Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006L0095[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (kodifikált változat) (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS2006/95/EK IRÁNYELVE

(2006. december 12.)

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

(kodifikált változat)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelvet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A tagállamoknak a meghatározott feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések biztonságos használatának biztosítására kialakított hatályos rendelkezései eltérőek lehetnek, akadályozva ezáltal a kereskedelmet.

(3) Egyes tagállamokban - az egyes elektromos berendezések tekintetében - a biztonsági jogszabályok megelőző és megtorló intézkedések formájában jelennek meg kötelező rendelkezések útján.

(4) Más tagállamokban ugyanannak a célnak az elérése érdekében a biztonsági jogszabályok a szabványügyi szervek által megállapított műszaki szabványokra hivatkoznak. Az ilyen rendszer előnye az, hogy gyorsan alkalmazkodik a műszaki fejlődéshez, a biztonsági követelmények elhanyagolása nélkül.

(5) Egyes tagállamok közigazgatási intézkedéseket tesznek a szabványok jóváhagyására. Az ilyen jóváhagyás semmilyen módon nem befolyásolja a szabványok műszaki tartalmát, és nem korlátozza használatuk feltételeit. Az ilyen jóváhagyás ezért nem változtathatja meg - a Közösség szempontjából - a harmonizált és közzétett szabványok hatásait.

(6) Az elektromos berendezések szabad mozgását biztosítani kell a Közösségen belül, amennyiben ezek a berendezések megfelelnek az összes tagállamban elismert bizonyos biztonsági követelményeknek. Minden más bizonyítási forma sérelme nélkül az e követelmények betartásának bizonyítását az e feltételeket tartalmazó harmonizált szabványokra való hivatkozással lehet elvégezni. Ezeket a harmonizált szabványokat közös megállapodással olyan testületeknek kell létrehozniuk, amelyekről minden tagállamnak értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és a szabványokat a lehető legszélesebb körben közzé kell tenni. Az ilyen összehangolásnak a kereskedelem céljaira vonatkozóan ki kell küszöbölnie minden, a nemzeti szabványok eltéréseiből eredő kényelmetlenséget.

(7) Minden más bizonyítási forma sérelme nélkül, az elektromos berendezések harmonizált szabványoknak való megfelelése feltételezhető az illetékes szervezetek által elhelyezett vagy kiadott jelölések vagy tanúsítványok, vagy - ilyeneknek hiányában - a gyártó megfelelőségi nyilatkozata alapján. A kereskedelmi akadályok megszűntetésének megkönnyítése érdekében, a tagállamoknak el kell ismerniük az ilyen jelöléseket vagy tanúsítványokat, vagy az ilyen nyilatkozatokat bizonyítási elemként. E célból az említett jelöléseket vagy tanúsítványokat nyilvánosságra kell hozni, különösen azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételével.

(8) Átmenti intézkedésként az olyan elektromos berendezések szabad mozgását, amelyekre még nincsenek harmonizált szabványok, el lehet érni más nemzetközi szervek, vagy a harmonizált szabványokat létrehozó valamely szerv által már megállapított biztonsági rendelkezések vagy szabványok alkalmazásával.

(9) Lehetséges, hogy elektromos berendezések szabadon forgalomba kerülnek még akkor is, ha nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek, és ezért ajánlatos megfelelő rendelkezéseket megállapítani annak érdekében, hogy ennek a veszélye a lehető legkisebb legyen.

(10) A 93/465/EGK (5) tanácsi határozatban a megfelelőség-értékelési eljárások különböző szakaszaira a műszaki harmonizációs irányelvekben alkalmazandó modulokat rögzítették.

(11) Az eljárások megválasztása nem vezethet az elektromos berendezések a Közösségben már meghatározott biztonsági szintjének gyengüléséhez.

(12) Ez az irányelv nem érinti az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, az V. melléklet B részében meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "elektromos berendezés" minden, 50 és 1 000V tartományba eső váltakozó áramú, illetve 75 és 1 500V tartományba eső egyenáramú felhasználásra tervezett berendezés, a II. mellékletben felsorolt berendezések és jelenségek kivételével.

2. cikk

(1) A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy elektromos berendezést csak akkor hozzanak forgalomba, ha az - miután a hatályos közösségi biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban építették meg - nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát vagy a vagyonbiztonságot, amennyiben megfelelően telepítik, karbantartják és rendeltetésszerűen használják.

(2) Az (1) bekezdésben említett biztonsági célok fő elemeit az I. melléklet sorolja fel.

3. cikk

A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy amennyiben az elektromos berendezés olyan jellegű, hogy a 2. cikkben említett rendelkezéseknek megfelel, az 5., a 6., a 7. vagy a 8. cikkben említett feltételektől függően, akkor a Közösségen belüli szabad mozgása biztonsági okokból nem akadályozható meg.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos berendezésre vonatkozóan a villamosenergia-ellátó szervek nem rendelnek el - a hálózatra való csatlakoztatásra, vagy az elektromos energiának az elektromos berendezések felhasználói részre történő szolgáltatására vonatkozó - a 2. cikkben meghatározottaknál szigorúbb biztonsági követelményeket.

5. cikk

A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy különösen azokat az elektromos berendezéseket, amik megfelelnek a harmonizált szabványok biztonsági rendelkezéseinek, a saját illetékes közigazgatási hatóságaik úgy tekintik, hogy azok megfelelnek a 2. cikk rendelkezéseinek, és a forgalomba hozatal és a szabad mozgás alkalmazásában a 2. illetve a 3. cikkben említetteknek.

A szabványokat akkor kell harmonizáltnak tekinteni, ha azokat a tagállamok által a 11. cikk első bekezdésének a) pontjával összhangban kijelölt testületek közös megállapodásával határozták meg, és a nemzeti eljárások szerint tették közzé. A szabványokat a műszaki fejlődés és a biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlat figyelembevételével naprakészen kell tartani.

Tájékoztatás céljából a harmonizált szabványok listáját és azok hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

6. cikk

(1) Ha még nem dolgoztak ki és nem tettek közzé az 5. cikk meghatározása szerint harmonizált szabványokat, akkor a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy - a 2. illetve 3. cikkben említett forgalomba hozatal vagy szabad mozgás alkalmazásában -, saját illetékes közigazgatási hatóságaik a 2. cikk előírásainak megfelelőnek tekintsék az olyan elektromos berendezéseket is, amelyek megfelelnek az Elektromos Berendezések Jóváhagyási Szabályait Megállapító Nemzetközi Bizottság (CEE) vagy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) biztonsági rendelkezéseinek, amelyek tekintetében a (2) és (3) bekezdésben meghatározott közzétételi eljárást alkalmazták.

(2) Az (1) bekezdésben említett biztonsági rendelkezésekről ezen irányelv hatálybalépésekor, illetve azt követően úgy és akkor, amikor az előírásokat kihirdetik, a Bizottság értesíti a tagállamokat. A Bizottság - a tagállamokkal folytatott konzultációt követően - közli azokat a rendelkezéseket, és különösen azokat a változatokat, amelyek közzétételét javasolja.

(3) A tagállamok az így közölt rendelkezésekkel kapcsolatos esetleges ellenvetéseikről három hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot, megjelölve azokat a biztonsági indokokat, amelyek alapján a rendelkezéseket nem lehet elismerni.

Azokat a biztonsági rendelkezéseket, amelyekkel szemben nem emeltek kifogást tájékoztatás céljából az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

7. cikk

Ha az 5. cikk értelmében harmonizált szabványok vagy a 6. cikkel összhangban közzétett biztonsági rendelkezések még nem készültek el, a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy - a 2. illetve a 3. cikkben említett forgalomba hozatal vagy szabad mozgás alkalmazásában -, saját illetékes közigazgatási hatóságaik a 2. cikk biztonsági rendelkezéseinek megfelelőnek tekintsék azokat az elektromos berendezéseket is, amelyeket a gyártó tagállamban hatályos szabványok biztonsági rendelkezéseivel összhangban gyártottak, ha az a saját területükön előírt szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosít.

8. cikk

(1) A forgalomba hozatal előtt az elektromos berendezéseket a 10. cikkben előírt CE-jelöléssel kell ellátni, amely azt jelzi, hogy ezen irányelv rendelkezéseinek megfelel, beleértve a IV. mellékletben leírt megfelelőség-értékelési eljárást is.

(2) Vita esetén a gyártó vagy az importőr a 11. cikk első bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt testület által összeállított, az elektromos berendezésnek a 2. cikk rendelkezéseinek való megfelelésére vonatkozó jelentést nyújthat be.

(3) Ha az elektromos berendezésekre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, e jelölés azt jelzi, hogy e berendezések e más irányelvek rendelkezéseinek való megfelelőségét is vélelmezni kell.

Ha azonban ezen egy vagy több irányelv a gyártónak egy átmeneti időszakban az alkalmazandó szabályozás megválasztását lehetővé teszi, akkor a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést jelzi. Ebben az esetben a berendezésekhez mellékelt dokumentációban, útmutatásban vagy utasításban a mindenkor alkalmazott irányelvek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüknek megfelelően fel kell tüntetni.

9. cikk

(1) Ha egy tagállam biztonsági okokból megtiltja valamely elektromos berendezés piaci forgalomba hozatalát vagy megakadályozza annak szabad mozgását, haladéktalanul tájékoztatja az érintett többi tagállamot és a Bizottságot, megjelölve határozatának indokait, és megadva különösen azt, hogy:

a) a 2. cikknek való meg nem felelés az 5. cikkben említett harmonizált szabványok, a 6. cikkben említett rendelkezések vagy a 7. cikkben említett szabványok hiányának tulajdonítható-e;

b) a 2. cikknek való meg nem felelés az ilyen szabványok vagy közlemények hibás alkalmazásának, vagy az abban a cikkben említett helyes műszaki gyakorlatnak való megfelelés hiányának tulajdonítható-e.

(2) Ha más tagállamok emelnek kifogást az (1) bekezdésben említett határozat ellen, a Bizottság haladéktalanul konzultál az érintett tagállamokkal.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás időpontját követő három hónapon belül nem sikerült egyetértésre jutni, a Bizottság a 11. cikk első bekezdésének b) pontjával összhangban bejelentett egyik olyan testület véleményét szerzi be, amelynek székhelye az érintett tagállamok területén kívül esik, és amely nem volt érintett a 8. cikkben előírt eljárásban. A véleményben meg kell állapítani, hogy a 2. cikk rendelkezései milyen mértékben nem teljesülnek.

(4) A Bizottság közli a (3) bekezdésben említett testület véleményét az összes tagállammal, amelyek egy hónapon belül tehetnek észrevételt a Bizottságnak. A Bizottság ugyanakkor feljegyezi az érintett felek által az ezen véleményre tett minden észrevételt.

(5) Ezen észrevételek tudomásulvétele után, a Bizottság szükség esetén megfelelő ajánlásokat vagy véleményeket fogalmaz meg.

10. cikk

(1) A III. mellékletben említett CE-jelölést a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője az elektromos berendezésekre vagy - ha ez nem lehetséges - csomagolásukra, használati utasításukra vagy a jótállási jegyre jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül helyezi el.

(2) Tilos az elektromos berendezésekre olyan jelöléseket elhelyezni, melyek harmadik személyt a CE-jelölés jelentésére és írásképére vonatkozóan megtéveszthetnek. Minden más jelölés elhelyezhető az elektromos berendezésekre, azok csomagolására, használati utasítására vagy jótállási jegyére, ha az a CE-jelölés láthatóságát és olvashatóságát nem befolyásolja.

(3) A 9. cikk sérelme nélkül,

a) ha egy tagállam megállapítja, hogy a CE-jelölést jogosulatlanul helyezték el, a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles arra, hogy e terméket ismét a CE-jelölésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelővé tegye, és az e tagállam által elrendelt feltételek további megsértését megakadályozza;

b) a tagállamnak - ha a nem megfelelőség továbbra is fennáll - minden alkalmas intézkedést meg kell tennie, hogy az illető termék forgalomba hozatalát korlátozza vagy megtiltsa, illetve biztosítsa, hogy azt a 9. cikknek megfelelően a forgalomból kivonják.

11. cikk

Minden tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az alábbiakról:

a) az 5. cikk második bekezdésében említett testületek;

b) a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban jelentést benyújtó, vagy a 9. cikkel összhangban véleményt nyilvánító testületek;

c) az 5. cikk második bekezdésben említett közzétételi hivatkozás.

A fentiekre vonatkozó bármely módosításról minden tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

12. cikk

Ez az irányelv nem vonatkozik a harmadik országokba való kivitelre szánt elektromos berendezésekre.

13. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

14. cikk

A 73/23/EGK irányelv hatályát veszti, az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, az V. melléklet B. részében meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

15. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. december 12.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. Borrell FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN

(1) HL C 10., 2004.1.14., 6. o.

(2) Az Európai Parlament 2003.október 21-i véleménye (HL C 82. E, 2004.4.1., 68. o.) és a Tanács 2006. november 14-i határozata.

(3) HL L 77., 1973.3.26., 29. o. A legutóbb a 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv.

(4) Ld. V. melléklet A. rész.

(5) A megfelelőség-értékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozat (HL L 220., 1993.8.30., 23. o.).

I. MELLÉKLET

A meghatározott feszültséghatárokon belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonsági céljainak fő elemei

1. Általános feltételek

a) A berendezésen, vagy - amennyiben ez nem lehetséges -, kísérő közleményben megjelölik azokat a lényeges jellemzőket, amik felismerése és betartása biztosítja az elektromos berendezések biztonságosan és rendeltetésszerűen történő használatát.

b) A márkanevet vagy a védjegyet jól láthatóan rá kell nyomtatni az elektromos berendezésekre, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a csomagolásra.

c) Az elektromos berendezést - annak alkatrészeivel együtt - úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsák biztonságos és megfelelő összeállíthatóságát és csatlakoztathatóságát.

d) Az elektromos berendezést úgy kell tervezni és gyártani, hogy az e melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott veszélyek elleni védelem biztosított legyen, feltéve, hogy a berendezést rendeltetésszerűen használják, és megfelelően karbantartják.

2. Az elektromos berendezésből eredő veszélyek elleni védelem Műszaki jellegű intézkedéseket kell előírni az 1. ponttal összhangban, annak biztosítására, hogy:

a) a személyek és a háziállatok megfelelően védettek legyenek a közvetlen vagy közvetett érintkezés által okozott fizikai sérülés vagy más ártalom veszélyével szemben;

b) ne lépjen fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, ami veszélyt okozhat;

c) a személyek és a háziállatok és a vagyon megfelelően védett legyen az elektromos berendezés által okozott olyan nem elektromos veszélyek ellen, amelyeket a tapasztalat tár fel;

d) a szigetelés az előrelátható feltételeknek megfelelő legyen.

3. Az elektromos berendezéseket érő külső hatás által okozott veszélyek elleni védelem Műszaki intézkedéseket kell meghatározni az 1. ponttal összhangban, annak a biztosítására, hogy:

a) az elektromos berendezés megfeleljen a várt mechanikai követelményeknek úgy, hogy az nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;

b) az elektromos berendezés a nem mechanikus hatásokkal szemben a várható környezeti feltételek között ellenálló legyen úgy, hogy nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;

c) az elektromos berendezés előrelátható túlterhelési viszonyok között ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot.

II. MELLÉKLET

Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó berendezések és jelenségek

Elektromos berendezések robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra

Radiológiai és orvosi célokra szolgáló elektromos berendezések

Áru- és személyfelvonók elektromos alkatrészei

Fogyasztásmérők

Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok

Elektromos kerítések áramellátó berendezései

Rádióelektromos interferencia

Különleges elektromos berendezések hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi testületek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.

III. MELLÉKLET

CE-Megfelelőségi jelölés és ek-megfelelőségi nyilatkozat

A. CE-megfelelőségi jelölés

A CE-megfelelőségi jelölés a következő írásképű "CE" betűkből áll:

- A CE-jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fent ábrázolt rácsból adódó arányokat be kell tartani.

- A CE-jelölés különböző alkotórészeinek alapvetően egyenlő méretűnek kell lenniük; a legkisebb méret 5 mm.

B. EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének neve és címe,

- az elektromos berendezés ismertetése,

- hivatkozás a harmonizált szabványokra,

- adott esetben hivatkozás azon jellemzőkre, amelyeket a minősítéshez alapul vesznek,

- a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője által megbízott aláíró azonosítása,

- azon év két utolsó számjegye, melyben a CE-jelölést elhelyezték.

IV. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

1. A belső gyártásellenőrzés az az eljárás, amelyben a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője, aki a 2. pontban meghatározott kötelezettségeket teljesíti, biztosítja és kinyilvánítja, hogy az elektromos berendezések ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek megfelelnek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője mindegyik termékre elhelyezi a CE-jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

2. A gyártó elkészíti a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt, és ő vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője ezt a Közösség területén az utolsó termék gyártása után legalább tíz évig a nemzeti hatóságok számára megőrzi.

Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösségben, akkor e kötelezettségért az a személy felel, aki az elektromos berendezéseket a Közösség piacán forgalomba hozza.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy az elektromos berendezések ezen irányelv követelményeinek megfelelnek-e. Ez az értékeléshez szükséges mértékben érvényes az elektromos berendezések tervezésére, gyártására és működésmódjára. A következőket tartalmazza:

- az elektromos berendezés általános leírása,

- az alkatrészek, részegységek, áramkörök, stb. összeállítási tervei, gyártási rajzai és tervei,

- az elektromos berendezések említett rajzai és tervei, valamint működésmódja megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok,

- a részben vagy egészben alkalmazott szabványok listája, valamint az ezen irányelv biztonsági szempontjainak a teljesítéséhez elfogadott megoldások ismertetése, ha nem szabványokat alkalmaztak,

- a tervezési számítások, ellenőrzések, stb. eredményei,

- a vizsgálati jelentések.

4. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a műszaki dokumentációkkal együtt meg kell őriznie a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

5. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a gyártási eljárás során gyártott termékek megfeleljenek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és az ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

V. MELLÉKLET

A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

A Tanács 73/23/EGK irányelve
A Tanács 93/68/EGK irányelve:
kizárólag az 1. cikk 12. pontja és a 13. cikk
(HL L 77., 1973.3.26., 29. o.)
(HL L 220., 1993.8.30., 1. o.)

B rész

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(lásd a 14. cikket)

irányelvÁtültetés határidejeAlkalmazás napja
73/23/EGK
93/68/EGK
1974. augusztus 21. (1)
1994. július 1.

1995. január 1. (2)

(1) Dánia esetében a határidőt öt évvel: 1978. február 21-ig terjesztették ki. Lásd a 73/23/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdését.

(2) A tagállamok 1997. január 1-jéig megengedik azon termékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, melyek az 1995. január 1. előtt hatályos jelölési szabályoknak megfelelnek. Lásd a 93/68/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdését.

VI. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

73/23/EGK irányelvEz az irányelv
1.-7. cikk
8. cikk (1) bekezdés
8. cikk (2) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés a) pont
8. cikk (3) bekezdés b) pont
9. cikk (1) bekezdés első francia bekezdés
9. cikk (1) bekezdés második francia bekezdés
9. cikk (2)-(5) bekezdés
10. cikk
11. cikk első francia bekezdés
11. cikk második francia bekezdés
11. cikk harmadik francia bekezdés
12. cikk
13. cikk (1) bekezdés
13. cikk (2) bekezdés
-
-
14. cikk
I.-IV. Melléklet
-
-
1.-7. cikk
8. cikk (1) bekezdés
8. cikk (2) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés első albekezdés
8. cikk (3) bekezdés második albekezdés
9. cikk (1) bekezdés a) pont
9. cikk (1) bekezdés b) pont
9. cikk (2)-(5) bekezdés
10. cikk
11. cikk a) pont
11. cikk b) pont
11. cikk c) pont
12. cikk
-
13. cikk
14. cikk
15. cikk
16. cikk
I.-IV. Melléklet
V. Melléklet
VI. Melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0095 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0095&locale=hu

Tartalomjegyzék