Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1016/2007. (III. 20.) Korm. határozat

a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2007-ben megvalósítandó feladatokról

A Kormány a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt feladatok végrehajtására a következő határozatot hozza:

I. Általános rendelkezések

1. A társadalmi bűnmegelőzés céljainak megvalósítása érdekében folyamatosan koordinálni kell:

a) horizontálisan: szakmai kamarákkal, civil szervezetekkel és tudományos intézetekkel,

b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervezetekkel,

c) egymás között, különösen az Országos Bűnmegelőzési Bizottságban.

Meg kell teremteni a társszakmák érdekkörébe tartozó, társadalmi bűnmegelőzési célú vagy hatású legjobb gyakorlatok folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

államreform előkészítő munkáinak operatív irányításáért felelős kormánybiztos

egészségügyi miniszter

fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

honvédelmi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

külügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

pénzügyminiszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2. Fejleszteni kell a bűnügyi statisztika rendszerét és az adatszolgáltatást annak érdekében, hogy hiteles adatokkal rendelkezzünk a bűnözésről, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetéről. Ennek során figyelemmel kell lenni az Európai Unióban a bűnügyi statisztikák rendszerének fejlesztésére, egységesítésére irányuló kezdeményezésre.

a) Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a közérdekű adatok és bűnözési térképek a döntéshozók, a felhasználók és a nyilvánosság számára elérhetővé váljanak.

b) A hivatalos bűnügyi és igazságügyi statisztika rendszerét a nemzetközi ajánlásokra és szabványokra figyelemmel ki kell egészíteni a rendszeres sértetti adatok megfigyelési körének bővítésével.

c) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét arra, hogy az a) pontban foglalt feladatok végrehajtásában tevékenyen működjenek közre.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

a b) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidő: az a) pontra: 2007. december 31., ezt követően folyamatos

a b) pontra: 2007. december 31.

3. A közösségi bűnmegelőzési programok finanszírozásának elősegítése érdekében el kell érni azt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai mentén megfogalmazott Operatív Programokban, illetve a részletesebb tervezési dokumentumokban, akciótervekben a társadalmi bűnmegelőzési célú és hatású intézkedések megjelenjenek. A regionális operatív programok megalkotóit ösztönözni kell arra, hogy a programokban jelenjenek meg a térség bűnözési adatainak felhasználásával megfogalmazott közbiztonsági, bűnmegelőzési intézkedések. Ebben számukra szakszerű segítséget kell nyújtani.

Felelős: fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: folyamatos

4. Fejleszteni kell a társadalmi bűnmegelőzés kommunikációját. Elő kell segíteni azt, hogy az állampolgárok és közösségeik, valamint az önkormányzatok, a szakmák képviselői és a civil szervezetek megismerjék a közösségi bűnmegelőzési programokat és azok eredményeit.

Felelős: a kormányzati kommunikációs koordinációért

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidő: folyamatos, az elvégzett feladatok áttekintésére: 2007. október 1.

II. Intézkedések

II/A. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése

1. A társadalmi kirekesztődés és a gyermekszegénység következményeinek megelőzése érdekében a Biztos kezdet Programot az eddig elindult helyszíneken folytatni kell, valamint a jövőben ki kell bővíteni a hátrányos helyzetű térségekre vonatkozóan is.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2. Folytatni kell a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók részére indított ösztöndíj és tehetséggondozó programokat annak érdekében, hogy képességeiknek megfelelő középiskolában folytathassák tanulmányaikat és sikeres érettségi vizsgát tehessenek.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2007. áprilistól folyamatos

3. Ösztönözni kell az alap- és középfokú oktatási intézményeket, különösen a szakiskolákat a jogismeret és a jogtudatos magatartás, a bűnözéssel szembenálló és a bűnmegelőzést előtérbe helyező értékrend fejlesztésére.

Pályázatokkal is támogatni kell az ezt segítő oktatási programok, fakultációk tanrendjének, tematikájának, módszertanának kidolgozását, filmek forgatókönyveinek elkészítését, a számítógépes programok kidolgozását és ezeknek az intézményes pedagógiai programba történő integrálását.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

4. Pályázatokkal támogatni kell a kortárs-segítő programokat, hogy a fiatalok vegyenek részt társaik integrációs gondjainak megoldásában. A programok hatékonyságát értékelni kell. Széles körben terjeszteni kell a legeredményesebb gyakorlatot.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: a programok szervezésére: folyamatos, az értékelésre: 2007. november 30.

5. Pályázattal ösztönözni kell minden olyan programot, pedagógiai és más szakmai tevékenységet, amely a gyermekekben és a fiatalokban tudatosítja a környezeti, a természeti értékek és a kulturális örökség tiszteletét és megbecsülését. Folytatni kell az ÖKOiskola és a Globe programokat. A programok hatékonyságát értékelni kell.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: a programok szervezésére: folyamatos,

az értékelésre: 2007. november 30.

6. Kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolai és az iskolakörnyéki erőszak megelőzésére. Ennek érdekében a folyamatban lévő pályázatok eredményeit hasznosítani kell. A programok hatékonyságát értékelni kell.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: a programok szervezésére: folyamatos,

az értékelésre: 2007. november 30.

7. A jó gyakorlatok terjesztésével és pályázatokkal támogatni kell az alap- és középfokú oktatási intézményekben az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenységet, a dohányzás, alkohol, kábítószer HIV/AIDS felvilágosító iskolai programokat és a korosztályoknak megfelelő bűnmegelőzési ismeretek terjesztését. A szülők számára biztosítani kell a kábítószer-fogyasztásról és -függőségről szóló tájékoztatást. Támogatni kell az Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Programot a 12-18 éves korosztály körében.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. áprilistól folyamatos

8. Támogatni és fejleszteni kell az iskolaklubokat, valamint a biztonságos szórakozóhely mozgalmat. Felvilágosító tevékenységgel, helyi együttműködésben megvalósuló programokkal kell megelőzni a "diszkó-baleseteket". A klubok, ifjúsági közösségek működtetésére pályázatokkal és az eredményes gyakorlatokat bemutató ajánlásokkal ösztönözni kell a diákönkormányzatokat, a gyermek- és ifjúsági önkormányzatokat, az egyéb kortárs-segítő csoportokat, a szülői közösségeket, a helyi közösségi intézményeket (könyvtárakat, közművelődési intézmények, közösségi színterek, színházakat) .

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

9. A veszélyeztető és a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára közös szabadidő-eltöltési programokat, különösen készségfejlesztési, művelődési és sportolási lehetőségeket kell szervezni. Folytatni kell a "tárt kapus létesítmények" programot, valamint az éjszakai sportbajnokságokat.

Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

10. A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, az iskolából kimaradt tanköteles korúak, valamint munkanélküli fiatalok számára folytatni kell a már megkezdett és eredményesnek bizonyult programokat. Pályázattal és ajánlásokkal kell támogatni a

a) speciális nevelési, foglalkoztatási vagy sajátos készségfejlesztési,

b) képzési, átképzési, pályaorientációs, valamint

c) szabadidős és reszocializációs programokat.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

11. A gyermekek erőszakmentes életének biztosítása és a gyermekek körében terjedő erőszak megelőzése érdekében, figyelemmel az Európai Bizottságnak az erőszakos filmekhez kapcsolódó kezdeményezésére is,

a) erősíteni kell a nevelő, felvilágosító tevékenységet, ezen belül a veszélyeztetett célcsoportok felnőtt tagjai számára,

b) módszertani leveleket, ajánlásokat, szakmai útmutatókat, szórólapokat kell készíteni a nevelési-oktatási, a szociális vagy egyéb szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek számára,

c) el kell készíteni és széles körben terjeszteni kell a szülőknek szóló információs és média kiadványokat annak érdekében, hogy ismereteket szerezhessenek a gyermek és szülő közötti konfliktushelyzetek erőszakmentes feloldásához,

d) országosan koordinált, tárcaközi kampányt kell szervezni.

Felelős: az a) és a c) pontra:

szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

a b) pontra:

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

a d) pontra:

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

12. Folytatni kell a gyermekjóléti szolgálatok, az óvodák, az iskolák, a kollégiumok, a gyermekotthonok szakértőinek felkészítését arra, hogy a gyermekek elleni agresszióhoz kapcsolódó jogi, jogalkalmazási kérdésekben eligazodjanak és megtalálják az optimális és törvényes és hatékony válaszokat a testi bántalmazás, a fizikai agresszió, a kényszerítés, a fenyegetés, a fenyítés, a megfélemlítés, a megalázás, a lelki erőszak jelenségeinek kezelésére és megelőzésére.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: folyamatos

13. Nevelési, foglalkoztatási, készségfejlesztési, sport programokat kell megvalósítani a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, különösen a gyermekotthonban, speciális gyermekotthonban nevelkedők számára. A TEGYESZ-ok bevonásával tovább kell terjeszteni a családon kívül élő, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatalok biztonságos életre történő nevelését.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

14. A gyermekpornográfia és a gyermekprostitúció megelőzése érdekében, tárcaközi együttműködés keretében felvilágosító modellkísérleti programot kell kidolgozni a 12-18 éves korosztálynak, ideértve a szegregált, sérülékeny csoportba tartozó vagy migráns gyermekeket, fiatalokat.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. november 30.

15. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzése érdekében oktatni kell az állampolgári és a bűnmegelőzési ismereteket az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésében és továbbképzésében, így különösen a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a kollégiumi felügyelők, az iskolai és utcai szociális munkások és iskolai szabadidő-szervezők, valamint a fiatalkorúakkal foglalkozó büntetés-végrehajtási nevelők, szociális előadók, pártfogó felügyelők körében.

A gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekotthonok és a kollégiumok munkatársai, a pedagógusok, a nevelőszülők, a helyettes szülők, a nevelési tanácsadók, a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok, a védőnői hálózat dolgozói, a pártfogó felügyelők, a rendőrség ifjúság- és áldozatvédelmi munkatársai, valamint az ifjúsággal foglalkozó más szakemberek számára speciális, tanfolyam jellegű továbbképzési programokat kell szervezni, amelyek a veszélyeztető és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felismerését és helyzetének javítását, valamint az érintett szakterületek szakembereinek együttműködését szolgálják.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

16. a) A pártfogó felügyelők, a rendőrség, az áldozatsegítők, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a családokat segítő és támogató egyéb szolgálatok, szervezetek, a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek között folyamatos - szükség szerint esetkezelésre is kiterjedő -együttműködést kell kialakítani, különös tekintettel a devianciák kockázati tényezőinek jelzésére, a jelzőrendszerben való részvételre és a korai pszicho-szociális beavatkozásra.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt arra, hogy az ügyészség vegyen részt az a) pontban megfogalmazott együttműködésben.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: az a) pontra: folyamatos

17. A fiatalkorúakkal és a fiatal felnőtt korúakkal foglalkozó pártfogó felügyelők, a javítóintézetek munkatársai, valamint a büntetés-végrehajtási dolgozók körében pályázati forrásokkal bővíteni és érvényesíteni kell az életkor-specifikus szakmai ismereteket. Fejleszteni kell a pártfogó felügyelők csoportos esetkezelésre vonatkozó ismereteit.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

18. A Kormány fontosnak tartja azt, hogy a pártfogó felügyelők munkáját civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek segítsék. Támogatni kell azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek a szabadságvesztést, a javítóintézeti nevelést követő utógondozást, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtását speciális szakmai ismeretekkel vagy tevékenységgel támogatni, segíteni tudják.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

Határidő: folyamatos

19. Fejleszteni kell a fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásban a vádemelés elhalasztásának alkalmazása előtt kötelezően beszerzendő pártfogó felügyelői vélemény szakmai követelményeit, illetve az előírhatóság érdekében a szakmai együttműködést a leghatékonyabbnak ígérkező magatartási szabályok körének bővítése, az ilyen külön magatartási szabályok eredményes végrehajthatóságának biztosítása érdekében.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

20. Az alkoholfüggő és a kábítószer-használó fiatalkorú és fiatal felnőtt korú elítéltek számára kialakított kezelési programokat és speciális részlegeket tovább kell fejleszteni büntetés-végrehajtási és a javítóintézetekben. A kezelési programokat a szabad élet körülményei között is biztosítani kell a pártfogó felügyelet alatt állók számára. A cél elérését pályázatokkal kell támogatni.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

egészségügyi miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

21. Támogató programokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a roma származású fiatalok köréből minél több szociális munkás, család- és gyermekvédelmi szakember, rendőr, áldozatsegítő, pártfogó felügyelő kerüljön ki.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

22. A fiatalkori bűnözés hatékonyabb kezelése érdekében a Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy szakmai képzéseibe, továbbképzési programjaiba foglalja bele a bűnmegelőzési programok, a pártfogó felügyelői és az áldozatsegítő munka tapasztalatait.

23. A fiatalkori bűnözés hatékonyabb kezelése érdekében a Kormány felkéri a legfőbb ügyészt, hogy az ügyészség tapasztalatait évente értékeljék és tegyék közzé, valamint felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy továbbra is tegyék lehetővé az elemző kutatásokat, a tudomásukra jutott kutatások eredményeiről pedig tájékoztassák az Országos Bűnmegelőzési Bizottságot.

II/B. A városok biztonságának fokozása

1. a) Szorgalmazni kell a bűnmegelőzési és/vagy közbiztonsági önkormányzati társulások megalakítását, a meglévőket támogatni kell.

b) Módszertani ajánlást kell készíteni a települési, kistérségi, megyei, regionális bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési programok elkészítéséhez, és azok rendszeres felülvizsgálatához.

c) Ösztönözni kell az önkormányzatokat és az önkormányzati társulásokat a helyi bűnmegelőzési és/vagy közbiztonsági koordinációra.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: az a) pontra: folyamatos

a b) és c) pontra: 2007. április 30., ezt követően folyamatos

2. Az Európai Unióban bevett gyakorlatnak megfelelő közösségi rendőrségi szolgálat kialakítása érdekében

a) ösztönözni kell a rendőrség közbiztonsági szolgálatát a lakossággal való szorosabb együttműködésre, tájékoztató jellegű ismertetőt kell készíteni az EU tagországaiban folytatott közösségi rendőrségi szolgálat jellemzőiről,

b) meg kell határozni a rendőrség és az önkormányzatok szerepét, együttműködési kötelezettségét a közösségi rendészeti tevékenységben.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: az a) és b) pontra: 2007. december 31.

3. A lakosság közbiztonsági közérzetének javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára. Ennek érdekében

a) a közterületeken, a tömegközlekedési eszközökön elkövetett bűncselekményekről, szabálysértésekről (zsebtolvajlás, gépjárműlopás, testi sértés, rablás, garázdaság, zaklatás, rongálás) és más jogsértésekről elemzést kell készíteni, és ki kell dolgozni a speciális megelőzési módszereket,

b) pályázattal kell ösztönözni az önkormányzatokat, hogy a rendőrséggel együttműködve, támogassák a civil bűnmegelőzési és a polgárőr szervezeteket a speciális bűnmegelőzési ismeretek megszerzésében. A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására együttműködésen alapuló programokat kell kidolgozni. Az összegyűjtött tapasztalatokról rendszeresen tájékoztatni kell a lakosságot,

c) pályázattal kell támogatni az olyan együttműködésen alapuló programokat, amelyek csökkentik a hajléktalanok bűnelkövetővé és áldozattá válásának esélyét.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: az a) és c) pontra: 2007. június 30. a b) pontra: folyamatos

4. A lakosság közbiztonságérzetének javítása, a közterületek biztonságának növelése, valamint a közcélú feladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak (tömegközlekedési eszközök, közterületen lévő vagyontárgyak) megóvása érdekében ösztönözni kell az önkormányzatokat, a rendőrséget, valamint a közterületi rend fenntartására létrehozott szervezeteket, felügyeleteket, valamint civil szervezeteket az együttműködés hatékony formáinak, módszereinek kidolgozására.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: 2007. december 31.

