32011D0074[1]

2011/74/EU: A Bizottság határozata ( 2011. február 2. ) az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli, ültetésre szánt szamócapalánta ( Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/248/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2011) 447. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. február 2.)

az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli, ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/248/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról

(az értesítés a C(2011) 447. számú dokumentummal történt)

(2011/74/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv értelmében a földközi-tengeri országok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az Egyesült Államok kontinentális államai kivételével nem európai országokból származó, ültetésre szánt szamócapalántákat (Fragaria L.) - a vetőmag kivételével - elvben nem lehet behozni az Unióba. Az irányelv azonban lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve, ha bizonyított, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének kockázata.

(2) A 2003/248/EK bizottsági határozat (2) a 2000/29/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseket engedélyez a tagállamok számára az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli, ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) behozatala érdekében.

(3) A 2003/248/EK határozatban szereplő engedélyt indokoló körülmények még mindig fennállnak, és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely okot adna az említett egyedi feltételek felülvizsgálatára.

(4) A 2008/64/EK bizottsági irányelv (3) a Colletotrichum acutatum Simmondsot törölte a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. része II. szakaszának c) pontjából. Ennélfogva ezt a szervezetet már nem kell a 2003/248/EK határozat mellékletében felsorolni.

(5) A 2003/248/EK határozat alkalmazásának tapasztalatai alapján helyénvaló az engedély érvényességi idejének 10 évvel történő meghosszabbítása.

(6) A 2003/248/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/248/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2003/248/EK határozat 1. cikkének második bekezdése a következőképpen módosul:

"Az (1) bekezdésben előírt eltérés megállapítására vonatkozó engedélynek (a továbbiakban: engedély) - a 2000/29/EK irányelv I., II. és IV. mellékletében megállapított feltételeken kívül - az e határozat mellékletében előírt feltételeknek is eleget kell tennie, és kizárólag azokra a növényekre vonatkozik, amelyeket minden év június 1-jétől szeptember 30-ig hoznak be az Unióba."

2. A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:

"3a. cikk

Ez a határozat 2020. szeptember 30-án hatályát veszti."

3. A melléklet 1c) pontjának második francia bekezdését törölni kell.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 2-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 93., 2003.4.10., 28. o.

(3) HL L 168., 2008.6.28., 31. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0074&locale=hu