46/2001. (XI. 17.) AB határozat

Vas Megye Közgyűlésének - az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 2/1983. számú Vas megyei tanácsrendelet hatályon kívül helyezését tartalmazó - 11/1997. (X. 31.) számú rendelete alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Vas Megye Közgyűlésének - az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 2/1983. számú Vas megyei tanácsrendelet hatályon kívül helyezését tartalmazó - 11/1997. (X. 31.) számú rendelete alkotmányellenes, ezért azt hatálybalépésének időpontjára visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A Vas Megyei Közgyűlés az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 2/1983. számú tanácsrendeletet (a továbbiakban: Tr.) a 11/1997. (X. 31.) számú rendeletével (a továbbiakban: Ör.) 1998. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte. A Tr. - összhangban a természetvédelemről szóló akkor hatályos jogszabályokkal [1982. évi 4. tvr. és a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) Mt. rendelet] - egyes Vas megyei községekben található, összesen 15 természeti terület (kastélypark, fasor, láprét, erdőrészlet, borókás, emlékmű) helyi védetté nyilvánításáról rendelkezett.

Az indítványozó szerint az Ör. magasabb szintű jogszabályba ütközik, ezért alkotmánysértő. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pontja ugyanis kimondja, hogy a helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, a 24. § (4) bekezdése szerint pedig a védettség feloldása a települési önkormányzat hatásköre. A törvény 82. § (5) bekezdése szerint a Tvtv. nem érinti a hatálybalépése előtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek, természeti értékek védettségét. Ezeket az előírásokat figyelmen kívül hagyva az Ör. - a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 71. § (2) bekezdésére hivatkozva - a Tr.-t mégis hatályon kívül helyezte, amelynek következtében a védettség megszűnt.

Az indítványozó bejelentette az Alkotmánybíróságnak, hogy 2001. szeptemberéig az érintett természeti területre három helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítására hoztak rendeletet a községi önkormányzatok képviselő-testületei, a többi esetben a természeti értékek védettség nélkül maradtak.

Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. a magasabb szintű jogszabályokba ütközik, így sérti az Alkotmányt [44/A. § (2) bekezdés], ezért kérte annak megsemmisítését.

II.

Az indítvánnyal érintett jogszabályok a következők:

1. Alkotmány:

"44. § (1) A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal."

2. Ötv.:

"71. § (2) A megyei önkormányzat közgyűlése saját feladatkörében rendeletet alkothat, a döntési hatáskörébe tartozó ügyekben megyei népszavazást rendelhet el."

3. Tvtv.:

"24. § (1) Természeti területet (...) - védelemre érdemes földterületet

a) (...)

b) helyi jelentőségű terület esetén a települési - Budapesten a fővárosi - önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté.

(2)-(3) (...)

(4) Fel kell oldani a természeti érték vagy terület védettségét, fokozottan védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban nem indokolják. A védettség feloldása során a védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a helyi védett természeti terület védettségének a feloldásához az igazgatóság véleményét be kell szerezni."

"82. § (5) E törvény nem érinti a hatálybalépése előtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek, természeti emlékek védettségét. Ahol e törvény védetté nyilvánítást kimondó jogszabályt említ, az alatt érteni kell a védetté nyilvánítást kimondó határozatot is."

4. Ör.:

"A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében az alábbiak szerint rendelkezik:

1. § Vas Megye Tanácsának a többszörösen módosított 2/1983. számú - az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról szóló - rendelete hatályát veszti.

2. § E rendelet 1998. január l-jén lép hatályba."

III.

Az indítvány megalapozott.

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint "a helyi önkormányzat feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal." Az Ötv. 16. § (1) bekezdése pedig előírja, hogy "a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot."

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a természeti környezete védelme. E tárgykörre vonatkozó részletes szabályozást a Tvtv. tartalmazza.

A Tvtv. a 24. § (1) bekezdés b) pontjában úgy rendelkezik, hogy a természeti területek közül a helyi jelentőségű területet a települési önkormányzat rendeletben nyilváníthatja védetté. A törvény 25. § (1) bekezdése értelmében a védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet, a védetté nyilvánítás előkészítése hivatalból indul meg. A 25. § (2) bekezdése kimondja, hogyha az előkészítés helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra irányul, a helyi védetté nyilvánítást előkészítő önkormányzati jegyzőnek a terület védetté nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldése mellett meg kell keresnie a természetvédelmi igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. A törvény 25. § (5) bekezdése előírja, hogy az előkészítő eljárásban meg kell vizsgálni a védetté nyilvánítás indokoltságát, a védelem céljainak megvalósításához szükséges intézkedéseket, a védelemhez szükséges feltételeket, a pénzügyi eszközök biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményét. A törvény 24. § (4) bekezdése szerint a védettség feloldása során is a védetté nyilvánításra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az Ötv. 71. § (2) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat a saját feladatkörében rendeletet hozhat.

A Tvtv. 61. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. E § (2) bekezdése szerint a megyei önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében: javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra; a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében; elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét.

A Tvtv. 62. § (1) bekezdése értelmében a törvényben meghatározott esetekben - ilyen a helyi jelentőségű védetté nyilvánítás is - természetvédelmi feladatokat települési önkormányzatok is ellátnak, a (2) bekezdés pedig úgy rendelkezik, hogy a helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről, a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles gondoskodni.

A fentiekben ismertetett jogszabályok összevetése alapján megállapítható, hogy az Ör. megalkotása idején a megyei közgyűlés már nem rendelkezett hatáskörrel arra, hogy a helyi jelentőségű természeti terület (védelemre érdemes földterület) védettségi szintjét rendeletben megszüntesse. A Tvtv. 24. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 24. § (4) bekezdése szerint a védetté nyilvánítás és a védettség feloldása - a tv.-ben meghatározott előkészítő eljárás lefolytatása mellett - egyaránt az érintett települési önkormányzat feladata.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Ör. sérti az Tvtv. 24. § (1) bekezdés b) pontjának, a 24. § (4) bekezdésének, a 82. § (5) bekezdésének, valamint az Ötv. 71. § (2) bekezdésének az előírásait, így az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközik, ezért az Ör.-t az Alkotmánybíróság a védelmi szint folyamatossága érdekében visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.

A határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzététele az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 41. §-án alapul.

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 941/B/1998.

Tartalomjegyzék