Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32017R2454[1]

A Tanács (EU) 2017/2454 rendelete (2017. december 5.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2017/2454 RENDELETE

(2017. december 5.)

a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 904/2010/EU tanácsi rendelet (3) a 2006/112/EK tanácsi irányelv (4) XII. címének 6. fejezetében meghatározott különös szabályozások létrehozása érdekében megállapítja a tagállamok közötti adatcserére és az adatok tárolására vonatkozó szabályokat.

(2) E különös szabályozásoknak 2021. január 1-jei hatállyal a termékek távértékesítésére, valamint a távközlési szolgáltatásoktól, műsorszolgáltatásoktól vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra történő kiterjesztése megköveteli az e rendeletben foglalt, az azonosítót kiadó tagállam és a fogyasztás szerinti tagállam közötti adatszolgáltatásra és pénzátutalásra vonatkozó szabályok hatályának kiterjesztését.

(3) A különös szabályozásoknak a termékek távértékesítésére és valamennyi szolgáltatásra való kiterjesztéséből adódóan a héabevallásban feltüntetendő ügyletek száma jelentősen emelkedni fog. Annak érdekében, hogy az azonosítót kiadó tagállamnak elegendő ideje legyen az adóalanyok által a különös szabályozás keretében benyújtott héabevallások feldolgozására, a héabevallásban szereplő információknak és a befizetett héaösszegnek a fogyasztás szerinti minden egyes tagállam részére való továbbítására vonatkozó határidőt tíz nappal meg kell hosszabbítani.

(4) A különös szabályozásoknak a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére történő kiterjesztése megköveteli, hogy az import szerinti tagállam azonosítani tudja azoknak a kisértékű küldeményeknek a behozatalát, amelyekre a héa a különös szabályozások egyike alapján fizetendő. A héa fizetésének alapjául szolgáló azonosító számot ezért előzetesen közölni kell annak érdekében, hogy a vámhatóságok a termékimport alkalmával ellenőrizhessék az érvényességét.

(5) Az említett különös szabályozásokat alkalmazó adóalanyokhoz nyilvántartások és közigazgatási vizsgálatok iránti megkeresést intézhet akár az azonosítót kiadó tagállam, akár bármelyik olyan fogyasztás szerinti tagállam, amelybe termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás irányul. Annak érdekében, hogy a vállalkozásokra és az adóhatóságokra kevesebb adminisztratív teher és megfelelési költség háruljon a nyilvántartások és közigazgatási vizsgálatok iránti ismétlődő megkeresésekből adódóan, és el lehessen kerülni a párhuzamos munkát, a megkereséseket és a vizsgálatokat az azonosítót kiadó tagállamnak a lehetséges mértékben koordinálnia kell.

(6) A különös szabályozások alkalmazására vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésének egyszerűsítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a különös szabályozásokra vonatkozóan összesített statisztikai és diagnosztikai információkat - például a tagállamok közötti különböző típusú elektronikus üzenetek száma - nyerjen ki, a egyedi adóalanyokra vonatkozó adatok kivételével.

(7) A különös szabályozások alkalmazásához az adóalany által benyújtandó és a tagállamok között továbbítandó adatokat, valamint az adóalany általi benyújtásnak, illetve ezen adatok tagállamok közötti továbbításának technikai részleteit, beleértve az egységes elektronikus üzeneteket az e rendeletben meghatározott bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(8) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések bevezetéséhez, valamint a tagállamok számára a nyilvántartásba vételre és a héa bevallására és befizetésére szolgáló informatikai rendszerük kiigazításához szükséges időre, továbbá az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (5) 2. cikkében bevezetett módosításokra tekintettel ezt a rendeletet a módosítások alkalmazásának kezdő napjától kell alkalmazni.

(9) A 904/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 904/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Ez a rendelet szabályokat és eljárásokat is megállapít a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezete szerinti különös szabályozások keretében értékesített termékekre és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó héaadatok elektronikus úton történő cseréjére, valamint a bármely ezt követő adatcserére, és - a különös szabályozások hatálya alá tartozó termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggésben - az illetékes tagállami hatóságok közötti pénzátutalásra.".

2. A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az egyes különös szabályozások alkalmazásában a 2006/112/EK irányelv 358., 358a., 369a. és 369 l. cikkében foglalt fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában is irányadók.".

3. A 17. cikk (1) bekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"d) a 2006/112/EK irányelv 360., 361., 364., 365., 369c., 369f., 369 g., 369o., 369p., 369s. és 369t. cikke értelmében általa összegyűjtött adatok.".

4. A 17. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"e) Az általa kiadott, a 2006/112/EK irányelv 369q. cikkében említett héaazonosító számokra vonatkozó adatok, és az egyes tagállamok által kiadott héaazonosító számokra lebontva az egyes hónapokban a 143. cikk (1) bekezdésének ca) pontja alapján adómentes termékimport teljes értéke."

5. A 17. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés b), c), d) és e) pontjában említett információk automatikus lekérdezésének technikai részleteit az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban kell megállapítani."

6. A 31. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az egyes tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy a Közösségen belüli termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek és a szolgáltatást nyújtó, nem letelepedett adóalanyok az ilyen ügyletek céljára bármely adott személy héaazonosító számának érvényességéről, valamint az ahhoz tartozó névről és címről elektronikus úton megerősítést kaphassanak. Az említett információknak meg kell felelniük a 17. cikkben említett adatoknak."

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

7. A XI. fejezet a következőképpen módosul:

a) a 2. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

"2015. január 1-jétől2020. december 31-ig alkalmazandó rendelkezések";

b) a szöveg a következő szakasszal egészül ki: "3. SZAKASZ 2021. január 1-jétől alkalmazandó rendelkezések 1. Alszakasz Általános rendelkezés 47a. cikk E szakasz rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. 2. Alszakasz Adatcsere 47b. cikk (1) A tagállamok előírják, hogy a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanynak az említett irányelv 361. cikke alapján a tevékenységei megkezdésekor megadandó adatait elektronikus úton kell benyújtania az azonosítót kiadó tagállam részére. A 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalany azonosítására szolgáló, az említett irányelv 369c. cikke alapján a tevékenységei megkezdésekor megadandó hasonló adatokat elektronikus úton kell benyújtani. A 2006/112/EK irányelv 361. cikkének (2) bekezdése és 369c. cikke alapján megadott adatok bármilyen változásáról szintén elektronikus úton kell adatot szolgáltatni. (2) Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben említett adatokat elektronikus úton továbbítja a többi tagállam illetékes hatóságainak azon hónap utolsó napjától számított 10 napon belül, amelyben azok a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. és 3. szakaszában foglalt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalanytól beérkeztek. Az azonosítót kiadó tagállam ugyanilyen módon értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait ezen 2. és 3. szakaszban említett héaazonosító számokról. (3) Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait, ha a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. és 3. szakaszában foglalt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalanyt kizárja az adott különös szabályozásból. 47c. cikk (1) A tagállamok előírják, hogy a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek az említett irányelv 369p. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdése alapján a tevékenységei megkezdésekor megadandó adatokat elektronikus úton kell benyújtania az azonosítót kiadó tagállam részére. A 2006/112/EK irányelv 369p. cikkének (3) bekezdése alapján megadott adatok változásáról szintén elektronikus úton kell adatot szolgáltatni. (2) Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben említett adatokat elektronikus úton továbbítja a többi tagállam illetékes hatóságainak azon hónap utolsó napjától számított 10 napon belül, amelyben azok a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanytól, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítőtől beérkeztek. Az azonosítót kiadó tagállam ugyanilyen módon értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait a különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számról. (3) Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait, ha a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanyt, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítőt törli az azonosítási nyilvántartásból. 47d. cikk (1) A tagállamok előírják, hogy a 2006/112/EK irányelv 365., 369 g. és 369t. cikkében megállapított adatokat tartalmazó héabevallást elektronikus úton kell benyújtani. (2) Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben említett adatokat elektronikus úton továbbítja az érintett fogyasztás szerinti tagállam illetékes hatóságának legkésőbb azon hónap utolsó napjától számított 20 napon belül, amelynek során a héabevallás beérkezett. Az azonosítót kiadó tagállam a 2006/112/EK irányelv 369 g. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információkat is továbbítja az összes többi olyan tagállam illetékes hatóságának, amelyből terméket adtak fel vagy fuvaroztak el, továbbá a 2006/112/EK irányelv 369 g. cikkének (3) bekezdésében meghatározott információkat is továbbítja az összes érintett letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága részére. Azon tagállamok, amelyek a héabevallás elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben írják elő, az összegeket az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra. Az átváltás az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint történik, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint. 47e. cikk Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a fogyasztás szerinti tagállamnak azon adatokat, amelyek az egyes befizetett összegeknek az adóbevalláshoz való hozzárendeléséhez szükségesek. 47f. cikk (1) Az azonosítót kiadó tagállam biztosítja, hogy a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetében foglalt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalany, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítő által befizetett összeget átutalják arra az euróban vezetett bankszámlára, amelyet a befizetést megillető, fogyasztás szerinti tagállam jelölt meg. Azon tagállamok, amelyek a héabevallás elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben írták elő, az összegeket az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra. Az átváltás az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint történik, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint. Az átutalást legkésőbb a befizetés beérkezése hónapjának utolsó napjától számított huszadik napon kell teljesíteni. (2) Ha a valamely különös szabályozást alkalmazó adóalany, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítő nem fizeti be az esedékes adó teljes összegét, akkor az azonosítót kiadó tagállam biztosítja, hogy a befizetett összeget az egyes tagállamokban esedékes adók arányában utalják át a fogyasztás szerinti tagállamok részére. Az azonosítót kiadó tagállam erről elektronikus úton tájékoztatja a fogyasztás szerinti tagállamok illetékes hatóságait. 47 g. cikk A tagállamok elektronikus úton értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait azon bankszámlaszámokról, amelyekre a 47f. cikk szerinti befizetések teljesítendők. A tagállamok elektronikus úton haladéktalanul értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a különös szabályozások hatálya alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó adómértékek változásairól. 3. Alszakasz Ügyletek és adóalanyok ellenőrzése 47h. cikk A tagállamok azon termékimport esetében, amelyek tekintetében a héa bevallása a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozás szerint történik, elektronikus úton ellenőrzik az említett irányelv 369q. cikke alapján kiadott és legkésőbb a vámárunyilatkozat benyújtásakor közölt egyedi héaazonosító szám érvényességét. 47i. cikk (1) Az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő által a 2006/112/EK irányelv 369., 369k. és 369x. cikke értelmében vezetett nyilvántartások megszerzése érdekében a fogyasztás szerinti tagállam először elektronikus úton megkeresést intéz az azonosítót kiadó tagállamhoz. (2) Amennyiben az azonosítót kiadó tagállamhoz az (1) bekezdésben említett megkeresés érkezik, a tagállam a megkeresést elektronikus úton és haladéktalanul továbbítja az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek. (3) A tagállamok előírják, hogy az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek kérésre elektronikus úton kell benyújtania a kért nyilvántartásokat az azonosítót kiadó tagállamnak. A tagállamok elfogadják a nyilvántartások formanyomtatvány felhasználásával való benyújtását. (4) Az azonosítót kiadó tagállam a megszerzett nyilvántartásokat elektronikus úton és haladéktalanul továbbítja a megkereső, fogyasztás szerinti tagállamnak. (5) Amennyiben a nyilvántartások a megkeresés napjától számított 30 napon belül nem érkeznek be a fogyasztás szerinti, megkereső tagállamhoz, az említett tagállam a nyilvántartások megszerzése érdekében a nemzeti jogszabályainak megfelelően intézkedéseket foganatosíthat. 47j. cikk (1) Ha az azonosítót kiadó tagállam úgy dönt, hogy a területén a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetében előírt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalanyra vagy adott esetben egy közvetítőre irányuló közigazgatási vizsgálatot folytat, erről a vizsgálat előtt tájékoztatja az összes többi tagállam illetékes hatóságait. Az első albekezdés csak a különös szabályozásokat érintő közigazgatási vizsgálatokra alkalmazandó. (2) A 7. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, ha a fogyasztás szerinti tagállam úgy dönt, hogy közigazgatási vizsgálat szükséges, először konzultál az azonosítót kiadó tagállammal a vizsgálat szükségességéről. Olyan esetekben, ha megállapodnak a közigazgatási vizsgálat szükségességéről, az azonosítót kiadó tagállam tájékoztatja a többi tagállamot. Ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy nemzeti jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket hozzanak. (3) Az egyes tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal az adott tagállamban a közigazgatási vizsgálatok koordinálásáért felelős, illetékes hatóság adatait. 4. Alszakasz Statisztikai adatok 47k. cikk A tagállamok lehetővé teszik, hogy a Bizottság az 53. cikkben említett számítógépes rendszer által generált üzenetekből közvetlenül a 17. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti információkat nyerjen ki összesített statisztikai és diagnosztikai célokra. Ezek az adatok nem tartalmazhatnak egyedi adóalanyokra vonatkozó adatokat. 5. Alszakasz Végrehajtási hatáskörök átruházása 47 l. cikk A Bizottság e rendelet egységes alkalmazása céljából az 58. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazást kap az alábbi intézkedések elfogadására:

a) a technikai részletek, többek között a 47b. cikk (1) bekezdésében, a 47c. cikk (1) bekezdésében és a 47d. cikk (1) bekezdésében említett adatok megadására szolgáló egységes elektronikus üzenet, valamint a 47i. cikk (3) bekezdésében említett formanyomtatvány;

b) a technikai részletek, többek között a 47b. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 47c. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 47d. cikk (2) bekezdésében, a 47e. cikkben, a 47f. cikk (2) bekezdésében, a 47i. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint a 47j. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében említett adatok megadására szolgáló egységes elektronikus üzenet, valamint az ezen adatok benyújtásának technikai eszköze;

c) a 47 g. cikkben említett adatok tagállamok közötti továbbításának technikai részletei;

d) az adatoknak az import szerinti tagállam általi, a 47h. cikk szerinti ellenőrzésére vonatkozó technikai részletek;

e) a Bizottság által a 47k. cikk szerint kinyerendő összesített statisztikai és diagnosztikai adatok, valamint az ezen adatok kinyerésének technikai eszköze.".

8. Az I. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Távértékesítés (a 2006/112/EK irányelv 33. cikke);".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TÕNISTE

(1) 2017. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL C 345., 2017.10.13., 79. o.

(3) A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

(4) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(5) A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 7. oldalát).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R2454 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R2454&locale=hu