32010L0081[1]

A Bizottság 2010/81/EU irányelve ( 2010. november 25. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 2-fenil-fenol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/81/EU IRÁNYELVE

(2010. november 25.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 2-fenil-fenol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/160/EU bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a 2-fenil-fenolt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe azzal a külön rendelkezéssel, hogy a tagállamok kizárólag zárt drencherkabinban (öntözőkabinban) beltéri használatra betakarítás utáni gombaölő szerként engedélyezhetik.

(2) A zárt öntözőkabinokra való korlátozás megszüntetése érdekében a bejelentő 2010. június 18-án más alkalmazási technikákról - így például viaszos kezelésről, merítéses kezelésről és habfüggönyös kezelésről - is benyújtott információkat.

(3) Spanyolország, amelyet a 2229/2004/EK bizottsági rendelet (3) referens tagállamnak jelölt ki, kiértékelte a kiegészítő információkat, és a 2-fenil-fenol értékelő jelentésének tervezetéhez 2010. július 30-án benyújtott a Bizottsághoz egy kiegészítést, amelyet észrevételezés céljából megküldtek a többi tagállamnak és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA). A beérkezett észrevételek nem számoltak be jelentős aggályokról, és sem a többi tagállam, sem az EFSA nem vetett fel olyan szempontot, amely a felhasználás kiterjesztését kizárná. Az értékelő jelentés tervezetét és a hozzá tartozó kiegészítést az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében a Bizottság a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd a 2-fenil-fenolról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2010. október 28-án véglegesítette.

(4) Az alkalmazási technikákra vonatkozóan a bejelentőtől kapott új információk és a referens tagállam által elvégzett új értékelés szerint a 2-fenil-fenolt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a betakarítás utáni gombaölő szerként való beltéri használatokra vonatkozóan, amelyeket a Bizottság vizsgálati jelentésében megvizsgált és részletesen ismertetett. Következésképpen többé nem szükséges a 2-fenil-fenol használatát - ahogy ezt a 2009/160/EU irányelvvel módosított 91/414/EGK irányelv jelenleg előírja - kizárólag zárt öntözőkabinokra korlátozni.

(5) E megállapítástól függetlenül egyes konkrét kérdésekről indokolt további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét feltételekhez lehet kötni. A 2-fenil-fenol esetében indokolt előírni, hogy a bejelentő szolgáltasson további adatokat, amelyekkel megerősíthetők az öntözőkabinos alkalmazásoktól eltérő alkalmazási technikákkal adódó szermaradék-értékek.

(6) Indokolt továbbá előírni, hogy a tagállamok fordítsanak külön figyelmet a szert kezelő személyek és dolgozók védelmére, és gondoskodjanak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

(7) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(8) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2011. január 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 338., 2009.12.19., 83. o.

(3) HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a 305. sor helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyag azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a hatóanyag vizsgálati jelentésében találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0081 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0081&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék