Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1035/2008. (V. 30.) Korm. határozat

a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2008-ban megvalósítandó feladatokról

A Kormány a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozatban foglalt feladatok végrehajtására a következő határozatot hozza:

I. Általános rendelkezések

1. A társadalmi bűnmegelőzés céljainak megvalósítása érdekében a minisztériumok ilyen célú vagy hatású tevékenységét koordinálni kell:

a) horizontálisan: szakmai kamarákkal, civil szervezetekkel és tudományos intézetekkel,

b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervezetekkel,

c) egymás között, különösen az Országos Bűnmegelőzési Bizottságban.

Meg kell teremteni a társszakmák érdekkörébe tartozó, társadalmi bűnmegelőzési célú vagy hatású legjobb gyakorlatok folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

egészségügyi miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

külügyminiszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati miniszter

pénzügyminiszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2. Fejleszteni kell a bűnügyi statisztika rendszerét annak érdekében, hogy a bűnözésről a hatékony bűnmegelőzési gyakorlatok kialakításához felhasználható adatokkal rendelkezzünk. Ennek során figyelemmel kell lenni az Európai Unióban a bűnügyi statisztikák rendszerének fejlesztésére, egységesítésére irányuló kezdeményezésekre.

a) Javaslatot kell kidolgozni arra, hogy a bűnügyi és igazságügyi statisztikai rendszerben a hozzáférhető, feldolgozható sértetti adatokat milyen körben célszerű bővíteni a nemzetközi ajánlásokra és szabványokra figyelemmel.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét arra, hogy az a) pontban foglalt feladatok végrehajtásában tevékenyen működjenek közre.

c) Gondoskodni kell a látens bűnözés és a lakosság szubjektív biztonságérzetének mérésére irányuló kutatás előkészítéséről.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

a c) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: az a) és c) pontokra: 2008. december 31.

3. Tovább kell fejleszteni a társadalmi bűnmegelőzés kommunikációját. Elő kell segíteni azt, hogy az állampolgárok és közösségeik, valamint az önkormányzatok, a szakmák képviselői és a civil szervezetek megismerjék a közösségi bűnmegelőzési programokat és azok eredményeit, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat és az Áldozatsegítő Szolgálat tevékenységét, valamint a büntetőjogi mediáció gyakorlatát. A közösségi bűnmegelőzés szereplői között biztosítani kell a rendszeres és kölcsönös információáramlást a szakmák között és a területi és a helyi kapcsolattartók között.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati miniszter

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidő: folyamatos, az elvégzett feladatok áttekintésére: 2008. december 31.

4. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT) keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának (a továbbiakban: TÁMOP) 5.6.2. pontja alapján 2008-ban induló kiemelt projekt első szakmai tapasztalatait hasznosítani kell a társadalmi bűnmegelőzés pályáztatási rendszerében és gyakorlatában, így a jelzőrendszer fejlesztésében, a hálózatépítésben és a helyreállító eljárások módszertanának fejlesztésében.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos, az elvégzett feladatok első értékelésére: 2008. december 31.

II/A. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése

1. a) A gyermekvédelem és a büntető igazságszolgáltatás közötti együttműködés keretében, különösen a szigna-lizáció hatékonyságának növelése céljából egységes módszertani szempontokat kell kialakítani és alkalmazni a gyermekkorúak által elkövetett büntetendő cselekmények tényállásának tisztázására.

b) Minden megyei rendőr-főkapitányságon ki kell alakítani a fiatalkorú bűnelkövetőkkel, valamint a gyermek-és fiatalkori bűnözés megelőzésével foglalkozók kapcsolati rendszerét. A megyei rendőr-főkapitányságoknak rendszeresen tájékoztatniuk kell a szakmai hálózat tagjait az illetékességi területükre tartozó esetekről.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

a b) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: a szervezeti keretek kialakítására:

2008. december 31.

2. Az ÚMFT kiemelt projektje (TÁMOP 5.6.2.) keretében az erkölcsi veszélyzónában levő gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válása megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálatok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekotthonok és a kollégiumok munkatársai, a pedagógusok, a nevelőszülők, a helyettes szülők, a nevelési tanácsadók, a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok, a védőnői hálózat dolgozói, családgondozók, a pártfogó felügyelők, áldozatsegítők, a rendőrség ifjúság- és áldozatvédelmi munkatársai, fiatalkorúakkal foglalkozó büntetés-végrehajtási nevelők, valamint az ifjúsággal foglalkozó más szakemberek számára

a) a társadalmi bűnmegelőzés témakörében és más, szakmaspecifikus képzéseket kell tartani,

b) oktatási tananyagokat, módszertani segédanyagokat kell kidolgozni, valamint interaktív szakmaközi fórumot kell tartani az erkölcsi veszélyzónában lévő gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek számára,

c) 2009-ben és 2010-ben megvalósuló, több régióra kiterjedő modellprojekteket kell előkészíteni,

d) az erkölcsi veszélyzónában lévő gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos jogszabályok, valamint az elítéltek társadalmi reintegrációját segítő jelzőrendszer kidolgozásához és a hálózatépítéshez regionális munkacsoportokban kell összefoglalni a szakmai tapasztalatokat.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2008. december 31.

3. Pályázatokkal - így az ÚMFT keretében is - kell támogatni, hogy az erkölcsi veszélyzónában élő, hátrányos helyzetű, iskolából kimaradt, képzettséggel nem rendelkező gyerekek és fiatalok - emelkedő létszámmal - részt vehessenek

- a Biztos Kezdet Programban;

- tanulmányok folytatását segítő ösztöndíj és tehetséggondozó programokban;

- képzési, átképzési, pályaorientációs, pályaválasztási, készségfejlesztési programokban;

- a szervezett képzéseket az érintett korosztály számára lehetőleg össze kell kapcsolni támogatott vagy közhasznú foglalkoztatással;

- önismereti, konfliktuskezelő tréningeken, mentálhigiénés foglalkozásokon, valamint a helyreállító igazságszolgáltatás eszközeit alkalmazó eljárásokban;

- egészségfejlesztő, mentálhigiénés felvilágosító foglalkozásokon;

- szabadidős programokban (élménypedagógiai foglalkozás, tábor, sportfoglalkozás) .

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: 2008. december 31.

4. Az ÚMFT keretében rendelkezésre álló forrásokból támogatni kell a bűnmegelőzési programokban hasznosítható kortárs-képzés és oktatás egységes módszertanának kialakítását, különös tekintettel a konfliktus-feloldási, békéltetési és jóvátételi modellek alkalmazására.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2008. december 31.

5. a) Az interneten található káros és jogellenes tartalmak hatásának korlátozása érdekében meg kell teremteni honlap-, illetve tartalomminősítés jogi alapjait.

b) Intenzív felvilágosító tevékenységet kell indítani a szakmai sajtóban és az interneten a rendelkezésre álló, a tartalomminősítést támogató, illetve felhasználó címkéző- és szűrőrendszerek használata érdekében. A tájékoztatás kiemelt célcsoportjai a szülők és pedagógusok.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Határidő: 2008. december 31.

II/B. A városok biztonságának fokozása

1. a) A térségi bűnmegelőzési helyzetkép kialakítása érdekében meg kell vizsgálni a települési önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenységi körét. Össze kell gyűjteni a kistérségi együttműködési és a térségi bűnmegelőzési stratégiákat és cselekvési programokat.

b) Módszertani ajánlást kell készíteni a települési, kistérségi, megyei, regionális bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési programok elkészítéséhez, és azok rendszeres felülvizsgálatához.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: az a) pontra: 2008. szeptember 30. a b) pontra: 2008. december 31.

2. Az Európai Unióban bevett gyakorlatnak megfelelő közösségi rendőrségi szolgálat kialakítása érdekében

a) tájékoztató előadásokat kell szervezni az EU tagországaiban folytatott közösségi rendőrségi szolgálat legjobb gyakorlatairól,

b) vizsgálni kell a rendőrség és az önkormányzatok, valamint a civil szervezetek együttműködési lehetőségeit a közösségi rendészeti tevékenységben.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. október 31.

3. A lakosság közbiztonsági közérzetének javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára. Ennek érdekében

a) a közterületeken leggyakrabban elkövetett bűncselekményekről, szabálysértésekről (zsebtolvajlás, gépjárműlopás, testi sértés, rablás, garázdaság, zaklatás, rongálás, különös tekintettel az erőszakos jellegű bűncselekményekre) és más jogsértésekről elemzést kell készíteni, és ki kell dolgozni az adatgyűjtés és rendszerszerű megelőzés módszertani ajánlásait,

b) ösztönözni kell az önkormányzatokat, hogy a rendőrséggel együttműködve, támogassák a civil bűnmegelőzési és a polgárőr szervezeteket a speciális bűnmegelőzési ismeretek megszerzésében. A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására együttműködésen alapuló programokat kell megvalósítani.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

a b) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati miniszter

Határidő: az a) pontra: 2008. június 30.

a b) pontra: 2008. december 31.

4. A folyamatban levő felülvizsgálat eredményére tekintettel javaslatot kell kidolgozni a színesfémlopás jelenségének visszaszorítására. Az illegális színesfémkereskedelem és színesfémlopások megelőzése és felszámolása érdekében a színesfémmel kapcsolatos tevékenységek teljes körére vonatkozó, ennek ismeretében a hatályos hulladékgazdálkodási, kereskedelmi és büntetőjogi szabályozást felül kell vizsgálni.

Felelős: a koordinációért: "Új rend és szabadság" kormánybiztos

igazságügyi és rendészeti miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2008. szeptember 30.

5. a) A magas kamatozású kölcsönökkel történő visszaélések és az ezekhez kapcsolódó negatív társadalmi jelenségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében szakértői bizottságot kell létrehozni, amely elemző vizsgálatot folytat és kidolgozza a megelőzési módszereket.

b) A Kormány felkéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleti Tanácsának elnökét és a Magyar Bankszövetség elnökét, hogy az a) pontban meghatározott feladat végrehajtásában működjenek közre.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: az a) pontra: 2008. december 31.

6. A nézőtéri erőszak, valamint a nem megfelelő nézőtéri viselkedés hatékony megelőzése, illetve visszaszorítása érdekében meg kell vizsgálni a külföldi tapasztalatokat, valamint felül kell vizsgálni a vonatkozó ágazati jogszabályokat és a hatályos szankciórendszert, különös figyelemmel a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényre.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati miniszter

Határidő: 2008. október 31.

7. a) A bűnmegelőzési taktika kialakítása céljából tanulmányt kell készíteni a gyülekezési szabadság jogszerű gyakorlását, illetve a sportrendezvények rendjét megzavaró és/vagy megsértő személyek kriminalisztikai és szociológiai jellemzőiről.

b) Az alapvető összefüggéseket feltáró elemzéshez az adatbázist az eljáró hatóságoknak meg kell teremteni.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: az a) pontra: a tanulmány előkészítésére: 2008. december 31.

a b) pontra: 2008. július 1.

8. A város és vonzáskörzete együttműködését ösztönözni kell úgy, hogy az terjedjen ki a helyi biztonságérzet növelésére, a helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadására, valamint a megoldásra alkalmas módszerek kialakítására. Ezt az ÚMFT keretében rendelkezésre álló forrásokból is támogatni kell.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. október 31.

9. A helyi közbiztonság javítása érdekében is támogatni kell a településeken belül a szegregált övezetekben, különösen a telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját célzó központi pályázati programok kidolgozását és a már bevált gyakorlatok terjesztését.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. december 31.

10.Az ÚMFT keretében rendelkezésre álló forrásokból pályázati formában támogatni kell a településeken belül kialakult átmeneti és tartós konfliktusok erőszakmentes technikáinak fejlesztését (közösségi mediáció) .

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: 2008. október 1.

11.Pályázati forrásból kell támogatni a hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci esélyeinek növelését, a foglalkoztatásuk elősegítése érdekében elő kell segíteni a regisztrált álláskeresők bűnmegelőzési célú (kalauz, házmester, mezőőr) teljes- és részmunkaidős foglalkoztatását, szakképzését, átképzését.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. július 31.

12.Fel kell tárni a környezet-, illetve természetkárosító - különösen a hulladékgazdálkodás rendjét, a felszíni vizek védelmét, a levegőtisztaság-védelmet és a természet védelmét sértő - cselekmények előfordulási formáit, okait. Ajánlásokat kell kidolgozni a hatékonyabb megelőzés érdekében, és azokat az érintett szakemberek széles körével meg kell ismertetni.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

13. A biztonságos élelmiszerellátás érdekében kormányzati cselekvési programot kell kidolgozni az élelmiszerrel elkövetett hamisítások, csalások, egyéb bűncselekmények ellen. A cselekvési programot az érintett szakemberek széles körével meg kell ismertetni.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2008. december 31.

II/C. A családon belüli erőszak megelőzése

1. A védőnői hálózat, az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti alapellátás, a gyermekvédelmi szakellátás munkatársait, az önkormányzatok oktatási referenseit, a gyámhatóság, a rendőrség munkatársait, az áldozatsegítőket és a pártfogó felügyelőket, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakembereket fel kell készíteni a családon belüli erőszak észlelése esetén indokolt intézkedésekre, és a probléma más intézményekkel együttműködésben történő hatékony kezelésére. Gondoskodni kell az érintett szakmák együttműködéséről, a jelzőrendszerben való közreműködést fejlesztő képzésről és a hálózatépítésről. Körükben terjeszteni kell a konfliktusok erőszakmentes feloldásának módszereit.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

2. a) Fenn kell tartani és személyi állományuk bővítésével is fejleszteni kell az országos lefedettségű, ingyenesen hívható, 8-12-24 órás telefonsegély-szolgálatok működését.

b) A szakmai szervezetekkel és a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésére létrehozott intézményhálózat munkatársaival monitorozni és fejleszteni kell a segélyszolgálatok egységes szakmai protokollját.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: az a) pontra: 2008. november 1.

a b) pontra: 2008. december 31.

3. a) Vizsgálni kell a családon belüli erőszak elleni állami fellépés jogi eszközeinek hatékonyságát (pl. a büntetőeljárásban alkalmazott eszközöket, a támogató rendszer szolgáltatásait, a módszertani útmutatókat és leveleket, valamint az utasításokat) . A vizsgálatok tapasztalatait hasznosítani kell a jogalkotásban és a jelzőrendszer működésében, valamint ismertetni kell a jogalkalmazó szervekkel.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az a) pontban megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében tegyék lehetővé az elemző kutatásokat.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: az a) pontra: 2008. december 31.

4. Vizsgálni kell, hogy a családon belüli erőszak elkövetői számára milyen, a részvételi hajlandóságot fokozó, fizikailag elérhető programokat és kezeléseket lehet biztosítani annak érdekében, hogy az újabb erőszakos jellegű cselekmények elkövetésének az esélye csökkenjen.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

5. a) A monitorozás tapasztalataira figyelemmel növelni kell a krízis-szállások férőhelyeit.

b) A családon belüli erőszak idős, beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint egyedülálló áldozatainak létrehozott speciális férőhelyek számát növelni kell úgy, hogy minden megyében álljon rendelkezésre számukra speciális férőhely.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. december 31.

II/D. Az áldozattá válás megelőzése, az áldozatok segítése

1. Az ÚMFT (TÁMOP 5.6.1.) keretében rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében ki kell dolgozni az áldozatok segítését célzó pályázati témákat, és ki kell írni a pályázatot.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: a pályázat kiírására: 2008. szeptember 30.

2. Az ÚMFT kiemelt projektje (TÁMOP 5.6.2.) keretében az áldozatok segítése érdekében az áldozatsegítők, a rendőrség bűnmegelőzési munkatársai, áldozatvédelmi referensei, a civil szervezetek munkatársai, az önkormányzatok szociális munkatársai, a családsegítő központok dolgozói, a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a védőnők, a rendőrség nyomozati és vizsgálati területen dolgozó munkatársai, az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság szakemberei, a pártfogó felügyelők, a közművelődési szakemberek, a helyi közösségek és egyházi szervezetek tagjai, a polgárőrök, a munkaügyi központok munkatársai, a bírák, az ügyészek, a jegyzők, a speciális szükségletű gyermekvédelmi szakellátó rendszerben dolgozók, valamint az áldozatokkal foglalkozó más szakemberek számára

a) a társadalmi bűnmegelőzés témakörében általános, és más szakmaspecifikus képzéseket kell tartani, különös tekintettel a helyreállító eljárások alapelveire,

b) oktatási tananyagokat, módszertani segédanyagokat kell kidolgozni, valamint interaktív szakmaközi fórumot kell kialakítani,

c) 2009-ben és 2010-ben megvalósuló, több régióra kiterjedő modellprojekteket kell előkészíteni,

d) az áldozatsegítéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott jelzőrendszer kidolgozásához és a hálózatépítéshez regionális munkacsoportokban kell összefoglalni a szakmai tapasztalatokat,

e) a Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az a) pontban megfogalmazott feladat végrehajtásában működjenek közre.

Felelős: az a)-d) pontokra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: az a)-d) pontokra: 2008. december 31.

3. Szakmai támogatást kell biztosítani az áldozatsegítők munkájához kapcsolódó tevékenységet végző, a sértettek segítését szolgáló civil szervezeteknek, polgárőröknek, egyházaknak, magánszemélyeknek. Az ÚMFT keretében rendelkezésre álló forrásokból pályázattal kell támogatni a számukra szervezett tanfolyami képzéseket az áldozatsegítéssel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása érdekében.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: folyamatos, a pályázatok kiírására: 2008. december 31.

4. A II/A. fejezet 1. b) pontjában meghatározott rendszert ki kell terjeszteni az áldozatvédelemmel foglalkozó rendőrségi, intézményi (idősek otthonai, gyermekvédelem személyes gondoskodást nyújtó intézményei, iskolák, egészségügyi szolgáltatók) szakértőkre is. Sértett-orientált rendőri szolgáltatásként - a konkrét nyomozati tapasztalatok alapján - továbbra is biztosítani kell az áldozattá válás kockázatának jelzését az intézmények számára.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: 2008. december 31.

5. Az áldozattá válás reális kockázatának ismertetését célzó, a bűncselekményekkel kapcsolatos önvédelmi képesség fokozását, valamint az áldozattá válás megelőzését elősegítő, tájékoztatókat kell kiadni és terjeszteni.

Ismeretterjesztő programokat kell szervezni

- a szorongó és a veszélyeztetett célcsoport tagjai (időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak) számára;

- az emberkereskedelem és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények potenciális áldozatai számára;

- a szállítmányozók és speditőrök, valamint alkalmazottaik körében, annak érdekében, hogy e személyek tud-tukon kívül ne váljanak kábítószer vagy pszichotróp anyagok szállítóivá.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

külügyminiszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: 2008. december 31.

6. Információs anyagokat kell készíteni és terjeszteni a külföldre utazó magyar állampolgárok és a Magyarországra látogató külföldiek számára, hogy megfelelő információval rendelkezzenek az áldozatvédelmi és áldozatsegítő szolgáltatásokról. Ezeket az ismereteket a konzuli képzés részeként is aktualizálni kell.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

külügyminiszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

7. Pályázattal komplex megelőzési és áldozatvédelmi kísérleti programokat kell működtetni a deprivált/szegre-gált városi övezetekben, a zárványtelepüléseken és a tanyákon élő veszélyeztetett emberek számára. A már meglévő segítő, szolgáltató, jelző módszerekkel működő programokat ki kell egészíteni a közösségi bűnmegelőzési feladatokkal is.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. december 31.

8. Pályázattal támogatni kell az áldozatsegítő szolgálat hétvégi ügyeleti rendszerének működtetését és továbbfejlesztését célzó programokat, a már megvalósult modellprogramok tapasztalatait hasznosítani kell.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. november 30.

9. Elő kell segíteni azt, hogy az áldozatsegítő szolgálatok és a szolgáltatók között szerződéses együttműködés jöhessen létre az áldozat gyors és hatékony pszichológiai ellátásának biztosítására.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. november 30.

10. Fejleszteni kell a lopott műtárgyak és kulturális javak nyilvántartására létrehozott adatbázist. Ki kell alakítani az érintett szervek együttműködését az adatbázis hatékony használata érdekében.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

pénzügyminiszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

11. Feltáró jellegű elemzést kell végezni a hatóságok és a segítő szervezetek látókörébe került áldozatok körében annak érdekében, hogy ismertebbé váljanak a Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem - különösen a gyermekkereskedelem - társadalmi, kriminalisztikai összefüggései. Ezeket az ismereteket a segítő és megelőző programokban kell hasznosítani.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: a kutatás indítására: 2008. július 31. a befejezésre: 2008. december 31.

II/E. A bűnismétlés megelőzése

1. Az ÚMFT kiemelt projektje (TÁMOP 5.6.2.) keretében a bűnelkövetők reintegrációja érdekében a büntetés-végrehajtási intézetek és a javítóintézetek személyi állománya, a pártfogó felügyelők, a mediátorok, az áldozatsegítők, a jogi segítségnyújtók, a rendőrség bűnmegelőzési munkatársai és áldozatvédelmi referensei, az önkormányzatok szociális munkatársai, a közművelődési szakemberek, a polgárőrök, a munkaügyi központok munkatársai, a jegyzők, valamint az elkövetőkkel foglalkozó más szakemberek számára

a) a társadalmi bűnmegelőzés témakörében általános, és más szakmaspecifikus képzéseket kell tartani, különös tekintettel a helyreállító eljárások alapelveire,

b) oktatási tananyagokat, módszertani segédanyagokat kell kidolgozni, valamint interaktív szakmaközi fórumot kell kialakítani,

c) 2009-ben és 2010-ben megvalósuló, több régióra kiterjedő modellprojekteket kell előkészíteni,

d) az elítéltek társadalmi reintegrációjának elősegítésével kapcsolatos jelzőrendszer kidolgozásához és a hálózatépítéshez, valamint a büntetőpolitikai reform előkészítéséhez regionális munkacsoportokban kell összefoglalni a szakmai tapasztalatokat.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: 2008. december 31.

2. Az ÚMFT (TÁMOP 5.6.1.) keretében rendelkezésre álló forrásokból pályázatokkal kell fejleszteni a büntetőjogi szankciók hatálya alatt állók társadalmi reintegráció-ját. Ennek érdekében

a) a büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartottak és a javítóintézetekben lévők számára biztosítani kell a szabadságvesztés tartama alatti oktatást, szakképzést, az OKJ-s képesítést adó képzési programokat és felnőttképzési szolgáltatásokat,

b) a büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartottak, a javítóintézetekben lévők, továbbá a pártfogó felügyelet alatt álló rászoruló elítéltek és vádemelés elhalasztása hatálya alatt állók számára biztosítani kell az erőszakmentes konfliktuskezelés módszereinek elsajátítását, a fejlesztéspedagógia eszközeivel történő tanulássegítést és az álláskereső tréninget. A szabadulás előtt állók és a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló munkanélküliek részére munkaerő-piaci tréningeket kell szervezni,

c) a fogvatartottak számára olyan programokat kell szervezni, amelyek növelik a felelősségérzetet, szembesítenek a tetteik erkölcsi következményeivel,

d) elő kell segíteni a büntetés-végrehajtási intézetekből és a javítóintézetből szabadulók beilleszkedését, erősíteni kell meglévő családi kapcsolataikat,

e) támogatni kell speciális nappali intézmények, ún. közösségi foglalkoztatók létrehozását fiatalkorú és fiatal felnőtt bűnelkövetők számára.

Felelős: az a) és a b) pontokra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

a c), d) és e) pontokra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: a pályázatok kiírására: 2008. december 31.

3. a) Pályázattal kell támogatni a büntetés-végrehajtási intézetek integrálását a település közösségi életébe. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási intézeteknek és a pártfogó felügyelői szolgálatoknak együtt kell működniük a településekkel - a helyreállító igazságszolgáltatás elveinek megfelelő - település-szépítő közösség érdekét szolgáló hasznos munka és közmunka programok, közös kulturális és sportesemények szervezésében.

b) Ösztönözni kell a büntetés-végrehajtási intézeteket és a település intézményeinek együttműködését a fogvatartottak iskolai oktatásában és munkaerő-piaci reintegrá-ciójában. A Pártfogó Felügyelői Szolgálatot ösztönözni kell, hogy a pártfogó felügyelet alatt állókat hozzásegítsék a település intézményeinek ilyen jellegű szolgáltatásaihoz.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: a pályázatok kiírására 2008. szeptember 30.

4. a) Az egészségügyi reformra figyelemmel át kell tekinteni a büntetés-végrehajtásban nyújtott egészségügyi szolgáltatások rendszerét, fel kell mérni az intézményrendszer állapotát és fejlesztési szükségleteit. Biztosítani kell a szolgáltatások folyamatosságát és megfelelő színvonalát.

b) A kábítószer-prevenciós részlegek színvonalas szakmai működése és a fogvatartotti populáció speciális csoportjainak (szenvedélybeteg elkövetők, szexuális bűncselekményeket, családon belüli erőszakot elkövetők, hajléktalan fiatalok) eredményesebb ellátása érdekében támogatni kell a területi ellátórendszerek bevonását az intézetekben folyó munkába. A kezelési programokat a szabad élet körülményei között is biztosítani kell a pártfogó felügyelet alatt állók számára.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

egészségügyi miniszter

a b) pontra: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: az a) pontra: az intézményrendszer felmérésére 2008. július 1., az elvégzett feladatok áttekintésére:

2008. december 31. a b) pontra: az elvégzett feladatok áttekintésére 2008. december 31.

5. a) Rendszeresen aktualizálni kell az elítéltek és a pártfogó felügyelet alatt állók számára a legfontosabb általános és helyi információkat a lakhatási, a munkavállalási, az egészségügyi ellátási, a hivatalos ügyintézési, a képzési lehetőségekről, a szociális szolgáltatásokról.

b) Ha a pártfogó felügyelővel kapcsolatban álló elkövető munkanélküli családtagjai azt igénylik, a pártfogó felügyelő közreműködésével elő kell segíteni, hogy az álláskeresők nyilvántartásába regisztráltassák magukat.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

6. a) Fejleszteni kell a pártfogó felügyelők és a fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó személyek csoportos esetkezelésre és konfliktuskezelésre vonatkozó ismereteit.

b) A pártfogó felügyelői szolgálatok által biztosított csoportos foglalkozások körének bővítése érdekében el kell érni, hogy a szociális készségfejlesztés, a munkaerő-piaci, az agressziókezelő és a drog-prevenciós tréning minden megyében külön magatartási szabályként előírható és teljesíthető legyen. Ennek érdekében a szolgáltatásokat a szaktárcáknak minden megyében biztosítani kell.

c) A Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, a legfőbb ügyészt és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét arra, hogy a bírói és ügyvédi alapképzésbe és továbbképzésbe foglalják bele a pártfogó felügyelői tevékenységgel, az áldozatsegítéssel és a büntető ügyekben alkalmazott mediációval kapcsolatos legújabb ismereteket, továbbá hogy gondoskodjanak a bírák továbbképzésében a magatartási szabályok alkalmazása legújabb gyakorlati tapasztalatainak széles körű megismertetéséről.

d) Támogatni kell a pártfogó felügyelők munkáját segítő civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek tevékenységét. Elő kell segíteni önkéntesek, kortárs-segítők bevonását a pártfogó felügyelői munka támogatásába.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

a b) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

egészségügyi miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

a d) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2008. december 31.

7. a) A közérdekű munka büntetés jóvátételi jellegének erősítése érdekében támogatni kell a városi (települési) környezet szépítését, helyreállítását, a közösség és/vagy a sértett kiengesztelését szolgáló programok szervezését a közérdekű munkára ítéltek számára.

b) Meg kell vizsgálni, hogy milyen eszközökkel lehetne növelni a közérdekű munka büntetés letöltésére lehetőséget biztosító munkahelyek számát. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet érdekeltté tenni a helyi önkormányzatokat és a kistérségi társulásokat a közérdekű munka büntetés végrehajtásában.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2008. december 31.

III. Jogalkotási feladatok

III/A. Jogszabály-alkotási feladatok

1. Az erőszak jogszerű, elfogadott alkalmazását sugalló médiaközlemények szűrése érdekében a rádiózásról és televíziózásról szóló új törvény előkészítésénél érvényesíteni kell a bűnmegelőzés szempontjait.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési pályázati rendszerét egységesíteni kell. Ennek érdekében egységes IRM rendeletben kell szabályozni az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának célját és eljárási szabályait, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat, valamint a bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat pályáztatásának szabályait.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. július 31.

3. Végre kell hajtani az illegális terepi technikai szabadidős tevékenységek elleni hatékonyabb fellépés jogszabályi hátterének megteremtése érdekében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatokról szóló 1997. évi CLIX. törvényben foglaltak, valamint a végrehajtására kiadott rendeletek revízióját.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

4. Elő kell készíteni a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítását annak érdekében, hogy a közterület-felügyelők társadalmi bűnmegelőzési feladatokat is végezzenek.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. augusztus 31.

III/B. Egyéb teendők

1. Hatásvizsgálatot kell készíteni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének j) pontjában szabályozott, a büntetésvégrehajtásból szabadulókat, valamint a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személyeket foglalkoztató munkaadók kedvezményéről.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

pénzügyminiszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. október 1.

2. Az OBmB fórumán évente értékelni kell

a) a rendőrség, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tapasztalatait,

b) a pártfogó felügyelői tevékenység tapasztalatait,

c) azáldozatsegítő szolgálat működésének tapasztalatait,

d) a helyreállító eljárások, például a mediáció módszereinek hatékonyságát.

A tapasztalatokat a társadalmi bűnmegelőzési tevékenységben hasznosítani kell.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. november 30.

3. Az OBmB fórumán meg kell tárgyalni a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény hatályosulását, valamint értékelni kell a polgárőr szervezetek helyzetét és működési tapasztalatait.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

4. Az OBmB fórumán értékelni kell a közterület-felügyelet és a térfigyelő rendszerek hatását a közbiztonságra.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

IV. Záró rendelkezések

1. A felelős miniszterek kötelesek a kormányhatározatban szereplő feladatok határidejére a hatásvizsgálatot tartalmazó értékelő jelentést az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak megküldeni.

2. Ez a határozat a közzétételétől számított 15. napon lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2007-ben megvalósítandó feladatokról szóló 1016/2007. (III. 20.) Korm. határozat hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék