Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32011R0204[1]

A Tanács 204/2011/EU rendelete ( 2011. március 2. ) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

A TANÁCS 204/2011/EU RENDELETE

(2011. március 2.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezetével összhangban elfogadott, a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. február 28-i 2011/137/KKBP ( 1 ) tanácsi határozatra,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság közös javaslatára,

(1)

A 2011. február 26-i 1970 (2011). sz. ENSZ BT határozatnak megfelelően a 2011. február 26-i 2011/137/KKBP határozat előírja a fegyverembargót, a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések kivitelének tilalmát, valamint belépési korlátozásokat és azon személyek és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, akik részt vettek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló súlyos megsértésében, többek között civil lakosságot és létesítményeket érő, nemzetközi jogot sértő támadásokban való részvétel által. Ezen természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek felsorolása a határozat mellékleteiben található.

(2)

Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(3)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(4)

E rendelet továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az ENSZ Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT-határozatok jogilag kötelező erejét.

(5)

Tekintettel arra, hogy Líbia konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2011/137/KKBP határozat III. és IV. melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet II. és III. mellékletében foglalt jegyzékek módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(6)

Az e rendelet II. és III. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során a megjelölt természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait annak érdekében, hogy észrevételeket nyújthassanak be. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(7)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során meg kell felelni a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 2 ), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 3 ).

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

f)

"szankcióbizottság" : az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az ENSZ BT 1970 (2011) sz. határozat 24. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

g)

"az Unió területe" : a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is;

h)

"megjelölt hajók" : a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjában említett szankcióbizottság által megjelölt, e rendelet V. mellékletében felsorolt hajók;

i)

"a líbiai kormány kapcsolattartó pontja" : a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 3. pontjának megfelelően a szankcióbizottságnak megküldött értesítés szerint a líbiai kormány által kijelölt kapcsolattartó pont.

2. cikk

(1) Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Tilos az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések Líbiából történő beszerzése, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Líbiából származik-e vagy sem.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek személyzete, az Európai Unió vagy tagállamai személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Líbiába exportált védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a sisakra.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések értékesítését, szállítását, továbbadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.

3. cikk

(1) Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 4 ) (a közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

b) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, illetőleg brókertevékenység bármilyen líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

c) a közös katonai listán vagy az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely líbiai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Líbiában történő felhasználásra;

d) a felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, közvetítői vagy szállítási szolgáltatás nyújtása Líbiában vagy líbiai felhasználás céljából;

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) - d) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az abban meghatározott tilalmak nem alkalmazandók:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó, atagállamok illetékes hatóságai által előzetesen engedélyezett, a IV. mellékletben felsorolt katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás;

b) fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok egyéb értékesítéséhez és szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amennyiben azt a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta;

c) technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás az alábbiakhoz kapcsolódóan:

i. a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásként nyújtott katonai felszerelések, beleértve a b) pont hatálya alá nem tartozó és kizárólag fegyvereket és azokhoz kapcsolódó anyagokat, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szerint;

ii. a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásként nyújtott, halált nem okozó katonai felszerelések;

d) az Egyesült Nemzetek személyzete, az Európai Unió vagy tagállamai személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatukra, átmeneti jelleggel Líbiába exportált védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a sisakra.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt tagállami, hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a belső elnyomás céljára felhasználható felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtást, finanszírozást és pénzügyi támogatást, ha megállapítják, hogy az ilyen felszereléseket kizárólag humanitárius vagy védelmi célú felhasználásra szánják.

4. cikk

Az olyan áruk és technológia átadásának megakadályozása érdekében, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, illetve amelyek szállítását, értékesítését, átadását vagy kivitelét e rendelet tiltja, a Líbia területéről az Unió vámterületére, illetve az Unió vámterületéről Líbia területére szállított minden áru tekintetében, az Európai Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendeletben ( 5 ) és az annak végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2454/93/EGK rendeletben ( 6 ) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott, az érkezést és az indulást megelőző, kiegészítő információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok mellett az információszolgáltató személy nyilatkozik arról, hogy az áruk szerepelnek-e a közös katonai listán vagy azok e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, közlik a megadott kiviteli engedély adatait. Ezeket a kiegészítő elemeket esettől függően vagy írásos formában, vagy vámáru-nyilatkozat felhasználásával kell benyújtani az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságához.

5. cikk

(1) A II. és a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) A II. és a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

(4) A 2011. szeptember 16-án a VI. mellékletben felsorolt szervezetekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött, az említett napon Líbia területén kívül található valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást befagyasztva kell tartani

6. cikk

(1) A II. melléklet tartalmazza az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat 22. pontjával, az 1973 (2011) sz. ENSZ BT-határozat 19., 22. vagy 23. pontjával, a 2174 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontjával, illetve a 2213 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjával összhangban jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.

(2) A III. melléklet tartalmazza a II. mellékletben nem szereplő azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket,

a) akik vagy amelyek részt vettek vagy bűnrészesként közreműködtek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló súlyos megsértése elkövetésének elrendelésében, ellenőrzésében vagy más módon történő irányításában, többek között civil lakosságot és létesítményeket érő, légi bombázást is magában foglaló, nemzetközi jogot sértő támadások megtervezésében, parancsba adásában, elrendelésében vagy végrehajtásában való részvétel vagy bűnrészesség által;

b) akik vagy amelyek megsértették az 1970 (2011), az 1973 (2011) sz. ENSZ BT-határozat vagy e rendelet rendelkezéseit vagy ilyen jogsértésben részt vettek;

c) akiket vagy amelyeket Moammer Kadhafi korábbi líbiai rezsimjének elnyomó politikájában részt vevőkként vagy más módon azzal a rezsimmel korábban kapcsolatban állókként azonosítottak, és akik vagy amelyek továbbra is veszélyt jelentenek Líbia békéjére, stabilitására vagy biztonságára, illetve az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulására nézve;

d) akik vagy amelyek Líbia békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető tevékenységekben vesznek részt vagy ilyen tevékenységeket támogatnak, illetve akadályozzák vagy aláássák az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulását, többek között az alábbiak révén:

i. Líbiában az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő tevékenységek vagy emberi jogi visszaélésnek minősülő tevékenységek tervezése, irányítása vagy elkövetése Líbiában;

ii. a líbiai repülőterek, vasúti vagy buszpályaudvarok vagy tengeri kikötők elleni, vagy Líbia állami intézményei vagy infrastruktúrája elleni, vagy a Líbia területén lévő külképviseletek elleni támadások;

iii. támogatás nyújtása fegyveres csoportok vagy bűnszövetkezetek számára a nyersolaj vagy bármely más természeti erőforrás Líbiában való jogellenes kiaknázása révén;

iv. líbiai állami pénzügyi intézményei és a líbiai nemzeti olajvállalat fenyegetése vagy a velük szemben alkalmazott nyomásgyakorlás, valamint olyan cselekményekben való részvétel, amelyek a líbiai állami pénzeszközök eltulajdonításához vezethetnek vagy azt eredményezhetik;

v. az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozatban és e rendelet 1. cikkében elrendelt, Líbiával szembeni fegyverembargó megsértése, és a vonatkozó rendelkezések kijátszásához való segítségnyújtás; vagy

vi. személyek, szervezetek vagy szervek, akik vagy amelyek a fenti személyek, szervezetek vagy szervek egyikének érdekében, nevében vagy utasítása szerint járnak el, vagy amely szervezet vagy szerv a fentiek vagy a II., illetve a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll; vagy

e) akiknek vagy amelyeknek a Moammer Kadhafi korábbi rezsime alatt eltulajdonított olyan líbiai állami pénzeszközök vannak a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, stabilitásának vagy biztonságának veszélyeztetésére, valamint a líbiai politikai átmenet sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy aláásására.

(3) A II. és a III. melléklet tartalmazza az érintett személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait; a II. melléklet vonatkozásában ezen okokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közli.

(4) A II. és a III. melléklet tartalmazza - amennyiben azok rendelkezésre állnak -az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat; a II. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közli. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. A II. melléklet tartalmazza továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

(5) A VI. melléklet tartalmazza az e rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait, amelyeket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság közöl.

6a. cikk

Az olyan, a II. vagy III. mellékletben meg nem jelölt személyek, szervezetek vagy szervek esetében, amelyekben az abban a mellékletekben megjelölt személyek, szervezetek vagy szervek egyike részesedéssel rendelkezik, a megjelölt személy, szervezet vagy szerv pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettség nem akadályozza meg az említett meg nem jelölt személyeket, szervezeteket vagy szerveket abban, hogy folytassák jogszerű üzleti tevékenységeiket, amennyiben ezen üzlet keretében nem bocsátanak pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a megjelölt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére.

7. cikk

(1) Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a II. vagy a III. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják,

feltéve, hogy amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

a) amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt, vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását az érintett tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a bizottság jóváhagyta; és

b) amennyiben az engedély a III. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette a tagállamok többi hatáskörrel rendelkező hatóságát és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

8. cikk

(1) Az 5. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek, valamint az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetek vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak:

i. amely a személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett, illetve került meghozatalra; vagy

ii. amely az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa által történő jegyzékbe vételének időpontját megelőzően keletkezett, illetve került meghozatalra;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy az ítélet nem a II. vagy a III. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (4) bekezdésében említett valamely személy, szervezet vagy szerv javára szól;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

(2) Az 5. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az 5. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv III. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, uniós bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban érvényesíthető bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) az adott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem valamely, a II. vagy a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára szól; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

(3) Az érintett tagállam valamennyi kiadott engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

8a. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a III. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, amennyiben úgy vélik, hogy erre a humanitárius célok, úgy mint a humanitárius segítségnyújtás és annak támogatása, a polgári lakosság alapvető szükségleteinek kielégítésére szolgáló anyagok és termékek - például élelmiszerek és az előállításukhoz szükséges mezőgazdasági termékek, gyógyszerek vagy villamos energia - biztosítása, vagy Líbiából történő evakuálás céljából van szükség. Az érintett tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

8b. cikk

(1) Az 5. cikk (4) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a következő célok közül egyre vagy többre használják fel:

i. humanitárius szükségletek;

ii. kizárólag polgári felhasználás céljából tüzelőanyag, villamos energia és víz;

iii. a szénhidrogének Líbia általi kitermelésének és értékesítésének újrakezdése;

iv. a polgári kormány intézményeinek és a polgári állami infrastruktúrának a kialakítása, működtetése, illetve megerősítése; vagy

v. a banki műveletek újrakezdésének elősegítése, többek között a Líbiával folytatandó nemzetközi kereskedelem támogatásának vagy elősegítésének céljából;

b) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést kíván engedélyezni, és a szankcióbizottság az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást;

c) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról, hogy e pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat nem bocsátják a II. vagy a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára;

d) az érintett tagállam az ilyen pénzeszközök és gazdasági erőforrások felhasználása tekintetében előzetes konzultációt folytatott a líbiai hatóságokkal; valamint

e) az érintett tagállam a líbiai hatóságok tudomására hozta az e bekezdés b) vagy c) pontja alapján elküldött értesítést, és a líbiai hatóságok az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadításától számított öt munkanapon belül nem emeltek kifogást.

(2) Az 5. cikk (4) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy a kifizetés az érintett személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi megjelölése előtt, a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését, és nem valamely, az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezet javára szól;

b) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

9. cikk

(1) Az 5. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) az 5. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek szankcióbizottság, Biztonsági Tanács vagy Tanács általi megjelölésének időpontja előtt kötött szerződések, megállapodások vagy azon időpont előtt keletkezett kötelezettségek alapján esedékes kifizetések;

c) a 8. cikk (1) bekezdésében említett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog vagy határozat alapján teljesítendő kifizetések;

d) a 8. cikk (2) bekezdésében említett uniós, illetve az adott tagállamban érvényesíthető bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

(2) Az 5. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amenynyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

10. cikk

Az 5. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a II. vagy a III. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a megjelölése előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a II. vagy a III. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;

ii. a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését;

b) amennyiben az engedély a II. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam legalább tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról;

c) amennyiben az engedély a III. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a tagállam az engedély megadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot az említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról.

10a. cikk

Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik bizonyos pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a III. mellékletben felsorolt kikötői hatóságok rendelkezésére bocsátását a 2011. június 7-e előtt megkötött szerződések 2011. július 15-ig történő végrehajtásával kapcsolatban, kivéve az olajjal, gázzal és finomított olajtermékekkel kapcsolatos szerződéseket. A tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

10b. cikk

(1) Tilos a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő megjelölt hajókon szállított, Líbiából származó nyersolaj berakodása, szállítása vagy kirakodása, kivéve, ha a líbiai kormány kapcsolattartó pontjával folytatott megbeszélést követően az adott tagállam illetékes hatósága azt engedélyezi.

(2) A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos a megjelölt hajóknak az Unió területén lévő kikötőkben való fogadása vagy oda bejutás biztosítása számukra.

(3) A (2) bekezdésben megállapított intézkedés nem alkalmazandó, amennyiben az Unió területén lévő kikötőbe való belépés vizsgálat céljából vagy veszélyhelyzet esetén szükséges, illetve ha a hajó visszatér Líbiába.

(4) A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területén a megjelölt hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása és más módon való ellátása, ideértve üzemanyag vagy más ellátás biztosítását.

(5) A IV. mellékletben meghatározott tagállami illetékes hatóságok a (4) bekezdésben előírt intézkedés alól mentességet engedélyezhetnek, ha humanitárius vagy biztonsági célokból szükséges, illetve ha a hajó visszatér Líbiába. Minden ilyen engedélyezésről írásban értesíteni kell a szankcióbizottságot és a Bizottságot.

(6) A szankcióbizottság erre vonatkozó előírása esetén tilos minden, a megjelölt hajókon szállított nyersolajjal kapcsolatos pénzügyi tranzakció, ideértve a nyersolaj eladását, a nyersolaj hitelként való felhasználását és a nyersolaj szállításával kapcsolatos biztosítás megkötését. E tilalom nem vonatkozik a kikötői díjaknak a (3) bekezdésben említett esetekben való elfogadására.

11. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezt jóhiszeműen, abban a meggyőződésben teszik, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanságból került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

12. cikk

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, küölönösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, továbbá kártérítés - különösen pénzügyi garancia, pénzügyi viszontgarancia, vagy pénzbeli kártérítés - kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) a II. vagy III. mellékletben foglalt jegyzékekben szereplő személyek, szervezetek vagy szervek;

b) bármely más líbiai személy, szervezet vagy szerv, ideértve a líbiai kormányt is;

c) az a) vagy b) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

13. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

(3) A (2) bekezdés azonban nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az ilyen információkat Líbiával és más tagállamok illetékes hatóságaival, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából.

14. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

15. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) a IV. melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információk alapján;

b) az V. melléklet módosítására a 2011/137/KKBP határozat V. mellékletének módosításai szerint és a szankcióbizottság által a 2146 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11. és 12. pontja szerint tett megállapítások alapján.

16. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi a II. vagy a VI. mellékletbe.

(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet az 5. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a III. mellékletet.

(3) A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számára, hogy észrevételt tegyen.

(4) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács a II. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6) A III. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

17. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és minden későbbi módosításról.

18. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a IV. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

19. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2., 3. és 4. cikkben említett, belső elnyomás céljára használható felszerelések jegyzéke

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1 az Európai Unió közös katonai listája ( 7 ) (a közös katonai lista) ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2 kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3 a közös katonai lista által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1 tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2 elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3 kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4 kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5 kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6 A 3.1-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten tűzoltás céljára tervezett járművekre.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1 Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2 A közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3 A közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a. amatol;

b. nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c. nitroglikol;

d. pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e. pikril-klorid;

f. 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1 Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2 Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések;

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezések.

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

II. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Személyek

6. Név: ABU ZAYD UMAR DORDA

Rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Beosztás: a Külső Biztonsági Szervezet igazgatója. b) A külső hírszerző hivatal vezetője. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26. Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970 sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

7. Név: ABU BAKR YUNIS JABIR

Rendfokozat: vezérőrnagy. Tisztség: Beosztás: védelmi miniszter. Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970 sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Általános felelősség terheli a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

8. Név: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Rendfokozat: n/a. Tisztség: Beosztás: A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970 sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: ismeretlen, feltételezhetően fogva tartják.

További információk

A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

9. Név: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: Aisha Muhammed Abdul Salam (Útlevélszám: 215215). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 428720. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.) A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság 2013-as időközi jelentése szerint az 1970 sz. határozat 15. pontját megsértve utazásokat tett.

10. Név: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő:1975.9.20.Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B/002210. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Algéria. (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Algéria.) A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

11. Név: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

12. Név: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.) A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

13. Név: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: A forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Az ENSZ által az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján jegyzékbe véve (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi jogsértésekért is felelősség terheli.

14. Név: MUTASSIM QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: Nemzetbiztonsági tanácsadó. Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

15. Név: SAADI QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: A különleges erők parancsnoka. Születési idő: a)1973.5.27.b)1975.1.1.Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: a) 014797; b) 524521. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (őrizetben). A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970 sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

16. Név: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970 sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

17. Név: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: A Qadhafi Alapítvány igazgatója. Születési idő:1972.6.25.Születési hely: Tripoli, Líbia. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B014995. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.

18. Név: 1.: ABDULLAH AL-SENUSSI

Rendfokozat: ezredes. Tisztség: a katonai hírszerzés igazgatója. Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán. Megbízható álnév: a) Abdoullah Ould Ahmed (Útlevélszám: B0515260; Születési idő: 1948. Születési hely: Anefif (Kidal), Mali; Kiállítás ideje: 2012.1.10.; Kiállítás helye: Bamako, Mali; Lejárat dátuma: 2017.1.10.); b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali személyazonosító szám: 073/SPICRE; Születési hely: Anefif, Mali; Kiállítás ideje: 2011.12.6.; Kiállítás helye: Essouck, Mali). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbe vétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970 sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint közreműködött az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar Qadhafi sógora.

19. Név: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1952 körül. Születési hely: Al Bayda, Líbia. Megbízható álnév: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, szül.: 1953.1.1. (Ománi útlevél száma: 03825239). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 03825239. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.6.24.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és az 1973 sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Jelentős személyi vagyonnal rendelkezik, amelyet a rezsim céljaira is felhasználhat. Testvére, Fatima FARKASH, ABDALLAH SANUSSI-nak, a líbiai katonai hírszerzés vezetőjének a felesége.

20. Név: ABDELHAFIZ ZLITNI

Rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Muammar Qadhafi ezredes kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; b) a Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere; c) A Líbiai Központi Bank ideiglenes elnöke. Születési idő: 1935. Születési hely: n/a. Megbízható álnév: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbe vétel időpontja:2011.6.24.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970 sz. határozat 15. és az 1973 sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere. Zlitni jelenleg a Líbiai Központi Bank ideiglenesen megbízott elnöke. Előzőleg a Nemzeti Olajtársaság elnöke volt. A rendelkezésünkre álló információk szerint jelenleg új forrásokat próbál szerezni a rezsim számára a központi bank tartalékainak feltöltéséhez, melyeket a folyamatban lévő katonai műveletek fenntartása már felemésztett.

III. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. SZEMÉLYEK

NévAzonosító adatokA jegyzékbevétel indokolásaA jegyzékbevétel időpontja
1.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedBeosztása: A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.
Születési idő: 1952.
Születési hely: Tripoli, Líbia
Fontos forradalmi bizottsági tag.
Szoros kapcsolatban áll Muammar Qadhafival. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
2.ABU SHAARIYABeosztása: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.Muammar Qadhafi sógora.
A Qadhafi-rezsim fontos tisztviselője; e tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
3.ASHKAL, OmarBeosztása: A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.
Születési hely: Sirte, Líbia.
Feltételezett állapot: 2014 augusztusában Egyiptomban meggyilkolták.
A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
4.ALSHARGAWI, Bashir Saleh BashirSzületési idő: 1946.
Születési hely: Traghen.
Muammar Qadhafi kabinetjének vezetője. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.2.28.
5.TOHAMI, Khaled, tábornokSzületési idő: 1946.
Születési hely: Genzur.
Korábban a Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
6.FARKASH, Mohammed BoucharayaSzületési idő: 1949. július 1.
Születési hely: Al-Bayda.
Korábban a Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
7.EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed AbouKorábban az Általános Népi Kongresszus főtitkára.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
8.AL-MAHMOUDI, BaghdadiMuammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
9.HIJAZI, Mohamad MahmoudMuammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
10.HOUEJ, Mohamad AliSzületési idő: 1949.
Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).
Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
11.AL-GAOUD, AbdelmajidSzületési idő: 1943.Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
12.AL-CHARIF, Ibrahim ZarrougMuammar Qadhafi kormányának szociális minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
13.FAKHIRI, Abdelkebir MohamadSzületési idő: 1963. május 4.
Útlevél száma: B/014965 (2013 végén lejárt).
Muammar Qadhafi kormányának oktatási, felsőoktatási és kutatási minisztere.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
14.MANSOUR, AbdallahSzületési idő: 1954.7.8.
Útlevél száma: B/014924 (2013 végén lejárt).
Korábban Muammar Qadhafi ezredes közeli munkatársa, vezető szerepe volt a biztonsági szolgálatokban, a rádió- és televíziótársaság korábbi igazgatója.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.3.21.
15.Taher Juwadi ezredesBeosztása: A Forradalmi Gárda parancsnoki láncában a negyedik személy.
Ezredes.
A Qadhafi-rezsim kulcsfigurája. E tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.5.23.
16.AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader MohammedA forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője.A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
17.DIBRI, Abdulqader YusefBeosztása: A Muammar Qadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.
Születési idő: 1946.
Születési hely: Hun, Libya.
Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.2.28.
18.QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedSzületési idő: 1948.
Születési hely: Sirte, Líbia.
Muammar Qadhafi unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.2.28.
19.AL QADHAFI, Quren Salih QurenKorábban Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
20.AL KUNI, Amid Husain, ezredesFeltételezett állapot/tartózkodási hely: Dél-LíbiaKorábban Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.

B. SZERVEZETEK

NévAzonosító adatokA jegyzékbevétel indokolásaA jegyzékbevétel időpontja
1.Libyan Arab African Investment Company – LAAICO
(más néven: LAICO)
Honlap: http://www.laaico.com. A társaságot 1981-ben alapították. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli, Libya. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.comSzoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.3.21.
2.Gaddafi International Charity and Development FoundationAz iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.orgSzoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.3.21.
3.Waatassimou FoundationSzékhelye: Tripoli.Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.2011.3.21.
4.Libyan Jamahirya Broadcasting CorporationElérhetőségek: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.netSzoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
Részt vett a felkelők elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatos félretájékoztatási kampányokban, és ezzel a gyűlölet és az erőszak nyilvános szításában.
2011.3.21.
5.Revolutionary Guard CorpsSzoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
2011.3.21.
6.Libyan Agricultural Bank (más néven Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae)El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-mail cím agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);
Tel.: (218) 214 87 0586;
Tel.: (218) 214 87 0714;
Tel.: (218) 214 87 0745;
Tel.: (218) 213 33 8366;
Tel.: (218) 213 33 1533;
Tel.: (218) 213 33 3541;
Tel.: (218) 213 33 3544;
Tel.: (218) 213 33 3543;
Tel.: (218) 213 33 3542;
Fax: (218) 214 87 0747;
Fax: (218) 214 87 0767;
Fax: (218) 214 87 0777;
Fax: (218) 213 33 0927;
Fax: (218) 213 33 3545.
A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
7.Al-Inma Holding Co. for Services InvestmentsA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
8.Al-Inma Holding Co. For Industrial InvestmentsA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
9.Al-Inma Holding Company for Tourism InvestmentHasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187; Fax: +218.21.334.5188; e-mail: info@ethic.lyA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
10.Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate DevelopmentsA Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
11.LAP Green Networks (más néven Lap GreenN, más néven LAP Green Holding Company )9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, MauritiusA Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
12.Sabtina Ltd530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes,UK.
Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 01794877 (UK)
A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
13.Ashton Global Investments LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 1510484 (BVI)
A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
14.Capitana Seas LimitedA Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi Qadhafi tulajdonában lévő társaság.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
15.Kinloss Property LimitedWoodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 1534407 (BVI)
A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.
16.Baroque Investments Limitedc/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.
Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 59058C (Isle of Man)
A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.
Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.
2011.4.12.

IV. MELLÉKLET

A 7. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikkben és a 13. cikk (1) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jegyzéke és az Európai Bizottság értesítési címe

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32-2 295 55 85

Fax: +32-2 299 08 73

V. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK h) PONTJÁBAN ÉS A 10b. CIKKBEN EMLÍTETT HAJÓK JEGYZÉKE ÉS A SZANKCIÓBIZOTTSÁG ÁLTAL ELŐÍRT ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

VI. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) mellékletében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

1. Név: Libyan Investment Authority [Líbiai Befektetési Hatóság]

A következő néven is ismert: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) [Líbiai Külföldi Befektetési Társaság] Korábbi nevén: n/a. Címe:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LíbiaA jegyzékbe vétel időpontja:2011. március 17.Egyéb információ: A jegyzékbe vételre a 2009. sz. határozat 15. pontja szerint szeptember 16-án módosított 1973. sz. határozat 17. pontja alapján került sor.

További információ:

Moammer Kadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

2. Név: Libyan Africa Investment Portfolio [Líbiai Afrikai Befektetési Társaság]

A következő néven is ismert: n/a. Korábbi nevén: n/a. Címe:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LíbiaA jegyzékbe vétel időpontja:2011. március 17.Egyéb információk: A jegyzékbe vételre a 2009. sz. határozat 15. pontja szerint szeptember 16-án módosított 1973. sz. határozat 17. pontja alapján került sor.

További információ:

Moammer Kadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.

( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 53. oldalát.

( 2 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 3 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 4 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

( 5 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 6 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 7 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0204 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0204&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0204-20150802 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0204-20150802&locale=hu

Tartalomjegyzék