32008R0340[1]

A Bizottság 340/2008/EK rendelete ( 2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 340/2008/EK RENDELETE

(2008. április 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által kivetett díjak összegét és fizetési szabályait állapítja meg az 1907/2006/EK rendelettel összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "kkv": a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás;

2. "középvállalkozás": a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti középvállalkozás;

3. "kisvállalkozás": a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti kisvállalkozás;

4. "mikrovállalkozás": a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti mikrovállalkozás.

II. FEJEZET

DÍJAK

3. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerint benyújtott regisztráció díjai

(1) Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki bármely anyagnak az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerinti regisztrációjára.

Nem díjköteles azonban az 1-10 tonna mennyiségű anyag regisztrációja abban az esetben, ha a regisztráció iránti kérelem az 1907/2006/EK rendelet 74. cikke (2) bekezdésének megfelelően tartalmazza az említett rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt.

(2) Amennyiben az 1-10 tonna mennyiségű anyag regisztrációja iránti kérelem nem tartalmazza az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt, az Ügynökség e rendelet I. mellékletében rögzített díjat veti ki.

Az Ügynökség az I. mellékletben rögzített díjat veti ki a legalább 10 tonna mennyiségű anyagok regisztrációjára is.

(3) Közös benyújtás esetén az Ügynökség az I. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki az egyes regisztrálókra.

Amennyiben azonban a regisztráló az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának iv., vi., vii. és ix. alpontjában szereplő vonatkozó információk egy részét külön nyújtja be, az Ügynökség egyéni benyújtás alapján az I. mellékletben rögzített díjat veti ki e regisztrálóra.

(4) Amennyiben a regisztráló kkv, az Ügynökség az I. melléklet 2. táblázatában rögzített kedvezményes díjat veti ki.

(5) Az (1)-(4) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 14 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

Azonban azokat a számlákat, amelyeket egy előzetesen regisztrált anyag regisztrációjával kapcsolatban az 1907/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt vonatkozó regisztrálási határidőt megelőző két hónapon belül nyújtottak be az Ügynökséghez, 30 napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

(6) Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (5) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a regisztráció iránti kérelmet el kell utasítani.

(7) Az adott regisztrációval kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a regisztráció elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

4. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztráció díjai

(1) Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki a telephelyen elkülönített vagy a szállított elkülönített intermediernek az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdésével vagy 19. cikkével összhangban benyújtott regisztrációjára.

Nem díjköteles azonban az 1-10 tonna mennyiségű elkülönített intermedier regisztrációja, amennyiben az 1907/2006/EK rendelet 74. cikke (2) bekezdésének megfelelően a regisztráció iránti kérelem az említett rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt tartalmazza.

Az e cikkben előírt díjakat kizárólag a telephelyen elkülönített vagy a szállított elkülönített intermediereknek az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) vagy (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztrációjára kell alkalmazni. Az intermedier anyagoknak az 1907/2006/EK 10. cikkében előírt információkat szükségessé tevő regisztrációja esetén az e rendelet 3. cikkében meghatározott díjak alkalmazandók.

(2) Amennyiben az 1-10 tonna mennyiségű, telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített intermedier regisztrációja iránti kérelem nem tartalmazza az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében előírt valamennyi információt, az Ügynökség e rendelet II. mellékletében rögzített díjat veti ki.

Az Ügynökség az II. mellékletben rögzített díjat veti ki a legalább 10 tonna mennyiségű, telephelyen elkülönített vagy a szállított elkülönített intermedier regisztrációjára.

(3) Közös benyújtás esetén az Ügynökség a II. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki az egyes regisztrálókra.

Amennyiben azonban a regisztráló az 1907/2006/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában, vagy 18. cikke (2) bekezdése c) és d) pontjában szereplő vonatkozó információk egy részét külön nyújtja be, az Ügynökség egyéni benyújtás alapján az II. mellékletben rögzített díjat veti ki a regisztrálóra.

(4) Amennyiben a regisztráló kkv, az Ügynökség a II. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(5) Az (1)-(4) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 14 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

Azonban azokat a számlákat, amelyeket egy előzetesen regisztrált anyag regisztrációjával kapcsolatban az 1907/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt vonatkozó regisztrálási határidőt megelőző két hónapon belül nyújtottak be az Ügynökséghez, 30 napon belül kell befizetni azután, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

(6) Amennyiben a befizetésre nem kerül sor az (5) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a regisztráció iránti kérelmet el kell utasítani.

(7) Az adott regisztrációval kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a regisztráció elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

5. cikk

A regisztráció az 1907/2006/EK rendelet 22. cikke szerinti naprakésszé tételének díjai

(1) Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki a regisztrációk 1907/2006/EK rendelet 22. cikke szerint benyújtott naprakésszé tételére.

Nem vet ki díjat azonban az Ügynökség a regisztráció naprakésszé tételének alábbi eseteire:

a) nagyobból kisebb mennyiségi tartományba sorolás;

b) kisebből nagyobb mennyiségi tartományba sorolás, amennyiben a regisztráló korábban befizette a nagyobb mennyiségi tartomány után esedékes díjat;

c) a regisztráló státusának vagy azonosságának megváltozása, amennyiben a jogi személyiség nem változik;

d) az anyag összetételének megváltozása;

e) információ az új felhasználásokról, ideértve az ellenjavallt felhasználásokat is;

f) az anyag új kockázataival kapcsolatos információ;

g) az anyag osztályozásának vagy címkézésének megváltozása;

h) a kémiai biztonsági jelentés megváltozása;

i) az anyag biztonságos felhasználására vonatkozó útmutató megváltozása;

j) az 1907/2006/EK rendelet IX. vagy X. mellékletében felsorolt vizsgálat szükségességéről szóló bejelentés;

k) a korábban bizalmasként kezelt információ hozzáférhetővé tételére vonatkozó kérelem.

(2) Az Ügynökség a III. melléklet 1. és 2. táblázatában megállapított díjat veti ki a mennyiségi tartomány naprakésszé tételére.

Más naprakésszé tételek esetében az Ügynökség a III. melléklet 3. és 4. táblázatában megállapított díjat veti ki.

A regisztrációban szereplő információkhoz adott hozzáférés változása esetén az Ügynökség a III. melléklet 3. és 4. táblázatában megállapított díjat veti ki minden naprakésszé tett tétel esetében.

Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás naprakésszé tétele esetén az Ügynökség minden egyes naprakésszé tett vizsgálati összefoglalás és átfogó vizsgálati összefoglalás esetében díjat vet ki.

(3) Adatok közös benyújtásának naprakésszé tétele esetén az Ügynökség az e rendelet III. mellékletében rögzített kedvezményes díjat veti ki a naprakésszé tételt kérelmező egyes regisztrálókra.

Amennyiben azonban az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) bekezdésének iv., vi., vii. és ix. alpontjában, 17 cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában, vagy 18. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában szereplő valamennyi vonatkozó információ egy részét a regisztráló külön nyújtja be, az Ügynökség egyéni benyújtás alapján a III. mellékletben rögzített díjat veti ki a regisztrálóra.

(4) Amennyiben a regisztráló kkv, az Ügynökség a III. mellékletben megállapított kedvezményes díjat veti ki.

Azokban az esetekben azonban, amikor a naprakésszé tétel a regisztráló azonosságát érinti, a kkv-ra vonatkozó kedvezményes díj csak akkor alkalmazandó, ha az új személy kkv.

(5) Az (1)-(4) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 14 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a regisztráló részére.

(6) Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (5) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a mennyiségi tartomány az 1907/2006/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtott naprakésszé tételének esetében a naprakésszé tételt el kell utasítani.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, más naprakésszé tételek esetében az Ügynökség elutasítja a naprakésszé tételt. A kérelmező kérésére az Ügynökség meghosszabbítja a póthatáridőt, amennyiben a póthatáridő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a kérelmező a póthatáridő lejárta előtt benyújtotta. Amennyiben a befizetésre a meghosszabbított határidő lejárta előtt sem kerül sor, az Ügynökség elutasítja a naprakésszé tételt.

(7) Az adott naprakésszé tétellel kapcsolatban annak elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a regisztráló részére, amennyiben a naprakésszé tétel elutasításának oka az, hogy a regisztráló nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

6. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmek díjai

(1) Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség díjat vet ki az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmekre.

(2) Az Ügynökség a kérelemben szereplő tételenként a IV. mellékletben rögzített díjat veti ki.

A vizsgálati összefoglalásra vagy az átfogó vizsgálati összefoglalásra vonatkozó kérelem esetében az Ügynökség a kérelemben szereplő minden egyes vizsgálati összefoglalásra vagy az átfogó vizsgálati összefoglalásra külön díjat vet ki.

(3) Ha a kérelem közös benyújtásra vonatkozik, az Ügynökség a IV. mellékletben rögzített kedvezményes díjat veti ki. Ha a kérelmet a vezető regisztráló nyújtja be, az Ügynökség csak a vezető regisztrálóra veti ki a IV. mellékletben rögzített kedvezményes díjat.

(4) Amennyiben a kérelmező kkv, az Ügynökség a IV. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(5) A kérelem kézhezvétele időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügynökség megkapja a kérelemre kivetett díjat.

7. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti bejelentés díjai

(1) Az Ügynökség az V. melléklet 1. táblázatában rögzített díjat veti ki bármely, az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti, a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre (a továbbiakban: PPORD) vonatkozó, az általános regisztrálási kötelezettség alóli mentességről szóló bejelentésre.

Amennyiben a bejelentő kkv, az Ügynökség az V. melléklet 1. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(2) Az Ügynökség az V. melléklet 2. táblázatában rögzített díjat veti ki az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti, a PPORD-re vonatkozó, az általános regisztrálási kötelezettség alóli mentesség meghosszabbítása iránti kérelemre.

Amennyiben a kérelmező kkv, az Ügynökség az V. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat hét naptári napon belül kell befizetni az követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a bejelentő gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója részére.

A (2) bekezdés hatálya alá tartozó díjakat 30 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség megküldte a számlát a meghosszabbítást kérelmező gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója részére.

(4) Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (3) bekezdésben előírt határidő lejárta előtt, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejárta előtt sem kerül sor, a bejelentést vagy a meghosszabbítás iránti kérelmet el kell utasítani.

(5) Az adott bejelentéssel vagy meghosszabbítás iránti kérelemmel kapcsolatban azok elutasítása előtt befizetett díjak nem téríthetők vissza vagy más módon nem írhatók jóvá a bejelentő vagy a kérelmező számára, amennyiben a bejelentés vagy a meghosszabbítás iránti kérelem elutasításának oka az, hogy a gyártó, importőr vagy az árucikk előállítója nem nyújtotta be a hiányzó információkat, vagy nem fizette be a díjat a határidők lejárta előtt.

8. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 62. cikkének alapján benyújtott kérelmek díjai

(1) Az Ügynökség az e cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően díjat vet ki az 1907/2006/EK rendelet 62. cikke szerint benyújtott, anyagok engedélyezésére vonatkozó kérelemre.

(2) Az Ügynökség a VI. mellékletben rögzített alapdíjat veti ki az anyagok engedélyezésére vonatkozó kérelemre. Az alapdíj az egy anyagra és egy felhasználásra vonatkozó engedélyezési kérelemre vonatkozik.

Az Ügynökség kiegészítő díjat vet ki minden további felhasználásra és minden olyan további, a kérelem tárgyát képező anyagra, amely megfelel az anyagok csoportjának az 1907/2006/EK rendelet XI. mellékletének 1.5. pontja szerinti meghatározásának, amely díj mértékét e rendelet VI. melléklete határozza meg. Nem vethető ki kiegészítő díj amiatt, hogy az engedélyezési kérelmet egynél több kérelmező fél nyújtja be.

Amennyiben a közös engedélyezési kérelmet benyújtó kérelmezők különböző méretű vállalkozások, a szóban forgó kérelemre a legmagasabb díjkategóriába tartozó kérelmező után járó díjat kell kivetni.

Közös engedélyezési kérelem benyújtása esetén a kérelmezők kötelesek mindent megtenni a díj tisztességes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes megosztása érdekében, különös tekintettel a kkv-kra.

Az Ügynökség egyetlen számlát állít ki, amely az alapdíjat és valamennyi további díjat egyaránt tartalmazza.

(3) Amennyiben a kérelmező középvállalkozás vagy két vagy több kkv, amelyből a legnagyobb középvállalkozás, az Ügynökség a VI. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező kisvállalkozás vagy két vagy több kkv, amelyből a legnagyobb kisvállalkozás, az Ügynökség a VI. melléklet 3. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező egy vagy több mikrovállalkozás, az Ügynökség a VI. melléklet 4. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

(4) Az engedélyezési kérelem kézhezvétele időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügynökség megkapja a kérelemre kivetett díjat.

9. cikk

Az engedélyek az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke szerinti felülvizsgálatának díjai

(1) Az Ügynökség az e cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően díjat vet ki az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke alapján benyújtott felülvizsgálati jelentésekre.

(2) Az Ügynökség a VII. mellékletben rögzített alapdíjat veti ki a felülvizsgálati jelentések benyújtására. Az alapdíj az egy anyagra és egy felhasználásra vonatkozó felülvizsgálati jelentésre vonatkozik.

Az Ügynökség kiegészítő illetéket vet ki minden további felhasználásra és minden olyan további, a felülvizsgálati jelentés tárgyát képző anyagra, amely megfelel az anyagok csoportjának az 1907/2006/EK rendelet XI. mellékletének 1.5. pontja szerinti meghatározásának, amely illeték mértékét e rendelet VII. melléklete határozza meg. Nem vethető ki kiegészítő illeték amiatt, hogy a felülvizsgálati jelentés egynél több felet érint.

Amennyiben a közös felülvizsgálati jelentést benyújtó jogalanyok különböző méretű vállalkozások, a szóban forgó jelentésre a legmagasabb illetékkategóriába tartozó kérelmező után járó illetéket kell kivetni.

Közös felülvizsgálati jelentés benyújtása esetén az engedélyesek kötelesek mindent megtenni az illeték tisztességes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes megosztása érdekében, különös tekintettel a kkv-kra.

Az Ügynökség egyetlen számlát állít ki, amely az alapilletéket és valamennyi további illetéket egyaránt tartalmazza.

(3) Amennyiben a kérelmező középvállalkozás vagy egy vagy több kkv, amelyből a legnagyobb középvállalkozás, az Ügynökség a VII. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező kisvállalkozás vagy egy vagy több kkv, amelyből a legnagyobb kisvállalkozás, az Ügynökség a VII. melléklet 3. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

Amennyiben a kérelmező egy vagy több mikrovállalkozás, az Ügynökség a VII. melléklet 4. táblázatában megállapított kedvezményes alapdíjat és kedvezményes kiegészítő díjakat veti ki.

(4) A felülvizsgálati jelentés kézhezvétele időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügynökség megkapja az annak benyújtására kivetett díjat.

10. cikk

Az ügynökség határozatai ellen az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerint benyújtott fellebbezések díjai

(1) Az Ügynökség a VIII. mellékletben megállapított díjat veti ki az Ügynökség határozata ellen az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerint benyújtott fellebbezésekre.

(2) Amennyiben a fellebbezést kkv nyújtja be, az Ügynökség a VIII. melléklet 2. táblázatában megállapított kedvezményes díjat veti ki.

(3) A díj nem téríthető vissza abban az esetben, ha a fellebbezési tanács elfogadhatatlannak ítéli a fellebbezést.

(4) Az Ügynökség visszatéríti az e cikk (1) bekezdésével összhangban kivetett díjat abban az esetben, ha az Ügynökség ügyvezető igazgatója az 1907/2006/EK rendelet 93. cikkének (1) bekezdésével összhangban helyesbíti a határozatot, vagy ha a fellebbezés sikeres.

(5) A fellebbezésnek a fellebbezési tanács általi kézhezvétele akkor valósul meg, ha a vonatkozó díj beérkezett az Ügynökséghez.

11. cikk

Egyéb díjak

(1) Díjat lehet kivetni az Ügynökség által valamely fél kérelmére nyújtott azon igazgatási és technikai szolgáltatásokra, amelyeket az ebben a rendeletben előírt más díjak nem fedeznek. A díj szintjének figyelembe kell vennie az elvégzendő munka mennyiségét.

Nem lehet azonban díjat kivetni az Ügynökség információs szolgálata által nyújtott segítségre, illetve az 1907/2006/EK rendelet 77. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontja által előírt, a tagállamok részére nyújtott támogatásra.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója dönthet úgy, hogy nem vet ki díjat az Ügynökségtől segítséget kérő nemzetközi szervezetekre vagy országokra.

(2) Az igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakat 30 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség a számlát megküldte.

(3) Amennyiben a befizetésre nem kerül sor a (2) bekezdésben előírt határidőn belül, az Ügynökség póthatáridőt állapít meg a befizetésre.

Amennyiben a befizetésre a póthatáridőn belül sem kerül sor, az Ügynökség elutasítja a kérelmet.

(4) Ellenkező szerződéses kikötés hiányában a technikai szolgáltatások díjait a szolgáltatás nyújtása előtt kell befizetni.

(5) A szolgáltatások és díjak kategóriáit az Ügynökség igazgatósága állítja össze és fogadja el a Bizottság kedvező állásfoglalását követően.

12. cikk

Egyedüli képviselők

Az 1907/2006/EK rendelet 8. cikkében említett egyedüli képviselő kinevezése esetén annak megítélését, hogy a kkv-kra érvényes kedvezményes díjakat kell-e alkalmazni, az e képviselő által az érintett ügyletben képviselt nem közösségi gyártó, készítmény-előállító vagy termékgyártó foglalkoztatottainak számára, forgalmára és mérlegére vonatkozó adatok - köztük a nem közösségi gyártó, készítmény-előállító vagy termékgyártó kapcsolt és partnervállalataitól származó vonatkozó adatok - alapján kell elvégezni, a 2003/361/EK bizottsági ajánlással összhangban.

13. cikk

Kedvezményes díjak és mentesség

(1) Az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint a 3-10. cikk szerinti kedvezményes díjra jogosult, erről a díjköteles regisztráció, a regisztráció naprakésszé tétele, a bejelentés, kérelem, felülvizsgálat, jelentés vagy fellebbezés benyújtásának időpontjában tájékoztatja az Ügynökséget.

(2) Az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint az 1907/2006/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdése értelmében díjmentességre jogosult, e jogosultságról a regisztráció iránti kérelem benyújtásának időpontjában tájékoztatja az Ügynökséget.

(3) Az Ügynökség bármikor bizonyítékot kérhet arra vonatkozóan, hogy a kedvezményes díjak vagy a díjmentesség feltételei alkalmazandók.

Amennyiben az Ügynökségnek benyújtandó igazolás nem az Unió valamelyik hivatalos nyelvén készült, azt valamelyik hivatalos nyelvre való hiteles fordítással együtt kell benyújtani.

(4) Amennyiben a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint kedvezményes díjra vagy díjmentességre jogosult, nem tudja bizonyítani e jogosultságát, az Ügynökség kiveti a teljes díjat, továbbá az igazgatási díjat is.

Amennyiben a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely állítása szerint kedvezményes díjra jogosult, már befizette ezt a kedvezményes díjat, de nem tudja bizonyítani e jogosultságát, az Ügynökség kiveti a teljes díj fennmaradó részét, továbbá az igazgatási díjat.

A 11. cikk (2), (3) és (5) bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

III. FEJEZET

AZ ÜGYNÖKSÉG ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAZÁS

14. cikk

Pénzeszközök átutalása a tagállamok részére

(1) Az e rendelet szerint beszedett díjak egy részét a következő esetekben kell átutalni a tagállamok illetékes hatóságai részére:

a) ha a tagállam illetékes hatósága az 1907/2006/EK rendelet 46. cikkének (4) bekezdésével összhangban értesíti az Ügynökséget valamely anyag értékelési eljárásának befejezéséről;

b) ha az illetékes hatóság kinevezte a kockázatértékelési bizottság egyik tagját, aki az engedélyezési eljárásban - ideértve a felülvizsgálatot is - előadóként jár el;

c) ha a tagállam illetékes hatósága kinevezte a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság egyik tagját, aki az engedélyezési eljárásban - ideértve a felülvizsgálatot is - előadóként jár el;

d) ha a tagállam illetékes hatósága kinevezte a kockázatértékelési bizottság tagját, aki a korlátozási eljárásban előadóként jár el;

e) ha a tagállam illetékes hatósága kinevezte a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság egyik tagját, aki a korlátozási eljárásban előadóként jár el;

f) ha adott esetben az Ügynökség kérésére az illetékes hatóság egyéb feladatokat végzett el.

Ha az ebben a bekezdésben említett bizottságok úgy döntenek, hogy társelőadót is kineveznek, akkor az átutalás megoszlik az előadó és a társelőadó között.

(2) A Bizottság kedvező véleményét követően az Ügynökség igazgatósága határozza meg az e cikk (1) bekezdésében említett feladatokért járó összegeket, díjak tagállamok illetékes hatóságai részére átutalandó részének felső határát, valamint az átutalásokra vonatkozó szabályokat. Az átutalandó összegek rögzítése során az Ügynökség igazgatósága figyelembe veszi az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 27. cikkében meghatározott gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit. Biztosítja azt is, hogy az Ügynökségnek továbbra is elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésére az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott feladatai ellátásához, tekintettel a meglévő költségvetési előirányzataira és a többéves bevételi előirányzatokra, ideértve a közösségi támogatást is, és figyelembe kell vennie a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzendő munka mennyiségét.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott átutalások csak akkor teljesíthetők, ha a vonatkozó jelentések az Ügynökség rendelkezésére állnak.

Az Ügynökség igazgatósága azonban dönthet úgy, hogy előfinanszírozást vagy időközi kifizetéseket engedélyez az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 81. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(4) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában említett pénzátutalások arra szolgálnak, hogy ellentételezést nyújtsanak a tagállamok illetékes hatóságai számára az előadó vagy a társelőadó munkájáért és minden ehhez kapcsolódó tudományos vagy technikai támogatásért, és azok nem érintik a tagállamok azon kötelezettségét, amely szerint nem adhatnak az Ügynökség függetlenségével összeegyeztethetetlen utasításokat.

15. cikk

Egyéb díjazás

A szakértők vagy a bizottságok kooptált tagjainak az Ügynökség részére elvégzett munkájáért az 1907/2006/EK rendelet 87. cikkének (3) bekezdése szerint kifizetendő összegek rögzítése során az Ügynökség igazgatósága tekintetbe veszi az elvégzendő munka mennyiségét és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 27. cikkében meghatározott gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit. Biztosítja azt is, hogy az Ügynökségnek elegendő pénzügyi forrás álljon rendelkezésére az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott feladatai ellátásához, tekintettel a meglévő költségvetési előirányzataira és a többéves bevételi előirányzatokra, ideértve a közösségi támogatást is.

IV. FEJEZET

BEFIZETÉSEK

16. cikk

A befizetés módja

(1) A díjak euróban fizetendők.

(2) A befizetéseket csak azt követően lehet teljesíteni, hogy az Ügynökség kiállította a számlát, kivéve a 10. cikk értelmében esedékes befizetéseket.

(3) A 10. cikk értelmében esedékes befizetések kivételével a befizetéseket az Ügynökség bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

17. cikk

A befizetés azonosítása

(1) A 10. cikk értelmében esedékes befizetések kivételével minden befizetésnél a hivatkozási mezőben fel kell tüntetni a számla számát.

A 10. cikk értelmében esedékes befizetések esetében a hivatkozási mezőben fel kell tüntetni a fellebbező(k) azonosságát, és amennyiben van, a fellebbezés tárgyát képező határozat számát.

(2) Ha a befizetés célja nem állapítható meg, az Ügynökség határidőt állapít meg, ameddig a befizető írásban értesíti a befizetés céljáról. Ha az Ügynökség e határidő lejárta előtt nem kapja meg a befizetés céljáról szóló értesítést, akkor a befizetés érvénytelennek minősül, és az adott összeget vissza kell téríteni a befizető részére.

18. cikk

A befizetés időpontja

(1) A befizetés teljesítési dátumának az a nap tekintendő, amelyen a befizetés teljes összegét elhelyezték az Ügynökség bankszámláján.

(2) A befizetés akkor tekintendő időben teljesítettnek, ha iratokkal megfelelően bizonyítható, hogy a befizető az adott határidő lejárta előtt kiadta a megbízást a számlán szereplő bankszámlára történő átutalásra.

Az átutalási megbízásnak a pénzintézet által kiadott megerősítése megfelelő bizonyítéknak minősül. Amennyiben azonban az átutaláshoz SWIFT elektronikus banki fizetési mód alkalmazására van szükség, az átutalási megbízás igazolásaként a SWIFT-jelentésnek a pénzintézet megfelelően felhatalmazott tisztviselője által lebélyegzett és aláírt példánya szolgál.

19. cikk

Nem megfelelő befizetés

(1) A befizetési határidő csak akkor tekinthető betartottnak, ha a díj teljes összegét időben befizették.

(2) Ha egy számla több ügyletre vonatkozik, az Ügynökség valamely nem megfelelő befizetést bármely vonatkozó ügylethez hozzárendelhet. A befizetések hozzárendelésének kritériumait az Ügynökség igazgatósága határozza meg.

20. cikk

Túlfizetés visszatérítése

(1) A díjak összegén felül befizetett összegeknek a befizető részére történő visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket az Ügynökség ügyvezető igazgatója rögzíti, és azokat közzéteszik az Ügynökség honlapján.

Ha azonban a túlfizetés mértéke 100 EUR-nál kevesebb, és az érintett fél kifejezetten nem kérte a díj visszatérítését, akkor a túlfizetett összeget nem térítik vissza.

(2) A túlfizetett összegek nem számíthatók be az Ügynökség részére a jövőben fizetendő összegekbe.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Ideiglenes előirányzat

Amikor az 1907/2006/EK rendelet 96. cikke (5) bekezdésének megfelelően az Ügynökség igazgatósága elkészíti a következő évre vonatkozó átfogó kiadási és bevételi előirányzatot, a közösségi támogatásból származó bevételektől elkülönítve feltünteti a díjakból származó bevételekre vonatkozóan külön meghatározott ideiglenes előirányzatot.

22. cikk

Felülvizsgálat

(1) Az e rendeletben meghatározott díjakat az Eurostat által a 2494/95/EK rendelet alapján közzétett európai fogyasztói árindex segítségével meghatározott inflációs ráta alkalmazásával évente felül kell vizsgálni. Az első felülvizsgálatra 2009. június 1-jével kerül sor.

(2) A Bizottság továbbá az Ügynökség várható bevételeinek és kiadásainak alapjául szolgáló feltételezésekre vonatkozóan ismertté váló lényeges információkra tekintettel folyamatosan felülvizsgálja e rendeletet. A Bizottság 2015. január 31-ig felülvizsgálja e rendeletet abból a célból, hogy szükség szerint módosítsa azt, különös tekintettel az Ügynökség költségeire és a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott szolgáltatások kapcsolódó költségeire.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 6., 7. vagy 11. cikke szerint benyújtott regisztrációk díjai

1. táblázat

Rendes díjak

Egyéni benyújtásKözös benyújtás
Az 1–10 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja1 739 EUR1 304 EUR
A 10–100 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja4 674 EUR3 506 EUR
A 100–1 000 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja12 501 EUR9 376 EUR
Az 1 000 tonna feletti mennyiségi tartományba eső anyagok díja33 699 EUR25 274 EUR

