagy C.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

9. Az eredet jelölésére a következő kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott példányok

R Fogságban nevelési programból származó példányok

D Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő, mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok [1]

O Egyezmény előtti [2]

U Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

10-12. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

13-15. A behozatali tagállam - adott esetben - az a tagállam, amely kiállította az érintett példányok behozatali engedélyét.

16. A tudományos fajnevet az 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében említett szabványnómenklatúra-hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Kitöltési útmutató és magyarázat

1. A bizonyítvány tulajdonosának - nem annak képviselőjének - teljes neve és címe.

2. Kizárólag az A. mellékletben szereplő fajok vadon befogott példányai esetében kell kitölteni.

4. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie és tartalmaznia kell az 1808/2001/EK rendelet V. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

5/6. Az 1808/2001/EK rendelet V. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettósúly-egységeket kell használni.

7. Meg kell adni azon CITES-melléklet számát (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

8. Meg kell adni a 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét (A., B. vagy C.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

9. Az eredet jelölésére a következő kódok egyikét kell használni:

W Vadon befogott példányok

R Fogságban nevelési programból származó példányok

D Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő, mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I Lefoglalt vagy elkobzott példányok [3]

O Egyezmény előtti [4]

U Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

10-12. A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és nevelkedtek, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

13-15. A behozatali tagállam - adott esetben - az a tagállam, amely kiállította az érintett példányok behozatali engedélyét.

16. A tudományos fajnevet az 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében említett szabványnómenklatúra-hivatkozásoknak megfelelően kell megadni.

18. Meg kell adni a lehető legtöbb adatot és igazolni kell a fent előírt információkból hiányzó tételeket.

[1] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[2] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[3] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[4] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 2. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 22. CIKKBEN EMLÍTETT CÍMKE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A 4. CIKK (3) BEKEZDÉS a) ÉS b) PONTJA SZERINT AZ ENGEDÉLYEKBEN ÉS BIZONYÍTVÁNYOKBAN ALKALMAZANDÓ, A PÉLDÁNYOK LEÍRÁSÁHOZ HASZNÁLT KÓDOK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

g = gramm

kg = kilogramm

l = liter

cm3 = köbcentiméter

ml = milliliter

m = méter

m2 = négyzetméter

m3 = köbméter

Darabszám = a példányok darabszáma

Leírás | Kód | Preferált egységek | Alternatív egységek | Magyarázat |

Kéreg | BAR | kg | | Fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan) |

Test | BOD | Darabszám | kg | Alapjában véve egész, halott állatok, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kitömött egész vadásztrófeákat stb. |

Csont | BON | kg | Darabszám | Csontok, beleértve az állkapcsokat |

Calipee | CAL | kg | | Calipee vagy calipash (teknősporc levesbe) |

Teknőspáncél | CAP | Darabszám | kg | A Testudinata fajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai |

Faragvány | CAR | kg | m3 | Faragványok (beleértve a fafaragványokat és a kész fatermékeket, mint például bútorokat, zeneszerszámokat és kézműves termékeket). Megjegyzés: van néhány faj, amelyből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont); adott esetben emiatt a leírásnak fel kell tüntetnie a termék típusát (pl. szarvfaragvány) |

Kaviár | EGG | kg | | Kaviár |

Faforgács | CHP | kg | | Faforgács, különösen az Aquilaria malaccensis és a Pterocarpus santalinus fajokból |

Karom | CLA | Darabszám | kg | Karmok - pl. Felidae, Ursidae vagy Crocodylia fajok karmai (Megjegyzés: a teknőskarmok általában pikkelyek, nem valódi karmok) |

Ruhaanyag | CLO | m2 | kg | Ruhaanyag - ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-faj szőréből készült, ehelyett - amennyiben lehetséges - az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a "HAI" kód használatával |

Korall (nyers) | COR | kg | Darabszám | Elpusztult korall vagy korallkő (Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell darabszám szerint feljegyezni, ha a korallpéldányokat vízben szállítják) |

Kultúra | CUL | a palackok száma stb. | | Mesterségesen szaporított növények kultúrái |

Származékok | DER | kg/l | | Származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével) |

Szárított növény | DPL | Darabszám | | Szárított növények - pl. herbáriumi példányok |

Fül | EAR | Darabszám | | Fülek - általában elefántfülek |

Tojás | EGG | Darabszám | kg | Életképtelen vagy kifújt egész tojások (lásd még: "kaviár") |

Tojás (élő) | EGL | Darabszám | kg | Élő tojások - általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is |

Kivonat | EXT | kg | l | Kivonatok - általában növényi kivonatok |

Toll | FEA | kg/szárnyak száma | Darabszám | Tollak - tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát |

Rost | FIB | kg | m | Rostok - pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is |

Virág | FLO | kg | | Virágok |

Virágcserép | FPT | Darabszám | | Növényi részekből készült virágcserepek, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. "közös cserépben" árusított élő növényeket "élő növényként" kell feljegyezni, nem virágcserépként) |

Békacomb | LEG | kg | | Békacomb |

Gyümölcs | FRU | kg | | Gyümölcsök |

Láb | FOO | Darabszám | | Lábak - pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodil- stb. lábak |

Epe | GAL | kg | | Epe |

Epehólyag | GAB | Darabszám | | Epehólyag |

Ruházat | GAR | Darabszám | | Ruhadarabok - beleértve a cipők kivételével a kesztyűket és kalapokat, a ruhadarabok szegélyét vagy díszítését |

Nemi szervek | GEN | kg | Darabszám | Kasztrátumok és szárított hímtagok |

Oltó törzsállomány | GRS | Darabszám | | Oltó törzsállomány (az oltások nélkül) |

Szőr | HAI | kg | g | Szőr - beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt |

Szarv | HOR | Darabszám | | Szarvak - beleértve az agancsokat is |

Bőrből készült termék (kisméretű) | LPS | Darabszám | | Kisméretű, bőrből készített termékek, pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, fülbevalók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak |

Bőrből készült termék (nagyméretű) | LPL | Darabszám | | Nagyméretű, bőrből készített termékek - pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák |

Élőlények | LIV | Darabszám | kg | Élő állatok és növények. Vízben szállított korallpéldányok esetében csak a darabok számát kell feljegyezni. |

Levél | LVS | Darabszám | kg | Levelek |

Rönkfa | LOG | m3 | | Az összes nyers faanyag - kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni |

Hús | MEA | kg | | Hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész hal (lásd "test") |

Gyógyszer | MED | kg/l | | Gyógyszer |

Pézsma | MUS | g | | Pézsma |

Olaj | OIL | kg | l | Olaj - pl. teknősolaj, fókaolaj, bálnaolaj, halolaj, különböző növényi olajok |

Darab - csont | BOP | kg | | Feldolgozatlan csontdarabok |

Darab - szarv | HOP | kg | | Feldolgozatlan szarvdarabok - beleértve a törmelékeket |

Darab - elefántcsont | IVP | kg | | Feldolgozatlan elefántcsontdarabok - beleértve a törmelékeket |

Darabokból összeállított szűcsáru | PLA | m2 | | Prémdarabok - beleértve a több prémből készült takarókat |

Por | POW | kg | | Por |

Gyökér | ROO | Darabszám | kg | Gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók |

Felfűrészelt fa | SAW | m3 | | Hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profildarabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni |

Pikkely | SCA | kg | | Pikkely - pl. teknőspikkely, egyéb hüllők pikkelye, halpikkely, tobzoskapikkely |

Mag | SEE | kg | | Magok |

Héj | SHE | Darabszám | kg | Puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja |

Oldal | SID | Darabszám | | Bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tingateste (lásd "bőr") |

Csontváz | SKE | Darabszám | | Alapjában véve teljes csontvázak |

Bőr | SKI | Darabszám | | Alapjában véve egész nyers- vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tingatestét |

Bőrdarab | SKP | Darabszám | | Bőrdarabok - beleértve a maradékokat, nyers vagy kikészített koponyákat |

Koponya | SKU | Darabszám | l | Koponyák |

Leves | SOU | kg | l | Leves - pl. teknősből |

Példány (tudományos) | SPE | kg/l/ml | | Tudományos célú példányok - beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.), szövettani preparátumokat stb. |

Szár | STE | Darabszám | kg | Növényi szárak |

Farok | TAI | Darabszám | kg | Farkak - pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára) |

Fog | TEE | Darabszám | kg | Fogak - pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak |

Szálfa | TIM | m3 | kg | Nyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével |

Trófea | TRO | Darabszám | | Trófea - egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a "BOD" kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a "SKI" kóddal kell jelölni. |

Agyar | TUS | Darabszám | kg | Alapjában véve egész agyarak, megmunkálva vagy anélkül. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem. |

Furnérlemezek - rotary furnér - felvágott furnér | VEN | m3, m2 | kg | Egyforma vastagságú vékony falapok vagy -lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hámozott (rotary furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnérbútorok, furnérládák stb. készítésére |

Viasz | WAX | kg | | Viasz, beleértve az ámbrát |

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA SZERINT AZ ENGEDÉLYEKBEN ÉS BIZONYÍTVÁNYOKBAN A TUDOMÁNYOS FAJNEVEK JELÖLÉSÉRE HASZNÁLANDÓ SZABVÁNYNÓMENKLATÚRA-HIVATKOZÁSOK

a) Mammal species of the world: A Taxonomic and Geographic Reference, 2. kiadás (Szerk: D. E. Wilson és D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press) az emlősök nómenklatúrája esetében a Balaenoptera génusz kivételével, amelyre vonatkozóan Rice, D.W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. 4. különszám: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals;

b) A Reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock és J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) a madárrendek és -családok neveinek esetében;

c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley és B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) és A Supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley és B. L. Monroe, 1993; Yale University Press) a madarak génusz- és fajneveinek esetében;

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (H. Wermuth és R. Mertens, 1996. (újranyomás) i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X) a krokodilok, a vízi- és szárazföldi teknősök, és hidasgyíkok esetében és A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World (J. B. Iverson, 1992: i-xiii, 1-363, magánlenyomat, J. B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, Amerikai Egyesült Államok, ISBN 0-9617431-0-5) a szárazföldi- és vízi teknősök besorolása esetében;

e) Herpetology (F. H. Pough., R.M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzky és K.D. Wells, 1998., i-xi, 1-577) a családok meghatározására a Sauria renden belül;

f) Chamaelonidae (C. J. J. Klaver és W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv., 1-85.; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) az összes kaméleon fajnevei esetében;

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993. (José M. Cei, In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (T. C. S. Avila Pires, 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A New Species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an Analysis of Morphological and Genetic Variation in the Genus [G. R. Colli, A. K. Péres és H. J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; és A New Species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata: Teiidae) from Central Brazil (P. R. Manzani és A. S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) a Tupinambis génusz fajnevei esetében;

h) Snakes Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid és Touré, 1997), kiadva a Herpetologists' League védnöksége alatt, a kígyók nómenklatúrája esetében a következő esetek kivételével: a madagaszkári boák következő neveit továbbra is használni kell: Acrantophis dumerilii (Jan, 1860), Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) és Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); a Calabaria, Charina és Lichanura génuszokban a következő neveket továbbra is használni kell: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) és Lichanura trivirgata (Cope, 1861); és a Python molurus alfajai esetében két alfajt kell megkülönböztetni, név szerint a P. m. molurus (Linnaeus, 1758) és a P. m. bivittatus (Kuhl, 1820) fajokat;

i) Amphibian Species of the world: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) és Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) a kétéltű fajok nómenklatúrája esetében és A Review of the Genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantelinae): Taxonomy, Distribution and Conservation of Malagasy Poison Frogs, (M. Vences, F. Glaw és W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72) a Mantella génusz esetében;

j) Catalog of Fishes. (W. N. Eschmeier, 1998, Vol. 1. Introductory Materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a Classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) valamennyi hal rendszertana és nevei esetében;

k) A Brachypelma génuszon belül a következő nómenklatúrát kell használni:

Brachypelma albopilosum (Valerio, 1980);

Brachypelma angustum (Valerio, 1980);

Brachypelma auratum (Schmidt, 1992);

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);

Brachypelma baumgarteni (Smith, 1993);

Brachypelma boehmei (Schmidt & Klaas, 1994);

Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936);

Brachypelma emilia (White, 1856)

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);

Brachypelma fossorium (Valerio, 1980);

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (beleértve a Brachypelma annitha és Brachypelma harmorii szinonimákat);

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875);

l) The Plant Book, újranyomott kiadás, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) a CITES-növények génusznevei esetében, kivéve ha azokat a Részes Felek Konferenciája az n)-r) pontban említett módon szabványos névsorral helyettesítette.

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. kiadás (J. C. Willis, átnézte H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) A Plant Book-ban nem szereplő génusz-szinonimák esetében, kivéve ha azokat a Részes Felek Konferenciája az m)-q) bekezdésekben említett módon szabványos névsorral helyettesítette.

n) A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne és J. Hendricks, 1995, In: P. Vorster (szerk.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, 55-64. old., Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) és erre vonatkozóan a Nómenklatúra Bizottság által végrehajtott frissítések, útmutatásként a Cycadaceae, Stangeriaceae és Zamiaceae fajok neveire történő hivatkozáskor;

o) The Bulb Checklist (1977, összeállította a Royal Botanic Gardens, Kew, Egyesült Királyság) és erre vonatkozóan a Nómenklatúra Bizottság által végrehajtott frissítések, útmutatásként a Cyclamen (Primulaceae), Galanthus és Sternbergia (Liliaceae) fajok neveire történő hivatkozáskor;

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, közzétette a Német Szövetségi Természetvédelmi Hivatal), és erre vonatkozóan a Nómenklatúra Bizottság által végrehajtott frissítések, útmutatásként a Succulens Euphorbia fajok neveire történő hivatkozáskor;

q) CITES Cactaceae Checklist, második kiadás (1999, összeállította D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Egyesült Királyság) és erre vonatkozóan a Nómenklatúra Bizottság által végrehajtott frissítések, útmutatásként a Cactaceae fajok neveire történő hivatkozáskor;

r) CITES Orchidea Checklist (összeállította a Royal Botanic Gardens, Kew, Egyesült Királyság) és erre vonatkozóan a Nómenklatúra Bizottság által végrehajtott frissítések, útmutatásként a Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phragmipedium, Pleione és Sophronitis (Volume I, 1995) és Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és Encyclia (Volume 2, 1997) fajok neveire történő hivatkozáskor.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

1. A 4. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett tranzakció céljának az engedélyekben és bizonyítványokban történő jelölésére szolgáló kódok

B = Fogságban végzett tenyésztés vagy mesterséges szaporítás

E = Oktatás

G = Botanikus kert

H = Vadásztrófeák

L = Végrehajtás

M = Orvosbiológiai kutatás

N = Újratelepítés vagy visszatelepítés

P = Magáncélú hasznosítás

Q = Cirkuszok vagy utazó kiállítások

S = Tudományos cél

T = Kereskedelmi cél

Z = Állatkertek

2. A példányok 4. cikk (3) bekezdésének e) pontjában említett eredetének az engedélyekben és bizonyítványokban történő jelölésére szolgáló kódok

W = Vadon befogott példányok

R = Fogságban nevelési programból származó példányok

D = Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A = Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő, mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C = Az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetével összhangban az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és a B. és C. mellékletekben szereplő fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F = Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg az 1808/2001/EK rendelet III. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I = Lefoglalt vagy elkobzott példányok [1]

O = Egyezmény előtti [2]

U = Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

[1] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

[2] Csak más származási kódokkal együtt használandó.

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

A 32. CIKK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT ÁLLATFAJOK

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

COLUMBA LIVIA

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezealandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1808 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1808&locale=hu

Tartalomjegyzék