32007R0046[1]

A Bizottság 46/2007/EK rendelete ( 2007. január 19. ) a 2402/96/EK rendelet által a maniókakeményítő megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély 2007. január 16-tól benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

A BIZOTTSÁG 46/2007/EK RENDELETE

(2007. január 19.)

a 2402/96/EK rendelet által a maniókakeményítő megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély 2007. január 16-tól benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2402/96/EK bizottsági rendelet (3) éves vámkontingenst nyitott meg 10 000 tonnás és 500 tonnás pótlólagos éves autonóm vámkontingens maniókakeményítő (09.4064 tételszámmal) behozatalára.

(2) A 2402/96/EK rendelet 10. cikkének megfelelően küldött értesítésből kitűnik, hogy a 2007. január 16-án (brüsszeli idő szerint) 13 óráig az említett rendelet 9. cikkének megfelelően benyújtott kérelmek a szétosztható mennyiségnél többre irányulnak. Helyénvaló tehát az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3) Ezenkívül a folyó kontingens-alidőszakra nem szabad több behozatali engedélyt kiadni a 2402/96/EK rendelet alapján,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2402/96/EK rendeletben említett kontingens keretén belüli maniókakeményítő behozatalra irányuló, 2007. január 16-án (brüsszeli idő szerint) 13 óráig benyújtott minden engedélykérelem esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre 78,635324 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2) A 2007. január 16-án (brüsszeli idő szerint) 13 órától benyújtott engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre vonatkozó engedélyek kibocsátását a folyó kontingensévre fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3) HL L 327., 1996.12.18., 14. o. A legutóbb az 1884/2006/EK rendelettel (HL L 364., 2006.12.20., 44. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0046 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0046&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére