32010L0046[1]

A Bizottság 2010/46/EU irányelve ( 2010. július 2. ) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 2010/46/EU IRÁNYELVE

(2010. július 2.)

a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/90/EK (3) és a 2003/91/EK (4) irányelv elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelvek előírják, hogy az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) iránymutatásai alkalmazandók.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal és az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség azóta számos egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletének A. részében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2003/91/EK irányelv mellékleteinek helyébe az ezen irányelv mellékletének B. részében foglalt szöveg lép.

3. cikk

A 2011. január 1. előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

4. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamoknak e rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazniuk.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

(2) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(3) HL L 254., 2003.10.8., 7. o.

(4) HL L 254., 2003.10.8., 11. o.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Pisum sativum L.Takarmányborsó2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv
Brassica napus L.Káposztarepce2004.3.25-i TP 36/1 jegyzőkönyv
Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i TP 81/1 jegyzőkönyv
Linum usitatissimum L.Len/olajlen2007.3.21-i TP 57/1 jegyzőkönyv
Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zab2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv
Hordeum vulgare L.Árpa2010.3.11-i TP 19/2rev. jegyzőkönyv
Oryza sativa L.Rizs2004.11.18-i TP 16/1 jegyzőkönyv
Secale cereale L.Rozs2002.10.31-i TP 58/1 jegyzőkönyv
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek2007.1.22-i TP 121/2 jegyzőkönyv
Triticum aestivum L.Búza2009.10.28-i TP 3/4rev. jegyzőkönyv
Triticum durum Desf.Durumbúza2003.11.6-i TP 120/2 jegyzőkönyv
Zea mays L.Kukorica2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv
Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzőkönyv

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.Takarmányrépa1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
Agrostis canina L.Ebtippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Festuca ovina L.Juhcsenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
Festuca rubra L.Vörös csenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKrajina – csenkesz2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
Lolium multiflorum Lam.Olasz perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Lolium perenne L.Évelő perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
Phleum nodosum L.Kis komócsin1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
Phleum pratense L.Timothy1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
Lupinus albus L.Fehér csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Lupinus luteus L.Sárga csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
Vicia faba L.Lóbab2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa2001.4.4-I + 2009.4.1-jei TG/89/6rev. iránymutatás
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Takarmányretek2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás
Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepce2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás
Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szeklice1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás
Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
Glycine max (L.) MerrillSzójabab1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség honlapján (www.upov.int).

B. RÉSZ

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos névKözhasználatú névCPVO-jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Cepa group)Vöröshagyma2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Aggregatum group)Salottahagyma2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma2010.3.11-i TP 161/1 jegyzőkönyv
Allium porrum L.Póréhagyma2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzőkönyv
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1 jegyzőkönyv
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzőkönyv
Apium graveolens L.Zeller2008.3.13-i TP 82/1 jegyzőkönyv
Apium graveolens L.Gumós zeller2008.3.13-i TP 74/1 jegyzőkönyv
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP 130/1 jegyzőkönyv
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát is2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Karfiol2010.3.11-i TP 45/2 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Brokkoli vagy Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Bimbóskel2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1 jegyzőkönyv
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta2005.12.1-jei TP 48/2 jegyzőkönyv
Brassica rapa L.Kínai kel2008.3.13-i TP 105/1 jegyzőkönyv
Capsicum annuum L.Csili vagy paprika2007.3.21-i TP 76/2 jegyzőkönyv
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endívia2005.12.1-jei TP 118/2 jegyzőkönyv
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-jei TP 172/2 jegyzőkönyv
Cichorium intybus L.Cikóriasaláta2004.3.25-i TP 173/1 jegyzőkönyv
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye2007.3.21-i TP 142/1 jegyzőkönyv
Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2 jegyzőkönyv
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborka2008.3.13-i TP 61/2 jegyzőkönyv
Cucurbita pepo L.Cukkini2004.3.25-i TP 119/1 jegyzőkönyv
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1 jegyzőkönyv
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2008.3.13-i TP 49/3 jegyzőkönyv
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1 jegyzőkönyv
Lactuca sativa L.Saláta2009.4.1-jei TP 13/4 jegyzőkönyv
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3 jegyzőkönyv
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem2007.3.21-i TP 136/1 jegyzőkönyv
Phaseolus coccineus L.Futóbab2007.3.21-i TP 9/1 jegyzőkönyv
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzőkönyv
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1 jegyzőkönyv
Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcs2008.3.13-i TP 117/1 jegyzőkönyv
Spinacia oleracea L.Spenót2010.3.11-i TP 55/3 jegyzőkönyv
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2 jegyzőkönyv
Vicia faba L. (partim)Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1 jegyzőkönyv
Zea mays L. (partim)Csemege kukorica és pattogatni való kukorica2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UVOP) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos névKözhasználatú névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG/90/6 iránymutatás
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás
Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olasz cikória1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás
Cucurbita maxima DuchesneSütőtök2007.3.28-i + 2009.4.1-jei TG/155/4rev. iránymutatás
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0046 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0046&locale=hu

Tartalomjegyzék