32016D1359[1]

A Bizottság (EU) 2016/1359 végrehajtási határozata (2016. augusztus 8.) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 5038 számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1359 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. augusztus 8.)

az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 5038 számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) sürgősségi intézkedéseket állapított meg a 2000/29/EK irányelvnek sem az I., sem a II. mellékletében nem szereplő Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita és Epitrix tuberis károsító szervezeteknek az Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése megelőzésének érdekében.

(2) A 2012/270/EU végrehajtási határozatot módosító 2014/679/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) elfogadása óta azonban a spanyol nemzeti referencialaboratórium hivatalos laboratóriumi jelentéséből, amely M. J. Orlova-Bienkowskaja tanulmányán (4) alapul, kiderült, hogy az Epitrix similaris (Gentner) néven azonosított károsító szervezet azonosítása téves. A károsító szervezetet ehelyett Epitrix papa sp. n. néven kellett volna azonosítani. Továbbá a Spanyolországból és Portugáliából származó legutóbbi információk szerint a bizonyos területeken a burgonyatermést károsító, korábban Epitrix similaris (Gentner) néven azonosított szervezet jelenlegi azonosítása Epitrix papa sp. n. Emellett megállapítást nyert az is, hogy az Epitrix similaris (Gentner) jelenlétét az Unió területén sohasem mutatták ki. Ezért a 2012/270/EU végrehajtási határozat hatályának többé nem az Epitrix similaris (Gentner), hanem az Epitrix papa sp. n. károsító szervezetre kell kiterjednie.

(3) A 2012/270/EU végrehajtási határozatot módosító 2014/679/EU bizottsági végrehajtási határozat elfogadása óta Spanyolországban és Portugáliában szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az Unió területének hatékony védelme érdekében a fertőzött körzet határán túl egy legalább 500 m széles pufferzónát kell létrehozni.

(4) A 2012/270/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításai

A 2012/270/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A címben az "Epitrix similaris (Gentner)" kifejezés helyébe az "Epitrix papa sp. n." kifejezés lép.

2. Az 1. cikkben az "Epitrix similaris (Gentner)" kifejezés helyébe az "Epitrix papa sp. n." kifejezés lép.

3. A II. melléklet 1. szakasza 1. b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) a fertőzött terület határán túl elhelyezkedő, legalább 500 méter széles pufferzóna; amennyiben egy termőterület valamely része ebbe a sávba esik, akkor az egész termőterület a pufferzóna részének számít."

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012. május 16-i 2012/270/EU végrehajtási határozata az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről. (HL L 132., 2012.5.23., 18. o.).

(3) A Bizottság 2014. szeptember 25-i 2014/679/EU végrehajtási határozata a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak, valamint az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióban való elterjedésének megakadályozása érdekében körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csomagoló létesítményekbe történő szállítása tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2014.9.27., 61. o.).

(4) http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D1359 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D1359&locale=hu