32013L0001[1]

A Tanács 2013/1/EU irányelve ( 2012. december 20. ) a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2013/1/EU IRÁNYELVE

(2012. december 20.)

a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 22. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 39. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az Unió polgárai választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti választásain. Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelv (2) megállapítja az említett jog gyakorlására vonatkozó szabályokat.

(2) A 93/109/EK tanácsi irányelvnek a 2004-es választásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 12-i és a 2009-es választásokra való alkalmazásáról szóló 2010. október 27-i bizottsági jelentés rámutatott arra, hogy a 93/109/EK irányelv egyes rendelkezéseit módosítani kell.

(3) A 93/109/EK irányelv előírja, hogy minden olyan uniós polgár, akit akár a lakóhelye szerinti tagállam, akár a származása szerinti tagállam joga szerint passzív választójogától megfosztottak, a lakóhelye szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon e jog gyakorlásából ki van zárva. A 93/109/EK irányelv rendelkezései szerint ezért a lakóhelyétől eltérő tagállamban a választásokon jelöltként indulni kívánó uniós polgárnak jelentkezése benyújtásakor be kell mutatnia egy, a származása szerinti tagállam illetékes közigazgatási hatóságától származó olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy abban a tagállamban nem fosztották meg passzív választójogától, illetve hogy ilyen kizáró okról az említett hatóságnak nincs tudomása.

(4) E polgárok számára ugyanakkor nehézséget okoz egyrészt annak megállapítása, hogy mely hatóság rendelkezik illetékességgel az igazolás kiadására, másrészt pedig az, hogy ezt az igazolást kellő időben megszerezzék, ez pedig akadályozza a passzív választójog gyakorlását, és hozzájárul ahhoz, hogy a jelöltként indulni kívánó uniós polgárok a lakóhelyük szerinti tagállamban alacsony számban indulnak jelöltként az európai parlamenti választásokon.

(5) Ennek megfelelően el kellene törölni a polgárokkal szemben a fenti igazolás benyújtása iránt támasztott követelményt, és azt fel kellene váltani az e polgárok által a jelentkezésük részeként benyújtandó hivatalos nyilatkozatba foglalt, arra vonatkozó kijelentéssel, hogy az érintettet nem fosztották meg az európai parlamenti választásokon gyakorolható passzív választójogától.

(6) A lakóhely szerinti tagállamok számára elő kellene írni, hogy e nyilatkozatról értesítsék a származás szerinti tagállamot, mégpedig annak ellenőrzése céljából, hogy a jelöltként induló uniós polgárt valóban megfosztották-e passzív választójogától a származása szerinti tagállamban. Az értesítés kézhezvételét követően a származás szerinti tagállamnak a lakóhely szerinti tagállam rendelkezésére kellene bocsátania a releváns információkat, mégpedig olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi a jelentkezés érvényességének tényleges elbírálását.

(7) Nem eredményezheti a passzív választójogtól való megfosztást a lakóhely szerinti tagállamban, ha a származás szerinti tagállam elmulasztja kellő időben rendelkezésre bocsátani az információkat. Amennyiben a vonatkozó információk rendelkezésére bocsátására egy későbbi időpontban kerül sor, a lakóhely szerinti tagállam a nemzeti joga szerinti eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket kellene életbe léptetnie annak érdekében, hogy a származás szerinti tagállamukban passzív választójoguktól megfosztott, de a választói jegyzékben már rögzített vagy már megválasztott uniós polgárok ne lehessenek választhatók, illetve ne tölthessenek be képviselői tisztséget.

(8) Mivel a tagállamokban a más tagállam állampolgárával kapcsolatos közigazgatási eljárás szükségszerűen több intézkedést tartalmaz, mint a saját állampolgárok esetében, a tagállamok számára lehetővé kellene tenni, hogy a jelentkezés benyújtását illetően a saját állampolgárai számára előírttól eltérő határidőt állapítsanak meg a jelöltként indulni kívánó, nem állampolgár uniós polgárok számára. A határidőtől való bármely eltérés korlátja, hogy az szükséges és arányos legyen ahhoz, hogy kellő időben figyelembe vehessék a származás szerinti tagállam által nyújtott információkat, és adott esetben még a jelöltek megnevezése előtt visszautasíthassanak egy jelentkezést. Egy ilyen külön határidő megállapítása azonban nem érintheti a többi tagállam számára a 93/109/EK irányelv szerinti értesítési kötelezettség tekintetében meghatározott határidőket.

(9) A nemzeti hatóságok közötti gördülékeny kommunikáció érdekében a tagállamoknak ki kell nevezniük egy, a jelöltekkel kapcsolatos információk nyújtásáért felelős kapcsolattartó pontot.

(10) A mind a származásuk szerinti tagállam választási jegyzékében, mind pedig a lakóhelyük szerinti tagállam választási jegyzékében nyilvántartott jelöltek eredményesebb azonosítása érdekében a lakóhelyük szerinti tagállamban jelöltként indulni kívánó uniós polgárok által benyújtandó adatok között szerepelnie kellene születési helyének és időpontjának és a származása szerinti tagállambeli legutolsó lakcímének is.

(11) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben mellékelnek egy vagy több olyan dokumentumot, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt ilyen dokumentumok átadása,

(12) A 93/109/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/109/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Azok az uniós polgárok, akik olyan tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai, és akiket a lakóhely szerinti tagállam vagy a származás szerinti tagállam joga alapján valamely bírósági vagy - jogorvoslat lehetősége mellett - közigazgatási határozattal passzív választójoguktól megfosztottak, nem gyakorolhatják e jogukat a lakóhelyük szerinti tagállamban tartott európai parlamenti választásokon."

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A lakóhely szerinti tagállam ellenőrzi, hogy azokat az uniós polgárokat, akik kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy passzív választójogukkal éljenek, nem fosztották-e meg ettől a joguktól bírósági vagy - jogorvoslat lehetősége mellett - közigazgatási határozattal a származásuk szerinti tagállamban."

c) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) E cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a lakóhely szerinti tagállam értesíti a származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) bekezdésében említett nyilatkozatról. A származás szerinti tagállamban rendelkezésre álló releváns információkat az értesítés kézhezvételét követő öt munkanapon belül, vagy amennyiben a lakóhely szerinti tagállam kéri, ennél rövidebb határidőn belül megfelelő formában továbbítani kell. Ez a tájékoztatás csak az e cikk végrehajtásához szigorúan szükséges adatokra terjedhet ki, és az adatok csak e cikk végrehajtásának céljára használhatók fel.

A jelölt választhatóságát nem érintheti, ha a lakóhely szerinti tagállam nem kapja kézhez határidőn belül a tájékoztatást.

(4) Ha a szolgáltatott adatok a nyilatkozat tartalmát érvénytelenné teszik, a lakóhely szerinti tagállam - függetlenül attól, hogy a határidőn belül vagy csak egy későbbi időpontban kapta kézhez az információkat - nemzeti jogával összhangban megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az érintett személynek a választásokon jelöltként való indulását megakadályozza, vagy ha ez nem lehetséges, megakadályozza a személy megválasztását vagy azt, hogy a személy képviselői tisztséget töltsön be.

(5) A tagállamok kapcsolattartó pontot neveznek ki a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges információk kézhezvételére és továbbítására. A tagállamok értesítik a Bizottságot e kapcsolattartó pontok nevéről, elérhetőségéről és a velük kapcsolatos naprakész információkról és változásokról. A Bizottság nyilvántartást vezet a kapcsolattartó pontokról, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja."

2. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) állampolgársága, születési helye és ideje, a származása szerinti tagállambeli legutolsó lakcíme, valamint a lakóhelye szerinti tagállam választási területén belüli lakcíme;".

b) Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"d) a származása szerinti tagállamban nem fosztották meg passzív választójogától bírósági vagy - jogorvoslat lehetősége mellett - közigazgatási határozattal."

c) A (2) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2014. január 28-ig megfeleljenek. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. FLOURENTZOU

(1) Az Európai Parlament 2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalása (HL C 219. E, 2008.8.28., 193. o.) és 2012. november 20-i jogalkotási állásfoglalása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 329., 1993.12.30., 34. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0001&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére