A Fővárosi Ítélőtábla Gf.40615/2010/7. számú határozata tulajdonjog bejegyzése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 116. §, 117. §, 369. §, 1994. évi LV. törvény (Földtörvény) 82. §, 83. §, 84. §, 86. §] Bírók: Békefiné dr. Mózsik Tímea, Bleier Judit, Koday Zsuzsanna

Fővárosi Ítélőtábla

13.Gf.40.615/2010/7.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fővárosi Ítélőtábla a Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ...(....) felperesnek dr. Papp Sándor ügyvéd (....) által képviselt ... I. rendű, a PK-ECONO Kft. felszámoló (1132 Budapest, Alig u. 14. Agócs Péter felszámoló) által képviselt ...(....) II. rendű, a Harmincas Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ...(....) IV. rendű, a PANNON VAGYONKEZELŐ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) által képviselt ...(....) V. rendű, ...ügyvezető által képviselt ...(....) VI. rendű, a Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ...(...) VII. rendű, a Dr. Gál Andor Géza Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ...(...) IX. rendű,..ügyvezető által képviselt ...(....) XIII. rendű, ...jogtanácsos által képviselt ...(....) XIV. rendű, a Sár és Társai Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ...(....) XXII. rendű, ...jogtanácsos által képviselt ...(....) XXIII. rendű, dr. Erdei József ügyvéd (....) által képviselt

...(....) XXIV. rendű, dr. Kimlei Zsuzsanna ügyvéd (......) által képviselt ...(....) XXV. rendű, ...jogtanácsos által képviselt ...(....) XXVI. rendű, dr. Décsy Gábor ügyvéd (....) által képviselt ...(...) XXVIII. rendű, ...jogtanácsos ...(....) XXIX. rendű, ...igazgatósági tag által képviselt ....(....) XXX. rendű, a Dr. Kutassy Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ...(...) XXXI. rendű, ...) XXXII. rendű, ...vezérigazgató által képviselt ...(....) XXXIV. rendű, ...vezérigazgató által képviselt ...(....) XXXVI. rendű alperesek ellen tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt indított eljárásban a Fővárosi Bíróság 7.G.41.906/2008/71. számú részítélete és a 2010. augusztus 31-én kelt 7.G.41.906/2008/75. számú kiegészítő részítélete ellen az I. rendű alperes részéről 74. és 79. sorszám alatt benyújtott fellebbezések folytán folyamatban lévő másodfokú eljárásban meghozta a következő

részítélet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság részítéletét megváltoztatja és a felperes keresetének a részítélettel elbírált részét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű alperesnek 6.060.000 (Hatmillió-hatvanezer) forint + áfa összegű ügyvédi munkadíjból álló első- és másodfokú együttes perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy az állami adóhatóság külön felhívására a felhívásban megjelölt módon és számlára fizessen meg az államnak az I. rendű alperes személyes illetékmentessége folytán le nem rótt 900.000 (Kilencszázezer) forint feljegyzett fellebbezési illetéket.

A részítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A ... kerület belterületi .... hrsz-ú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) az I. rendű alperes tulajdonában áll, amelynek a kezelője 1978-tól kezdődően a II. rendű alperes jogelődje volt. A korábban telekrendezési eljárással létrehozott ingatlanon 1980 és 1991 között több külkereskedelmi állami vállalat értéknövelő beruházást végzett. A beruházásban részt vett külkereskedelmi vállalatok, illetőleg jogutódjaik, valamint a II. rendű alperes jogelődje 1991-ben megállapodtak abban, hogy az ingatlan kezelői jogát az egyes vállalatok által a beruházásba befektetett költségviselés arányában megosztják, míg a II. rendű alperes jogelődje hozzájárult, hogy a költségek viselésének arányában meghatározott felosztás szerint a vállalatok kezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

A II. rendű alperes 1991. szeptember 1-jén kelt létesítő okirattal átalakulással jött létre, a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 1992. április 24-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A II. rendű alperes az 1991-ben megkötött megállapodás alapján 1992. június 9-én a szerződést aláíró személyek javára, és a szerződésben feltűntetett részesedések alapulvételével tulajdonjog és kezelői jog bejegyzés iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Kerületek Földhivatalához, amelyet a Fővárosi Kerületek Földhivatala az 1995. február 27-én kelt - jogerőre emelkedett - határozatával elutasított.

A II. rendű alperes, valamint az 1991-ben megkötött szerződést aláíró személyek, illetőleg jogutódjaik 1994 februárjában ismét megállapodtak abban, hogy az ingatlan kezelői jogát a beruházásra fordított költségek figyelembe vételével megosztják azzal, hogy a gazdasági társasággá átalakult személyeket, valamint a ...., mint társadalmi szervezetet tulajdonjog illeti meg, míg a többi szerződő fél az ingatlanon kezelői jogot szerez. Kijelentették, hogy az ingatlanra vonatkozó kezelői jog eszmei hányadrésze - a kezelői jog megosztásának hiányában - az átalakulás során az alapítói vagyon, illetőleg törzstőke részeként, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a társaságok apportjegyzékében szerepel.

A fenti szerződés alapján az ... és társai által indított hatósági eljárásban a Fővárosi Kerületek Földhivatala 2000. április 21-én az állami tulajdon és a II. rendű alperes kezelői jogának megszüntetése mellett vagyonbevitel jogcímén a kérelmezők tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte. A végzést a másodfokú ingatlanügyi hatóság 2001. január 10-én helybenhagyta. A Fővárosi Bíróság a 2003. december 17-én kelt 1.K.33696/2002/6. számú - a Legfelsőbb Bíróság 2004. november 30-án kelt Kfv.III.37.083/2004/10. számú ítéletével hatályában fenntartott - elsőfokú jogerős ítéletével az ingatlanügyi hatóságok első- és másodfokú határozatait hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte, amely az eljárást 2004. április 3-án felfüggesztette.

A felperes 1998. május 22. és 2008. május 15. napja között több szerződést kötött egyrészt vétel, másrészt nem vagyoni hozzájárulás címén az ingatlan - egyebek között - 4647/10000 tulajdoni hányadának megszerzése érdekében.

A felperes 2008. december 30-án indított keresetet ingatlanhányadokra 1998. május 22. és 2008. május 15. napja között megkötött adásvételi szerződések érvényességének megállapítása és egyes esetekben a felperes tulajdonjogának fenntartása, más esetekben a felperes tulajdonjogának bejegyzése érdekében a földhivatal megkeresése iránt. Kérte az alperesek tűrésre kötelezését, és az I. rendű alperes perköltségben történő marasztalását. A XXI-XXIV. rendű alpereseket, mint az ingatlan társtulajdonosait kérte a felperes tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének tűrésére kötelezni.

Kérelmének indokaként előadta, hogy a ...a ...., az ...., a ...., a ...., a ...., a .... és a ... gazdasági társaságok államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalatok átalakulás folytán jöttek létre. Az állami vállalatoknak, mint átruházóknak az ingatlan osztatlan közös tulajdoni hányadán történő tulajdonszerzését a felperes az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. §-ára és a végrehajtására kiadott 33/1984. (X.31.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (3) bekezdésére, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 32. § (3) bekezdésére alapította. Előadta, hogy az ... nem hozott határozatot az ingatlanhányadok kezelői jogának elvonásáról, így az állami vállalatok az általuk kezelt ingatlan hányadokon a törvény erejénél fogva az átalakuláskor tulajdont szereztek. A felperes hivatkozott a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 8. §-ára, valamint 5. §-ára azzal, hogy az átalakult vállalatok vagyonmérlegei minden esetben tartalmazták a per tárgyát képező ingatlanból kezelt hányadrészt is, így az Átv. 14. § (2) bekezdése alapján a vagyonmérlegbe felvett vagyonelemek az átalakulást követően a társaság vagyonát képezték.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!