31995R0491[1]

A BizottságI 491/95/EK Rendelete (1995. március 3.) Ausztria, Finnország és Svédország kijelölt hatóságainak és termelőinek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtásához történő csatlakozására való különös tekintettel a 3600/92/EGK rendelet és a 933/94/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 491/95/EK rendelete

(1995. március 3.)

Ausztria, Finnország és Svédország kijelölt hatóságainak és termelőinek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtásához történő csatlakozására való különös tekintettel a 3600/92/EGK rendelet és a 933/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 94/79/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre [3] és különösen annak 5. cikke (2) és (5) bekezdésére,

mivel Ausztriának, Finnországnak és Svédországnak az Európai Közösséghez történt csatlakozása következtében aránytalanná váltak a tagállamok referensi mivoltukból származó kötelezettségei annak a 89 hatóanyagnak az esetében, amelyekre a 91/414/EGK irányelvről szóló értesítést követő két év elteltével forgalomban lévő hatóanyagok újraértékelési munkaprogramjának első szakasza vonatkozik; mivel így a hatóanyagok újraelosztása szükséges; mivel emiatt módosítani kell a Bizottság 1994. április 27-i 933/94/EK rendeletét, amelynek I. és II. melléklete állapítja meg a növényvédő szerek hatóanyagait, és jelöli ki a referens tagállamokat a Bizottság 3600/92/EGK rendeletének [4] végrehajtására;

mivel az újraelosztandó anyagok számát arra a minimális szintre kell csökkenteni, amely ahhoz szükséges, hogy a 15 tagállam felelőssége egymással arányban álljon;

mivel az újraelosztás során figyelembe kell venni, hogy a hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat ugyanazon tagállam értékelje, valamint, hogy az újraelosztás után minden anyagot olyan referens tagállam vizsgáljon, amelyben az anyagot engedélyezték;

mivel tekintettel kell lenni az egyes tagállamoknak az egyes hatóanyagokra vonatkozó értékelések előkészítésének előrehaladott állapotáról szóló jelzéseire;

mivel a kötelezettségek teljesítéséhez szükségessé vált egy anyagnak a Közösség tagállamai közötti újraelosztása, ahogyan az 1994. december 31-én megtörtént;

mivel a másik referens tagállamnak juttatott anyagok bejelentőire vonatkozó, a dossziék benyújtására megadott határidőt rugalmasan kell kezelni amennyiben igazolják, hogy az újraelosztás a dossziéknak az újonnan kijelölt referens tagállamhoz való benyújtásában késedelemhez vezetett;

mivel az eredeti referens tagállamnak át kell adnia az új referens tagállamnak az összes levelezést és információt, amelyet referens tagállamként az érintett hatóanyaggal összefüggésben kapott;

mivel az olyan termelőknek (azaz a gyártóknak és a Közösségen kívül előállított anyagok importőreinek), akik állandó képviselettel rendelkeznek a csatlakozó tagállamok területén, lehetőséget kell biztosítani a programban való saját jogú részvételre; mivel ez a lehetőség nem befolyásolhatja a munka eredeti ütemezését;

mivel a bejelentők részvétele a munkaprogramban hosszú távú feladat, amely további előírásokat kíván meg azokban az esetekben, amikor a bejelentő részvételének megszüntetése, vagy részvételének egy másik termelőnek való átadása mellett dönt; mivel az ilyen átadás különleges érdeklődésre tarthat számot a csatlakozó tagállamok azon termelői körében, amelyeknek részvétele eredetileg a csatlakozások előtt a 12 tagállam valamelyikében állandó képviselettel rendelkező bejelentőn keresztül történhetett;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 cikk

A 3600/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

(1) a 4. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérően az Ausztriában, Finnországban vagy Svédországban állandó képviselettel rendelkező termelők legkésőbb 1995. április 30-ig tehetnek bejelentést a Bizottságnak."

(2) az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben másik tagállamot jelöltek ki, mint referens tagállamot, az eredeti tagállam értesíti az érintett bejelentőket, és átadja az újonnan kijelölt tagállamnak az összes levelezést és információt, amelyet referens tagállamként az érintett hatóanyagról kapott."

b) az 5. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben a bejelentő elhatározza a hatóanyagokkal kapcsolatban folytatott munkaprogramban való részvételének megszüntetését, értesíti erről a referens tagállamot, a Bizottságot és az érintett agyag egyéb bejelentőit.

Amennyiben a bejelentő megegyezik egy másik termelővel arról, hogy az felváltja a rendelet alapján végzett munkaprogramban való további részvétele tekintetében, a bejelentő és a másik termelő egy közös nyilatkozatban értesíti a referens tagállamot és a Bizottságot, amelyben kijelentik, hogy a termelő az eredeti bejelentő helyébe lép a bejelentőnek a (6) és (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségei végrehajtása tekintetében; gondoskodnak arról, hogy az érintett anyag egyéb bejelentői erről értesüljenek."

(3) a 6. cikk (5) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- új határidőt kell megállapítani a (2) és (3) bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelő dosszié benyújtására; új határidő megállapítására akkor kerül sor, ha igazolható, hogy a késedelem a közös dosszié benyújtása érdekében kifejtett, vagy olyan további erőfeszítések következménye, melyek kifejtésére a bejelentő (vagy bejelentők) az 5. cikk (5) bekezdése alapján egy másik referens tagállam kijelöléséről hozott határozat miatt kényszerül,"

(4) a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következőkkel egészül ki:

"a vizsgálat rendjét azonban nem befolyásolják a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bejelentők által benyújtott dossziék".

2. cikk

A 933/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) az I. melléklet A. oszlopában szereplő hatóanyagok esetében a B. oszlopban kijelölt referens tagállamok a következőképpen módosulnak:

"A | B |

Név | Referens tagállam |

Amitráz | Ausztria |

Lamba-cihalotrin | Svédország |

Deltametrin | Svédország |

Lindán | Ausztria |

Dinokap | Ausztria |

Propikonazol | Finnország |

Alaklór | Spanyolország |

Etofumezát | Svédország |

Dezmedifám | Finnország |

Fenmedifám | Finnország |

Propizamid | Svédország |

Piridát | Ausztria" |

(2) A III. melléklet a következőkkel egészül ki:

AUSZTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft,

Trunnerstraße 5,

A-1020 Wien;

FINNORSZÁG

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala,

PL 42,

FIN-00501 Helsinki;

SVÉDORSZÁG

Kemikalieinspektionen,

PO Box 1384

S-17127 Solna.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. március 3-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 354., 1994.12.31., 16. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[4] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R0491 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R0491&locale=hu