32017D1774[1]

A Tanács (EU) 2017/1774 végrehajtási határozata (2017. szeptember 25.) az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

A TANÁCS (EU) 2017/1774 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. szeptember 25.)

az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén a 2005/387/IB határozat alapján kockázatértékelési jelentést készített az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) új pszichoaktív anyagról, majd e jelentést 2017. február 24-én benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2) Az akriloil-fentanil a szintetikus opioidok közé tartozik. Szerkezete a fentaniléhoz, ehhez a gyógyászatban széles körben - műtéti általános érzéstelenítéshez, valamint fájdalomcsillapításhoz - alkalmazott adjuváns, ellenőrzött anyagéhoz hasonló. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint az akriloil-fentanil az opioid rendszerre ható erős és tartós antinociceptív hatású szer.

(3) Az akriloil-fentanil legalább 2016 áprilisa óta jelen van az Unióban és megjelenését immár hat tagállamban észlelték. A lefoglalások alkalmával legtöbbször folyadék formájában azonosították, de az anyagot már más, például tabletta, por és kapszula formában is észlelték. A felfedezett mennyiségek viszonylag szerény mennyiséget tesznek ki, azonban azt annak tükrében kell értékelni, hogy az anyag nagy hatáserősséggel rendelkezik.

(4) Három tagállamból eddig összesen 47 halálesetet jelentettek az akriloil-fentanillal összefüggésben. Legalább 40 haláleset kapcsán megállapítást nyert, hogy vagy maga az akriloil-fentanil idézte elő a halált, vagy feltehetően szerepet játszott a halál beálltában. Ezen túlmenően több mint 20 olyan heveny mérgezést jelentettek, amelyet a feltételezések szerint az akriloil-fentanil használata okozott.

(5) Nincs arra utaló jel, hogy a szervezett bűnözés szerepet játszik az akriloil-fentanil Unión belüli előállításában, terjesztésében, kereskedelmében vagy a fogyasztók ellátásának biztosításában. A rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy az európai piacon hozzáférhető akriloil-fentanil nagy részét Kínában működő vegyipari vállalatok állították elő.

(6) Az akriloil-fentanilt "kutatáshoz szükséges vegyi anyagként", jellemzően por és felhasználásra kész orrspray formájában értékesítik. Kisebb és nagykereskedelmi mennyiségekben egyaránt értékesítik. A lefoglalások nyomán rendelkezésre álló, korlátozott információk szerint az akriloil-fentanilt az opioidok feketepiacán is értékesítik.

(7) Az akriloil-fentanilt mint ellenőrizendő anyagot az Egyesült Nemzeteknek sem a kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményében, sem a pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették jegyzékbe. Az Egyesült Nemzetek rendszere keretében az anyag jelenleg nem képezi értékelés tárgyát.

(8) Az akriloil-fentanil nem igazolt vagy elfogadott humán, illetve állatgyógyászati felhasználású anyag. Semmilyen jel nem utal arra, hogy az analitikus referenciaanyagokban, valamint - az anyag kábítószerpiacon való megjelenése miatt végzett - vegyi, farmakológiai és toxikológiai vizsgálatokra irányuló tudományos kutatásokban való használatán kívül bármilyen egyéb jogszerű célra felhasználásra kerülne.

(9) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy az akriloil-fentanilra vonatkozóan rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok érvényessége korlátozott, és további kutatásra lenne szükség. Ugyanakkor az anyag által jelentett egészségügyi és társadalmi kockázatokra vonatkozó, rendelkezésre álló bizonyítékok elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy az akriloil-fentanilt az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vessék alá.

(10) Az akriloil-fentanilt mindössze kilenc tagállam vonta a kábítószer-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti jogszabályai alapján ellenőrzés alá, és két tagállam alkalmaz egyéb jogszabályi intézkedéseket az anyag ellenőrzésére. Ezért ha az említett anyagot az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vetnék alá, az segítene egyfelől elkerülni, hogy akadályok hátráltassák a határon átnyúló bűnüldözést és igazságügyi együttműködést, másfelől pedig védelmet nyújtana az anyag beszerezhetősége és fogyasztása által jelentett kockázatokkal szemben.

(11) A 2005/387/IB határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy az új pszichoaktív anyagokat az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vesse alá, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy az akriloil-fentanilt ellenőrzési intézkedéseknek lehessen alávetni az egész Unióban.

(12) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(13) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(14) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedéseknek vetik alá az egész Unióban.

2. cikk

2018. szeptember 30-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiknek megfelelve, jogszabályaik előírásainak megfelelően az 1. cikkben említett új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedések alá vonják és büntetőjogi szankciók tárgyává tegyék.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) 2017. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D1774 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D1774&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére