Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005L0044[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/44/EK IRÁNYELVE

(2005. szeptember 7.)

a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

Az információs és kommunikációs technológiák belvízi közlekedésben történő alkalmazása elősegíti a belvízi közlekedés biztonságának és hatékonyságának jelentős növekedését.

(2)

Néhány tagállamban különböző vízi utakon már telepítik az információs szolgáltatások nemzeti alkalmazásait. A közösségi belvízi hálózatban a harmonizált, összekapcsolható és nyílt navigációs és információs rendszer biztosítása érdekében közös követelményeket és műszaki előírásokat kell bevezetni.

(3)

Biztonsági okokból és a páneurópai harmonizáció érdekében az ilyen közös követelmények és műszaki előírások tartalmának a releváns nemzetközi szervezetek, mint a Nemzetközi Hajózási Szövetség (PIANC), a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) és az Egyesült Nemzetek Szövetségének Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) e téren végzett munkájára kell építenie.

(4)

A folyami információs szolgáltatásoknak (RIS) olyan összekapcsolható rendszerekre kell támaszkodniuk, amelyeknek a rendszer valamennyi szolgáltatója és felhasználója számára megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhető, nyílt és nyilvános szabványokon kell alapulniuk.

(5)

Olyan hajózható vízi utak esetében, amelyek nem kapcsolódnak másik tagállam hajózható hálózatához, ezeknek a követelményeknek és műszaki előírásoknak az alkalmazása nem kötelező. Mindazonáltal ajánlott az ezen irányelvben meghatározott RIS alkalmazása az említett belvízi utak vonatkozásában is, valamint a már meglévő rendszereknek az új szolgáltatásokkal való összekapcsolhatóságának kialakítása.

(6)

A RIS kifejlesztésének olyan célokon kell alapulnia, mint a belvízi hajózás biztonsága, hatékonysága és környezetbarát jellege, amelyeket például közlekedésirányítással, környezet- és infrastruktúravédelemmel, valamint a konkrét szabályok végrehajtásával lehet megvalósítani.

(7)

A RIS-re vonatkozó követelményeknek legalább a tagállamok által biztosított információs szolgáltatásokra kell vonatkozniuk.

(8)

A műszaki előírások létrehozásának ki kell terjednie az olyan rendszerekre, mint az elektronikus navigációs térképek, egy egységes európai hajószámozási rendszert is magában foglaló elektronikus hajózási adatszolgáltatás, hajósoknak szóló hirdetmények, valamint a hajók helymegállapítása és nyomon követése. A RIS igénybevételéhez szükséges berendezések műszaki összeegyeztethetőségét egy bizottságnak kell biztosítania.

(9)

A tagállamok felelőssége - a Közösséggel együttműködésben -, hogy ösztönözzék a felhasználókat az eljárások és a berendezésekre vonatkozó követelmények betartására, figyelembe véve azt, hogy a belvízi hajózási ágazat vállalatai kis- és közepes méretű társaságok.

(10)

A RIS bevezetése személyes adatok feldolgozásával jár együtt. Az ilyen adatfeldolgozást a közösségi szabályoknak megfelelően, például többek között a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 4 ) meghatározott szabályoknak megfelelően kell elvégezni. A RIS bevezetése nem eredményezheti a piaci szereplők gazdaságilag érzékeny adatainak ellenőrizetlen feldolgozását.

(11)

A RIS olyan alkalmazásaiban, amelyekhez pontos helymeghatározás szükséges, ajánlott a műholdas helymeghatározó technológiák használata. Ezeknek a technológiáknak, amikor csak lehetséges, összekapcsolhatóknak kell lenniük más, releváns rendszerekkel, illetve e technológiákat integrálni kell azokkal, összhangban az e területen érvényes határozatokkal.

(12)

Mivel ezen irányelv célját, azaz a harmonizált közösségi RIS létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért az - európai kiterjedése miatt - közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél megvalósításához szükséges mértéket.

(13)

Az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 5 ) megfelelően kell elfogadni.

(14)

A jobb jogszabályalkotásról szóló intézményközi megállapodás ( 6 ) (34) bekezdésével összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

(1) Ez az irányelv kialakítja a harmonizált folyami információs szolgáltatások (RIS) közösségi létrehozásának és alkalmazásának keretrendszerét annak érdekében, hogy támogassa a belvízi közlekedést a hajózásbiztonság, hatékonyság és a környezetbarát megoldások alkalmazásának fokozása tekintetében, valamint hogy lehetővé tegye az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódást.

(2) Ez az irányelv meghatározza a közösségi belvízi utakon a harmonizált, összekapcsolható és nyitott RIS biztosításához szükséges műszaki követelmények, előírások és feltételek kidolgozásának és továbbfejlesztésének keretét. A műszaki követelmények, előírások és feltételek kidolgozását és továbbfejlesztését a Bizottság hajtja végre, a 11. cikkben említett bizottság segítségével. E tekintetben a Bizottság megfelelően figyelembe veszi a releváns nemzetközi szervezetek, mint a PIANC, a CCNR és az UNECE által kidolgozott intézkedéseket. Biztosítani kell a folytonosságot az egyéb modális forgalomirányítási szolgáltatásokkal, főleg a tengeri hajóforgalom-irányítási és információs szolgáltatásokkal.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ez az irányelv a RIS-nek a tagállamok összes olyan IV. és magasabb osztályba sorolt belvízi útján való megvalósítására és működésére alkalmazandó, amelyeket IV. vagy magasabb osztályba sorolt vízi út köt össze egy másik tagállam IV. vagy magasabb osztályba sorolt vízi útjával, beleértve a tengeri kikötők, belvízi kikötők és a kombinált árufuvarozási terminálok, valamint a III. melléklet 8. projektje tekintetében az 1692/96/EK határozat módosításáról szóló, 2001. május 22-i 1346/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban ( 7 ) említett, ilyen vízi utak mentén elhelyezkedő kikötőket. Ezen irányelv alkalmazására az UNECE 1992. november 12-i 30. határozatában megállapított Európai Belvízi Hajóutak Osztályozása vonatkozik.

(2) A tagállamok ezt az irányelvet az (1) bekezdésben nem említett belvízi utakra és belvízi kikötőkre is alkalmazhatják.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "folyami információs szolgáltatások (RIS)": olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogatják, beleértve - ha technikailag megvalósítható - a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást. A RIS nem érinti az érintett vállalatok közötti belső kereskedelmi ügyleteket, ugyanakkor nyitott a kereskedelmi tevékenységekkel való kapcsolat kialakítása irányába. A RIS olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint a hajóutakra vonatkozó információk, forgalmi információk, forgalomirányítás, kárenyhítési támogatás, információk a közlekedésirányításhoz, statisztikai és vámügyi szolgáltatások, valamint hajóútdíjak és kikötői illetékek;

b) "hajóutakra vonatkozó információk": a vízi utakkal (hajóutakkal) kapcsolatos földrajzi, hidrológiai és igazgatási adatok. A hajóutakra vonatkozó információk egyirányúak, azokat a szárazföldről a hajóra vagy a szárazföldről a hivatalba továbbítják;

c) "taktikai forgalmi információk": azok az információk, amelyek befolyásolják az azonnali navigációs döntéseket az adott forgalmi helyzetben és közvetlen földrajzi környezetben;

d) "stratégiai forgalmi információk": olyan információk, amelyek a RIS alkalmazóinak közép- és hosszú távú döntéseit befolyásolják;

e) "RIS-alkalmazás": a folyami információs szolgáltatások biztosítása az erre szolgáló rendszereken keresztül;

f) "RIS-központ": olyan hely, ahol a szolgáltatásokat technikai személyzet üzemelteti;

g) "RIS-felhasználók": különböző felhasználói csoportok, beleértve a hajókapitányokat, RIS-üzemeltetőket, zsilip és/vagy hídüzemeltetőket, a vízi utakért felelős hatóságokat, a kikötők és terminálok üzemeltetőit, a vészhelyzetek megszüntetésére szolgáló, sürgősségi szolgáltatások működtetőit, flottaparancsnokokat, a szállítmányok feladóit és az áruszállítókat;

h) "összekapcsolhatóság": a szolgáltatások, az adattartalom, az adatcsere formája és frekvenciája olyan módon harmonizált, hogy a RIS-felhasználók európai szinten ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz és információkhoz férnek hozzá.

4. cikk

A RIS létrehozása

(1) A tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a RIS-nek a 2. cikk hatálya alá tartozó belvízi utakon való alkalmazásához.

(2) A tagállamok úgy alakítják ki a RIS-t, hogy a RIS alkalmazása hatékony, bővíthető és összekapcsolható legyen annak érdekében, hogy a többi RIS-alkalmazással és - ha lehetséges - az egyéb közlekedési módok rendszereivel együtt tudjon működni. A RIS-alkalmazás a közlekedésirányítási rendszerekhez és a kereskedelmi tevékenységekhez való kapcsolódást is biztosítja.

(3) A RIS létrehozása érdekében a tagállamok:

a) a RIS-felhasználók számára megadnak minden vonatkozó adatot, amely a belvízi hajózással és az útiterv kialakítással kapcsolatos. Ezeket az adatokat legalább hozzáférhető elektronikus formában kell megadni;

b) biztosítják, hogy az európai belvízi utak osztályozásának megfelelően az Va. vagy annál magasabb kategóriába tartozó belvízi utjaik esetében a RIS-felhasználók számára az a) pontban említett adatokon kívül navigációs célra szolgáló elektronikus navigációs térképek is rendelkezésre állnak;

c) lehetővé teszik, hogy - amennyiben a nemzeti vagy nemzetközi előírások megkövetelik - az illetékes hatóságok megkapják a szükséges elektronikus hajózási adatszolgáltatást. A határokon átnyúló forgalom esetén ezeket az információkat a szomszédos állam illetékes hatóságainak kell eljuttatni, továbbá minden ilyen információt a hajó határra való érkezését megelőzően kell eljuttatni;

d) biztosítják, hogy a hajósoknak szóló hirdetményeket, többek között a belvízi útjaik vízszintjére (vagy a legnagyobb megengedett merülésre) és a jégveszélyre vonatkozó jelentéseket szabványosított, kódolt és letölthető üzenet formájában adják meg. A szabványüzenetek mindenképpen tartalmazzák a biztonságos hajózáshoz szükséges információkat. A hajósoknak szóló hirdetményeket mindenképpen könnyen hozzáférhető elektronikus formában kell megadni.

Az e bekezdésben említett kötelezettségeket az I. és II. mellékletben meghatározott előírásokkal összhangban kell teljesíteni.

(4) A tagállamok illetékes hatóságai a regionális szükségletek szerint hozzák létre a RIS-központokat.

(5) Az Automatikus Hajóazonosító Rendszerek (AIS) használatára a belvízi utakon alkalmazott rádiótelefon-szolgáltatásokról szóló, a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) rádiószabályzatának keretében 2000. április 6-án Bázelben megkötött regionális megállapodást kell alkalmazni.

(6) A tagállamok - adott esetben a Közösséggel együttműködésben - szorgalmazzák, hogy a belvízi útjaikon hajózó hajóvezetők, hajóüzemeltetők, hajóügynökök vagy hajótulajdonosok, a hajón szállított áruk feladói és tulajdonosai, valamint a hajók teljes mértékben hasznát vegyék az ezen irányelv alapján rendelkezésre álló szolgáltatásoknak.

(7) A Bizottság meghozza a szükséges intézkedéseket a RIS összekapcsolhatóságának, megbízhatóságának és biztonságának ellenőrzésére.

5. cikk

Műszaki iránymutatások és előírások

(1) A RIS-k biztosítása, valamint e szolgáltatások a 4. cikk (2) bekezdésében előírt összekapcsolhatóságának garantálása érdekében a Bizottság összhangban a (2) bekezdéssel meghatározza a szolgáltatások tervezésére, megvalósítására és működtetésére vonatkozó műszaki iránymutatásokat (RIS-iránymutatások), valamint különösen a következő területekre vonatkozó műszaki előírásokat:

a) a belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszer (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS);

b) elektronikus hajózási adatszolgáltatás;

c) hajósoknak szóló hirdetmények;

d) helymegállapító és nyomon követő rendszerek;

e) a RIS igénybevételéhez szükséges berendezések kompatibilitása.

Ezeknek az iránymutatásoknak és előírásoknak a II. mellékletben meghatározott műszaki elveken kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a releváns nemzetközi szervezetek által ezen a téren végzett munkát.

(2) Az (1) bekezdésben említett műszaki iránymutatásokat és előírásokat a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően alakítja ki, illetve adott esetben módosítja. Az iránymutatások és előírások kialakítása a következő ütemezés szerint történik:

a) a RIS-iránymutatásokat legkésőbb 2006. július 20-ig;

b) a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS-re vonatkozó előírásokat, az elektronikus hajózási adatszolgáltatást és a hajósoknak szóló hirdetményeket legkésőbb 2006 október 20-éig;

c) a helymegállapító és nyomon követő rendszereket legkésőbb 2007. január 20-ig.

(3) A RIS-iránymutatásokat és előírásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

6. cikk

Műholdas helymeghatározás

A pontos helymeghatározást igénylő RIS céljából ajánlott a műholdas helymeghatározó technológiák alkalmazása.

7. cikk

A RIS berendezések típusjóváhagyása

(1) Amennyiben a hajózás biztonsága, valamint a vonatkozó műszaki előírások szükségessé teszik, a RIS termináljait, hálózati berendezéseit és szoftveralkalmazásait a megfelelőség tekintetében típusjóváhagyással kell ellátni, mielőtt üzembe helyezik őket belvízi utakon.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a típusjóváhagyásért felelős nemzeti hatóságokról. A Bizottság eljuttatja ezeket az információkat a többi tagállam részére.

(3) Valamennyi tagállam elismeri a többi tagállam (2) bekezdésben említett felelős nemzeti hatósága által kibocsátott típusjóváhagyásokat.

8. cikk

Illetékes hatóságok

A tagállamok kijelölik a RIS-alkalmazásokért és a nemzetközi adatcseréért felelős illetékes hatóságokat. Ezekről a hatóságokról értesítik a Bizottságot.

9. cikk

A titoktartásra, a hajózás biztonságára és az információk újrafelhasználására vonatkozó szabályok

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a RIS működéséhez szükséges személyes adatok feldolgozását az egyének szabadságának és alapvető jogainak védelmére vonatkozó közösségi szabályoknak - többek között a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvnek - megfelelően végzik el.

(2) A tagállamok biztonsági intézkedéseket alkalmaznak és tartanak fenn a RIS-üzenetek és -feljegyzések kárt okozó eseményekkel és visszaéléssel, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel, módosításokkal vagy elvesztéssel szembeni védelme érdekében.

(3) A közszférából származó információk újrafelhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 8 ) alkalmazni kell.

10. cikk

Módosítási eljárás

Az I. és II. melléklet az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével módosítható és hozzáigazítható a műszaki fejődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 11. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) 7. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) A Bizottság rendszeresen konzultál az ágazat képviselőivel.

12. cikk

Átültetés

(1) A 2. cikk hatálya alá tartozó belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007 október 20-éigmegfeleljenek. A tagállamok ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 4. cikkben meghatározott követelményeknek legkésőbb az 5. cikkben említett, a vonatkozó műszaki iránymutatások és előírások hatálybalépésétől számított 30 hónap elteltével megfeleljenek. A műszaki iránymutatások és előírások az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket követő napon lépnek hatályba.

(3) Ha valamelyik tagállam kéri, a Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghosszabbíthatja a 4. cikkben szereplő egy vagy több követelmény teljesítésére a (2) bekezdésben előírt időtartamot a 2. cikk hatálya alá tartozó, kis forgalmú belvízi utak vagy olyan vízi utak tekintetében, amelyeken az irányelv végrehajtásának költségei nem állnának arányban a végrehajtás hasznaival. Ez az időtartam a Bizottság egyszerű határozatával meghosszabbítható; a meghosszabbítás megismételhető. A tagállam kérelmével együtt benyújtandó indoklásnak hivatkoznia kell a kérdéses vízi út kis forgalmára és gazdasági körülményeire. A Bizottság határozatának meghozataláig a meghosszabbítást kérő tagállam úgy folytathatja az üzemeltetést, mintha már megkapta volna a meghosszabbítást.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(5) Amennyiben szükséges, a tagállamok segítik egymást az irányelv végrehajtásában.

(6) A Bizottság ellenőrzi a RIS létrehozását a Közösségen belül, és arról 2008 október 20-éig jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek azok a tagállamok a címzettjei, amelyek rendelkeznek a 2. cikkben említett belvízi utakkal.

I. MELLÉKLET

AZ ADATOKRA VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A 4. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említettek szerint különösen a következő adatokat kell megadni:

- a fő vízi útvonal kilométerben megadva,

- a hajókra és konvojokra vonatkozó korlátozások a hosszúság, szélesség, merülési magasság és léghuzat tekintetében,

- az áthaladást korlátozó építmények, különösen a zsilipek és hidak üzemelési ideje,

- a kikötők és átrakásra alkalmas területek helymeghatározása,

- a vízmérce referenciaadatai a hajózásra vonatkozóan.

II. MELLÉKLET

A RIS-IRÁNYMUTATÁSOKRA ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ ELVEK

1. RIS-iránymutatások

Az 5. cikkben említett RIS-iránymutatások a következő elveket követik:

a) a szolgáltatások és a kapcsolódó rendszerek tervezésére, megvalósítására és üzemeltetésére vonatkozó műszaki előírások feltüntetése;

b) a RIS-architektúra és -szervezet; valamint

c) ajánlások a hajók számára a RIS-ben való részvételre, az önálló szolgáltatásokra és a RIS fokozatos fejlesztésére vonatkozóan.

2. A belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS

Az 5. cikknek megfelelően az elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS) vonatkozóan megállapítandó műszaki előírások a következő elveket követik:

a) a tengeri közlekedésben alkalmazott ECDIS-szel való összeegyeztethetőség a belvízi hajóknak a torkolatok vegyes forgalmi zónáiban való közlekedése, valamint a folyam-tengeri közlekedés megkönnyítése érdekében;

b) a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS berendezéseire vonatkozó minimumkövetelmények, valamint az elektronikus navigációs térképek minimumtartalmának meghatározása a hajózás biztonságának figyelembevételével, különösen

- a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS berendezéseinek nagyfokú megbízhatósága és alkalmassága,

- a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS berendezéseinek szilárdsága, hogy minőségromlás vagy a megbízhatóság csökkenése nélkül kiállják a hajókon jellemző környezeti körülményeket,

- valamennyi olyan típusú földrajzi objektum feltüntetése az elektronikus navigációs térképeken (pl. a hajóutak határvonalai, a partvonalon található építmények, jeladó bóják), amely szükséges a biztonságos hajózáshoz,

- az elektronikus térképek rávetített radarképpel történő követése, ha hajókormányzásra használják;

c) a hajóutakra vonatkozó alapos információk beillesztése az elektronikus navigációs térkép-megjelenítésbe az előre meghatározott vagy az aktuális vízszint szerint;

d) további információk felvétele (pl. az illetékes hatóságokon kívüli egyéb felek) az elektronikus navigációs térkép-megjelenítésbe a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS keretében a biztonságos hajózáshoz szükséges információk érintése nélkül;

e) az elektronikus navigációs térképek elérhetősége a RIS-felhasználók számára;

f) az elektronikus navigációs térképekre vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása az alkalmazások valamennyi gyártója számára, adott esetben méltányos, költségarányos díj ellenében.

3. Elektronikus hajózási adatszolgáltatás

A belvízi hajózásban alkalmazott elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírások az 5. cikknek megfelelően a következő elveket követik:

a) az elektronikus adatcsere megkönnyítése a tagállamok illetékes hatóságai, a belvízi és a tengeri hajózásban, valamint a kombinált szállításban részt vevők között, amennyiben annak a belvízi hajózás is része;

b) a közlekedéssel kapcsolatos szabványosított értesítések használata a hajók és a hatóságok, a hatóságok és a hajók, valamint a hatóságok és hatóságok közötti üzenetváltásokban a tengeri hajózással való összeegyeztethetőség érdekében;

c) nemzetközileg elfogadott kódjegyzékek és osztályozások alkalmazása, kiegészítve a hajózással kapcsolatos további igényekkel;

d) egyedi európai hajóazonosító-szám használata.

4. A hajósoknak szóló hirdetmények

A hajósoknak szóló hirdetményekre vonatkozó műszaki előírások az 5. cikknek megfelelően - különösen a hajóutakra vonatkozó információk, a forgalommal kapcsolatos információk és a forgalomirányítás, valamint a hajóút-tervezés tekintetében - a következő elveket követik:

a) szabványosított adatstruktúra, amely előre meghatározott szövegmodulokat alkalmaz, és nagymértékben kódolt, hogy lehetővé tegye a legfontosabb tartalom más nyelvekre való automatikus lefordítását, és megkönnyítse a hajósoknak szóló hirdetmények útiterv kialakítási rendszerekbe történő beillesztését;

b) a szabványosított adatstruktúra összeegyeztethetősége a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS adatstruktúrájával, hogy lehetővé váljon a hajósoknak szóló hirdetmények belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS-be történő beillesztése.

5. Helymeghatározási és nyomon követési rendszerek

A helymeghatározási és nyomon követési rendszerekre vonatkozó műszaki előírások az 5. cikknek megfelelően a következő elveket követik:

a) a rendszerekre vonatkozó előírások és a szabványüzenetek, valamint eljárások meghatározása annak érdekében, hogy azokat automatizált módon lehessen megadni;

b) a taktikai forgalmi információk és a stratégiai forgalmi információk közlésére alkalmas rendszerek megkülönböztetése, mindkét esetben figyelembe véve a helymeghatározási pontosságot és a szükséges frissítést;

c) a hajók helymeghatározására és nyomon követésére szolgáló, vonatkozó műszaki rendszerek - például a belvízi közlekedésben alkalmazott AIS (Automatikus Hajóazonosító Rendszer) - leírása;

d) az adatformátumok összeegyeztethetősége a tengeri automatikus hajóazonosító rendszerrel (AIS).

( 1 ) HL C 157., 2005.6.28., 56. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2005. február 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2005. június 27-i határozata.

( 3 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 6 ) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

( 7 ) HL L 185., 2001.7.6., 1. o.

( 8 ) HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

( 9 ) HL L 373., 1991.12.31., 29. o..

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0044 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0044&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005L0044-20090420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005L0044-20090420&locale=hu

Tartalomjegyzék