32008L0091[1]

A Bizottság 2008/91/EK irányelve ( 2008. szeptember 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diuron hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/91/EK IRÁNYELVE

(2008. szeptember 29.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diuron hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a diuront is. A 2007/417/EK bizottsági határozat (4) úgy rendelkezett, hogy a diuron nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban az eredeti bejelentő 2007. június 26-án egy új kérelmet nyújtott be a 451/2000/EK rendelet értelmében referens tagállamként kijelölt Dániának.

(3) Dánia értékelte a bejelentő által megküldött információkat, és 2007. november 15-én egy kiegészítő jelentést készített, melyben az említett hatóanyag I. mellékletbe történő felvételét javasolja.

(4) A 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (5)2008. január 25-én lépett hatályba. A diuron esetében - az említett rendelet 15. cikkében előírtak szerinti követelmények figyelembevétele mellett - a referens tagállam még a rendelet hatálybalépése előtt kiértékelte a bejelentő által számára megküldött kiegészítő információkat. Ez alapján a Bizottság a 33/2008/EK rendelet 20. cikkével összhangban kiértékelte a kiegészítő jelentést, valamint adott esetben az értékelő jelentésre vonatkozó tervezetet, illetve a tagállami ajánlást is.

(5) A jelentéstervezetet a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a diuronra vonatkozó bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. július 11-én véglegesítette. Külön figyelmet szentelt a hatóanyag felvételének elutasításakor felmerült aggályokra. Ezek között szerepelt a szerrel foglalkozók megengedettnél magasabb expozíciós szintje, a talajvizet érintő lehetséges kockázat nem meggyőző erejű kizárása bizonyos metabolitok lebomlása körüli bizonytalanságok miatt, valamint a madarakat és az emlősöket érintő kockázatra vonatkozó adatok hiánya.

(6) Az említett jelentésnek megfelelően a bejelentőtől származó utasítások alapján jelentősen kisebb mennyiségű diuronnal kell elvégezni a műveleteket. Ennek eredményeképp a szerrel foglalkozók expozíciós szintje megfelelő szintre csökkenthető, esetenként védőfelszerelés használatának köszönhetően. Ami a talajvizet érintő kockázatot illeti, a bejelentő ismertette egyes metabolitok lebomlási folyamatát, amit ellenőrizve a referens tagállam szintén azon a véleményen volt, hogy a hatóanyag talajvízre való alkalmazása a modellezés tanúsága szerint nem lépi túl a küszöbértéket. Végezetül a bejelentő által benyújtott pontosított értékelés alapján a madarakat és az emlősöket érintő kockázat elfogadhatónak tekinthető.

(7) A bejelentő által nyújtott kiegészítő adatok alapján ennek megfelelően ki lehet zárni azon aggályokat, amelyek a hatóanyag fel nem vételéhez vezettek. Nem merült fel egyéb, mindeddig nyitva maradt tudományos kérdés. Ennek megfelelően nem volt szükség a Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal való egyeztetésre.

(8) A különböző vizsgálatok alapján az derült ki, hogy a diuront tartalmazó növényvédő szerekről általában elmondató, hogy megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek, különösen a bizottsági vizsgálati jelentésben vizsgált és részletesen kifejtett felhasználási módok tekintetében. Ezért a diuront fel kell venni az említett irányelv I. mellékletébe, biztosítva ezáltal, hogy az említett irányelv előírásaival összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen azon növényvédő szereket, melyek e hatóanyagot tartalmazzák.

(9) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. március 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint e rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv 2008. október 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) HL L 156., 2007.6.16., 32. o.

(5) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0091&locale=hu

Tartalomjegyzék