32001L0100[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/100/EK irányelve (2001. december 7.) a gépjárművek kibocsátása által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/100/EK irányelve

(2001. december 7.)

a gépjárművek kibocsátása által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A 70/220/EGK tanácsi irányelv [4] a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [5] által megállapított típusjóváhagyási eljárás szerinti külön irányelvek egyike.

(2) A gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv [6] módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyedi szénmonoxid- és szénhidrogén-kibocsátási határértékeket határozott meg, egy új vizsgálattal együtt e kibocsátások alacsony hőmérsékleten történő mérése céljából annak érdekében, hogy a külső gyújtású motorokkal felszerelt M1 és N1 kategóriájú, I. osztályba tartozó gépjárművek kibocsátáscsökkentő berendezésének viselkedését a gyakorlatban tapasztalt környezeti feltételekhez igazítsák.

(3) A Bizottság a külső gyújtású motorral felszerelt, N1 kategóriájú, I. és III. osztályba tartozó gépjárművekre megfelelő, alacsony hőmérsékleten történő kibocsátási határértékeket határozott meg. Egyidejűleg szükségessé vált az alacsony hőmérsékleten végzett vizsgálat alkalmazási körének kiterjesztése a több, mint hat utas szállítására tervezett, külső gyújtású motorral rendelkező M1 kategóriájú gépjárművekre, valamint a 2500 kg össztömeget meghaladó, külső gyújtású motorral rendelkező M1 kategóriájú gépjárművekre, amelyeket korábban kizártak a vizsgálatból.

(4) Kibocsátási jellemzőik miatt szükséges az alacsony hőmérsékleten végzett vizsgálat alól mentesíteni azokat a külső gyújtású motorral rendelkező gépjárműveket, amelyek kizárólag gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelnek (PB-gáz vagy földgáz). Azokat a gépjárműveket, amelyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és tüzelőanyag-tartályuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, olyan gépjárműveknek kell tekinteni, amelyek csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működnek.

(5) Az alacsony hőmérsékletű kibocsátásoknál végzett vizsgálatot össze kell hasonlítani a normál környezeti hőmérsékleten történő kibocsátásoknál végzett vizsgálattal. Az alacsony hőmérsékleten végzett vizsgálatot ezért a 3500 kg-nál kisebb össztömegű M és N kategóriájú gépjárművekre korlátozták.

(6) A 70/220/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/220/EGK irányelv I. és VII. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

I. Durant

[1] HL C 365. (E), 2000.12.19., 268. o.

[2] HL C 139., 2001.5.11., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. május 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2001. október 16-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2001. november 14-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 76., 1970.4.6., 1. o. A legutóbb a 2001/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 35., 2001.2.6., 34. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2000/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 203., 2000.8.10., 9. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 350., 1998.12.28., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 70/220/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

1. Az 1.5.2. pontban megadott táblázatban a VI. típus helyébe a következő szöveg lép:

"Típusvizsgálat | Külső gyújtású motorral felszerelt M és N kategóriájú gépjárművek | Sűrítéses gyújtású motorral felszerelt M1 és N1 kategóriájú gépjárművek |

VI. típus | Igen (legnagyobb tömeg ≤ 3,5 t) | -" |

2. Az 5.3.5. pont a következőképpen módosul:

Az 1. lábjegyzetre való hivatkozást és magát az 1. lábjegyzetet el kell hagyni.

3. Az 5.3.5.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.5.1. Ezt a vizsgálatot valamennyi, külső gyújtású motorral felszerelt M1 és N1 kategóriájú gépjárművön el kell végezni, kivéve az olyan gépjárműveket, amelyek csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működnek (PB-gáz vagy földgáz). Azokat a gépjárműveket, amelyek mind benzinnel, mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelhetnek, de amelyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és tüzelőanyag-tartályuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, a VI. típusú vizsgálat vonatkozásában olyan gépjárműveknek kell tekinteni, amelyek csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelnek.

Azokat a gépjárműveket, amelyek benzinnel, illetve PB-gázzal vagy földgázzal üzemelhetnek, a VI. típusú vizsgálat során csak benzin tekintetében kell vizsgálni.

E pontot az M1 és N1 kategóriájú, I. osztályba tartozó gépjárművek új típusaira kell alkalmazni, kivéve a legfeljebb hat utas szállítására tervezett gépjárműveket és azokat a gépjárműveket, amelyeknek legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot meghaladja [1].

2003. január elsejétől e pontot az N1 kategóriájú II. és III. osztályú gépjárművek új típusaira, a több mint hat utas szállítására tervezett M1 kategóriájú gépjárművek új típusaira és azokra az M1 kategóriájú gépjárművek új típusaira kell alkalmazni, amelyek legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot, de nem haladja meg a 3500 kg-ot."

4. Az 5.3.5.2. pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"266 K(- 7 °C) vizsgálati hőmérséklet |

Kategória | Osztály | Szénmonoxid (CO) tömege L1 (g/km) | Szénhidrogének (HC) tömege L2 (g/km) |

M1 | - | 15 | 1,8 |

N1 | I | 15 | 1,8 |

N1 | II | 24 | 2,7 |

III | 30 | 3,2 |

A 70/220/EGK IRÁNYELV VII. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

5. Az első pont első mondata a következőképpen módosul:

"1. Ezt a mellékletet csak az I. melléklet 5.3.5. pontjában meghatározott külső gyújtású motorral rendelkező gépjárművekre kell alkalmazni."

6. A 2.1.1. pont első mondata a következőképpen módosul:

"2.1.1. Ez a fejezet azokra az alacsony környezeti hőmérsékleten végzett szennyezőanyag-kibocsátás vizsgálatokhoz szükséges berendezésekre vonatkozik, amelyeket az I. melléklet 5.3.5. pontjában meghatározott külső gyújtású motorral felszerelt gépjárműveken végeznek."

7. A 4.3.3. pontban az 1. lábjegyzetre történő hivatkozást és magát a lábjegyzetet el kell hagyni.

[1] E pontot az új típusokra 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0100&locale=hu

Tartalomjegyzék