32014D0679[1]

2014/679/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. szeptember 25. ) a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak, valamint az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióban való elterjedésének megakadályozása érdekében körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csomagoló létesítményekbe történő szállítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés C(2014) 6731. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. szeptember 25.)

a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak, valamint az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióban való elterjedésének megakadályozása érdekében körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csomagoló létesítményekbe történő szállítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés C(2014) 6731. számú dokumentummal történt)

(2014/679/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) rendelkezik az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről.

(2) A 2012/270/EU végrehajtási rendelet hatálybalépése óta a helyzet alakulása azt támasztja alá, hogy az elrendelt intézkedések hatékonyak, és továbbra is alkalmazni kell őket. Ezért célszerű, hogy a végrehajtási rendelet időbeli korlát nélkül legyen alkalmazandó.

(3) A tapasztalatok alapján nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a burgonyagumók kezelésének helyszínéül szolgáló létesítmény tekintetében, ahol biztosítják, hogy a növényeken legfeljebb 0,1 % talaj maradjon, a meghatározott szervezeteket pedig eltávolítsák. Ezért engedélyezni kell, hogy az említett burgonyagumókat a kezelést megelőzően a körülhatárolt területen kívülre szállítsák. Az említett létesítményekbe történő szállításra vonatkozó követelményeknek ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy az adott növény-egészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkenjen.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a meghatározott szervezetek ne juthassanak vagy terjedhessenek a körülhatárolt területen túl, meg kell állapítani az érintett hulladéktalaj és az egyéb hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó követelményeket. Ugyanezen célból meg kell határozni a burgonyagumók szállítására vagy kezelésére szolgáló járművekre és csomagolásra vonatkozó követelményeket is, melyek akkor alkalmazandók, mielőtt a burgonyagumókat a körülhatárolt területről, illetve az ilyen területen kívül elhelyezkedő csomagoló létesítményből elszállítják. Emellett szükséges a körülhatárolt területen kívül működő csomagoló létesítményben a burgonyagumók kezelésére szolgáló gépek tisztítása is annak érdekében, hogy a fertőzés ne terjedjen át az ugyanazon gépekkel kezelt más burgonyákra.

(5) Az ilyen területről származó burgonyagumóknak a körülhatárolt területen kívüli csomagolására vonatkozó tagállami felügyelet elősegítése érdekében fontos, hogy a körülhatárolt területen kívül működő csomagoló létesítmények erre szolgáló engedéllyel rendelkezzenek, továbbá hogy a létesítmények nyilvántartást vezessenek a körülhatárolt területekről származó, a létesítményben kezelt burgonyagumókról.

(6) A 2012/270/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/270/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép: "3. cikk Burgonyagumók Unión belüli szállítása (1) Az Unión belül az 5. cikknek megfelelően meghatározott, körülhatárolt területekről származó, az adott területeken vagy a 3b. cikkben említett létesítményekben csomagolt burgonyagumók Unión belüli szállítása kizárólag az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén engedélyezett. A valamely körülhatárolt területről származó burgonyagumók az érintett területről a 3b. cikk követelményeinek megfelelő, a körülhatárolt terület közelében működő csomagoló létesítménybe abban az esetben szállíthatók, ha teljesülnek az I. melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételek. A burgonyagumók az említett létesítményben tárolhatók. A második albekezdés tekintetében az illetékes hivatalos szerv elvégzi az alábbiakat: (2) A 2. cikknek megfelelően azok a burgonyagumók, amelyeket az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha teljesülnek az I. melléklet 2. szakaszának 3. pontjában meghatározott feltételek. 3a. cikk A járművekre, a csomagolásra, a gépekre és a hulladéktalajra vonatkozó követelmények (1) A tagállamok biztosítják, hogy azokat a járműveket és csomagolásokat, amelyeket az I. melléklet 2. szakaszának 1.b) pontjában foglaltak teljesítése előtt a körülhatárolt területekről származó burgonyagumó szállítására használtak, az alábbi esetekben megfelelően megtisztítják, és eltávolítják róluk a szennyeződéseket: (2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett gépeket, melyeket a burgonyagumók kezelésére a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett csomagoló létesítményben használtak, minden egyes használat után megtisztítják, és eltávolítják róluk a szennyeződéseket. (3) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében, valamint az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése során keletkező hulladéktalajt vagy más hulladékot oly módon ártalmatlanítják, ami biztosítja, hogy a meghatározott szervezetek nem telepednek meg vagy terjednek túl a körülhatárolt területen. 3b. cikk Az érintett körülhatárolt területeken kívül elhelyezkedő csomagoló létesítményekre vonatkozó követelmények Az érintett körülhatárolt területeken kívül elhelyezkedő csomagoló létesítményeknek, melyekben a körülhatárolt területekről származó burgonyagumó kezelésére kerül sor, a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerint, a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) a meghatározott szervezetek jelenlétének intenzív ellenőrzése a burgonyanövények és adott esetben más gazdanövények megfelelő vizsgálata révén, ideértve azon termőföldek vizsgálatát, ahol az érintett növényeket termesztik, a csomagoló létesítménytől számított legalább 100 m-es körzeten belül;

b) olyan tevékenységek, amelyek a csomagoló létesítmény körzetében tudatosítják a meghatározott szervezetek jelentette veszélyt, valamint a behurcolásuk és az Unióban való elterjedésük megelőzése érdekében elfogadott intézkedéseket.

a) mielőtt a körülhatárolt területen kívülre szállítják azokat; valamint

b) mielőtt a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett csomagoló létesítményt elhagyják.

a) az illetékes hivatalos szerv engedélyezte számukra a körülhatárolt területről származó burgonyagumók csomagolását; valamint

b) a burgonyagumóknak a létesítménybe való szállítását követő egy évig megőrzik az ott kezelt, a körülhatárolt területről származó burgonyagumókra vonatkozó nyilvántartást."

2. A 7. cikket el kell hagyni.

3. Az I. melléklet szövege ezen határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 25-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012. május 16-i 2012/270/EU végrehajtási határozata az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről. (HL L 132., 2012.5.23., 18. o.)

MELLÉKLET

A 2012/270/EU végrehajtási határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

A 2. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"2. SZAKASZ

Az Unión belüli forgalmazás feltételei

(1) Az Unióban a körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csak az alábbi feltételek teljesülése esetén szállíthatók e területekről az Unió nem körülhatárolt területeire:

a) a burgonyagumókat a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően nyilvántartásba vett termőhelyen termesztették, vagy a 93/50/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően nyilvántartásba vett termelő termesztette, vagy a 93/50/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett raktárból vagy elosztó-központból szállították őket;

b) a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1 % talaj maradjon rajtuk, vagy olyan hasonló eljáráson estek át, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el, továbbá eltávolítsa az érintett meghatározott szervezeteket és kizárja a meghatározott szervezetek terjesztésének kockázatát;

c) a burgonyagumó szállításához használt csomagolóanyag szennyeződésmentes; valamint

d) a burgonyagumókat a 92/105/EGK bizottsági irányelv (3) szerint elkészített és kiállított növényútlevél kíséri.

(2) A burgonyagumóknak a csomagoló létesítménybe irányuló, a 3. cikk (1) bekezdésében említett szállítása tekintetében az 1.a) pont mellett az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) a burgonyagumókat olyan termőföldön termesztették, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időközönként rovarölő szereket alkalmaztak a meghatározott szervezetekkel szemben;

b) az említett termőföldeken betakarítás előtt megfelelő időközönként hatósági ellenőrzést végeztek, melynek során nem mutatták ki meghatározott szervezet jelenlétét;

c) a termelő előzetesen értesítette az illetékes hivatalos szerveket arra irányuló szándékáról, hogy a burgonyagumókat e pontnak megfelelően elszállítja, továbbá közölte a tervezett szállítás időpontját;

d) a burgonyagumókat zárt járműveken vagy zárt és szennyeződésmentes csomagolásban, oly módon szállítják a csomagoló létesítménybe, amely biztosítja, hogy a meghatározott szervezetek ne jussanak ki vagy ne terjedjenek el;

e) a burgonyagumókat a csomagoló létesítménybe történő szállítás során származásukat és rendeltetési helyüket feltüntető dokumentum kíséri; valamint

f) a burgonyagumókon a csomagoló létesítménybe való megérkezésüket követően haladéktalanul elvégzik az e szakasz 1.b) pontjában leírt kezeléseket.

(3) Azok a burgonyagumók, amelyeket az 1. szakasz értelmében az Unióba olyan harmadik országokból hoztak be, melyek területén tudvalevőleg jelen van egy vagy több meghatározott szervezet, csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha azokat az 1.d) pontban említett növényútlevél kíséri.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0679 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0679&locale=hu

Tartalomjegyzék