32010R0867[1]

A Bizottság 867/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 30. ) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/2011-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

A BIZOTTSÁG 867/2010/EU RENDELETE

(2010. szeptember 30.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/2011-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 143. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy a fehér cukor és a nyerscukor CIF-importárát "reprezentatív árnak" kell tekinteni. Ezek az árak az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II., illetve III. pontjában meghatározott szabványos minőségre értendők.

(2) Az irányadó árak rögzítésekor mindig figyelembe kell venni a 951/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt valamennyi információt, kivéve az említett rendelet 24. cikkében említett esetekben.

(3) A szabványostól eltérő minőségre vonatkozó árak kiigazításához a fehér cukor esetében a 951/2006/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett emeléseket vagy csökkentéseket kell alkalmazni a sikeres ajánlatokra. A nyerscukor esetében az említett bekezdés b) pontjában meghatározott korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

(4) Ha a szóban forgó termék küszöbára és irányadó ára között eltérés van, a 951/2006/EK rendelet 39. cikkében előírt feltételek teljesülése esetén helyénvaló kiegészítő importvámokat megállapítani.

(5) Indokolt a 951/2006/EK rendelet 36. cikkével összhangban megállapítani a szóban forgó termékekre vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékekre alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

MELLÉKLET

A fehércukorra, a nyerscukorra és a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékekre 2010. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)
KN-kódAz adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összegeAz adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege
1701 11 10 (1)55,470,00
1701 11 90 (1)55,470,00
1701 12 10 (1)55,470,00
1701 12 90 (1)55,470,00
1701 91 00 (2)46,853,41
1701 99 10 (2)46,850,28
1701 99 90 (2)46,850,28
1702 90 95 (3)0,470,23

(1) Az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2) Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3) 1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0867 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0867&locale=hu

Tartalomjegyzék