32014D0356[1]

2014/356/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. június 12. ) a 2012/138/EU végrehajtási határozatnak az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolásának és terjedésének megakadályozása érdekében, meghatározott növények Unió területére való behozatalának és Unión belüli szállításának feltételei tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 3798. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 12.)

a 2012/138/EU végrehajtási határozatnak az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolásának és terjedésének megakadályozása érdekében, meghatározott növények Unió területére való behozatalának és Unión belüli szállításának feltételei tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2014) 3798. számú dokumentummal történt)

(2014/356/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2012/138/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) engedélyezi olyan növényeknek az Unióba való behozatalát, amelyeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül Anoplophora chinensistől (Forster) (a továbbiakban: meghatározott szervezet) mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztettek.

(2) A Kína által szolgáltatott információkból az derül ki, hogy azok a növények, amelyek két évnél fiatalabbak és amelyeket teljes életciklusuk alatt nem károsítótól mentes területen lévő, de a meghatározott szervezettől mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztettek, nem jelentik a meghatározott szervezet behurcolásának többletkockázatát. Ezért helyénvaló engedélyezni az ilyen növények importját.

(3) Helyénvaló engedélyezni az ilyen növények más harmadik országokból történő behozatalát és Unión belüli szállítását is.

(4) A 2012/138/EU határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/138/EU végrehajtási határozat I. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 12-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012. március 1-jei 2012/138/EU végrehajtási határozata az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (HL L 64., 2012.3.3., 38. o.).

MELLÉKLET

A 2012/138/EU végrehajtási határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

a) az A rész 1. bekezdésének b) pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt - a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően - az Anoplophora chinensis (Forster) károsítótól mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették:";

b) a B rész 1. bekezdésének b) pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt - a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően - az Anoplophora chinensis (Forster) károsítótól mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették:".

2. A 2. szakasz 1. bekezdése bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az Unión belüli körülhatárolt területekről származó meghatározott növények (1) csak abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és ha a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették:".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0356 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0356&locale=hu

Tartalomjegyzék