63/1991. (XI. 30.) AB határozat

Szentendre Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1991. évi 1. rendelete törvényellenességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Önkormányzati rendelet törvényellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt benyújtott indítvány ügyében az Alkotmánybíróság meghozta az alábbi

határozatot.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Szentendre Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1991. évi 1. rendelete alkotmányellenes, ezért azt a határozatot közzétételének napjával megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság jelen határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

A köztársasági megbízott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 98. §-a szerint jogosult az önkormányzatok feletti törvényességi felügyelet gyakorlására.

Ennek során észlelte, hogy a Szentendre város 1991. évi 1. önkormányzati rendelete, amelyben az egész város területére kiterjedő hatállyal megtiltja az erotikus, szexuális és porno szolgáltatásokat, eszközök árusítását, úgyszintén közterületen hirdetési tevékenység folytatását, sérti az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény rendelkezéseit. Előadta, hogy az Ötv. 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, határidővel felhívta a testületet a rendelet visszavonására, illetve a törvénysértés megszüntetésére, de a testület 1991. március 5-én kelt 29/1991. ÖNK. határozata szerint a vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló 1991. évi 1. önkormányzati rendeletét nem helyezi hatályon kívül. Erre figyelemmel a köztársasági megbízott a Ötv. 99. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az Alkotmánybíróságtól kérte a törvénysértő rendelkezés felülvizsgálatát és megsemmisítését.

Az Alkotmánybíróság megvizsgálta Szentendre Város Önkormányzati Képviselő-testületének az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról szóló 1991. évi 1. önkormányzati rendeletét, valamint a köztársasági megbízottnak eljárása során tett intézkedéseit, az azokra készült válasziratokat, közöttük a testület 1991. március 5-i határozatát.

E határozatot, illetve az alapul szolgáló önkormányzati rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény, valamint a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény rendelkezéseivel egybevetve, az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg.

A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörének korlátját egyrészről az Alkotmány, másrészről a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabja meg. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése értelmében a helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. (A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelethez képest valamennyi országos érvényű jogszabály magasabb szintűnek minősül.)

Az Ötv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendelkezése, továbbá a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot."

Az Alkotmánybíróság tehát azt vizsgálta, hogy az önkormányzati rendelettel szabályozott kérdésekről van-e törvényes szabályozás, valamint azt, hogy kapott-e az önkormányzat felhatalmazást helyi végrehajtási rendelkezés megalkotására.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy van törvényi rendelkezés, amely szabályozási körébe vonta azt a vállalkozási, kereskedelmi tevékenységet, amelyet az önkormányzat rendelete érint. Az egyéni vállalkozásokról szóló 1990. évi V. törvény mint vállalkozói tevékenységet nem tiltja meg az erotikus, szexuális, porno szolgáltatásokat, eszközök előállítását és gyártását, hirdetését. A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény és ennek végrehajtására kiadott, az üzletek működéséről szóló 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet pedig kifejezetten engedélyezi ilyen tevékenység folytatását, megszabva azoknak korlátait is.

Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy e jogszabályok egyike sem adott felhatalmazást az önkormányzatnak arra, hogy azok végrehajtása érdekében helyi rendeletet adjon ki.

A Szentendre város helyi önkormányzati testülete, tehát túllépve az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörét, hozta meg az 1991. évi 1. rendeletét, amely az egész város területére kiterjedő hatállyal megtiltotta erotikus, szexuális, porno szolgáltatásokat, ilyen eszközök árusítását, úgyszintén területén hirdetési tevékenység folytatását, ezzel a rendelkezéssel az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését sérti. Ez a rendelkezés ellentétes mind az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvénnyel, mind pedig a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény és végrehajtására kiadott 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelettel, mint magasabb szintű jogszabályokkal is.

Rámutat az Alkotmánybíróság, hogy a belkereskedelmi törvény, illetve végrehajtási rendelete által megszabott korlátozások helyi alkalmazása során nem alkotmányellenes az, ha a városnak név szerint megjelölt utcák által meghatározott körzetében, vagy kiemelt objektumok (kegyhelyek, iskolák, kultúrcentrumok stb.) környezetében az önkormányzat nem ad engedélyt szexuális szolgáltatásokkal kapcsolatos vállalkozói tevékenységre.

Az Alkotmánybíróság a határozatában kifejtett indokok alapján a Szentendre Város Önkormányzata 1991. évi 1. rendeletét alkotmányellenesnek mondta ki, s egyidejűleg elrendelte annak megsemmisítését is.

A megsemmisített rendelet az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben való közzététele napjával veszti hatályát.

Budapest, 1991.10.15

dr. Zlinszky János

alkotmánybíró

dr. Vörös Imre

alkotmánybíró

dr. Kilényi Géza

előadó alkotmánybíró

Tartalomjegyzék