5. a) Pályázattal kell elősegíteni a bűnözés okainak csökkentése és az áldozattá válás megelőzése érdekében a városi szegregátumokban élők szociális integrációs programjának kidolgozását.

b) Pályázattal kell támogatni a településeken belül a szegregált övezetekben, különösen a telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját célzó programok kidolgozását és a már bevált gyakorlatok terjesztését.

c) A szegregált lakossági csoportok társadalmi integrációs programjai tapasztalatait felhasználva ki kell dolgozni a Magyarországon tartózkodó migránsok bűnelkövetővé válásának megelőzési programját.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: az a) pontra: folyamatos

a b) és a c) pontra: 2007. augusztus 1.

6. Ösztönözni kell az önkormányzatokat arra, hogy a leghátrányosabb helyzetű településekkel, városrészekkel, kistérségekkel kapcsolatos már működő integrációs programokban érvényesítsék a bűnmegelőzés szempontjait.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

7. Meg kell vizsgálni a városokban a regisztrált álláskeresők bűnmegelőzési célú teljes- és részmunkaidős foglalkoztatása (például kalauz, házi gondnok, kerületi őr, bűnmegelőzési koordinátor, utcai szociális munkás, kórházi biztonsági őr) bővítésének lehetőségét. Gondoskodni kell arról, hogy a foglalkoztatásuk és szükség szerint a szakképzésük, átképzésük pályázati úton valósuljon meg.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

8. A terület-felügyeleti eszközök alkalmazásának hazai és külföldi tapasztalatairól készített elemzést közzé kell tenni. A vizsgálat eredményeit széles körben kell hasznosítani az egyes rendszerek telepítési, működési feltételeinek - beleértve jogi, pénzügyi, technikai, gyakorlati -meghatározásánál.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: az elemzés közzétételére: 2007. március 30.,

a hasznosításra: 2007. szeptember 1-jétől folyamatos

9. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés okainak és elkövetési módjainak elemzése és a megelőzési módok kidolgozása érdekében elemzéseket kell végeztetni. El kell készíteni a kutatási tapasztalatok hasznosítási tervét.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. november 30.

10. A lakással, hitelezéssel kapcsolatos, illetve más módon elkövetett ingatlannal összefüggő csalási formák miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerültek áldozattá válásának megelőzése érdekében olyan programot kell kidolgozni, amivel csökkenthető a kiszolgáltatottságuk és megelőzhető az áldozattá válásuk.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2007. november 30.

11. Feltáró, elemző vizsgálatot kell végezni az uzsorakölcsön elterjedtségéről, okairól és megelőzési módszereiről.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. december 30.

12. Az emelkedő tendenciát mutató, súlyos sérüléssel járó közúti balesetek számának csökkentése és a településeken élők közlekedési biztonsága érdekében az európai közlekedési politikára is figyelemmel ajánlásokat kell kidolgozni és közzétenni a hatékony beavatkozás lehetőségeiről, módszereiről.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: 2007. augusztus 15.

13. Meg kell vizsgálni az Európai Unió tagországaiban a prostitúció megelőzésére és kezelésére alkalmazott gyakorlatot. A cél érdekében szakmai munkacsoportot kell felállítani, amely tanulmányozza a jogszabályi hátteret, a lehetséges beavatkozási módszereket, és ajánlásokat dolgoz ki a kormányzat és a helyi önkormányzatok számára.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: a munkacsoport felállítása: 2007. május 31., utána folyamatos

14. a) A közérdekű munka büntetés jóvátételi jellegének erősítése érdekében a városi (települési) környezet szépítését, helyreállítását, a közösség és/vagy a sértett kiengesztelését szolgáló speciális programokat kell szervezni a közérdekű munkára ítéltek számára. A cél elérését pályázatokkal is támogatni kell.

b) Ki kell értékelni az e tárgyban megvalósult projektek tapasztalatait.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

a b) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: az a) pontra: folyamatos

a b) pontra: 2007. november 30.

15. Ajánlást kell kidolgozni az újonnan épülő tömbházak és lakóparkok közösségi terei biztonságának fokozására. Ezt nyomtatott és elektronikus formában a lakosság számára elérhetővé kell tenni.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: 2007. június 15.

16. Az illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében fel kell tárni az erdőgazdálkodók, a természetvédelmi őrszolgálatok, az erdészeti igazgatóságok, a rendőrség és az önkormányzatok együttműködésében rejlő lehetőségeket. A tapasztalatok alapján ki kell dolgozni a jelenség megelőzésére alkalmas módszereket.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidő: 2007. október 15.

17. A város és vonzáskörzete együttműködését ösztönözni kell úgy, hogy az terjedjen ki a helyi biztonságérzet növelésére, a zavaró tényezők jelzésének fogadására (drogfogyasztás, pláza életmódhoz kötődő negatív jelenségek, zajos szórakozóhelyek, egyéb antiszociális magatartások), valamint a megoldásra alkalmas módszerek kialakítására.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

18. A városi, a kistérségi, a megyei (fővárosi) és a regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok már meglévő hálózatát tovább kell fejleszteni. Az egészségfejlesztés és a bűnmegelőzés állami és civil intézményei közötti kapcsolatot szorosabbra kell vonni.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

19. Az ország egész területén elérhetővé kell tenni az addiktológiai és a pszichiátriai szolgáltatásokat. Az addik-tológiai- és a Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakszolgálat ambulanciáit alkalmassá kell tenni az ifjúsági alkoholfüggőség hatékony kezelésére. Fejleszteni kell a kábítószer-fogyasztó személyek számára a büntetőeljárásban alkalmazott elterelés végrehajtására szolgáló intézményes ellátást.

Felelős: egészségügyi miniszter

szociális és munkaügyi miniszter Határidő: folyamatos

20. A szenvedélybetegségek korai felismerése érdekében képzési programokat kell szervezni az alapellátásban dolgozó szociális és egészségügyi szakemberek számára.

Felelős: egészségügyi miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

21. A hajléktalan emberek szerhasználati szokásainak és ellátásai szükségleteinek megismerése, elemzése és a megelőzés módszerének kidolgozása érdekében kutatást kell végezni, és ennek felhasználásával ajánlásokat kell kidolgozni.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: 2007. október 30.

22. Tárcaközi szakmai munkacsoportot kell létrehozni a természeti és a védett természeti területeken jogellenesen folytatott terepi technikai sporttevékenységek megelőzésére, illetve visszaszorítására. A probléma komplex kezelése érdekében széles körű tájékoztatásra van szükség. A sportcélú terepmotorokra, quadokra azonosító jel használatával nyilvántartást kell kialakítani, illetve megfelelő területeket kell kijelölni a különböző terepi technikai sportok jogszerű gyakorlására.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: 2007. szeptember 1-jétől folyamatos

23. Meg kell vizsgálni a környezet-, illetve természetkárosító - különösen a hulladékgazdálkodás rendjét, a felszíni vizek védelmét, a levegőtisztaság-védelmet és a természet védelmét sértő - cselekmények megelőzésére, illetve visszaszorítására alkalmas eszközöket. Ennek érdekében szakmai munkacsoportot kell felállítani, amely áttekinti a jogszabályi hátteret, a lehetséges megelőzési módszereket, intézményeket, a megelőzési folyamatba a társadalom, illetve más szervek hatékonyabb bevonásának lehetőségeit és a szükséges jogszabályok módosítására, megalkotására tesz javaslatot.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: a munkacsoport felállítására:

2007. május 31. a jogszabály-módosítási javaslatokra:

2007. október 30.

II/C. A családon belüli erőszak megelőzése

1. a) A távoltartással kapcsolatos szabályok érvényesüléséről a hatékonyságot értékelő elemzést kell végezni. Vizsgálni kell a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére kidolgozott módszertani útmutatók, levelek, valamint utasítás hatékonyságát. A vizsgálatok tapasztalatait hasznosítani kell a jogalkotásban és a jogalkalmazásban és a jelzőrendszer működésében.

b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az a) pontban megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében tegyék lehetővé az elemző kutatásokat.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: az a) pontra: 2007. december 15.,

a tapasztalatok hasznosítására az elemzést követően folyamatos

2. A védőnői hálózat, az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti alapellátás, a gyermekvédelmi szakellátás munkatársait, az önkormányzatok oktatási referenseit, a gyámhatóság, a rendőrség és az áldozatsegítés dolgozóit, a pártfogó felügyelőket, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakembereket fel kell készíteni a családon belüli erőszak észlelésére és más intézményekkel együttműködésben történő kezelésére. Gondoskodni kell az érintett szakmák együttműködését, a jelzőrendszerben való szerepét fejlesztő képzésről. Körükben terjeszteni kell a konfliktusok erőszakmentes feloldásának módszereit.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

3. Továbbra is fejleszteni kell a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítése érdekében a szociális, az orvosi, a jogi és a pszichológiai segítséget.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

4. a) Fenn kell tartani és fejleszteni kell az országos le-fedettségű, ingyenesen hívható, 8-12-24 órás telefonsegély szolgálatok működését, készenléti telefonos szolgálatot kell szervezni a gyermekjóléti központokban is.

b) A szakmai szervezetekkel és a családon belüli erőszak megelőzésére és kezelésére létrehozott intézményhálózat munkatársaival folyamatosan monitorozni és fejleszteni kell a segélyszolgálatok egységes szakmai protokollját.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

5. a) Vizsgálni kell a krízisintervenciós szálláshelyek kihasználtságát, működését. A vizsgálat tapasztalataira figyelemmel fejleszteni kell a krízis szálláshelyek férőhelyeit.

b) A családon belüli erőszak idős, beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint egyedülálló áldozatainak létrehozott speciális férőhelyek számát növelni kell úgy, hogy minden megyében álljon számukra rendelkezésre speciális férőhely.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: a vizsgálat elvégzésére: 2007. május 30.

a férőhelyek bővítésére: 2007. augusztus 1., ezt követően folyamatos

6. a) Folytatni kell a családon belül elkövetett erőszakos cselekmények miatt jogerősen elítéltek és más önként jelentkezők számára szervezett, rehabilitációs megelőző programokat és tréningeket.

b) Az érintettek számára elérhetővé kell tenni a szenvedélybetegségek gyógyítására alkalmas szolgáltatásokat.

c) Gondoskodni kell olyan szálláshelyek létrehozásáról, amelyekben azokat a távoltartás hatálya alatt álló bántalmazók átmeneti elhelyezését lehet megoldani, akik erre rászorulnak.

Felelős: az a) pontra:

szociális és munkaügyi miniszter

a b) pontra:

egészségügyi miniszter

a c) pontra:

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: az a) és a b) pontra: 2007. május 1-jétől folyamatos

a c) pontra: 2007. október 1-jétől folyamatos

II/D. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja

1. Biztosítani kell a közkönyvtárakban az áldozattá válás megelőzéséről szóló kiadványok terjesztését, és ott, valamint a közoktatási és közművelődési intézményekben ismeretterjesztő rendezvényeket kell szervezni.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

2. Az időskorúak, az egyedülállók, a gyermek- és fiatalkorúak, a hajléktalan, valamint a fogyatékossággal élő személyek, az alkohol és a drog hatása alatt állók számára az áldozattá válás reális kockázatának ismertetését célzó, a bűncselekményekkel kapcsolatos önvédelmi képesség fokozását elősegítő tájékoztatókat kell kiadni, és számukra ismeretterjesztő programokat kell szervezni.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

3. Komplex megelőzési és áldozatvédelmi programokat kell működtetni a deprivált/szegregált városi övezetekben, a zárványtelepüléseken és a tanyákon élő veszélyeztetett emberek számára. A már meglévő segítő, szolgáltató programokat ki kell egészíteni a közösségi bűnmegelőzési feladatokkal is.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

4. Elő kell segíteni, hogy a külföldre utazó magyar állampolgárok megfelelő információkkal rendelkezhessenek az áldozattá válás kockázatairól, a megelőzés lehetőségeiről, illetve azt, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a külföldön elkövetett bűncselekmények következményeiről és a külföldi áldozatsegítő szolgálatokról. Biztosítani kell a több forrásból származó információk, adatok és tájékoztatások internetes elérhetőségét. A külföldön áldozattá vált magyar állampolgárok hatékony segítésére a konzuli szolgálatot, különösen az Európai Unió területén kívüli országokban működőket folyamatosan fel kell készíteni. Ennek keretében figyelmet kell fordítani a kevés tapasztalattal, ismerettel, nyelvtudással rendelkező fiatalok (au pair-ként dolgozók, diákok, önkéntesek) segítésére.

Felelős: külügyminiszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. június 1-jétől folyamatos

5. Fejleszteni kell a hazánkba látogató külföldiek védelmét, biztonságát szolgáló áldozatvédelmi szolgáltatásokat. Elő kell segíteni azt, hogy a Magyarországra látogató külföldiek praktikus információkkal rendelkezzenek az állami áldozatsegítő szolgálatokról és más áldozatsegítő szervezetekről.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

6. Tájékoztató programokat kell szervezni az áldozattá válás esélyének csökkentése érdekében azért, hogy a szállítmányozók, speditőrök eszközeit tudtukon kívül illegálisan ne használhassák fel kábítószer vagy pszichotróp anyagok szállítására. Széles körű felvilágosító munkát kell végezni az államhatárt átlépő utazók körében annak érdekében, hogy tudtukon kívül kábítószerfutárként, készpénzfutárként, illetve készpénzt helyettesítő eszközök szállítására ne használhassák fel őket.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

pénzügyminiszter

gazdasági és közlekedési miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

7. Az emberkereskedelem és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények, valamint a prostitúció áldozatává válásának megelőzése érdekében a potenciális áldozatok számára felvilágosító programokat kell szervezni.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

külügyminiszter

Határidő: folyamatos

8. a) Ki kell alakítani és működtetni kell a jelzőrendszert a bűncselekménnyel és az áldozatokkal érintett hatóságok között az áldozattá válás elkerülése, a veszélyeztetett személyek felismerése és megelőzése érdekében.

b) A sértett-orientált rendőri szolgáltatásként - a konkrét nyomozati tapasztalatok alapján - meg kell szervezni az áldozattá válás kockázatának jelzését az intézmények (idősek otthonai, gyermekvédelem személyes gondoskodást nyújtó intézményei, iskolák, egészségügyi szolgáltatók) és a civil szervezetek számára.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: az a) pontra: jelzőrendszer kidolgozására

2007. június 1., ezt követően folyamatos a b) pontra: folyamatos

9. a) A szakmai továbbképzési programokban az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakmák képviselőit (orvosok, pszichológusok, jogászok, gyermekvédelmi- és szociális szakemberek) ki kell képezni áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Az önképzés segítése érdekében biztosítani kell a szükséges adatbázist, szakcikkeket, a módszertani útmutatókat. A képzés lehetőségét fel kell ajánlani a nem állami áldozatsegítő szervezetek képviselőinek is.

b) A szociális, a gyermekvédelmi és egészségügyi ellátásban dolgozók számára a továbbképzés integrált részévé kell tenni az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos ismereteket.

c) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az a) pontban megfogalmazott feladat végrehajtásában működjenek közre.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

egészségügyi miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

a b) pontra:

egészségügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: az a) és a b) pontra: 2007. augusztus 1-jétől folyamatos

10. a) Támogatni kell az áldozatsegítők munkájához kapcsolódó tevékenységet végző civil szervezeteket, magánszemélyeket, egyházakat.

b) Programot kell kidolgozni a sértettek segítését szolgáló, szakmai és segítő feladatokat ellátó civil szervezetek finanszírozás ára.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

oktatási és kulturális miniszter

a b) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) pontra: folyamatos

a b) pontra: 2007. november 30.

11. a) Pályázattal támogatni kell az áldozatsegítő szolgálat hétvégi ügyeleti rendszerének kialakítását célzó modellprogramot.

b) Elő kell segíteni azt, hogy az áldozatsegítő szolgálatok és a szolgáltatók között szerződéses együttműködés jöhessen létre az áldozat gyors és hatékony pszichológiai ellátásának biztosítására.

c) Az OBmB fórumán évente értékelni kell az áldozatsegítő szolgálat működésének tapasztalatait. A tapasztalatokat hasznosítani kell az áldozattá válás megelőzésében.

d) Támogatni kell az áldozatsegítő szolgálatok, a rendőrség, a határőrség és az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság, a szociális és egészségügyi szolgálatok szakembereinek közös képzését. A képzés lehetőségét fel kell ajánlani a nem állami áldozatsegítő szervezetek képviselőinek is.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: az a) és a d) pontra: 2007. május 30.,

ezt követően folyamatos

a b) pontra: 2007. június 15.

a c) pontra: az első elemzés elvégzésére: 2007. július 1.

12. A pártfogó felügyelői feladatok pontosabb meghatározása érdekében értékelni kell a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a vádemelés elhalasztása gyakorlatát.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: 2007. július 1.

13. Széles körben kell a nyilvánosságot tájékoztatni a kábítószerrel, a kulturális javakkal, illetve a CITES egyezmény (a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény) hatálya alá tartozó, valamint a hazai természetvédelmi jogszabályok által érintett állat- és növényfajokkal kapcsolatos felderített jogsértésekről.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

14. Folyamatosan fejleszteni kell a lopott műtárgyak, kulturális javak nyilvántartására létrehozott adatbázist.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

pénzügyminiszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

II/E. A bűnismétlés megelőzése

1. a) Támogatni kell a büntetés-végrehajtási intézetekben és a javítóintézetekben lévők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a szabadságvesztés tartama alatti oktatást, a szakképzést, az OKJ-s képesítést adó képzési programokat és a kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatásokat.

b) A büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott, a javítóintézetekben lévők, továbbá a pártfogó felügyelet alatt álló rászoruló elítéltek és vádemelés elhalasztása hatálya alatt állók számára pályázatokkal támogatni kell a resztoratív módszerekkel és a fejlesztéspedagógia eszközeivel történő tanulássegítést, az álláskereső és a konfliktuskezelő tréninget. A szabadulás előtt állók részére munkaerő-piaci tréningeket kell szervezni.

c) Utógondozással kell segíteni a büntetés-végrehajtási intézetekből és a javítóintézetből szabadulók integrációját, erősíteni kell a meglevő családi kapcsolataikat.

Felelős: az a) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

oktatási és kulturális miniszter

a b) és a c) pontra:

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2. a) Pályázati lehetőséggel is ösztönözni kell a büntetés-végrehajtási intézetek integrálását a település közösségi életébe. Ennek érdekében a büntetés-végrehajtási intézeteknek és a pártfogó felügyelői szolgálatoknak együtt kell működniük a településekkel - a helyreállító igazságszolgáltatás elveinek megfelelő - településszépítő közérdekű munka és közmunka programok, közös kulturális és sportesemények szervezésében.

b) A település intézményeit be kell vonni a fogvatartot-tak és a pártfogó felügyelet hatálya alatt állók egészségügyi ellátásába, iskolai oktatásába és munkaerő-piaci re-integrációjába.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

oktatási és kulturális miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: az a) és a b) pontra: folyamatos

3. Biztosítani kell az elítéltek és a pártfogó felügyelet alatt állók számára a legfontosabb általános és helyi információkat a lakhatási, a munkavállalási, az egészségügyi ellátási, a hivatalos ügyintézési, a képzési lehetőségekről, a szociális szolgáltatásokról.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

4. a) A pártfogó felügyelők közreműködésével elő kell segíteni azt, hogy a büntetőeljárás, valamint az intézkedés vagy büntetés végrehajtása alatt a terhelt munkanélküli, de munkaképes korú és munkavégzésre alkalmas családtagjai a nyilvántartásba regisztráltassák magukat. Az erről szóló tanácsadás megtörténtét a pártfogó felügyelők a környezettanulmányban rögzítsék.

b) Elő kell segíteni azt, hogy a fogvatartottak regisztrált álláskereső családtagjainak munkaerő-piaci esélyei javuljanak.

Felelős: az a) pontra: igazságügyi és rendészeti miniszter

a b) pontra: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

5. a) A pártfogó felügyelői szolgálatok által biztosított csoportos foglalkozások körének bővítése érdekében el kell érni, hogy a szociális készségfejlesztés, a munkaerő-piaci, az agressziókezelő és a drog-prevenciós tréning minden megyében külön magatartási szabályként előírható legyen. Ennek érdekében a szolgáltatásokat a szaktárcáknak biztosítani kell.

b) A Kormány felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét arra, hogy a bírói alapképzésbe és továbbképzésbe foglalják bele a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az áldozatsegítéssel kapcsolatos ismereteket, továbbá hogy gondoskodjon a bírák továbbképzésében a magatartási szabályok alkalmazása gyakorlati tapasztalatainak széles körű megismertetéséről.

Felelős: az a) pontra:

szociális és munkaügyi miniszter

egészségügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: az a) pontra: folyamatos

6. A büntetés-végrehajtási intézmények szakmai tevékenységében figyelemmel kell lenni a kisebbségi kultúrák sajátosságaira. Ehhez továbbképzési programokat kell szervezni.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

7. Az egészségügyi reformra figyelemmel át kell tekinteni a büntetés-végrehajtásban nyújtott egészségügyi szolgáltatások rendszerét, biztosítani kell a szolgáltatás folyamatosságát, a szakmai, a szakigazgatási ellenőrzést.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

egészségügyi miniszter

Határidő: folyamatos

8. A kábítószer-prevenciós részlegek színvonalas szakmai működése és a fogvatartotti populáció speciális csoportjainak (szexuális bűncselekményeket, családon belüli erőszakot elkövetők, hajléktalan fiatalok) eredményesebb ellátása érdekében támogatni kell a területi ellátórendszerek bevonását az intézetekben zajló munkába.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

9. Az OBmB fórumán évente értékelni kell a pártfogó felügyelői tevékenység tapasztalatait. A tapasztalatokat hasznosítani kell a bűnismétlés megelőzésében.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. július 1.

III. Jogalkotási feladatok

III/A. Jogszabály-alkotási feladatok

1. Az erőszak jogszerű, elfogadott alkalmazását sugalló médiaközlemények szűrése érdekében a rádiózásról és televíziózásról szóló új törvény előkészítésénél érvényesíteni kell a bűnmegelőzés szempontjait.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

2. Minden évben a költségvetési törvény készítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben a társadalmi bűnmegelőzés továbbra is kedvezményezettként szerepeljen.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: évente a költségvetési törvény előkészítésekor

3. Minden évben gondoskodni kell a költségvetési törvény tervezetében az Országos Polgárőr Szövetséget megillető támogatásról.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: évente a költségvetési törvény tervezésekor

4. Szabályozni kell a kríziskezelő központok feladatait, szerepét, együttműködési kötelezettségét.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: a javaslat Kormányhoz történő benyújtására: 2007. december

5. Módosítani kell az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendeletet. A bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat pályáztatásának szabályait IRM rendeletben kell szabályozni.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. június 1.

6. Ki kell dolgozni a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásának részletes szabályait.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. május 1.

7. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján ki kell dolgozni a szakmai tevékenység elvégzéséhez szükséges pályaalkalmassági rendszert.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. szeptember 1.

III/B. Egyéb teendők

1. Gondoskodni kell arról, hogy a társadalmi bűnmegelőzési szempontok és célok a készülő jogszabályokban és kormánydöntésekben következetesen és folyamatosan érvényesüljenek.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

államreform előkészítő munkáinak operatív irányításáért felelős kormánybiztos

egészségügyi miniszter

fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

honvédelmi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

külügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

pénzügyminiszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2. A miniszterek és a kormánybiztosok gondoskodjanak arról, hogy az irányításuk alá tartozó szervek belső szabályzatában és azok működésében a társadalmi bűnmegelőzési szempontok folyamatosan érvényesüljenek.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

államreform előkészítő munkáinak operatív irányításáért felelős kormánybiztos

egészségügyi miniszter

fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

gazdasági és közlekedési miniszter

honvédelmi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

külügyminiszter

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

oktatási és kulturális miniszter

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

pénzügyminiszter

szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

3. Hatásvizsgálatot kell készíteni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének j) pontjában szabályozott a büntetés-végrehajtásból szabadulókat, valamint a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személyeket foglalkoztató munkaadók kedvezményéről.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

pénzügyminiszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. október 1.

4. A rendőrség regionális átalakítása, valamint a rendőrség és a határőrség integrációja végrehajtásakor gondoskodni kell arról, hogy a rendészeti bűnmegelőzés az Európai Unió gyakorlatának és a társadalmi elvárásnak megfelelően érvényesüljön az újonnan felálló szervezetek feladatrendszerében.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: folyamatos

5. Az OBmB fórumán évente értékelni kell a rendőrség, a határőrség, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tapasztalatait.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2007. július 1.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2005-ben és 2006-ban megvalósítandó feladatokról szóló 1036/2005. (IV. 21.) Korm. határozat hatályát veszti.

2. Jelen kormányhatározat hatálybalépésével egyidejűleg az Európa Terv (2007-2013.) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről szóló 1076/2004. (VII. 22.) Korm. határozat 8. pontjában szereplő "a belügyminisztert a biztonság, " szövegrész hatályát veszti.

Gvurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék