31975L0440[1]

A Tanács irányelve (1975. június 16.) a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1975. június 16.)

a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről

(75/440/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a vízkészletek növekvő mértékű használata emberi fogyasztás céljából történő vízkivételre szükségessé teszi a vízszennyezés csökkentését és a későbbi vízminőségromlás elleni védelmet;

mivel szükséges a közegészség védelme, és e célból szükséges az ivóvíz kivételére szánt felszíni víz és az ilyen vizek kezelési eljárásai felett felügyeletet gyakorolni;

mivel a különböző tagállamokban érvényes vagy előkészület alatt álló, az ivóvíz kivételére szánt felszíni víz minőségi követelményeire vonatkozó rendelkezések közötti bármilyen különbség egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthet és így közvetlenül befolyásolhatja a közös piac működését; mivel ezért szükséges ezen a területen a jogszabályok közelítése a Szerződés 100. cikke szerint;

mivel szükségesnek látszik, hogy a jogszabályok közelítését olyan közösségi fellépés kísérje, amely lehetővé teszi, hogy szélesebb körű szabályozáson keresztül megvalósuljon a Közösségnek a környezetvédelem és az életminőség javítása terén kitűzött egyik célja; mivel bizonyos különleges rendelkezéseket kell megállapítani e célból; mivel a Szerződés az ehhez szükséges hatáskörökről nem rendelkezik, a Szerződés 235. cikkét kell segítségül hívni;

mivel az Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programja ( 3 ) előírja, hogy minőségi célkitűzéseket kell közösen kidolgozni azon követelmények megállapítása céljából, amelyeknek egy környezeti elemnek meg kell felelni, ilyen különösen a vízre vonatkozó paraméterek meghatározása, ideértve az ivóvíz kivételére szánt felszíni vizet is;

mivel az ivóvíz kivételére szánt víz minimális minőségi követelményeinek közös rögzítése nem zárja ki sem a víz egyéb használata miatti szigorúbb követelményeket, sem a vízi élővilág által támasztott követelményeket;

mivel az új műszaki és tudományos ismeretek fényében szükséges lesz felülvizsgálni az ivóvíz kivételére szánt felszíni víz minőségére vonatkozó paraméterek értékeit;

mivel a jelenleg kidolgozás alatt álló, a vízmintavételre, és az ivóvíz kivételére szánt felszíni víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzőit meghatározó paraméterek mérésére szolgáló módszerek egy minél előbb elfogadandó irányelv tárgyát fogják képezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv azokat a minőségi követelményeket érinti, amelyeknek a megfelelő kezelés után ivóvíz kivételére használt vagy szánt felszíni édesvíz, a továbbiakban "felszíni víz", meg kell, hogy feleljen. A felszín alatti vízre, a brakkvízre és a víztartók feltölté sére használt vízre ez az irányelv nem vonatkozik.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában ivóvíz az emberi fogyasztásra szánt felszíni víz, amelyet közüzemi elosztóhálózaton keresztül használnak fel.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a határértékek szerint a felszíni vizet három - A1, A2 és A3 - kategóriába sorolják, amelyek az I. mellékletben megadott szabványos kezelési módszereknek felelnek meg. Ezek a csoportok három különböző felszíni vízminőségnek felelnek meg, amelyek fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzőit a II. mellékletben megadott táblázat tartalmazza.

3. cikk

(1) A tagállamok az összes mintavételi pontra, vagy egyenként minden egyes mintavételi pontra előírják a felszíni vízre alkalmazandó, a II. mellékletben megadott valamennyi paraméterre vonatkozó értékeket.

A tagállamoknak az első albekezdésben leírt kötelezettségnek nem kell eleget tenniük olyan paraméterek esetén, amelyekre a II. melléklet táblázatában nem szerepel semmilyen érték, azoknak a 9. cikkben leírt eljárással összhangban való meghatározásáig.

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt értékek nem lehetnek kevésbé szigorúak, mint a II. melléket "I" oszlopaiban megadott értékek.

(3) Ha a II. melléklet "G" oszlopaiban szerepel érték, a tagállamok a 6. cikkben leírtak alapján irányértékeknek tekintik őket függetlenül attól, hogy a melléklet "I" oszlopaiban van-e vagy nincs megfelelő érték megadva.

4. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a felszíni víz megfeleljen a 3. cikk alapján megállapított értékeknek. Ezen irányelvet mindegyik tagállam megkülönböztetés nélkül alkalmazza mind a határain belül található, mind a határait átlépő vizekre.

(2) Ezen irányelv célkitűzéseivel összhangban, a tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy a környezet folyamatos javulását biztosítsák. E célból rendszerezett cselekvési tervet készítenek, amely tartalmazza a felszíni víz, különösen az A3 kategóriába eső víz minőségjavításának ütemtervét. Ebben az összefüggésben, az elkövetkező 10 évben jelentős javulást kell elérni a nemzeti programok keretében.

Az első albekezdésben meghatározott ütemterv megállapításakor figyelembe kell venni a környezet, különösen a víz minőségének javításának igényét, valamint számításba kell venni, hogy léteznek-e vagy felléphetnek-e gazdasági és műszaki kényszerek a Közösség különböző régióiban.

A Bizottság alaposan megvizsgálja az első albekezdésben meghatározott terveket, ide értve az ütemterveket is, és szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

(3) Az a felszíni víz, amelynek fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzői nem érik el az A3 típusú kezelésnek megfelelő kötelező határértékeket, nem használhatók ivóvíz kivételére. Azonban az ilyen, rosszabb minőségű víz kivételes körülmények között felhasználható, ha alkalmas eljárásokkal - ide értve az elegyítést - a víz minőségi jellemzői az ivóvíz minőségi szabványának szintjére hozhatók. A Bizottságot értesíteni kell az ilyen kivételek indokairól, az érintett terület vízgazdálkodási tervének bemutatásával, a meglévő létesítmények esetén minél előbb, új létesítmények esetén pedig előre. A Bizottság ezeket az indokokat részletesen megvizsgálja, és szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

5. cikk

(1) A 4. cikk alkalmazásában a felszíni víz akkor tekinthető úgy, hogy megfelel a vonatkozó paramétereknek, ha az ezen ivóvíz kivételére használt vízből ugyanazon a mintavételi ponton rendszeres időközönként vett minták megfelelnek a szóban forgó vízminőség-paraméterek értékeinek az alábbi arányban:

- a II. melléklet "I" oszlopaiban szereplő paraméterekre megadott értékeknek a minták 95 %-a,

- minden más esetben a minták 90 %-a,

valamint ha a minták nem megfelelő 5, illetve 10 %-áról elmondható, hogy:

a) a víz a szóban forgó paraméterértékektől nem tér el 50 %-nál jobban, kivéve a hőmérséklet, pH, oldott oxigén és mikrobio lógiai paramétereket;

b) nem lehet a közegészségre nézve veszélyes;

c) a statisztikailag megfelelő időközönként vett egymást követő minták nem térnek el a vonatkozó paraméterértékektől.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott százalékok számításánál nem veszik figyelembe a az érintett víz minőségére vonatkozó paraméter-értékek magasabbakat, ha azok árvizek vagy természeti katasztrófák vagy rendhagyó időjárási viszonyok következményei.

(4) A mintavétel helye az a hely, ahol a felszíni vizet kiveszik, mielőtt tisztítási folyamatba kerülne.

6. cikk

A tagállamok bármikor megállapíthatnak a felszíni vízre az ezen irányelvben megadottnál szigorúbb értékeket.

7. cikk

Az ezen irányelv alapján végrehajtott intézkedések nem vezethetnek sem közvetve, sem közvetlenül a felszíni víz jelenlegi minőségének romlásához.

8. cikk

Ez az irányelv ideiglenesen felfüggeszthető:

a) árvizek vagy egyéb természeti katasztrófák esetén;

b) a II. mellékletben bizonyos, (O)-val jelölt paramétereknél kivételes időjárási vagy földrajzi körülmények miatt;

c) ha a felszíni víz bizonyos anyagokban természetes úton feldúsul, amelynek eredményeképpen a II. melléklet táblázatában az A1, A2 és A3 kategóriákra megállapított határértékeket túllépi;

d) a sekély tavakban levő víz vagy láthatóan stagnáló felszíni víz esetében a II. melléklet táblázatában csillaggal jelölt paraméterek esetén, azzal, hogy ez az eltérési lehetőség csak a 20 m-nél nem mélyebb tavakra vonatkozik, amelyek vízcseréje meghaladja az egy évet, és amelynek víztömegébe nem történik szennyvíz bevezetés.

A természetes feldúsulás olyan folyamatot jelöl, ahol emberi beavatkozás nélkül az adott víztömeg a talajból annak bizonyos anyagait felveszi.

Az első albekezdésben előírt kivételek egyetlen esetben sem hagyhatják figyelmen kívül a közegészség védelemének követelményeit.

Ha egy tagállam ideiglenesen eltér ezen irányelv rendelkezéseitől, haladéktalanul értesíti erről a Bizottságot, megadva indokait és az eltérés várható időtartamát.

9. cikk

A II. melléklet táblázatában megadott számszerű értékeket és a felszíni víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzőit meghatározó paramétereket felülvizsgálhatják egy tagállam kérésére vagy a Bizottság javaslatára, ha a kezelési módszerekre vonatkozó műszaki és tudományos ismeretek bővülnek, vagy az ivóvízre vonatkozó szabványok módosulnak.

9a. cikk

A tagállamok 3 éves időközönként tájékoztatást küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról ágazati jelentés formájában, amely más, ehhez tartozó közösségi irányelveket is felölel. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv ( 4 ) 6. cikkében megállapított eljárással összhangban, a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdeteelőtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A tagállamok a jelentést az általa felölelt 3 éves időszak végétől számított 9 hónapon belül küldik meg a Bizottságnak.

