32011R0328[1]

A Bizottság 328/2011/EU rendelete ( 2011. április 5. ) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 328/2011/EU RENDELETE

(2011. április 5.)

a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:.

(1) Az 1338/2008/EK rendelet létrehozta a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó európai statisztikák rendszeres összeállításának közös keretét.

(2) Az 1338/2008/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének értelmében végrehajtási intézkedésekben kell pontosan meghatározni a halálokokra vonatkozóan a rendelet III. melléklete szerint szolgáltatandó adatokat és metaadatokat, és megállapítani az adatszolgáltatásra vonatkozó tárgyidőszakokat és időközöket.

(3) A tagállamok által a Bizottsághoz (Eurostat) küldött bizalmas adatokat a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott elvnek és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell kezelni.

(4) Az 1338/2008/EK rendelet 6. cikkének megfelelően készült egy költség-haszon elemzés és megtörtént annak értékelése.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

A "halálokok" területen készült európai statisztikáknak tartalmazniuk kell az egyes tagállamokban regisztrált összes halálesetet és halvaszületést, különbséget téve a tagállam lakosai és nem a tagállam lakosai között.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "halál": az összes életjel végleges megszűnése élveszületés után (az életfunkciók születés utáni megszűnése, az újraélesztés lehetősége nélkül). A halvaszületés nem tartozik ebbe a fogalomba;

b) "halvaszületés": magzati halál, azaz a fogamzással létrejött magzat halála mielőtt teljesen kibújt volna vagy kivették volna az anyából, függetlenül a terhesség időtartamától. A halált az a körülmény jelzi, hogy az anyától való elválasztás után a magzat nem lélegzik és más életjelet - szívverés, a köldökzsinór lüktetése, harántcsíkos izmok határozott mozgása - sem mutat;

c) "magzati kor": a terhesség időtartama, az utolsó rendes menstruációs időszak első napjától számítva. A magzat korát teljes napokban vagy teljes hetekben kell megadni;

d) "újszülöttkori halál": az élve született újszülött első 28 teljes napban (a 0. naptól a 27. napig bezárólag) bekövetkező halála;

e) "paritás": korábbi élve- vagy halvaszülések száma (0, 1, 2, 3 vagy több élve- vagy halvaszülés);

f) "egyéb halál": az újszülöttkori halálra meghatározott 28 teljes napos időszak után bekövetkező halál;

g) "a halálozás alapoka": az a betegség vagy sérülés, amely a közvetlenül a halálhoz vezető kóros események folyamatát elindította, vagy a halálos sérülést okozó baleset vagy erőszakos cselekmény körülményei;

h) "lakos": "szokásos tartózkodási hellyel rendelkező lakos" azon a helyen, ahol az egyén rendesen napi pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatás, üzleti tevékenység, orvosi kezelés vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre.

Kizárólag azok a személyek tekinthetők a szóban forgó földrajzi területen szokásos tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak, akik:

i. a referencia-időpont előtt legalább 12 hónapig folyamatosan a szokásos tartózkodási helyükön éltek; vagy

ii. a referencia-időpontot megelőző tizenkét hónap során azzal a szándékkal érkeztek a szokásos tartózkodási helyükre, hogy legalább egy évig ott tartózkodjanak.

Ha az i. vagy ii. alpontban leírt körülmények nem állapíthatók meg, akkor a "szokásos tartózkodási hely" a jogszerű vagy bejegyzett lakóhely.

3. cikk

Kötelező adatok

A tagállamok a mellékeltben felsorolt változókat megküldik a Bizottság (Eurostat) számára. Lehetőség szerint mindig meg kell adni a külföldön elhalálozott lakosok halálának okára vonatkozó statisztikákat is.

A halvaszületéseknél a három jelentési kritérium közül legalább egyet alkalmazni kell, a következő sorrendben: 1. születési súly; 2. magzati kor; és 3. teljes testhossz. Az adatgyűjtést a következő csoportokra kell korlátozni:

a) születési súly 500 g-tól 999 g-ig, vagy ha a születési súly nem használható, akkor a 22 és 27 teljes hét közötti magzati kor, vagy ha ezek közül egyik sem használható, akkor a 25 és 34 cm közötti teljes testhossz (9. változó); és

b) legalább 1 000 g születési súly, vagy ha a születési súly nem használható, akkor a 27 teljes hetet meghaladó magzati kor, vagy ha ezek közül egyik sem használható, akkor a legalább 35 cm teljes testhossz (10. változó).

4. cikk

Tárgyidőszak

A tárgyidőszak a naptári év.

A tagállamok a tárgyévet követő 24 hónapon belül megadják a Bizottságnak (Eurostat) az e rendeletben meghatározott adatokat.

Az első tárgyév 2011.

5. cikk

Metaadatok

A tagállamok megadnak a Bizottságnak (Eurostat) minden releváns információt, ideértve: információk a fogalommeghatározásokban, lefedettségben, a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) használt revíziójában és frissítéseinek alkalmazásában, és az automatizált kódolási rendszerekben fennálló tagállami különbözőségekről, valamint információk a halált előidéző okok kiválasztásáról és módosításáról.

6. cikk

Adatok és metaadatok szolgáltatása a Bizottság (Eurostat) számára

A tagállamok az e rendeletben előírt (véglegesített, hitelesített és elfogadott) összesített adatokat vagy mikroadatokat, valamint a metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által előírt adatcseresablon szerint szolgáltatják. Az adatokat és a metaadatokat az Eurostathoz egyablakos rendszerben kell eljuttatni.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 354., 2008.12.31., 70. o.

(2) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(3) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

MELLÉKLET

A Bizottságnak (Eurostat) megküldendő változók felsorolása

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Külföldön elhalálozott lakosok esetében önkéntes.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0328 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0328&locale=hu

Tartalomjegyzék