2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

Középvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Középvállalkozás
(közös benyújtás)
Kisvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Kisvállalkozás
(közös benyújtás)
Mikrovállalkozás
(egyéni benyújtás)
Mikrovállalkozás
(közös benyújtás)
Az 1–10 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja1 131 EUR848 EUR609 EUR457 EUR87 EUR65 EUR
A 10–100 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja3 038 EUR2 279 EUR1 636 EUR1 227 EUR234 EUR175 EUR
A 100–1 000 tonna mennyiségi tartományba eső anyagok díja8 126 EUR6 094 EUR4 375 EUR3 282 EUR625 EUR469 EUR
Az 1 000 tonna feletti mennyiségi tartományba eső anyagok díja21 904 EUR16 428 EUR11 795 EUR8 846 EUR1 685 EUR1 264 EUR

II. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése, 18. cikkének (2) és (3) bekezdése vagy 19. cikke szerint benyújtott regisztrációk díjai

1. táblázat

Rendes díjak

Egyéni benyújtásKözös benyújtás
Díj1 739 EUR1 304 EUR

2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

Középvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Középvállalkozás
(közös benyújtás)
Kisvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Kisvállalkozás
(közös benyújtás)
Mikrovállalkozás
(egyéni benyújtás)
Mikrovállalkozás
(közös benyújtás)
Díj1 131 EUR848 EUR609 EUR457 EUR87 EUR65 EUR

III. MELLÉKLET

Regisztráció naprakésszé tételének díjai (1907/2006/EK rendelet 22. cikk)

1. táblázat

A mennyiségi tartományok naprakésszé tételének rendes díjai

Egyéni benyújtásKözös benyújtás
1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 10–100 tonna mennyiségi tartomány2 935 EUR2 201 EUR
1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány10 762 EUR8 071 EUR
1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány31 960 EUR23 970 EUR
10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány7 827 EUR5 870 EUR
10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány29 025 EUR21 768 EUR
100–1 000 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány21 198 EUR15 898 EUR

2. táblázat

A mennyiségi tartományok naprakésszé tételének kedvezményes díjai kkv-knak

Középvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Középvállalkozás
(közös benyújtás)
Kisvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Kisvállalkozás
(közös benyújtás)
Mikrovállalkozás
(egyéni benyújtás)
Mikrovállalkozás
(közös benyújtás)
1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 10–100 tonna mennyiségi tartomány1 908 EUR1 431 EUR1 027 EUR770 EUR147 EUR110 EUR
1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány6 995 EUR5 246 EUR3 767 EUR2 825 EUR538 EUR404 EUR
1–10 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány20 774 EUR15 580 EUR11 186 EUR8 389 EUR1 598 EUR1 198 EUR
10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 100–1 000 tonna mennyiségi tartomány5 087 EUR3 816 EUR2 739 EUR2 055 EUR391 EUR294 EUR
10–100 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány18 866 EUR14 150 EUR10 159 EUR7 619 EUR1 451 EUR1 088 EUR
100–1 000 tonna mennyiségi tartomány helyett 1 000 tonna feletti mennyiségi tartomány13 779 EUR10 334 EUR7 419 EUR5 564 EUR1 060 EUR795 EUR

3. táblázat

Más naprakésszé tételek díjai

A naprakésszé tétel típusa
A regisztráló azonosságának a jogi személyiségét is érintő megváltozása1 631 EUR
A naprakésszé tétel típusaEgyéni benyújtásKözös benyújtás
Változás a kérelemben szereplő információkhoz engedélyezett hozzáférésben:Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése4 892 EUR3 669 EUR
A vonatkozó mennyiségi tartomány1 631 EUR1 223 EUR
Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás4 892 EUR3 669 EUR
A biztonsági adatlapon szereplő információ3 261 EUR2 446 EUR
Az anyag kereskedelmi neve1 631 EUR1 223 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve1 631 EUR1 223 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve1 631 EUR1 223 EUR

4. táblázat

Más naprakésszé tételek kedvezményes díjai kkv-knak

A naprakésszé tétel típusaKözépvállalkozásKisvállalkozásMikrovállalkozás
A regisztráló azonosságának a jogi személyiségét is érintő megváltozása1 060 EUR571 EUR82 EUR
A naprakésszé tétel típusaKözépvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Középvállalkozás
(közös benyújtás)
Kisvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Kisvállalkozás
(közös benyújtás)
Mikrovállalkozás
(egyéni benyújtás)
Mikrovállalkozás
(közös benyújtás)
Változás a kérelemben szereplő információkhoz engedélyezett hozzáférésben:Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése3 180 EUR2 385 EUR1 712 EUR1 284 EUR245 EUR183 EUR
A vonatkozó mennyiségi tartomány1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR
Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás3 180 EUR2 385 EUR1 712 EUR1 284 EUR245 EUR183 EUR
A biztonsági adatlapon szereplő információ2 120 EUR1 590 EUR1 141 EUR856 EUR163 EUR122 EUR
Az anyag kereskedelmi neve1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR

IV. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának xi. alpontja szerinti kérelmek díjai

1. táblázat

Rendes díjak

A bizalmasan kezelendő adatEgyéni benyújtásKözös benyújtás
Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése4 892 EUR3 669 EUR
A vonatkozó mennyiségi tartomány1 631 EUR1 223 EUR
Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás4 892 EUR3 669 EUR
A biztonsági adatlapon szereplő információ3 261 EUR2 446 EUR
Az anyag kereskedelmi neve1 631 EUR1 223 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve1 631 EUR1 223 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve1 631 EUR1 223 EUR

2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

A bizalmasan kezelendő adatKözépvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Középvállalkozás
(közös benyújtás)
Kisvállalkozás
(egyéni benyújtás)
Kisvállalkozás
(közös benyújtás)
Mikrovállalkozás
(egyéni benyújtás)
Mikrovállalkozás
(közös benyújtás)
Tisztasági fok és/vagy a szennyező vagy adalékanyagok megnevezése3 180 EUR2 385 EUR1 712 EUR1 284 EUR245 EUR183 EUR
A vonatkozó mennyiségi tartomány1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR
Vizsgálati összefoglalás vagy átfogó vizsgálati összefoglalás3 180 EUR2 385 EUR1 712 EUR1 284 EUR245 EUR183 EUR
A biztonsági adatlapon szereplő információ2 120 EUR1 590 EUR1 141 EUR856 EUR163 EUR122 EUR
Az anyag kereskedelmi neve1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett nem bevezetett anyagok IUPAC-neve1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 119. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, intermedierként, tudományos kutatás-fejlesztés céljára vagy termék- és folyamatorientált kutatás-fejlesztés céljára használt anyagok IUPAC-neve1 060 EUR795 EUR571 EUR428 EUR82 EUR61 EUR

V. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti PPORD-bejelentések díjai

1. táblázat

A PPORD-bejelentések díjai

Rendes díj544 EUR
Kedvezményes díj középvállalkozásoknak353 EUR
Kedvezményes díj kisvállalkozásoknak190 EUR
Kedvezményes díj mikrovállalkozásoknak27 EUR

2. táblázat

A PPORD-mentesség meghosszabbításának díjai

Rendes díj1 087 EUR
Kedvezményes díj középvállalkozásoknak707 EUR
Kedvezményes díj kisvállalkozásoknak380 EUR
Kedvezményes díj mikrovállalkozásoknak54 EUR

VI. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 62. cikke szerinti engedélyezési kérelmek díjai

1. táblázat

Rendes díjak

Alapdíj54 100 EUR
További díj anyagonként10 820 EUR
További díj felhasználásonként48 690 EUR

2. táblázat

Kedvezményes díjak középvállalkozásoknak

Alapdíj40 575 EUR
További díj anyagonként8 115 EUR
További díj felhasználásonként36 518 EUR

3. táblázat

Kedvezményes díjak kisvállalkozásoknak

Alapdíj24 345 EUR
További díj anyagonként4 869 EUR
További díj felhasználásonként21 911 EUR

4. táblázat

Kedvezményes díjak mikrovállalkozásoknak

Alapdíj5 410 EUR
További díj anyagonként1 082 EUR
További díj felhasználásonként4 869 EUR

VII. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 61. cikke szerinti engedély-felülvizsgálatok díjai

1. táblázat

Rendes illetékek

Alapilleték54 100 EUR
További illeték anyagonként10 820 EUR
További illeték felhasználásonként48 690 EUR

2. táblázat

Kedvezményes illetékek középvállalkozásoknak

Alapilleték40 575 EUR
További illeték anyagonként8 115 EUR
További illeték felhasználásonként36 518 EUR

3. táblázat

Kedvezményes illetékek kisvállalkozásoknak

Alapilleték24 345 EUR
További illeték anyagonként4 869 EUR
További illeték felhasználásonként21 911 EUR

4. táblázat

Kedvezményes illetékek mikrovállalkozásoknak

Alapilleték5 410 EUR
További illeték anyagonként1 082 EUR
További illeték felhasználásonként4 869 EUR

VIII. MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet 92. cikke szerinti fellebbezések díjai

1. táblázat

Rendes díjak

A fellebbezés tárgyát képező határozat jogalapjaDíj
Az 1907/2006/EK rendelet 9. vagy 20. cikke2 392 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 27. vagy 30. cikke4 783 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 51. cikke7 175 EUR

2. táblázat

Kedvezményes díjak kkv-knak

A fellebbezés tárgyát képező határozat jogalapjaDíj
Az 1907/2006/EK rendelet 9. vagy 20. cikke1 794 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 27. vagy 30. cikke3 587 EUR
Az 1907/2006/EK rendelet 51. cikke5 381 EUR

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0340 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0340&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0340-20180715 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0340-20180715&locale=hu

Tartalomjegyzék