Az első jelentés az 1993-tól 1995-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 9 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról.

10. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítésétől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az A1, A2 és A3 kategóriákba tartozó felszíni vizek ivóvízzé alakításához szükséges kezelések szabványos módszereinek meghatározása

A1 kategória

Egyszerű fizikai kezelés és fertőtlenítés, pl. gyorsszűrés és fertőtlenítés.

A2 kategória

Normál fizikai kezelés, kémiai kezelés és fertőtlenítés, pl. előklórozás, koagulálás, flokkulálás, dekantálás, szűrés, fertőtlenítés (végső klórozás).

A3 kategória

Intenzív fizikai és kémiai kezelés, további kezelés és fertőtlenítés pl. törésponti klórozás, koagulálás, flokkulálás, dekantálás, szűrés, adszorpció (aktív szén), oxidálás, fertőtlenítés (ózon, végső klórozás).

II. MELLÉKLET

Az ivóvíz kivételre szánt felszíni víz jellemzői

ParaméterekA1
G
A1
I
A2
G
A2
I
A3
G
A3
I
1pH6,5–8,55,5–95,5–9
2Szín (egyszerű szűrést követően)mg/l Pt skála1020 (O)50100 (O)50200 (O)
3Összes lebegő szilárd anyagmg/l lebegő sz.a.25
4Hőmérséklet°C2225 (O)2225 (O)2225 (O)
5Vezetőképességμs/cm-1 20 °C-on1 0001 0001 000
6Szag(hígítási faktor 25 °C-on)31020
7*Nitrátokmg/l NO32550 (O)50 (O)50 (O)
8 (1)Fluoridokmg/l F0,7–11,50,7–1,70,7–1,7
9Összes extrahálható szerves klórmg/l Cl
10*Oldott vasmg/l Fe0,10,3121
11*Mangánmg/l Mn0,050,11
12Rézmg/l Cu0,020,05 (O)0,051
13Cinkmg/l Zn0,531515
14Bórmg/l B111
15Berilliummg/l Be
16Kobaltmg/l Co
17Nikkelmg/l Ni
18Vanádiummg/l V
19Arzénmg/l As0,010,050,050,050,1
20Kadmiummg/l Cd0,0010,0050,0010,0050,0010,005
21Összes krómmg/l Cr0,050,050,05
22Ólommg/l Pb0,050,050,05
23Szelénmg/l Se0,010,010,01
24Higanymg/l Hg0,00050,0010,00050,0010,00050,001
25Báriummg/l Ba0,111
26Cianidmg/l Cn0,050,050,05
27Szulfátokmg/l SO4150250150250 (O)150250 (O)
28Kloridokmg/l Cl200200200
29Felületaktív anyagok (metilénkékkel reagálók)mg/l (lauril-szulfát)0,20,20,5
30* (2)Foszfátokmg/l P2O50,40,70,7
31Fenolok (fenol-index) para-nitranilin, 4-amino-antipirinmg/l C6H5OH0,0010,0010,0050,010,1
32Oldott vagy emulgeált szénhidrogének
(petroléteres extrakciót követően)
mg/l0,050,20,51
33Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)mg/l0,00020,00020,001
34Összes peszticid (paration, BHC, dieldrin)mg/l0,0010,00250,005
35*Kémiai oxigénigény (KOI)mg/l O230
36*Oldottoxigén-telítettség% O2> 70> 50> 30
37*Biológiai oxigénigény (BOI5) (20 °C-on, nitrifikálás nélkül)mg/l O2< 3< 5< 7
38Nitrogén Kjeldahl-módszerrel (NO3 nélkül)mg/l N123
39Ammóniamg/l NH40,0511,524 (O)
40Kloroformmal extrahálható anyagokmg/l k.e.a.0,10,20,5
41Összes szerves szénmg/l C
42Maradék szerves szén flokkulálás és membránszűrés után (5 μm) TOCmg/l C
43Összes kóliform 37 °C/100 ml505 00050 000
44Fekál kóliformok/100 ml202 00020 000
45Fekál sztreptokokkuszok/100 ml201 00010 000
46SzalmonellaNincs jelen 5 000 ml-benNincs jelen 1 000 ml-ben
(1) A megadott értékek felső határok az éves középhőmérséklethez képest megállapítva (magas és alacsony).
(2) Ezt a paramétert azért tartalmazza a táblázat, hogy bizonyos típusú ökológiai környezetek követelményeit kielégítse.
I = kötelező.
G = irányérték.
O = kivételes éghajlati vagy földrajzi viszonyok
* = lásd 8. cikk d) pontját.

( 1 ) HL C 62., 1974.5.30., 7. o.

( 2 ) HL C 109., 1974.9.19., 41. o.

( 3 ) HL C 112., 1973.12.20., 3. o.

( 4 ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975L0440 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975L0440&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01975L0440-19911223 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01975L0440-19911223&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére