32006R0951[1]

A Bizottság 951/2006/EK rendelete ( 2006. június 30. ) a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 951/2006/EK RENDELETE

(2006. június 30.)

a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet, összhangban az 1234/2007/EK tanácsi rendelet ( 1 ) III. részével, meghatározza a cukorágazatban a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazására, az export-visszatérítések megadására és - különös tekintettel a kiegészítő behozatali vámok alkalmazására - az import irányítására vonatkozó különös részletes szabályokat.

(2) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a 376/2008/EK bizottsági rendeletet ( 2 ) kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "időszakos visszatérítés": a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a rendszeres időközönként megállapított export-visszatérítés;

2. "kandiscukor": olyan cukor, amely

a) legalább 5 mm hosszú nagy kristályokból áll, és melyet megfelelő mértékben koncentrált cukoroldat hűtésével és lassú kristályosításával nyernek; és

b) száraz állapotban 96 vagy annál több tömegszázaléka szacharóz, melyet a polarimetriás módszerrel összhangban határoznak meg.

II. FEJEZET

EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

3. cikk

Az export-visszatérítéssel támogatható különféle cukorszirupok szacharóztartalmának meghatározása

(1) A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammonkénti export-visszatérítése megfelel egy, a kérdéses termék megállapított szacharóztartalmával megszorzott alapösszeg és adott esetben a szacharóz-egyenértékben számított egyéb cukortartalom összegének.

(2) A (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül a szacharóztartalmat és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalmat a 952/2006/EK bizottsági rendelet ( 3 ) 3. cikke (3) bekezdésének d) és e) pontjával összhangban kell kiszámítani.

(3) A legalább 85 % és 94,5 %-nál kevesebb tisztaságú szirupok esetében a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom tömegszázaléka 73 % átalányban kerül megállapításra száraz állapotban.

(4) A kizárólag a 1701 KN-kód alá tartozó és nem denaturált cukorból nyert karamell esetében a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom a szárazanyag-tartalom alapján kerül meghatározásra. A szárazanyag-tartalmat a hígított oldat sűrűsége alapján 1:1 súlyozott arányban határozzák meg. A szárazanyag-tartalom meghatározásának eredményét szacharózban fejezik ki, 1-es együtthatóval megszorozva.

Az első albekezdésben említettek szerinti karamell tekintetében azonban kérésre a felhasznált tényleges szacharózmennyiséget és adott esetben, a szacharózban kifejezett egyéb cukrok mennyiségét meghatározhatják, amennyiben az édességet vámraktár- vagy vámszabadterület-eljárás szerint gyártották egyenértékű garanciák biztosításával.

(5) Az (1) bekezdésben említett alapösszeg nem vonatkozik a 85 %-nál kisebb tisztaságú szirupokra.

4. cikk

Export-visszatérítés az izoglükóz tekintetében

Export-visszatérítést a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában felsorolt termékek tekintetében csak akkor lehet adni, amennyiben:

a) a termékeket glükóz izomerizációjával nyerték;

b) a termékek fruktóz-szárazanyagtartalma száraz állapotban legalább 41 %; és

c) a termékek teljes poliszacharid- és oligoszacharid-szárazanyagtartalma - ideértve a di- és triszacharidokat is - száraz állapotban nem haladja meg a 8,5 %-ot.

Az izoglükóz szárazanyagtartalmát a hígított oldat sűrűsége alapján határozzák meg 1:1 súlyarányban, vagy nagy sűrűségű termékek esetében szárítással.

4a. cikk

A gyümölcsből és zöldségből készült egyes termékekben felhasznált bizonyos cukorfajtákra vonatkozó export-visszatérítés

(1) A 318/2006/EK rendelet 32. cikke alapján a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazati termékekben felhasznált, a 1701 KN-kód alá tartozó fehércukorra és nyerscukorra, a 1702 40 10 , a 1702 60 10 és a 1702 90 30 KN-kód alá tartozó izoglükózra, valamint a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó répaszirupra és a nádszirupra export-visszatérítés adható.

(2) A visszatérítés összege megegyezik az (1) bekezdésben említett, további feldolgozás nélkül exportált cukortermékekre meghatározott időszakos export-visszatérítés összegével.

(3) Ahhoz, hogy az export-visszatérítésből részesülhessenek, a feldolgozott termékekhez a kivitelkor mellékelni kell a kérelmező nyilatkozatát a gyártás során felhasznált nyers- és fehércukor, répa- és nádszirup, valamint izoglükóz mennyiségeiről.

A tagállamok kockázatelemzés alapján kiválasztott, legalább 5 %-os minta alapján ellenőrzik a nyilatkozat pontosságát. Ezeket az ellenőrzéseket a gyártó által vezetett készletnyilvántartások alapján kell végezni.

(4) A visszatérítést a következőkre vonatkozó bizonyítékok benyújtását követően lehet kifizetni:

a) a termékeket a Közösségből exportálták, és

b) differenciált visszatérítés esetén a termékek eljutottak az engedélyen feltüntetett rendeltetési helyre vagy más olyan rendeltetési helyre, amelyre a visszatérítést meghatározták.

4b. cikk

Eltérések a 800/1999/EK rendelettől

(1) A 800/1999/EK rendelet 16. cikkétől eltérve, amennyiben a visszatérítés differenciálása Svájc és Liechtenstein esetében kizárólag a visszatérítés meghatározásának elmaradásából adódik, a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett és az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvének I. és II. táblázatában felsorolt egyes gyümölcs- és zöldségtermékek előállításához használt, e rendelet 4a. cikkének (1) bekezdésében említett cukortermékek utáni visszatérítés kifizetésének nem feltétele a behozatali vámalakiságok meglétének igazolása.

(2) A 800/1999/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében a legalacsonyabb visszatérítési ráta meghatározásakor nem kell figyelembe venni, hogy a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett és az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvének I. és II. táblázatában felsorolt egyes gyümölcs- és zöldségtermékek előállításához használt, e rendelet 4a. cikkének (1) bekezdésében említett cukortermékek Svájcba vagy Liechtensteinbe való kiviteléhez nem határoztak meg export-visszatérítést.

IIa. FEJEZET

KVÓTÁN FELÜLI KIVITEL

III. FEJEZET

KIVITELI ENGEDÉLYEK

5. cikk

Az engedélyek követelményei

(2) A 800/1999/EK bizottsági rendelet ( 4 ) 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a következő termékcsoportokat hozták létre:

a) I. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek;

b) II. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek;

c) III. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában említett termékek.

6. cikk

Kiviteli engedély visszatérítéssel

(1) Amennyiben a visszatérítést egy Közösségen belüli pályázati felhívás szerint rögzítik, a kiviteli engedély iránti kérelmet azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál kell benyújtani, melyben a pályázatot elbírálták.

(2) Az engedély iránti kérelem, illetve az engedély 20. rovata a melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét tartalmazza.

(2a) A 4a. cikk alapján nyújtandó visszatérítést illetően az engedélykérelem és az engedély 20. szakaszának tartalmaznia kell a melléklet E. részében szereplő bejegyzések egyikét.

(3) A kiviteli engedélyt a pályázat odaítéléséről szóló nyilatkozaton feltüntetett mennyiségre kell kiállítani. Az engedély 22. rovata tartalmazza az export-visszatérítés mértékét, az adott nyilatkozatban meghatározottak szerint, euróban kifejezve. Tartalmazza a melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

(4) Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet ( 5 ) 49. cikke nem alkalmazandó.

8. cikk

A kiviteli engedélyek érvényessége

(4) A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt termékek visszatérítés mellett megvalósuló kivitelére vonatkozó kiviteli engedélyek a tényleges kibocsátás napjától a kibocsátás hónapját követő harmadik hónap végéig érvényesek.

IV. FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLYEK

V. FEJEZET

A KIVITELI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

1. SZAKASZ

Engedélyek kibocsátása és biztosíték

11. cikk

Kiviteli engedélyek kérelmezése és kibocsátása

(1) A 1701 KN-kód alá tartozó cukor 10 tonnát meghaladó mennyiségeire vonatkozó kiviteli engedélyek az alábbiak szerint kerülnek kibocsátásra:

b) olyan kiviteli engedélyek esetében, amelyeknél a visszatérítést előzetesen rögzítették, a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon, kivéve, ha a Bizottság időközben a 9. cikk (1) bekezdése szerinti egyedi intézkedést hoz.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) kandiscukor;

b) ízesített cukor és színezőanyag hozzáadásával előállított cukor.

12. cikk

Biztosíték

(2) A 1701 KN-kód alá tartozó termékekre az engedély birtokosa kiegészítő biztosítékot nyújt be, amennyiben:

a) a nem egy közösségi pályázati felhívás alapján kiadott kiviteli engedéllyel keletkeztetett kötelezettségnek a vis maior esetét kivéve nem tesznek eleget; és

b) az (1) bekezdés b) pontjának első és második francia bekezdésében említett biztosíték összege kisebb az engedély utolsó érvényességi napján érvényes kiviteli visszatérítés összegénél, az engedélyen feltüntetett visszatérítés levonását követően.

A kiegészítő biztosíték mennyisége egyenlő az első albekezdés b) pontjában említett mennyiségek különbségével.

(3) A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt termékek visszatérítés mellett megvalósuló kivitelére vonatkozó engedélyek kapcsán nyújtandó biztosítékot e cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt termékek előállításához felhasznált - e rendelet 4a. cikkében említett - cukortermékek nettó tömege alapján kell kiszámítani.

2. SZAKASZ

Egyedi ("EX/IM") finomítási műveletekre vonatkozó engedélyek

VI. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK ÉRTESÍTÉSE

17. cikk

A kibocsátott kiviteli engedélyekre vonatkozó értesítés

(2) Azokban az időszakokban, amikor export-visszatérítést nyújtanak a cukorágazatban, a tagállamok minden hónap 15. napjáig értesítik a Bizottságot a megelőző hónap tekintetében:

a) azon mennyiségekről, amelyekre engedélyeket bocsátottak ki, az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított export-visszatérítések összegével együtt, a következők szerint lebontva:

- a 1701 91 00 , a 1701 99 10 és a 1701 99 90 KN-kód alá tartozó cukortermékek,

- a 1701 12 90 , a 1701 13 90 és a 1701 14 90 KN-kód alá tartozó tel quel nyerscukor,

- a 1702 90 71 , a 1702 90 95 és a 2106 90 59 KN-kód alá tartozó szacharózszirup, fehér cukorban kifejezve,

- a 1702 40 10 , a 1702 60 10 , a 1702 90 30 és a 2106 90 30 KN-kód alá tartozó izoglükóz, szárazanyagban kifejezve;

b) a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukor azon mennyiségéről, amelyre engedélyt bocsátottak ki, az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint megállapított export-visszatérítések összegével együtt;

c) az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított export-visszatérítések megfelelő összegével együtt a fehér cukor azon mennyiségéről, továbbá a nyerscukor és a szacharózszirup fehér cukorban kifejezett azon mennyiségéről, illetve az izoglükóz szárazanyagban kifejezett azon mennyiségéről, amelyre kiviteli engedélyt bocsátottak ki, az említett rendelet I. melléklete X. részének b) pontjában említett termékek formájában történő kivitel tekintetében.

18. cikk

A kivitt mennyiségekre vonatkozó értesítés

(2) Azokban az időszakokban, amikor export-visszatérítést nyújtanak a cukorágazatban, a tagállamok a megelőző naptári hónap tekintetében legkésőbb az egyes naptári hónapok végén értesítik a Bizottságot a 376/2008/EK rendelet 7. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban kivitt, a 17. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett fehér cukor mennyiségéről.

(3) Azokban az időszakokban, amikor export-visszatérítést nyújtanak a cukorágazatban, a tagállamok minden egyes naptári hónap tekintetében és legkésőbb a kérdéses naptári hónapot követő harmadik naptári hónap végén értesítik a Bizottságot:

a) a 612/2009/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében említett kivitel esetében a fehér cukorban kifejezett cukor- és szacharózszirup-mennyiségről, illetve a szárazanyagban kifejezett izoglükóz-mennyiségről, melyet további feldolgozás nélkül exportáltak, a megfelelő visszatérítés összegével együtt;

b) az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított export-visszatérítések megfelelő összegével együtt a fehér cukor azon mennyiségéről, továbbá a nyerscukor és szacharózszirup fehér cukorban kifejezett azon mennyiségéről, illetve az izoglükóz szárazanyagban kifejezett azon mennyiségéről, melyet az említett rendelet XX. mellékletének IV. részében és az 578/2010/EU bizottsági rendelet ( 6 ) II. mellékletében említett termékek formájában exportáltak.

Az első albekezdés b) pontjában említett értesítéseket külön kell benyújtani a Bizottságnak minden egyes, a kérdéses feldolgozott termékre alkalmazandó rendelet tekintetében.

19. cikk

A behozatali engedélyekre vonatkozó értesítés

A tagállamok értesítik a Bizottságot a harmadik országokból importált és a 2913/92/EGK rendelet 116. cikkében említett aktív feldolgozási rendszer szerint kompenzációs termékként exportált cukor mennyiségéről. Az értesítést minden egyes gazdasági évre vonatkozóan meg kell tenni. Az értesítést legkésőbb a kérdéses gazdasági évet követő második naptári hónap végén kell benyújtani.

20. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyekre vonatkozó eseti értesítés

A Bizottság kérésére és a megjelölt időszakra a tagállamok haladéktalanul megkezdik a Bizottság naponta történő értesítését:

a) az időszakos visszatérítés alá tartozó termékekre vonatkozó kiviteli engedélyekre irányuló valamennyi kérelemről, 10 tonnát meghaladó mennyiségek esetében;

b) a 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában tett intézkedésekkel érintett mennyiségekről.

21. cikk

Az értesítés módja

Az e rendeletben előírt tagállami értesítéseket a következőképpen kell benyújtani:

a) 2012. december 31-ig elektronikus úton, a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott módszerek szerint;

b) 2013. január 1-jétől a 792/2009/EK bizottsági rendelettel ( 7 ) összhangban.

VII. FEJEZET

A BEHOZATAL IRÁNYÍTÁSA

1. SZAKASZ

A CIF-árak kiszámítása a fehér cukor és a nyerscukor vonatkozásában

22. cikk

A CIF-árak meghatározása

A Bizottság a világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján határozza meg a fehér cukor és a nyerscukor CIF-árát. Ezeket az árakat a 23-26. cikkel összhangban számítják ki.

23. cikk

Figyelembe veendő információk

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe kell venni az alábbiakra vonatkozó lényeges információkat, melyek közvetlenül vagy a tagállamok illetékes ügynökségei révén jutnak el a Bizottsághoz:

a) világpiaci ajánlatok;

b) a nemzetközi cukorkereskedelem tekintetében fontos tőzsdei jegyzések;

c) harmadik országok fontos piacain jegyzett árak;

d) a nemzetközi kereskedelemben megkötött eladások.

24. cikk

Figyelmen kívül hagyandó információk

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az információkat:

a) ha az áruk nem megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségűek; vagy

b) ha az ajánlatban feltüntetett áron való beszerzési lehetőség csak egy kis mennyiségre vonatkozik, mely nem reprezentatív a piac vonatkozásában; vagy

c) ha az árak általános alakulása vagy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság arra következtethet, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem reprezentatív az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

25. cikk

A rotterdami kikötőre vonatkozó kiigazítás

(1) A tömeges szállításra nem érvényes rotterdami CIF-árak kiigazításra kerülnek.

A kiigazításkor figyelembe veszik különösen az áruknak a származási és a célkikötő közötti szállításának költségeiben, illetve a származási kikötő és Rotterdam közötti szállításának költségeiben fennálló különbséget.

(2) Ha az ár zsákban szállított árukra vonatkozik, ezt 100 kilogrammonként 0,88 EUR-val csökkentik.

26. cikk

Kiigazítás szabványos minőségre

(1) Amennyiben a szabványos minőségtől eltérő minőségre vonatkozó árakat kiigazítják:

a) a 318/2006/EK rendelet 18. cikkével összhangban megállapított emeléseket vagy csökkentéseket fehér cukorra alkalmazzák;

b) a nyerscukorra azon korrekciós tényezőt alkalmazzák, melyet 92-nek azon cukor százalékos hozamával való elosztásával kapják, melyre az ár vonatkozik.

(2) A hozamot a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának (3) bekezdésében leírt módszerrel összhangban számítják.

2. SZAKASZ

Melasz tekintetében a szabványos minőség megállapítása és a CIF-ár kiszámítása

27. cikk

A melasz szabványos minősége

A melasz szabványos minősége:

a) megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségű;

b) teljes cukortartalma 48 %.

28. cikk

A CIF-árak meghatározása

A Bizottság a melasz CIF-árát a világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján állapítja meg. Ezeket az árakat a 29-33. cikkel összhangban számítják ki.

29. cikk

Figyelembe veendő információk

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe kell venni az alábbiakra vonatkozó lényeges információkat:

a) világpiaci ajánlatok;

b) harmadik országok fontos piacain jegyzett árak;

c) a nemzetközi kereskedelemben megkötött eladások, melyek közvetlenül vagy a tagállamok határkörrel rendelkező ügynökségei révén jutnak a Bizottság tudomására.

30. cikk

Figyelmen kívül hagyandó információk

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az információkat:

a) ha az áruk nem megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségűek; vagy

b) ha az ajánlatban feltüntetett áron való beszerzési lehetőség csak egy kis mennyiségre vonatkozik, mely nem reprezentatív a piac vonatkozásában; vagy

c) ha az árak általános alakulása vagy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság arra következtethet, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem reprezentatív az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

31. cikk

Az amszterdami kikötőre vonatkozó kiigazítás

A tömeges szállításra nem érvényes amszterdami CIF-árak kiigazításra kerülnek.

A kiigazításkor figyelembe veszik különösen az áruknak a származási és a célkikötő közötti szállításának költségeiben, illetve a származási kikötő és Amszterdam közötti szállításának költségeiben fennálló különbséget.

32. cikk

Kiigazítás szabványos minőségre

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor meghatározott és nem szabványos minőségre vonatkozó árakat:

a) a teljes cukortartalom minden egyes százalékpontja tekintetében egy negyvennyolcaddal emelik, ha az érintett melasz cukortartalma kevesebb mint 48 %;

b) a teljes cukortartalom minden egyes százalékpontja tekintetében egy negyvennyolcaddal csökkentik, ha az érintett melasz cukortartalma több mint 48 %.

33. cikk

Átlagár

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor, a különféle árak átlagát veszik alapul, amennyiben ez az átlag reprezentatívnak tekinthető az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

3. SZAKASZ

Kiegészítő behozatali vám

34. cikk

Kiegészítő vám a melasz tekintetében

(1) A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő importvám a 1703 10 00 és a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra vonatkozik.

(2) E rendelet alkalmazásában a melasz világpiaci vagy közösségi behozatali piaci ára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a Bizottság által a 2. szakasszal összhangban a termékekre meghatározott CIF-ár, a továbbiakban: "reprezentatív melaszár".

Ezen árakat minden egyes gazdasági évre a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban rögzítik. A Bizottság ezeket azon időszakban módosíthatja, amikor a rendelkezésre álló információk szerint a korábban 100 kilogrammonként legalább 0,5 EUR-ban megállapított reprezentatív ár változik.

35. cikk

A melasz küszöbára

Az e rendelet 27. cikkében említett szabványos minőségű melasz 100 kilogrammjára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett küszöbár:

a) 7,90 EUR a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó melaszra;

b) 8,20 EUR a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra.

36. cikk

A cukortermékekre vonatkozó kiegészítő vám

(1) A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő importvámot a 1701 11 10 , 1701 11 90 , 1701 12 10 , 1701 12 90 , 1701 91 00 , 1701 99 10 , 1701 99 90 és 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozik.

(2) E rendelet alkalmazásában a fehér cukor és a nyerscukor világpiaci vagy közösségi behozatali piaci reprezentatív ára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint az ezen termékekre az 1. szakasz szerint megállapított CIF-ár, a továbbiakban: "reprezentatív cukorár".

Ezen árakat minden egyes gazdasági évre a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban rögzítik. A Bizottság ezeket az említett időszakban módosíthatja, ha a számítás elemeiben bekövetkezett fluktuáció eredménye 100 kilogrammonként legalább 1,20 EUR emelkedés vagy csökkenés a cukorra vonatkozóan korábban megállapított reprezentatív ár tekintetében.

(3) A 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek reprezentatív cukorára a fehér cukorra megállapított reprezentatív ár a kérdéses termék nettó 100 kg-jaként 1 % szacharóztartalomra alkalmazva.

37. cikk

A cukortermékek küszöbárai

A nettó termék 100 kilogrammjára a 318/2006/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésében említett küszöbár az alábbiak szerint alakul:

a) 53,10 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 99 10 és 1701 99 90 KN-kód alá tartozó fehér cukor tekintetében;

b) 64,7 EUR a 1701 91 00 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében;

c) 54,10 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 12 90 KN-kód alá tartozó nyers répacukor tekintetében;

d) 41,30 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 12 10 KN-kód alá tartozó nyers répacukor tekintetében;

e) 55,20 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 11 90 KN-kód alá tartozó nyers nádcukor tekintetében;

f) 41,80 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 11 10 KN-kód alá tartozó nyers nádcukor tekintetében;

g) 1,184 EUR a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében a szacharóztartalom 1 %-aként.

38. cikk

Bizonyítékok

(1) A 34. cikk (1) bekezdésében említett minden egyes melasztípus és a 36. cikk (1) bekezdésében említett cukortermékek tekintetében a kiegészítő behozatali vám összegét a kérdéses szállítmány CIF-importára alapján állapítják meg, a 39. cikkel összhangban.

A melasz esetében a kérdéses szállítmány CIF-importárát szabványos minőségű melasz árává konvertálják a 32. cikk szerinti kiigazítással.

A fehér vagy a nyerscukor esetében a kérdéses szállítmány CIF-importárát a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. és III. pontjában meghatározottak szerint szabványos minőségű cukor árává vagy adott esetben a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termék árává alakítják.

(2) Amennyiben egy szállítmány 100 kilogrammonkénti CIF-importára magasabb, mint a 34. cikk (2) bekezdésében említett, a melaszra vonatkozó reprezentatív ár vagy a 36. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív cukorár, az importőr legalább az alábbi bizonyítékokat nyújtja be az importáló tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak:

a) az adásvételi szerződés vagy más ezzel egyenértékű dokumentum;

b) a biztosítási szerződés;

c) a számla;

d) a származási bizonyítvány (adott esetben);

e) a szállítási szerződés;

f) tengeri szállítás esetén a hajóraklevél.

A kérdéses szállítmány CIF-importárának igazolásához az importáló tagállam hatóságai minden általuk szükségesnek ítélt információt és dokumentumot bekérhetnek.

(3) A (2) bekezdésben említett esetben az importőrnek be kell nyújtania a 2454/93/EGK rendelet 248. cikkének (1) bekezdésében említett biztosítékot, mely megfelel a kérdéses termékre alkalmazandó reprezentatív ár alapján számított kiegészítő behozatali vám és a kérdéses szállítmány CIF-importára alapján számított kiegészítő behozatali vám összege közötti különbségnek.

(4) Az importőrnek a szóban forgó termék értékesítésétől számítva két hónap áll rendelkezésére - a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozat elfogadásának keltétől számított kilenc hónapos határidőn belül - annak bizonyítására, hogy a szállítmányt olyan feltételek mellett értékesítették, amelyek alátámasztják a (2) bekezdésben említett árak valódiságát. E határidők valamelyikének be nem tartása a benyújtott biztosíték elvesztését vonja maga után. A kilenc hónapos határidőt az importőr megfelelően indokolt kérését követően az illetékes hatóság azonban legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja.

A benyújtott biztosíték akkor szabadítható fel, ha az illetékes hatóságok számára elfogadható módon benyújtják az értékesítési feltételekről szóló bizonyítékot. Ellenkező esetben a biztosítékot a kiegészítő vám ellentételezéseként visszatartják.

(5) Amennyiben az ellenőrzés során a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapítják, hogy e cikk előírásai nem teljesülnek, az esedékes vámot beszedik a 2913/92/EGK rendelet 220. cikkével összhangban. A beszedendő vagy továbbra is beszedendő vám mennyiségébe beleszámítandó az attól a naptól számított kamat, hogy az árukat szabad forgalomba bocsátják, a beszedés napjáig. Az alkalmazandó kamatláb mértéke a nemzeti jog szerint a beszedési műveletekre hatályos kamat mértéke.

39. cikk

A kiegészítő behozatali vám kiszámítása

Amennyiben a 34. cikkben a melaszra vonatkozóan említett vagy a 37. cikkben a cukortermékekre vonatkozóan említett küszöbár és a kérdéses szállítmány CIF-importára közötti különbség:

a) a küszöbár 10 %-a vagy annál kevesebb, a kiegészítő vám nulla;

b) a küszöbár 10 %-ánál több, de annak 40 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 10 % feletti rész összegének 30 %-a;

c) a küszöbár 40 %-ánál több, de annak 60 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 40 % feletti rész összegének 50 %-a, melyet a b) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá;

d) a küszöbár 60 %-ánál több, de annak 75 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 60 % feletti rész összegének 70 %-a, melyet a b) és c) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá;

e) a küszöbár 75 %-ánál több, a kiegészítő vám a 75 % feletti rész összegének 90 %-a, melyet a b), c) és d) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá.

4. SZAKASZ

A melaszra vonatkozó importvámok felfüggesztése vagy csökkentése

40. cikk

A behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztése melasz tekintetében

Amennyiben a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív melaszár és a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó nádmelaszra vagy a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó behozatali vám meghaladja a kérdéses termék tekintetében a 8,21 EUR/100 kilogrammot, a behozatali vámokat felfüggesztik, és azok helyébe a Bizottság által megállapított különbség összege lép. Ezt az összeget a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív árral egyidejűleg rögzítik.

Azonban amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy a behozatali vámok felfüggesztése káros hatással van a közösségi melaszpiacra, rendelkezni lehet az említett felfüggesztés egy adott időszakon keresztül történő alkalmazásának megszüntetéséről, a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

5. SZAKASZ

A nyerscukor és egyes szirupok szacharóztartalmának kiszámítása

42. cikk

Számítási módszerek

(1) Amennyiben az 1234/2007/EK rendelet IV. melléklete B.III. szakaszával összhangban meghatározott importált nyerscukorhozam eltér a szabványos minőségre megállapított hozamtól, a 1701 12 10 , a 1701 13 10 és a 1701 14 10 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az említett nyerscukor 100 kg-nyi mennyiségeként kivetendő vámtétel, illetve a 1701 12 10 , a 1701 12 90 , a 1701 13 10 , a 1701 13 90 , a 1701 14 10 és a 1701 14 90 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az említett nyerscukor 100 kg-nyi mennyiségeként kivetendő kiegészítő vám kiszámítása a szabványos minőségű nyerscukorra megállapított megfelelő vámnak egy korrekciós együtthatóval való összeszorzásával történik. A korrekciós együtthatót az importált nyerscukorhozam százalékos arányának 92-vel történő elosztásával kell kiszámítani.

VIII. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 784/68/EGK, 785/68/EGK, 1422/95/EK, 1423/95/EK, 1464/95/EK és 2135/95/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1464/95/EK rendelet azonban hatályban marad a rendelkezései szerint 2006. július 1-jét megelőzően kiadott engedélyek tekintetében.

44. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ezt rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A. A 6. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

"Регламент (ЕО) № ... (ОВ L ..., ... г., стр. ...), срок за подаване на заявления за участие в търг: ..."

spanyolul

:

"Reglamento (CE) no ... (DO L ... de ..., p. ...), plazo para la presentación de ofertas: ..."

csehül

:

"Nařízení (ES) č. ... (Úř. věst. L ..., ..., s. ...), lhůta pro předkládání nabídek: ..."

dánul

:

"Forordning (EF) nr. ... (EUT L ... af ..., s. ...), tidsfrist for afgivelse af bud: ..."

németül

:

"Verordnung (EG) Nr. ... (ABl. L ... vom ..., S. ...), Frist für die Angebotsabgabe: ..."

észtül

:

"Määrus (EÜ) nr ... (ELT L ..., ..., lk ...), pakkumiste esitamise tähtaeg: ..."

görögül

:

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ... (ΕΕ L ... της ..., σ. ...), προθεσμία για την υποβολή προσφορών ..."

angolul

:

"Regulation (EC) No ... (OJ L ..., ..., p. ...), time limit for submission of tenders: ..."

franciául

:

"Règlement (CE) no ... (JO L ... du ..., p. ...), délai de présentation des offres: ..."

horvátul

:

"Uredba (EZ) br. ... (SL ..., ..., str. ...), rok za dostavu ponuda: ..."

olaszul

:

"Regolamento (CE) n. ... (GU L ... del ..., pag. ...), termine ultimo per la presentazione delle offerte: ..."

lettül

:

"Regula (EK) Nr. ... (OV L ..., ...., .... lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ..."

litvánul

:

"Reglamentas (EB) Nr. ... (OL L ..., ..., p. ...), pasiūlymų pateikimo terminas - ..."

magyarul

:

".../.../EK rendelet (HL L ..., ..., ...o.), a pályázatok benyújtásának határideje: ..."

hollandul

:

"Verordening (EG) nr. ... (PB L ... van ..., blz. ...), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: ..."

lengyelül

:

"Rozporządzenie (WE) nr ... (Dz.U. L ... z ..., s. ...), termin składania ofert: ..."

portugálul

:

"Regulamento (CE) n.o ... (JO L ... de ..., p. ...), prazo para apresentação de propostas: ..."

románul

:

"Regulamentul (CE) nr. ... (JO L ..., ..., p. ...), termen limită pentru depunerea ofertelor: ..."

szlovákul

:

",Nariadenie (ES) č. ... (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...), lehota na predkladanie ponúk: ..."

szlovénul

:

"Uredba (ES) št. ... (UL L ..., ..., str. ...), rok za predložitev ponudb: ..."

finnül

:

"Asetus (EY) N:o ... (EUVL L ..., ..., s. ...), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: ..."

svédül

:

"Förordning (EG) nr ... (EUT L ..., ..., s. ...), tidsfrist för inlämnande av anbud: ..."

B. A 6. cikk (3) bekezdésében említett bejegyzések:

bolgár nyelven

:

"Ставка на приложимо възстановяване"

spanyol nyelven

:

"Tasa de la restitución aplicable: ..."

cseh nyelven

:

"sazba použitelné náhrady"

dán nyelven

:

"Restitutionssats"

német nyelven

:

"Anwendbarer Erstattungssatz"

észt nyelven

:

"Kohaldatav toetuse määr"

görög nyelven

:

"Ύψος της ισχύουσας επιστροφής"

angol nyelven

:

"rate of applicable refund"

francia nyelven

:

"Taux de la restitution applicable"

horvátul

:

"visina primjenjive subvencije"

olasz nyelven

:

"Tasso della restituzione applicabile: ..."

lett nyelven

:

"Piemērojamā eksporta kompensācijas likme"

litván nyelven

:

"Taikoma grąžinamosios išmokos norma"

magyar nyelven

:

"Alkalmazandó visszatérítés mértéke: ..."

holland nyelven

:

"Toe te passen restitutiebedrag: ..."

lengyel nyelven

:

"stawka stosowanej refundacji"

portugál nyelven

:

"Taxa da restituição aplicável: ..."

román nyelven

:

"Rata restituirii aplicabile"

szlovák nyelven

:

"výška uplatniteľnej náhrady"

szlovén nyelven

:

"višina nadomestila"

finn nyelven

:

"Tuen määrä ..."

svéd nyelven

:

"Exportbidragssatsen: ..."

C. A 7. cikkben említett bejegyzések

bolgárul

:

"Захар, която не се разглежда »извън квотата« за износ без възстановяване"

spanyolul

:

"Azúcar no considerado »al margen de cuota« para la exportación sin restitución"

csehül

:

"Cukr, který se nepovažuje za produkt »mimo rámec kvót«, pro vývoz bez náhrady."

dánul

:

"Sukker, der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution"

németül

:

"Nicht als »Nichtquotenerzeugung« geltender Zucker für die Ausfuhr ohne Erstattung"

észtül

:

"Kvoodivälisena mittekäsitatava suhkru eksportimiseks ilma toetuseta."

görögül

:

"Ζάχαρη που δεν θεωρείται »εκτός ποσόστωσης« προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή."

angolul

:

"Sugar not considered as »out-of-quota« for export without refund."

franciául

:

"Sucre non considéré »hors quota« pour les exportations sans restitution."

horvátul

:

"Šećer koji se ne smatra da je "izvan kvote" za izvoz bez subvencije."

olaszul

:

"Zucchero non considerato »fuori quota« per le esportazioni senza restituzione"

lettül

:

"Cukurs, kas nav uzskatāms par »ārpuskvotu« produkciju eksportam bez kompensācijas",

litvánul

:

"Virškvotiniu nelaikomas cukrus eksportui be grąžinamosios išmokos"

magyarul

:

"A cukrot nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében."

hollandul

:

"Suiker die niet als »buiten het quotum geproduceerd« wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie."

lengyelül

:

"Cukier niezaliczany do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony na wywóz bez refundacji"

portugálul

:

"Açúcar não considerado »extraquota« para exportação sem restituição."

románul

:

"Zahăr neconsiderat »peste cotă« pentru exporturile fără restituire".

szlovákul

:

"Cukor, ktorý sa nepovažuje za »nad rámec kvóty« na vývoz bez náhrady",

szlovénul

:

"Sladkor se ne šteje kot »izven kvote« za izvoz brez nadomestila."

finnül

:

"Tuetta vietävä sokeri, jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena".

svédül

:

"Socker som inte anses vara »utomkvotsprodukter« för export utan bidrag."

D. A 14. cikk (3) bekezdésében említett bejegyzések:

bolgár nyelven

:

"EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 - лицензия, валидна в ... (държава-членка издател)"

spanyol nyelven

:

"EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 - certificado válido en ... (Estado miembro de emisión)"

cseh nyelven

:

"EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 - licence platná v ... (vydávající členský stát)"

dán nyelven

:

"EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 - licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat)"

német nyelven

:

"EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 - Lizenz gültig in ... (erteilender Mitgliedstaat)"

észt nyelven

:

"EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 - litsents kehtib ... (väljaandev liikmesriik)"

görög nyelven

:

"EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 - πιστοποιητικό που ισχύει στ ... (κράτος μέλος έκδοσης)"

angol nyelven

:

"EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 - licence valid in ... (issuing Member State)"

francia nyelven

:

"EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 - certificat valable au/en (État membre d'émission)"

horvátul

:

"Izvoz/uvoz, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 - dozvola vrijedi u ... (država članica koja izdaje dozvolu)"

olasz nyelven

:

"EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)"

lett nyelven

:

"EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants - licence ir derīga ... (izsniedzēja dalībvalsts)"

litván nyelven

:

"EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis - licencija galioja ... (išduodanti valstybė narė)"

magyar nyelven

:

"EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke - az engedély ...-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes."

holland nyelven

:

"EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 - certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte)"

lengyel nyelven

:

"EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 - pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)"

portugál nyelven

:

"EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 - certificado eficaz em ... (Estado-Membro de emissão)"

román nyelven

:

"EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 - licență valabilă în ... (statul membru emitent)"

szlovák nyelven

:

"vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 - licencia platná v ... (vydávajúci členský štát)"

szlovén nyelven

:

"IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 - dovoljenje veljavno v ... (država članica izdajateljica)"

finn nyelven

:

"EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla - Todistus on voimassa ... (myöntäjäjäsenvaltio)"

svéd nyelven

:

"EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 - licens giltig i ... (utfärdande medlemsstat)"

E. A 6. cikk (2a.) bekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

spanyolul

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

csehül

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

dánul

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

németül

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

észtül

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes vői mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

görögül

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

angolul

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

horvátul

:

Šećer korišten u jednom ili više proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 318/2006.

olaszul

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

lettül

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

litvánul

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

magyarul

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

máltaiul

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

hollandul

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

lengyelül

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

portugálul

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

románul

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

szlovákul

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

szlovénül

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

finnül

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

svédül

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.

( 1 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 2 ) HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

( 3 ) HL L 178., 2006.7.1., 39. o.

( 4 ) HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

( 5 ) HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

( 6 ) HL L 171., 2010.7.6., 1. o.

( 7 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0951 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0951&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0951-20171001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0951-20171001&locale=hu

Tartalomjegyzék