32018D1137[1]

A Bizottság (EU) 2018/1137 végrehajtási határozata (2018. augusztus 10.) az egyes harmadik országokból származó áruk szállítására szolgáló, fából készült csomagolóanyagokra vonatkozó felügyeletről, növényegészségügyi ellenőrzésekről és intézkedésekről (az értesítés a C(2018) 5245. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1137 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. augusztus 10.)

az egyes harmadik országokból származó áruk szállítására szolgáló, fából készült csomagolóanyagokra vonatkozó felügyeletről, növényegészségügyi ellenőrzésekről és intézkedésekről

(az értesítés a C(2018) 5245. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik és negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2013/92/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) a Kínából származó egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó növényegészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekről rendelkezik. Az említett határozat 1-4. cikke 2018. július 31-én hatályát veszti.

(2) A tagállamok által az említett határozat és a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke alapján végzett növényegészségügyi ellenőrzések kimutatták, hogy a Belaruszból és Kínából származó egyes áruk (a továbbiakban: meghatározott áruk) szállításához használt fa csomagolóanyag nem felelt meg a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott, fa csomagolóanyag jelölésére vonatkozó uniós követelményeknek, és egyes esetekben az említett irányelv I. mellékletének A. részében felsorolt károsítókkal is fertőzött volt.

(3) Az érintett növényegészségügyi ellenőrzéseket végző hatóságok megfelelőbb felkészítésének biztosítása érdekében indokolt, hogy a repülőtéri hatóságok, a kikötői hatóságok, az áruk mozgásának ellenőrzéséért felelős egyéb hatóságok vagy a fa csomagolóanyaggal ellátott, meghatározott áruk behozatalában részt vevő vállalkozók, amint értesülnek a fa csomagolóanyag közelgő megérkezéséről, előzetes értesítést küldjenek a belépés helye szerinti vámhivatalnak és a belépés helye szerinti felelős hivatalos szervnek.

(4) A meghatározott áruk szállítmányainak fa csomagolóanyagát rendszeresen növényegészségügyi ellenőrzéseknek kell alávetni. A tagállamok megállapítják, hogy a meghatározott áruk fa csomagolóanyagát milyen arányban vetik alá növényegészségügyi ellenőrzéseknek. Annak biztosítása érdekében, hogy a minta reprezentatív legyen, ez az arány nem lehet alacsonyabb a meghatározott áruk importált fa csomagolóanyagának 1 %-ánál.

(5) Az érintett fa csomagolóanyagra, valamint a meghatározott árukra az uniós vámfelügyeleti szabályok alkalmazandók mindaddig, amíg az említett növényegészségügyi ellenőrzések be nem fejeződnek, annak biztosítása érdekében, hogy az Unió területén belüli szabad mozgás ne jelentsen növényegészségügyi kockázatot.

(6) A növényegészségügyi ellenőrzéseket az Unióba történő beléptetés helyén vagy az illetékes hivatalos szerv által e célra jóváhagyott rendeltetési helyen kell elvégezni annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrzésekre a legmegfelelőbb létesítményekben kerül sor.

(7) Amennyiben a növényegészségügyi ellenőrzéseket a rendeltetési helyen végzik el, és azok azt mutatják, hogy a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2. pontja nem teljesül, vagy hogy a fa csomagolóanyagot az említett irányelv I. mellékletének A. részében felsorolt károsítókkal fertőzött, az érintett tagállamnak az előírások szerint kell eljárnia a fa csomagolóanyaggal, és azonnal meg kell semmisítenie azt az Unió területének növényegészségügyi védelme érdekében.

(8) A tagállamok az e határozattal összhangban elvégzett növényegészségügyi ellenőrzések számát és eredményeit egy egyedi elektronikus jelentéstételi sablon segítségével közlik a Bizottsággal.

(9) Az eddig elvégzett növényegészségügyi ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a fa csomagolóanyagok feltartóztatása tekintetében a szóban forgó harmadik országok nemzeti növényvédelmi szervezetei számára történő további részletes adatok továbbítása érdekében a tagállamoknak minden szükséges információt meg kell adniuk a nem megbízható vagy helytelen jelölés forrásának azonosításához.

(10) Ezt a határozatot 2018. október 1-jétől kell alkalmazni annak érdekében, hogy az illetékes hivatalos szerveknek és a vállalkozóknak elegendő idejük legyen az új rendelkezésekhez való alkalmazkodásra.

(11) Annak érdekében, hogy az említett időpontig ne következzék be joghézag, a 2013/92/EU végrehajtási határozat 2018. július 31-én hatályát vesztő 1-4. cikkét 2018. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

(12) A jogi egyértelműség érdekében a 2013/92/EU végrehajtási határozatot 2018. október 1-jétől - e határozat alkalmazásának kezdőnapjától - hatályon kívül kell helyezni.

(13) Ezt a határozatot 2020. június 30-ig kell alkalmazni annak lehetővé tétele érdekében, hogy az adott időpontig sor kerülhessen a szükséges intézkedések elfogadására.

(14) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "fa csomagolóanyag": valamely áru alátámasztására, védelmére vagy szállítására szolgáló fa vagy fatermék csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok, egyéb raklapok, raklapkeretek és alátétfa formájában, függetlenül attól, hogy ténylegesen mindenféle tárgy szállításánál alkalmazzák-e azokat; nem tartozik ide a ragasztó, hő, nyomás segítségével vagy ezek kombinációjával előállított, feldolgozott fa és a legfeljebb 6 mm vastagságú, teljes egészében fa csomagolóanyag;

b) "meghatározott áruk": a Belaruszból vagy Kínából származó, az Unióba importált, a fa csomagolóanyag által alátámasztott, védett vagy abban szállított áruk, amelyekhez az e határozat I. mellékletében felsorolt, Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti kódok vagy az e határozat I. mellékletében felsorolt TARIC-kódok tartoznak, és amelyek megfelelnek a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) I. mellékletében szereplő leírásoknak;

c) "szállítmány": egyetlen, a vámalakiságokhoz vagy más alaki követelményekhez szükséges okmány hatálya alá tartozó árumennyiség;

d) "vállalkozó": bármely, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó személy, aki hivatásszerűen foglalkozik fa csomagolóanyaggal, és aki fa csomagolóanyag Unióba történő behozataláért jogilag felelős.

2. cikk

Felügyelet

A meghatározott áruk minden szállítmányának fa csomagolóanyagát az Unió vámterületére történő belépés időpontjától kezdve alá kell vetni a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 134. cikke szerinti vámfelügyeletnek és a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésében említett, illetékes hivatalos szervek általi felügyeletnek.

A fa csomagolóanyag és a meghatározott áruk csak akkor vonhatók a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 16. a) és b) pontjában meghatározott vámeljárások egyike alá, kivéve az említett rendelet 210. cikkének a) pont és b) pontjában említett különleges eljárásokat, amennyiben az e határozat 4. cikkében meghatározott növényegészségügyi ellenőrzések lezárultak.

3. cikk

Az importált fa csomagolóanyagra vonatkozó előzetes értesítés

A repülőtéri hatóságok, a kikötői hatóságok, az áruk mozgásának ellenőrzéséért felelős egyéb hatóságok vagy a fa csomagolóanyaggal ellátott, meghatározott áruk behozatalában részt vevő vállalkozók, amint értesülnek a fa csomagolóanyag közelgő megérkezéséről, előzetes értesítést küldenek a belépés helye szerinti vámhivatalnak vagy a belépés helye szerinti felelős hivatalos szervnek.

4. cikk

Növényegészségügyi ellenőrzések

A meghatározott áruk szállítmányainak fa csomagolóanyagát rendszeresen alá kell vetni a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában előírt növényegészségügyi ellenőrzéseknek annak megerősítése érdekében, hogy a fa csomagolóanyag megfelel a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 2. pontjában foglalt követelményeknek.

Az azonosított növényegészségügyi kockázatok alapján a tagállamok megállapítják, hogy a meghatározott áruk fa csomagolóanyagát milyen arányban vetik alá növényegészségügyi ellenőrzéseknek. Ez az arány nem lehet alacsonyabb a meghatározott áruk szállítmányainak 1 %-ánál. Az ellenőrzések befejezéséig a fa csomagolóanyag és az adott meghatározott áruk a 952/2013/EU rendelet 134. cikke szerinti vámfelügyelet, valamint az illetékes hivatalos szerv felügyelete alatt maradnak.

A növényegészségügyi ellenőrzéseket az Unióba történő beléptetés helyén vagy az illetékes hivatalos szerv által e célra jóváhagyott rendeltetési helyen kell elvégezni.

5. cikk

Meg nem felelés esetén alkalmazandó intézkedések

Amennyiben a 4. cikkben említett növényegészségügyi ellenőrzések azt mutatják, hogy a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2. pontjában foglalt követelmények nem teljesülnek, vagy hogy a fa csomagolóanyag az említett irányelv I. mellékletének A. részében felsorolt károsítókkal fertőzött, az érintett tagállam az előírásoknak nem megfelelő fa csomagolóanyagot haladéktalanul aláveti az említett irányelv 13c. cikkének (7) bekezdésében előírt intézkedések egyikének.

Amennyiben az e határozat 4. cikke szerinti rendeltetési helyen meg nem felelést vagy fertőzést állapítanak meg, az érintett tagállam biztosítja, hogy a szóban forgó fa csomagolóanyag azonnal megsemmisítésre kerüljön. A megsemmisítést megelőzően a fa csomagolóanyagot úgy kell kezelni, hogy a megsemmisítést követően és azt követően ne merüljön fel növényegészségügyi kockázat.

6. cikk

Jelentéstétel

A 94/3/EK bizottsági irányelv (5) sérelme nélkül, a tagállamok az e határozat II. mellékletében meghatározott elektronikus jelentéstételi sablon használatával értesítik a Bizottságot az e határozatnak megfelelően elvégzett növényegészségügyi ellenőrzések számáról és eredményeiről a következő időpontokig:

a) a 2018. október 1-jétől2019. szeptember 30-ig tartó időszakra vonatkozóan 2019. október 31-ig;

b) a 2019. október 1-jétől2020. február 29-ig tartó időszakra vonatkozóan 2020. március 31-ig.

7. cikk

A 2013/92/EU bizottsági végrehajtási határozat módosítása

A 2013/92/EU végrehajtási határozat 7. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1-4. cikket 2018. szeptember 30-ig kell alkalmazni."

8. cikk

A 2013/92/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezése

A 2013/92/EU végrehajtási határozat 2018. október 1-jétől hatályát veszti.

9. cikk

Alkalmazás

Az 1-6. cikk 2018. október 1-jétől alkalmazandó.

Ezt a határozatot 2020. június 30-ig kell alkalmazni.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2013/92/EU végrehajtási határozata (2013. február 18.) a Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, növényegészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekről (HL L 47., 2013.2.20., 74. o.).

(3) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(5) A Bizottság 94/3/EK irányelve (1994. január 21.) a harmadik országból érkező és közvetlen növényegészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról (HL L 32., 1994.2.5., 37. o.).

I. MELLÉKLET

MEGHATÁROZOTT ÁRUK

2514 00 00Palakő, durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
2515Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
2516Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
4401Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap fából; rakodólapkeret fából (az egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakított és felszerelt konténerek kivételével)
4415 20Rakodólap, keretezett és más szállítólap fából; rakodólapkeret fából (az egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakított és felszerelt konténerek kivételével)
4415 20 90Keretezett és más szállítólap fából (az egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakított és felszerelt konténerek; valamint a rakodólapok és a rakodólapkeretek kivételével)
4415 20 20Rakodólap és rakodólapkeret fából
4418Ács- és épületasztalos-ipari termék fából, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely fából (a rétegelt lemezből készült, tömb, szalag és szegélyléc, parketta gyártásához szánt, nem összeállított padlótáblák és az előre gyártott épületek kivételével)
4421Más faáru, máshol nem említett
6501 00Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, nem formázva, nem karimázva; korong és henger, beleértve a felhasítottat is, nemezből
6801 00 00Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével)
6802Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is), mesterségesen színezve
6803 00Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru (a palaszemcse, -törmelék és -por, mozaikkocka és hasonlók, palavessző, írásra vagy rajzolásra szolgáló felülettel rendelkező, valamint felhasználásra kész pala vagy palatábla kivételével)
6810Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is
6811 40Azbesztcementből, cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült áru, azbesztet tartalmazó
6902 00Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével
6904 00Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló
6905 00Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru
6906 00Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia termékek, kéménybélés, cső és csővezeték kifejezetten laboratóriumi célokra, szigetelésre szolgáló cső és csatlakozó és elektromos célt szolgáló csőszerelvény és más csővezeték kivételével)
6907Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe; kerámia mozaikkocka és hasonló áru, alátéten is (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló termékek, az alátétnek elkészített lapok, a díszek és a kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)
6912 00 83Háztartási és tisztálkodási áru kőagyagból (az asztali és konyhai áru, a fürdőkád, bidé, mosogató és hasonló egészségügyi áru, kis szobor és más dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló edény áru szállítására vagy csomagolására kivételével)
6912 00 23Asztali és konyhai áru kőagyagból (a kis szobor és más dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló edény áru szállítására vagy csomagolására, valamint a kerámiából készült tartállyal és fémből készült alkatrészekkel rendelkező kávé- és fűszerdaráló kivételével)
7210Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva, lemezelve vagy bevonva
7313 00Szögesdrót vasból vagy acélból; csavart szalag vagy egyágú lapos huzal, tüskézve is, lazán sodort kettős huzal kerítés készítésére, mindezek vasból vagy acélból
7317 00Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru vasból vagy acélból más fémfejjel is (a rézfejű szög és a fűzőkapocs kivételével)
7318Csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló cikk vasból vagy acélból (a síncsavar, lezáró, zárókupak és hasonló kivételével)
7415Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs és hasonló áru rézből vagy vas- vagy acélszárral és rézfejjel, csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét, „beleértve a rugós alátétet is”, és hasonló áru rézből (a fűzőkapocs szalagban és síncsavar, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével)
8101 96Volfrámhuzal
8102 96Molibdénhuzal
8205 90 10Üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő
8465 93Köszörülő, dörzsölő- vagy fényezőgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására (a kézi szerszám és a megmunkáló központ kivételével)
4504 90 80Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült áru (a lábbeli és részei, talpbélés, kivehető is, kalap és más fejfedők, valamint ezek alkatrészei; fojtás és zárólap sörétes töltényhez; játék, játékszer, sportfelszerelés és ezek részei; tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú burkolólap; tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is; dugó és lezáró kivételével)
4823 90 85Máshol nem említett papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakúra vágva, valamint papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből készült cikkek
6912 00 83Háztartási és tisztálkodási áru kőagyagból (az asztali és konyhai áru, a fürdőkád, bidé, mosogató és hasonló egészségügyi áru, kis szobor és más dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló edény áru szállítására vagy csomagolására kivételével)
7108 13 80Arany, beleértve a platinával bevontat is, félgyártmány alakban, nem fizetőeszköz céljára (a rúd, pálca, huzal és méretre vágott profillap, valamint az olyan fólia és szalag kivételével, amelynek vastagsága alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t)
7110 19 80Platina félgyártmány alakban (a rúd, pálca, huzal és méretre vágott profillap, valamint az olyan fólia és szalag kivételével, amelynek vastagsága alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t)
7304 31 20Varratmentes, kör alakú keresztmetszetű precíziós cső vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével)
7304 41 00Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével)
8407 33 20Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalommal
8407 33 80Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására, 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1 000 cm3hengerűrtartalommal
8424 49 10Mezőgazdasági vagy kertészeti folyadék/porszóró, traktorra szerelhető vagy általa húzott kivitelben
8424 82 90Mezőgazdasági vagy kertészeti mechanikus készülék, kézi is, folyadék vagy por kilövésére vagy szórására (a permetező és öntözőberendezés kivételével)
8424 89 40Kizárólag vagy elsősorban nyomtatott áramkörök vagy nyomtatott áramköri szerelvények gyártásához használatos, folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztásra szolgáló mechanikus berendezés
8424 89 70Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló, máshol nem említett mechanikus készülék, kézi is
8467 29 51Sarokcsiszoló, kézi használatú, beépített elektromotorral, külső energiaforrással működő
8544 19 00Tekercselőhuzal elektromos célra, réztől eltérő anyagból, szigetelt
8544 49 91Elektromos huzal és kábel legfeljebb 1 000 V feszültséghez, szigetelt, csatlakozó nélkül, 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezetékátmérővel, máshol nem említett
8708 30 10Fékek és szervófékek és ezek alkatrészei ipari összeszerelés céljára a következőkhöz: egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol nem említett
8708 40 20Sebességváltók és ezek alkatrészei, az alábbiak ipari összeszerelése céljából: egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol nem említett
8708 91 20Hűtők és ezek alkatrészei, az alábbiak ipari összeszerelése céljából: egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol nem említett
8708 92 20Hangtompító (kipufogódob) és kipufogócső; és ezek alkatrészei az alábbiak ipari összeszerelése céljából: egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol nem említett

II. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT JELENTÉSTÉTELI SABLON

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D1137 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D1137&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék