32021L2171[1]

A Bizottság (EU) 2021/2171 végrehajtási irányelve (2021. december 7.) a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az Avena nuda vetőmagtételei és -mintái tömegének a tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2171 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2021. december 7.)

a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az Avena nuda vetőmagtételei és -mintái tömegének a tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2021/415 bizottsági végrehajtási irányelv (2) módosította a 66/402/EGK irányelvet, és egy elírás miatt törölte az Avena nuda faj nevét a 66/402/EGK irányelv III. mellékletében szereplő táblázat első oszlopának harmadik sorából. Ennek eredményeként a vetőmagtétel maximális tömege és az Avena nuda fajhoz tartozó vetőmagminta minimális tömege nincs szabályozva. Ezért az Avena nuda faj törölt nevét ismét be kell illeszteni a szövegbe.

(2) A 66/402/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) A jogbiztonság érdekében ebben az irányelvben az (EU) 2021/415 végrehajtási irányelvben meghatározottal azonos átültetési határidőt kell megállapítani.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosítása

A 66/402/EGK irányelv III. mellékletében a táblázat első oszlopának harmadik sorában szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale".

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2022. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2022. február 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL 125., 1966.7.11., 2309. o.

(2) A Bizottság (EU) 2021/415 végrehajtási irányelve (2021. március 8.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és neveinek a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (HL L 81., 2021.3.9., 65. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021L2171 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021L2171&locale=hu