32012D0270[1]

2012/270/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. május 16. ) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 3137. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. május 16.)

az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről

(az értesítés a C(2012) 3137. számú dokumentummal történt)

(2012/270/EU)

1. cikk

Az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) károsítókra vonatkozó tilalmak

Az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) (a továbbiakban: meghatározott szervezetek) Unióba való behurcolása és Unión belüli elterjedése ellen védekezni kell.

2. cikk

A burgonyagumó Unióba történő behozatala

(1) A Solanum tuberosum L. olyan gumói - beleértve az ültetésre szántakat (a továbbiakban: burgonyagumó) -, amelyek olyan harmadik országokból származnak ( 1 ), melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek az I. melléklet 1. szakaszának 1. pontjában szereplő különleges behozatali követelményeknek.

(2) Az Unióba történő belépésükkor az illetékes hatóság az I. melléklet 1. szakaszának 5. pontja szerint megvizsgálja a burgonyagumókat.

3. cikk

Burgonyagumók Unión belüli szállítása

(1) Az Unión belül az 5. cikknek megfelelően meghatározott, körülhatárolt területekről származó, az adott területeken vagy a 3b. cikkben említett létesítményekben csomagolt burgonyagumók Unión belüli szállítása kizárólag az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén engedélyezett.

A valamely körülhatárolt területről származó burgonyagumók az érintett területről a 3b. cikk követelményeinek megfelelő, a körülhatárolt terület közelében működő csomagoló létesítménybe abban az esetben szállíthatók, ha teljesülnek az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételek. A burgonyagumók az említett létesítményben tárolhatók.

A második albekezdés tekintetében az illetékes hivatalos szerv elvégzi az alábbiakat:

a) a meghatározott szervezetek jelenlétének és e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek intenzív ellenőrzése a burgonyanövények és adott esetben más gazdanövények megfelelő vizsgálata révén, ideértve azon termőföldek vizsgálatát, ahol az érintett növényeket termesztik, a csomagoló létesítménytől számított legalább 100 m-es körzeten belül;

b) olyan tevékenységek, amelyek a csomagoló létesítmény körzetében tudatosítják a meghatározott szervezetek jelentette veszélyt, valamint a behurcolásuk és az Unióban való elterjedésük megelőzése érdekében elfogadott intézkedéseket.

(2) A 2. cikknek megfelelően azok a burgonyagumók, amelyeket az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha teljesülnek az I. melléklet 2. szakaszának 3. pontjában meghatározott feltételek.

3a. cikk

A járművekre, a csomagolásra, a gépekre és a hulladéktalajra vonatkozó követelmények

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azokat a járműveket és csomagolásokat, amelyeket az I. melléklet 2. szakaszának 1.b) pontjában foglaltak teljesítése előtt a körülhatárolt területekről származó burgonyagumó szállítására használtak, az alábbi esetekben megfelelően megtisztítják, és eltávolítják róluk a szennyeződéseket:

a) mielőtt a körülhatárolt területen kívülre szállítják azokat; valamint

b) mielőtt a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett csomagoló létesítményt elhagyják.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett gépeket, melyeket a burgonyagumók kezelésére a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett csomagoló létesítményben használtak, minden egyes használat után megtisztítják, és eltávolítják róluk a szennyeződéseket.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében, valamint az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése során keletkező hulladéktalajt vagy más hulladékot oly módon ártalmatlanítják, ami biztosítja, hogy a meghatározott szervezetek nem telepednek meg vagy terjednek túl a körülhatárolt területen.

3b. cikk

Az érintett körülhatárolt területeken kívül elhelyezkedő csomagoló létesítményekre vonatkozó követelmények

Az érintett körülhatárolt területeken kívül elhelyezkedő csomagoló létesítményeknek, melyekben a körülhatárolt területekről származó burgonyagumó kezelésére kerül sor, a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerint, a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) az illetékes hivatalos szerv engedélyezte számukra a körülhatárolt területről származó burgonyagumók csomagolását; valamint

b) a burgonyagumóknak a létesítménybe való szállítását követő egy évig megőrzik az ott kezelt, a körülhatárolt területről származó burgonyagumókra vonatkozó nyilvántartást.

4. cikk

Felderítések és értesítések a meghatározott szervezetről

(1) A tagállamok éves hatósági felderítéseket végeznek területükön a meghatározott szervezetek jelenlétének, valamint az e szervezetek általi fertőzés jeleinek burgonyagumón és adott esetben más gazdanövényeken - valamint a burgonyagumó termesztésére szolgáló termőföldön - való megállapítása érdekében.

A tagállamok minden év április 30-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felderítések eredményeiről.

(2) A meghatározott szervezet bármely jelenlétéről vagy vélt előfordulásáról, illetve a szervezet általi fertőzés jeleiről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

5. cikk

Körülhatárolt területek és az azokat érintő szükséges intézkedések

(1) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések eredményei vagy más bizonyíték alapján egy tagállam megerősíti valamely meghatározott szervezet jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit területének egy részén, az adott tagállam késedelem nélkül fertőzött körzetből és pufferzónából álló körülhatárolt területet hoz létre a II. melléklet 1. szakaszában foglaltaknak megfelelően.

A tagállam intézkedéseket hoz a II. melléklet 2. szakaszának megfelelően.

(2) Amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket hoz, értesítésben azonnal megküldi a körülhatárolt területek jegyzékét, a területek határaira vonatkozó adatokat, beleértve az azok elhelyezkedését mutató térképeket, valamint az adott körülhatárolt területekre vonatkozóan meghozott intézkedéseket.

6. cikk

Megfelelés

A tagállamok minden intézkedést meghoznak az e határozatnak való megfelelés érdekében, és szükség esetén olyan formán módosítják a meghatározott szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy az intézkedések megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

1. SZAKASZ

Az unióba történő behozatalra vonatkozó különleges követelmények

1. A 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül azokat a burgonyagumókat, amelyeket az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontja első albekezdésében említetteknek megfelelően növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, mely a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban tartalmazza a 2. és 3. pontban előírt adatokat.

2. A bizonyítvány tartalmazza az alábbi a) és b) pontok egyikét:

a) a burgonyagumókat a nemzeti növényvédelmi szervezet által - az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - kártevőmentesnek nyilvánított területen termesztették;

b) a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1 % talaj maradjon rajtuk, vagy egy hasonló eljáráson átestek, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el és eltávolítsa az érintett meghatározott szervezeteket és kizárja azok terjesztésének kockázatát.

3. A bizonyítvány a következő információkat tartalmazza:

a) a burgonyagumókat a kivitelt közvetlenül megelőző hivatalos vizsgálat során az érintett meghatározott szervezettől, valamint az érintett szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleitől mentesnek találták és megállapították, hogy legfeljebb 0,1 % talajt tartalmaznak;

b) a burgonyagumó behozatalához használatos csomagolóanyag tiszta.

4. Amennyiben adott a 2a) pontban előírt információ, a kártevőmentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni.

5. Az 1-4. pontnak megfelelően az Unióba behozott burgonyagumókat a beléptetési helyen vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek ( 2 ) megfelelően létesített célállomáson alaposan meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy megfelelnek-e az 1-4. pontokban előírt követelményeknek.

2. SZAKASZ

Az Unión belüli forgalmazás feltételei

(1) Az Unióban a körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csak az alábbi feltételek teljesülése esetén szállíthatók e területekről az Unió nem körülhatárolt területeire:

a) a burgonyagumókat a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek ( 3 ) megfelelően nyilvántartásba vett termőhelyen termesztették, vagy a 93/50/EGK bizottsági irányelvnek ( 4 ) megfelelően nyilvántartásba vett termelő termesztette, vagy a 93/50/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett raktárból vagy elosztó-központból szállították őket;

b) a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1 % talaj maradjon rajtuk, vagy olyan hasonló eljáráson estek át, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el, továbbá eltávolítsa az érintett meghatározott szervezeteket és kizárja a meghatározott szervezetek terjesztésének kockázatát;

c) a burgonyagumó szállításához használt csomagolóanyag szennyeződésmentes; valamint

d) a burgonyagumókat a 92/105/EGK bizottsági irányelv ( 5 ) szerint elkészített és kiállított növényútlevél kíséri.

(2) A burgonyagumóknak a csomagoló létesítménybe irányuló, a 3. cikk (1) bekezdésében említett szállítása tekintetében az 1.a) pont mellett az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) a burgonyagumókat olyan termőföldön termesztették, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időközönként rovarölő szereket alkalmaztak a meghatározott szervezetekkel szemben;

b) az említett termőföldeken betakarítás előtt megfelelő időközönként hatósági ellenőrzést végeztek, melynek során nem mutatták ki meghatározott szervezet jelenlétét;

c) a termelő előzetesen értesítette az illetékes hivatalos szerveket arra irányuló szándékáról, hogy a burgonyagumókat e pontnak megfelelően elszállítja, továbbá közölte a tervezett szállítás időpontját;

d) a burgonyagumókat zárt járműveken vagy zárt és szennyeződésmentes csomagolásban, oly módon szállítják a csomagoló létesítménybe, amely biztosítja, hogy a meghatározott szervezetek ne jussanak ki vagy ne terjedjenek el;

e) a burgonyagumókat a csomagoló létesítménybe történő szállítás során származásukat és rendeltetési helyüket feltüntető dokumentum kíséri; valamint

f) a burgonyagumókon a csomagoló létesítménybe való megérkezésüket követően haladéktalanul elvégzik az e szakasz 1.b) pontjában leírt kezeléseket.

(3) Azok a burgonyagumók, amelyeket az 1. szakasz értelmében az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha azokat az 1.d) pontban említett növényútlevél kíséri.

II. MELLÉKLET

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEK ÉS AZ AZOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK AZ 5. CIKK RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN

1. SZAKASZ

Körülhatárolt területek kialakítása

1. A körülhatárolt területek a következő körzetekből állnak:

a) fertőzött körzet, amely magában foglalja legalább azokat a termőterületeket, ahol megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit, valamint azokat a termőterületeket, ahol a fertőzött burgonyagumókat termesztették; valamint

b) a fertőzött terület határán túl elhelyezkedő, legalább 500 méter széles pufferzóna; amennyiben egy termőterület valamely része ebbe a sávba esik, akkor az egész termőterület a pufferzóna részének számít.

2. Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, olyan körülhatárolt területet kell kialakítani, amely magában foglalja az érintett körülhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is.

3. A fertőzött terület és a pufferzóna kialakításakor a tagállamok figyelembe veszik a következő elemeket: a meghatározott szervezet biológiai jellemzői, a fertőzöttség mértéke, a gazdanövények megoszlása, a meghatározott szervezet megjelenésére utaló bizonyíték, valamint a meghatározott szervezet természetes terjedésre való képessége.

4. Amennyiben egy meghatározott szervezet jelenlétét vagy e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit megerősítik a fertőzött körzeten kívül, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

5. Amennyiben egy körülhatárolt területen a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések alapján sem a meghatározott szervezetet, sem pedig az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit nem mutatják ki kétéves időszak során, az érintett tagállam megerősíti, hogy az adott szervezet már nincs jelen azon a területen, és a körülhatárolás megszűnik. Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot is.

2. SZAKASZ

Körülhatárolt területeket érintő intézkedések az 5. cikk (1) bekezdése második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően

A tagállamok által a körülhatárolt területeket illetően hozott intézkedések magukban foglalják legalább a következőket:

1. a meghatározott szervezet felszámolására vagy feltartóztatására irányuló intézkedések, beleértve a kezeléseket és fertőtlenítéseket, valamint szükség szerint gazdanövények ültetésére vonatkozó tilalmat;

2. a meghatározott szervezetek jelenlétének vagy e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek megfelelő vizsgálatokkal történő folyamatos ellenőrzését;

3. a burgonyagumó körülhatárolt területekről való elszállításának felügyeletét.

( 1 ) Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma - ISPM 5. számú referenciaszabvány és Növény-egészségügyi bizonyítványok - ISPM 12. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.

( 2 ) HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

( 3 ) A Bizottság 1992. november 3-i 92/90/EGK irányelve a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról (HL L 344., 1992.11.26., 38. o.).

( 4 ) A Bizottság 1993. június 24-i 93/50/EGK irányelve a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének "A" részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy elosztó központok hivatalos nyilvántartásba vételéről (HL L 205., 1993.8.17., 22. o.).

( 5 ) A Bizottság 1992. december 3-i 92/105/EGK irányelve egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0270 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0270&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012D0270-20180105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012D0270-20180105&locale=hu

Tartalomjegyzék