32022L0890[1]

A Tanács (EU) 2022/890 irányelve (2022. június 3.) a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózási mechanizmus, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2022/890 IRÁNYELVE

(2022. június 3.)

a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózási mechanizmus, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatban elkövetett adócsalás számottevő költségvetési bevételkiesést okoz, és kihatással van a belső piac működésére.

(2) A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) értelmében a tagállamok opcionálisan fordított adózási mechanizmust alkalmazhatnak a héa megfizetésére az előre meghatározott termékek és szolgáltatások értékesítése, illetve nyújtása esetében, amely termékek és szolgáltatások csalásra - különösen az "eltűnő kereskedő" révén elkövetett, Közösségen belüli csalásra - alkalmasak. Az említett irányelv a gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedésről is rendelkezik, amely bizonyos szigorú feltételek mellett lehetővé teszi a tagállamok számára egy gyorsabb eljárás alkalmazását, amelynek keretében bevezethető a fordított adózási mechanizmus, és amelynek következtében a tagállamok megfelelőbb és hatékonyabb választ tudnak adni a csalás hirtelen és súlyos eseteire. Mindkét mechanizmus alkalmazási időszaka hatályát veszti 2022. június 30-án.

(3) A Bizottság elfogadott két, a végleges héarendszer bevezetésére irányuló, azt célzó jogalkotási javaslatot, hogy átfogó választ nyújtson az "eltűnő kereskedő" révén elkövetett, Közösségen belüli csalásokra. Ezek a javaslatok, amelyek az eredeti tervek szerint 2022. július 1-jén léptek volna hatályba, még mindig a Tanácsban folytatott megbeszélések tárgyát képezik, és előreláthatólag nem kerülnek e dátumig elfogadásra, és nem is lépnek hatályba ezen a napon.

(4) A Bizottság a 2006/112/EK irányelv 199a. és 199b. cikkének a csalás elleni küzdelemre gyakorolt hatásairól szóló, 2018. március 8-i jelentésében megállapítja, hogy a tagállamok és az érdekelt felek általában úgy vélték, hogy a fordított adózási mechanizmus eredményes átmeneti jellegű eszköznek bizonyult a héacsalás elleni küzdelemben. Ezenfelül a tagállamok a gyorsreagálási mechanizmust hasznos eszköznek és a héacsalás rendkívüli eseteivel szembeni elővigyázatossági intézkedésnek ítélték. A fordított adózási mechanizmus uniós héarendszeren belüli alkalmazásának jogi feltételei és gyakorlati vonatkozásai a jelentés óta nem változtak. Ezen túlmenően a 2006/112/EK irányelvet nem módosították jelentős mértékben az "eltűnő kereskedő" révén elkövetett, Közösségen belüli csalások kérdésének strukturálisabb kezelésének céljából. Éppen ezért észszerűen feltételezhető, hogy a jelentésben szereplő ténymegállapítások és megfontolások továbbra is érvényesek.

(5) Ezért úgy tűnik, hogy a fordított adózási mechanizmus és a gyorsreagálási mechanizmus ideiglenes és célzott intézkedésként hasznosak voltak. Azok megszűnése a csalás elleni küzdelem hatékony eszközeitől fosztaná meg a tagállamokat. Helyénvaló ezért korlátozott időre ismét meghosszabbítani a fordított adózási mechanizmus és a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakát annak biztosítása érdekében, hogy ezen időszak alatt lezárulhassanak a Tanácsban a végleges héarendszerrel kapcsolatban zajló tárgyalások, valamint sor kerülhessen az adócsalás elleni küzdelmet célzó eszközök és az időközben elfogadandó korszerűsített jelentéstételi szabályok további kidolgozására.

(6) mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a csalás elleni küzdelem hatékony eszközeinek fenntartását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 199a. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"2026. december 31-ig a tagállamok előírhatják, hogy az alábbiakban felsorolt termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetében a héa megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, akinek a részére azokat teljesítették:";

b) a (3), (4) és (5) bekezdést el kell hagyni.

2. A 199b. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti, gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést 2026. december 31-ig kell alkalmazni."

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2022. június 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. RIESTER

(1) 2022. május 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2022. március 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L0890 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L0890&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére