31997R0543[1]

A Tanács 543/97/EK rendelete (1997. március 17.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról szóló 1107/70/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 543/97/EK rendelete

(1997. március 17.)

a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról szóló 1107/70/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. és 94. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról [4] szóló, 1970. június 4-i 1170/70/EGK tanácsi rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára a kombinált szállítás fejlesztését az átrakodáshoz szükséges rögzített és mozgatható eszközökre, illetve a kifejezetten a kombinált szállítás céljaira felszerelt és csak erre a célra használt szállítóeszközökre vonatkozó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott, vagy olyan támogatások által, amelyek a Közösségen belüli, harmadik országok területén áthaladó kombinált szállítási szolgáltatás működtetési költségeit fedezik;

(2) mivel a növekvő mobilitási igény egyre nagyobb követelményeket és terhet jelent mind az emberek, mind pedig a környezet számára; mivel, figyelembe véve a különböző szállítási módok között jelenleg fennálló jelentősen eltérő költségeket és terheléseket, lehetőséget kell nyújtani a közlekedés környezetbarát formáinak támogatására;

(3) mivel a jelenlegi átfogó közlekedéspolitika még nem érte el a különböző szállítási módok közötti egészséges verseny feltételeinek kialakítását; mivel a vasúttársaságokon belüli pénzügyi egyensúly még nem valósult meg;

(4) mivel a kombinált szállítás fejlődése azt mutatja, hogy e technika bevezetésének kezdeti szakasza még nem fejeződött be a Közösség minden régiójában; mivel ennek megfelelően a támogatási intézkedéseket ki kell bővíteni;

(5) mivel ebből következőleg indokolt a jelenleg hatályos támogatási intézkedéseket 1997. december 31-ig fenntartani, mivel a Tanácsnak dönteni kell a Szerződésben leírt feltételeknek megfelelően ezután foganatosítandó intézkedésekről vagy, amennyiben szükséges, azon feltételekről, amelyeknek megfelelően e támogatások megszűnnek;

(6) mivel a harmadik országok területén áthaladó kombinált szállítási szolgáltatások folyó költségeihez való hozzájárulásként támogatás nyújtásának lehetőségét csak Svájc és a volt Jugoszlávia országai felé kell fenntartani;

(7) mivel a 75/327/EGK [5] határozatot, amelyre az 1107/70/EGK rendelet 4. cikke hivatkozik, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK irányelv [6] 13. cikke hatálytalanította, és mivel ebből következőleg a 4. cikket törölni kell;

(8) mivel a kombinált szállításra alkalmazott támogatáskategóriák megfelelőnek mutatkoztak, ebből következőleg lehetővé vált ezek ellenőrzésének a Szerződés 93. cikke (3) bekezdésében említett eljárás alóli kivételével történő egyszerűsítése;

(9) mivel a tagállamok által nyújtott közlekedési támogatásokra vonatkozó rendelkezések meghozatala kizárólagos közösségi hatáskörbe tartozik és rendelet formájában szabályozandó;

(10) mivel ennek megfelelően indokolt az 1107/70/EGK rendelet módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1107/70/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk 1. e) pontja a következőképpen módosul:

- az első és a második albekezdésben 1995. december 31. helyébe 1997. december 31. lép,

- az első albekezdés negyedik francia bekezdésében az "Ausztrián keresztül"szavakat el kell hagyni;

2. A 4. cikket el kell hagyni;

3. Az 5 cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 3. cikk 1. e) pontjában említett támogatás mentesül a Szerződés 93. cikke (3) bekezdésében említett eljárás alól, a támogatásról minden év elején becslések alapján kell tájékoztatni a Bizottságot, ezt követően pedig a pénzügyi év vége után jelentés formájában."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben 1997. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. van Aartsen

[1] HL C 253., 1995.9.29., 22. o.

[2] HL C 39., 1996.2.12., 102. o.

[3] A Parlament 1996. február 29-i véleménye (HL C 78., 1996.3.18., 25. o.), a Tanács 1996. október 25-i közös álláspontja (HL C 372., 1996.12.9., 1. o.), és a Parlament 1997. február 19-i határozata (HL C 85., 1997.3.17).

[4] HL L 130., 1970.6.15., 1. o. A legutóbb a 3578/92/EGK rendelettel (HL L 364., 1992.12.12., 11. o.) módosított rendelet.

[5] A vasúti vállalkozások helyzetének javításáról, valamint az ilyen vállalkozások és az állam közötti pénzügyi kapcsolatokat szabályozó rendelkezések harmonizálásáról szóló 1975. május 20-i tanácsi határozat (HL L 152., 1975.6.12., 3. o.).

[6] HL L 237., 1991.8.24., 25. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0543 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0543&locale=hu