1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről

1. A Kormány a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Stratégia) 1. mellékletében foglaltak alapján egyetért a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által elvégzett bűnmegelőzési stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával és annak eredményeivel.

2. A Kormány a Stratégia felülvizsgálata alapján egyetért a Stratégia 1. melléklet 8. címében szereplő, folyamatosan végrehajtandó intézkedések továbbvitelével.

3. A Stratégia 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Intézkedési terv) a 2. melléklet szerint módosul.

5. A Kormány elfogadja a 2018-2019. években végrehajtani szükséges új bűnmegelőzési intézkedéseket tartalmazó tervet a 3. melléklet szerint, és egyetért az új intézkedések megvalósításának a 4. mellékletben foglaltak szerinti mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

6. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpont dh) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:

Az NBT további egy-egy tagjára)

"dh) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi módszertani irányításért felelős helyettes államtitkára,"

(tesz javaslatot.)

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

1. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcíme a következő "D. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést népszerűsítő kiadványok" táblázattal egészül ki:

"D. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést népszerűsítő kiadványok

Intézkedés:Különféle célcsoportok számára népszerűsítő, közérthető kiadványok, nyomdakész és online
statikus kiadványok előállítása, ezáltal biztosítva, hogy a területen tevékenykedő szakemberek,
a lakosság és a vállalkozók megismerjék az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzés
lehetőségeit.
Felelős:Lechner Tudásközpont
Partner:NBT
Forrás:10 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:ismeretterjesztőanyag-fejlesztés, online és offline terjesztés
Határidő:2018. december 31.
Indikátor:ismeretterjesztő nyomdakész kiadványok, online felület

2. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcíme a következő "E. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó online felület interaktív tartalommal való bővítése" táblázattal egészül ki:

"E. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó online felület interaktív tartalommal való bővítése

Intézkedés:Ki kell dolgozni az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzési ajánlásokra alapozott
interaktív oktatóanyagot, mely közérthető módon, 3D ábrákkal teszi érthetővé a különféle
helyzetekre alkalmazható ajánlásokat.
Felelős:LechnerTudásközpont
Partner:NBT
Forrás:8 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:interaktív oktatóanyag online felületen
Határidő:2018. május 31.
Indikátor:interaktív online felület

3. A Stratégia 1. melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím "A. Csökkenteni kell lopás deliktumok előfordulását" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. A lopás, a garázdaság, az erőszakos jellegű jogsértések, illetve a trükkös csalás bűncselekményeinek visszaszorítása

Intézkedés:A jogsértések legnagyobb halmazát kitevő vagyon elleni bűnözés szerkezete a lopások
dominanciáját mutatja. A statisztikai mutatókon túl azonban figyelemmel kell lenni azokra
a bűncselekményekre is, amelyek az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásolják. Ezek közül kiemelkedő helyet foglalnak el a garázda és erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint a trükkös csalások. Visszaszorításuk érdekében szükséges
a megjelölt jogsértések vizsgálata, amelyek révén megelőzésükre adekvát válaszok dolgozhatók
ki. Ennek érdekében feltáró, elemző-értékelő vizsgálatot kell végezni a megjelölt deliktumok
elterjedtségéről kriminalisztikai jellemzőik alapján, és ezekre figyelemmel, megelőzési
módszereket, praktikákat kell kidolgozni a visszaszorításukra. A rendőrség e tevékenységben
részt vevő bűnügyi és rendészeti szakembereinek szakmai továbbképzését biztosítani kell.
Felelős:rendőrség
Partner:NBT
Forrás:3 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzések
Határidő:folyamatos
Indikátor:képzettek száma

4. A Stratégia 1. melléklet 8.2.1. Megelőző vagyonvédelem alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: "Gyermek- és ifjúságvédelmi programok az oktatásban"

5. A Stratégia 1. melléklet 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése alcím "D. A család védelmi funkciójának növelése" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"D. A család védelmi funkciójának növelése

Intézkedés:A család mint a társadalom legalapvetőbb alkotóegysége a szocializáció elsődleges színtere is.
Kiemelt jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi funkcióját
növeljük. Ehhez sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet leginkább azoktól
a szervektől és szervezetektől kaphatnak meg, amelyek a helyi problémákkal és sajátosságokkal
tisztában vannak. Ennek érdekében szükséges azoknak a szerveknek és szervezeteknek
a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal és segítséggel ellátni az arra rászoruló
családokat.
Felelős:NBT
Partner:EMMI, SZGYF
Forrás:30 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzések és programok
Határidő:folyamatos
Indikátor:résztvevők száma

6. A Stratégia 1. melléklet 8.2.5. A média és az internet veszélyei alcím "A. Biztonságos internethasználat" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. Biztonságos internethasználat

Intézkedés:A XXI. század társadalmának mindennapjait alapjaiban határozza meg a számítástechnika,
azon belül is a világháló. Az internet nagyszerű lehetőségeket biztosít a használók számára,
a felgyorsult világban lehetővé teszi az információk gyors és széles körű áramlását. Az internet
előnyei azonban nem megfelelő használat esetén könnyen jelenthetnek hátrányt, követhetünk
el bűncselekményt, vagy válhatunk bűncselekmény áldozatává. Erre figyelemmel szükséges
az állampolgárok figyelmének felhívása, minél szélesebb körű, korszerű és naprakész
tájékoztatása.
Felelős:NBT
Partner:EMMI, NMHH, rendőrség
Forrás:-
Eszköz:honlap, kis- és oktatófilm
Határidő:folyamatos
Indikátor:elértek száma

7. A Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím "D. Áldozattá válás megelőzési tájékoztatás az időskorúak részére" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép.

"D. Időskorúak áldozattá válásának csökkentését célzó intézkedések

Intézkedés:Tekintettel arra, hogy az időskorúak jóhiszeműségükből és naivitásukból fakadóan
veszélyeztetett csoportot képeznek, így szükséges képzések szervezése az idősek ellátásában,
védelmében érintett állami és civil szervezetek szakembereinek (rendőrség, szociális munkások,
jelzőrendszeres diszpécserszolgálatokon dolgozók, tanyagondnokok), hogy képessé
váljanak szakszerű áldozattáválás-megelőzési információk átadására az időskorúak számára.
A megszerzett tudás átadását kell szorgalmazni az idősotthonokban, idősek napközijében;
az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében előadások, foglalkozások tartása,
a sértetté váláshoz vezető körülmények, az elkövetési módszerek és a megelőzési lehetőségek
megismertetése a célcsoport tagjaival.
Felelős:NBT
Partner:rendőrség
Forrás:5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzések és programok
Határidő:folyamatos
Indikátor:résztvevők száma

8. A Stratégia 1. melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím "D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata

Intézkedés:Az Ást. 2015. évi reformja során a kárenyhítést érintő szabályok nem kerültek módosításra.
A kárenyhítés szabályozását, joggyakorlatának jellemzőit felül kell vizsgálni, és - összhangban
az európai uniós szabályozás követelményeivel - meg kell tenni a szükséges intézkedéseket
a kárenyhítési rendszer újraszabályozása érdekében.
Felelős:IM
Partner:kormányhivatalok
Forrás:nem igényel többletforrást
Eszköz:felülvizsgálat
Határidő:2017. december 31.
Indikátor:jelentés elkészítése

9. A Stratégia 1. melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcíme a következő "H. A joggyakorlat egységesítése és fejlesztése áldozatsegítés szakterületen" táblázattal egészül ki:

"H. A joggyakorlat egységesítése és fejlesztése áldozatsegítés szakterületen

Intézkedés:Az áldozatsegítés szakterületen eljáró területi szolgálatok egységes jogalkalmazásának
biztosítása és a joggyakorlat fejlesztése érdekében szükséges a rendszeres időközönként
megrendezésre kerülő regionális esetmegbeszélő csoportfoglalkozások tartása.
A szakmai irányító szerv által koordinált esetmegbeszéléseken a résztvevők konkrét
jogeseteken keresztül mutatják be a szolgáltatásokkal, eljárásrendekkel kapcsolatos
"jó gyakorlatot" és a felmerülő szakmai problémákat. Az esetmegbeszélőkről készült
összegzések problémafelvetései fontos elemei a szakmai irányító szerv joggyakorlat-elemzési,
koncepcióalkotási és jogszabály-kezdeményezési feladatellátásának is.
Felelős:IM
Partner:kormányhivatalok
Forrás:nem igényel többletforrást
Eszköz:esetmegbeszélés negyedévente
Határidő:folyamatos
Indikátor:jelentés készítése

10. A Stratégia 1. melléklet 8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése alcím "H. A jobb agyféltekés rajzolás oktatásának bevezetése a büntetés-végrehajtási intézetekben" táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"H. Művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása

Intézkedés:A művészetterápiás és kreatív programok, valamint jobb agyféltekés rajzolás (börtönszínház,
biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök) módszereinek segítségével
a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája,
toleranciája, önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben megvalósuljanak ilyen
programok. Ehhez szükséges a velük foglalkozók képzése, új módszerek megismertetése
az állománnyal.
Felelős:BVOP
Partner:NBT
Forrás:10 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzések és programok
Határidő:folyamatos
Indikátor:résztvevők száma

11. A Stratégia 1. melléklet 8.5. Horizontális intézkedések alcíme a következő "F. Bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése a médiában" táblázattal egészül ki:

"F. Bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése a médiában

Intézkedés:A bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése érdekében elengedhetetlen a média bevonása és
a közösségi fórumokon való megjelenés. Feltétlenül szükséges a média és a közösségi fórumok
széles körű közvetítő erejének kihasználása, amely képes a prevenciós célokat gyorsan és a
nagyközönség számára elérhetővé tenni.
Közszolgálati média: A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény 83. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közszolgálati médiaszolgáltatás célja
az alkotmányos jogoknak, a törvényes rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend
szabályainak megismertetése, támogatása. Ez a rendelkezés kellő alapot biztosít ahhoz, hogy
közszolgálati műsorokban bemutatásra kerüljenek prevenciós törekvések, programok.
Kereskedelmi média: Több európai uniós országban jól bevált gyakorlat, hogy a prevenciós
műsorok megjelennek a kereskedelmi és állami televíziók saját gyártású sorozataiban.
Hazánkban is több olyan televíziós sorozat szerepel a kínálatban, amelyek nagy nézettséggel
bírnak, ezért a társadalmi tudatformálásban betöltött szerepük jelentős. Meg kell találni annak
a módját, miként lehet a szükséges bűnmegelőzési tartalmakat a televíziós sorozatokban
bemutatni.
Felelős:NBT
Partner:NMHH, ME, IM, rendőrség, civil szervezetek, polgárőrség, egyházak
Forrás:20 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:közszolgálati híradásokban és műsorokban történő megjelenés általánosan és konkrét ügyek
kapcsán egyaránt, kereskedelmi műsorokban történő megjelenés
Határidő:folyamatos
Indikátor:bűnmegelőzési célokat szolgáló módszerek megnövekedett ismertsége

12. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcím "B. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzést végző szakemberek biztosítása" táblázatában a "2017. december 31." szövegrész helyébe a "2018. december 31." szöveg lép.

13. A Stratégia 1. melléklet 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel alcím "C. Az építészeti eszközökkel segített bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és minősítési rendszer biztosítása" táblázatában a "2017. december 31." szövegrész helyébe a "2018. december 31." szöveg lép

14. A Stratégia 1. melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím "E. Mobil Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése" táblázatában az "évente 5 millió forint" szövegrész helyébe az "évente 9 millió forint" szöveg lép.

15. A Stratégia 1. melléklet 8.2.1. Megelőző vagyonvédelem alcím "A. Iskolai prevenciós programok - a DADA és ELLEN-SZER programok működtetése az általános és középiskolákban" táblázatában az "évente 5 millió forint" szövegrész helyébe az "évente 3 millió forint" szöveg lép.

16. A Stratégia 1. melléklet 8.2.4. Szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció alcím "A. Szórakozóhely-ellenőrzések fokozása" táblázatában az "EMMI, IM, BM, NGM, NAV" szövegrész helyébe az "NBT" szöveg lép.

17. A Stratégia 1. melléklet 8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében alcím "A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása" táblázatában az "IH" szövegrész helyébe az "IM" szöveg lép.

18. A Stratégia 1. melléklet 8.5. Horizontális intézkedések alcím "D. Részvétel az EUCPN munkájában" táblázatában a "nem igényel többletforrást" szövegrész helyébe az "évente 5 millió forint" szöveg lép.

19. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.1.3. Külterületeken élők biztonságának fokozása alcím "A. A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása" táblázata.

20. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím "B. A közterületeken leginkább előforduló garázda, erőszakos jellegű jogsértések visszaszorítása" táblázata.

21. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.1.4. Vagyonvédelem alcím "C. Az ún. trükkös módszerrel elkövetett csalás, illetve lopás deliktumok visszaszorítása" táblázata.

22. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.2.1. Megelőző vagyonvédelem alcím "D. A Bűnmegelőzés integrálása a családi és iskolai napok rendezvényeinek programjába, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben folyó programokba" táblázata.

23. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.2.2. Hasznos szabadidő-eltöltés alcím "B. A bűnmegelőzés beemelése az állami, egyházi és önkormányzati gyermektáborok programjaiba" táblázata.

24. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím "A. Mérni kell a rendőrség áldozattá válás megelőzési kockázatközpontú módszertanának érvényesülését" táblázata.

25. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím "B. Egységes rendőrségi szóróanyagok az áldozattá válás megelőzése érdekében" táblázata.

26. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.1. Áldozattá válás megelőzése alcím "C. Szakemberképzések az időskorúak áldozattá válásának csökkentése érdekében" táblázata.

27. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím "B. Országossá kell tenni a civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot, az áldozatsegítő szolgálatoknál szociális munkásokat kell alkalmazni" táblázata.

28. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím "C. Az érzelmi segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele" táblázata.

29. Hatályát veszti a Stratégia 1. mellékletének 8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése alcím "G. Áldozatpolitikai célok megjelenítése a médiában" táblázata.

30. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése alcím "B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára" táblázatában az "IH" és az "IM" szövegrész.

31. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése alcím "G. Művészetterápiás és kreatív programok megvalósítása" táblázata.

32. Hatályát veszti a Stratégia 1. melléklet 8.5. Horizontális intézkedések alcím "E. Részvétel az EBESZ keretein belül működő képzésekben, a lehetőségeknek a hatékonyabb kiaknázása" táblázata.

2. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

1. Az Intézkedési terv 2. melléklet 2.1. Kortárs segítő modellprogram készítése, tesztelése és bevezetése táblázatában a "képzések tartása évente 10 millió forint" szövegrész helyébe a "képzések tartása évente 15 millió forint" szöveg lép.

2. Az Intézkedési terv 2. melléklet 2.1. Kortárs segítő modellprogram készítése, tesztelése és bevezetése táblázatában a "modellprogram kidolgozása és tesztelése 2016. december 31., modellprogram bevezetése 2017. december 31." szövegrész helyébe a "modellprogram kidolgozása és tesztelése 2016. december 31., modellprogram bevezetése 2019. december 31., majd azt követően folyamatos" szöveg lép.

3. Az Intézkedési terv 2. melléklet 3.1. Esélyegyenlőségi modellprogram kidolgozása és működtetése fogyatékossággal élők számára az áldozattá válás megelőzése érdekében táblázatában az "évente 2 millió forint" szövegrész helyébe az "évente 5 millió forint" szöveg lép.

4. Az Intézkedési terv 2. melléklet 5.1. Bűnmegelőzési pályázatok kiírása táblázatában a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg lép.

5. Az Intézkedési terv 2. melléklet 5.2. A gyermek- és ifjúságvédelem problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése táblázatában a "2016. december 31." szövegrész helyébe a "2017. december 31." szöveg lép.

6. Az Intézkedési terv 2. melléklet 5.3. Bűnmegelőzési mobil applikációk fejlesztése táblázatában a "2016-ban 20 millió forint, NBT költségvetés" szövegrész helyébe az "igény szerint" szöveg lép.

3. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési terve

I. Településbiztonság

1.1. A technikai fejlődés eredményeinek figyelembevételével sor került a bűnügyi adatok és a társadalmi, gazdasági adatok egyidejű térképi megjelenítésére alkalmas program (PRE-STAT) kidolgozására, amely a térinformatika eszközeinek segítségével szemléltető és könnyen elemezhető módon ábrázolja a magyarországi bűnözés alakulását a meghatározott bűncselekmények vonatkozásában. Mindez lehetővé teszi bűnözési trendek felismerését, amely elősegíti a bűnüldöző és a bűnmegelőzést végző szervek munkáját is. A PRE-STAT rendszer folyamatos fejlesztése, funkciókkal történő bővítése nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy naprakész információkkal lássa el a rendőri szerveket, a bűnmegelőzési szakembereket és a lakosságot.

Felelős: az építésügyért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

1.2. Fokozni szükséges a lépcsőházak biztonságát a LépcsőházŐr programmal, mely kamerarendszer telepítésével segíti a társasházakban elkövetett bűncselekmények felderítését, illetve megelőzését.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos

1.3. A kerékpárokkal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények csökkentése, az eltulajdonított kerékpárok megtalálása érdekében tovább szükséges működtetni a BikeSafe programot, amely alkalmas a kerékpárok regisztrációjára, azonosítására, elősegíti a felderítést, adott esetben a megtalált kerékpár tulajdonosának felkutatását.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos

1.4. A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó környéke az idegenforgalmi szezonban sok turistát, pihenni vágyót fogad. Az ideiglenesen megnövekedett lakosságszám, a zsúfolt közösségi terek, a koncentrálódó tömegek ideális lehetőséget biztosítanak az elkövetők számára. Az idegenforgalmi szezon ideje alatt célzott prevenciós programok lebonyolítása szükséges.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31. napjáig folyamatos

II. Gyermek- és ifjúságvédelem

2.1. A bűnmegelőzési mesék olyan prevenciós eszközök, amelyek tematikus és szervezett feldolgozással alkalmasak arra, hogy már gyermekkorban sor kerüljön az információk célzott átadására. Szükséges egy olyan modellprogram kidolgozása, amely a mesék felhasználásán alapulva, a legkisebb korosztályokat megszólítva szolgálja a bűnmegelőzési törekvéseket.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: a modellprogram kidolgozására és tesztelésére 2019. június 30.

a modellprogram bevezetésére 2019. december 31.

2.2. Az ideális iskolai légkör segíti a konfliktusok csökkentését, és növeli az iskolai munka hatékonyságát. Ennek eléréséhez szükséges a "Jövő iskolája" iskolai program kifejlesztése, tesztelése és bevezetése, amely a pozitív visszajelzések alkalmazásának módszerével fejleszti a tanulók kompetenciáit, és együttműködésre, megértésre, elfogadásra sarkallja őket.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

Határidő: a modellprogram kidolgozására 2018. június 30.

a modellprogram tesztelésére 2019. június 30.

projektleírás készítésére 2019. december 15.

2.3. Az internethasználat elterjedésével egyre több esetben válnak a fiatalok az ún. cyberbullying és/vagy online zaklatások áldozatává. Ennek megelőzése érdekében médiakampányok folytatása szükséges, amelyek szisztematikusan készítik fel a korosztályt az online térben való eligazodásra.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: a kampány folytatására 2019. december 31.

III. A bűncselekmények áldozatainak segítése és az áldozattá válás megelőzése

3.1. Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti a munkakeresést is. Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségekkel a bűnelkövetők könnyedén megkárosíthatják áldozataikat. Szükséges a bűnös szándék felismerésére, az azok elkerüléséhez elengedhetetlen önvédelmi mechanizmusok kialakítása.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

3.2. Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények vagy szabálysértések áldozatai számára egyénre szabott támogatásokat nyújt, melyek körében a pénzügyi és fizikai jellegű szolgáltatások mellett a bűncselekménnyel okozott pszichés károsodások esetén gondoskodni kell arról is, hogy az áldozatok a lehető legrövidebb időn belül és a szükség szerinti mértékben szakszerű pszichés segítségnyújtásban, traumakezelésben részesüljenek. Ezen célkitűzés érdekében szükséges modellprogramot indítani az érzelmi segítségnyújtás lehetőségének biztosítására.

Felelős: áldozatsegítésért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

IV. Intézkedések a bűnismétlés megelőzése érdekében

4.1. Szükséges olyan reintegrációs modellprogram kidolgozása, amely lehetővé teszi a fogvatartottak, illetve a javítóintézeti ellátásban részesült fiatalok visszailleszkedését a társadalomba.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

4.2. Szükséges olyan, a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését elősegítő programok kidolgozása, amelyek a büntetés-végrehajtási intézeteken, a javítóintézeteken túl bevonják a fogvatartottak, a javítóintézetben ellátott fiatalkorúak családjait, a civil szereplőket és egyházakat egyaránt.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.

4.3. Kiemelten fontos a mediációs eljárás bevezetésének vizsgálata és módszertanának kidolgozása a fogvatartottak, illetve a javítóintézetben ellátott fiatalok egymás sérelmére elkövetett cselekményei számának csökkentése érdekében.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.

4.4. A pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként vagy a megelőző pártfogás magatartási szabályaként előírható pártfogó felügyelői beavatkozások, elkövetői programok, valamint a pártfogoltak és a megelőző pártfogás alatt állók társadalmi integrációját elősegítő szolgáltatások biztosítása céljából, a bűnismétlési kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében új közösségi foglalkoztatót kell létrehozni Budapest Főváros és Pest megye illetékességi területtel, Budapest központtal.

Felelős: az igazságügyért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

4.5. Képezni kell a pártfogó felügyelőket a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként vagy a megelőző pártfogás magatartási szabályaként alkalmazható értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozás vezetésére.

Felelős: az igazságügyért felelős miniszter

Határidő: 2018. november 30.

4.6. A fiatalkorú elkövetőket, illetve a gyermekeket érintő ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére speciális, a gyermekek jogaira, a gyermekpszichológiára, a gyermekekkel való kommunikációra, a gyermekek veszélyeztetettségére vonatkozó képzési anyagot kell kidolgozni. A kidolgozott képzési anyag felhasználásával a fiatalkorú elkövetők, illetve a gyermekek ügyeit kezelő pártfogó felügyelőket képezni kell.

Felelős: az igazságügyért felelős miniszter

Határidő: a képzési anyag kidolgozására 2018. szeptember 30.

Határidő: a képzés lebonyolítására 2019. október 30.

V. Horizontális intézkedések

5.1. Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása szükséges a magas színvonalú bűnmegelőzési képzések és módszerek kialakítása érdekében.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

5.2. Évente bűnmegelőzési portfóliót szükséges összeállítani a megyei rendőr-főkapitányságok számára, amelyből a keretösszeg erejéig választhatnak képzéseket, rendezvényeket, eszközöket.

Felelős: a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

4. melléklet az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozathoz

I. Településbiztonság

1.1. A PRE-STAT alkalmazás működtetése és népszerűsítése

Intézkedés:A technika fejlődése megkövetelte a bűnmegelőzés térinformatikai alapjainak, nemzetközi
modelljeinek vizsgálatát, a Magyarországon is alkalmazható ajánlások összegyűjtését,
rendszerezését és adaptálását. Ennek köszönhetően született meg a PRE-STAT online
felületen futó alkalmazás, amely alkalmas arra, hogy a bűnügyi adatokat, valamint egyéb
társadalmi, gazdasági jellemzőkre utaló adatokat összevetve térképen ábrázolja a bűnözés
alakulását. Mindez lehetővé teszi a naprakész bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok
meghatározhatóságát, valamint lehetőséget nyújt a rendőrök, különös tekintettel
a megelőzési szakemberek számára az illetékességi területükön, illetve az országban
elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos informálódásra.
Cél a bűnmegelőzési tevékenység megalapozottságának erősítése, valamint az, hogy
a pályázati projektek összeállítása előtt mindig kerüljön sor előzetes helyzetfelmérésre, hiszen
a helyi problémákat helyben szükséges megoldani.
Az alkalmazás segítséget nyújthat a rendőrség számára a szolgálatszervezés, a közbiztonság
növelését célzó járőri útvonalak megtervezésében, sorozatügyek esetében a térképes
megjelenítés segíthet az akciók kidolgozásában.
[1]
Felelős:Lechner Tudásközpont
Partner:NBT, rendőrség
Forrás:fejlesztés igény szerint, karbantartás 1 millió forint évente, NBT költségvetés
Eszköz:online felület feltöltése adatokkal
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:a rendszert használók száma
NBS kapcsolódás:8.1. Településbiztonság, 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel

1.2. LépcsőházŐr program bevezetése

Intézkedés:A társasházakban élők nagy száma és a lépcsőházakban elkövetett bűncselekmények
gyakorisága miatt a lépcsőházak védelme kiemelt fontossággal bír a bűnmegelőzés
szempontjából. A lépcsőház egyrészt az a közösségi tér, ahol az otthonok bejárata
elhelyezkedik, ezért potenciális lehetőséget teremthet a bűnözőknek a lakásokba
bejutáshoz, másrészt a zegzugos, rosszul megvilágított, elhagyatott lépcsőház erőszakos
bűncselekmények elkövetésének színhelye lehet. Az állampolgárok többsége otthonát a nap
jelentős részében felügyelet nélkül hagyja, és a lakások biztonságtechnikai szempontból
gyakran sebezhetőek.
Az ilyen, lépcsőházak felől nem védett otthonok könnyű célpontot jelentenek a bűnözőknek.
A lépcsőházba telepített kamerarendszer - melynek elengedhetetlen eleme a megfelelő
szoftver - több funkciót lát el. Megkönnyíti az elkövetők felderítését, a bűncselekmény
bizonyítását, növeli a lakók, lépcsőházba látogatók szubjektív biztonságérzetét, valamint
a bűnelkövetők jó részét eltántorítja a bűnelkövetéstől.
LépcsőházŐr program tesztelése olyan lépcsőházak részvételével, akik számára biztosítjuk
a kamerát, ők pedig vállalják a 2 éves fenntartás költségét.
A program üzemeltetése lépcsőházanként egy kamera esetében havonta 6 ezer forint.
Cél a lakásszövetkezetek, lakók bevonása a programba. A lakosság bevonásában nagy
szerepet játszik a rendőrség.
Felelős:NBT
Partner:rendőrség, polgárőrség
Forrás:évente 4 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:LépcsőházŐr program
Határidő:2019. december 31. napjáig folyamatos
Indikátor:a programba bekapcsolt lépcsőházak száma
NBS kapcsolódás:8.1. Településbiztonság, 8.1.2. Bűnmegelőzés elősegítése építészeti eszközökkel

1.3. BikeSafe program működtetése és országossá tétele

Intézkedés:A BikeSafe program egy olyan kerékpár-regisztrációs adatbázis, amely alkalmas arra, hogy
a rendszerbe bekerült kerékpárok jogtalan eltulajdonítását követő azonosítását elősegítse.
A rendszerben történő regisztrációt követően a kerékpáron elhelyezésre kerülnek olyan
jelzések, amelyek a program népszerűségének növekedésével komoly megelőzési hatást
válthatnak ki.
A program keretében a rendőrkapitányságok részére 10 db START csomag kerül beszerzésre,
amelyeknek segítségével a rendőrség ingyenes kerékpár-regisztrációkat végezhet az ország
területén.
Felelős:NBT
Partner:rendőrség, polgárőrség
Forrás:a) a program működtetése: évi 5 millió forint, NBT költségvetés
b) 10 db START csomag beszerzése és szétosztása: 2 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:kerékpár-regisztráció
Határidő:2019. december 31. napjáig folyamatos
Indikátor:a programba belépők, regisztrálók száma
NBS kapcsolódás:8.1. Településbiztonság, 8.1.4. Vagyonvédelem

1.4. Idegenforgalmi szezonban megnövekvő bűncselekmények visszaszorítása

[2]
Intézkedés:Az ország egyes területein és megyéiben az idegenforgalom alapvetően befolyásolja
a bűnözés alakulását. Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma
megsokszorozódik. Feltétlenül szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési
tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző elkövetési szokásokról, felvilágosítás
nélkül ugyanis könnyen válhatnak áldozattá.
A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó körüli települések biztonságának növelése a Somogy,
Zala, Veszprém, Fejér, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
rendőr-főkapitányságok feladata. A Balatoni és a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs
Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság feladata a bűnmegelőzési
tevékenységek és az ezekhez szükséges eszközök felmérése és beszerzése.
Felelős:NBT
Partner:rendőrség, polgárőrség
Forrás:a) a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság számára évente 6 millió forint, NBT költségvetés
b) a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság számára évente 2 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:bűnmegelőzési programok, tájékoztató eszközök
Határidő:2019. december 31. napjáig folyamatos
Indikátor:programok és elértek száma
NBS kapcsolódás:8.1. Településbiztonság, 8.1.4. Vagyonvédelem

II. Gyermek- és ifjúságvédelem

2.1. Bűnmegelőzési foglalkozások a mesék felhasználásával

[3]
Intézkedés:A bűnmegelőzés, a bűnmegelőzési ismeretek átadása a legjobban kisgyermekkorban érhető
el magas hatékonysággal, és az ezek nyomán fejleszthető készségek, szociális kompetenciák
ekkor formálhatóak, fejleszthetőek leginkább, ekkor még könnyű kialakítani, hogy belsővé
váljanak azok a mechanizmusok, amelyek segítségével biztonságosabb életet élhetünk.
Az NBT saját készítésű mesekönyveket adott ki Erdőváros meséi 1-2, valamint Lélekvesztők
címmel. A történetek az 5-10 éves korosztály számára készültek, amelyek segítségével
elsajátíthatják a gyerekek, hogyan védhetik meg magukat az áldozattá, illetve az elkövetővé
válástól. A mesék szövegei segítenek abban is, hogy a gyerekek megtanulják az asszertív
kommunikációt, illetve a konfliktuskezelést is, valamint közel hozza a kisdiákokhoz
a rendőrt és a pedagógust is a szerethető, bátor, segítő karaktereken keresztül. A "Mesés
bűnmegelőzés" projektet a mesékhez tartozó óravázlatok kidolgozásával oktatásra
alkalmassá és módszertanának akkreditálásával a pedagógusok számára továbbképzéseken
elérhetővé tenni szükséges.
Felelős:NBT
Partner:EMMI, Klebelsberg Központ, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért
felelős miniszterelnöki biztos
Forrás:évente 3 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:további mesék, oktatási tematika készítése, a továbbképzési program akkreditáltatása
pedagógusok számára
Határidő:a) modellprogram, tematika, óravázlatok kidolgozására és tesztelésére 2019. június 30.
b) a modellprogram bevezetésére 2019. december 31.
Indikátor:elkészített óravázlatok, megtartott foglalkozások száma, tesztelt modellprogram, akkreditált
továbbképzési tananyag
NBS kapcsolódás:8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.2.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi programok a biztonság
kialakítása és megőrzése érdekében

2.2. A "Jövő iskolája" modellprojekt kidolgozása és tesztelése

Intézkedés:A "Jövő iskolája" egy olyan intézmény, ahová a pedagógusok és diákok is szívesen lépnek be
mindennap. Egyszerű eszközök használatával bárki egyszerűen elsajátíthatja a módszert,
amelynek technikája a megfigyelésen alapuló pozitív visszajelzés, az erősségekre történő
építés és annak hangsúlyozása, ami működik.
A projekt során a tanárok és a diákok pozitív tulajdonságaira fókuszálva teremtődik meg
az egyén és a közösség közötti összhang, kialakítva bennük a saját és a mások értékeinek fel-
és elismerésére irányuló képességet.
Cél egy olyan modellprogram kidolgozása és tesztelése, amely elősegíti az iskolai támogató
légkör erősödését, csökkenti a diák-diák, tanár-diák konfliktusok számát.
Felelős:NBT
Partner:EMMI, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki
biztos
Forrás:évente 5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:modellprogram kidolgozása és tesztelése
Határidő:a) a modellprogram kidolgozására 2018. június 30.
b) a modellprogram tesztelésére 2019. június 30.
c) projektleírás készítésére 2019. december 15.
Indikátor:modellprogram, projektleírás
NBS kapcsolódás:8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése

2.3. Az online zaklatások kezelése

Intézkedés:Korunk meghatározó jelensége az internet, amely minden pillanatban körülvesz bennünket.
Mindaz, ami korábban a fizikai világban valósulhatott meg, hirtelen gyorsasággal történhet
meg velünk az online térben is. A fiatalok körében korábban is jellemző zaklatások színtere
megváltozott, áthelyeződött a cybertérbe. A cyberbullying, a grooming és sexting jelenségei
olyan internetes zaklatások, amelyeknek kezelésére fel kell készítenünk a gyermekeket
és a gyermekekkel foglalkozókat is. Szükséges médiakampányok folytatása, amelyek
szisztematikusan készítik fel a korosztályt az online térben való eligazodásra.
Felelős:NBT
Partner:EMMI, rendőrség, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős
miniszterelnöki biztos
Forrás:évente 2 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:kampányok
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:elértek száma
NBS kapcsolódás:8.2. Gyermek- és ifjúságvédelem, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése és kezelése

III. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

3.1. Online veszélyek feltérképezése és megelőzése

Intézkedés:Az online kapcsolatok révén az élet felgyorsult, a globalizáció még nagyobb méreteket
öltött. Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben
segíti a munkakeresést is. Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket
a bűnelkövetők észlelték, s az emberek jóhiszeműségét, naivitását kihasználva könnyedén
károsítják meg áldozataikat.
Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló
önvédelmi mechanizmusok kialakítása.
Felelős:NBT
Partner:rendőrség
Forrás:évente 10 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:online marketing
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:elértek száma
NBS kapcsolódás:8.3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése,
8.3.1. Az áldozattá válás megelőzése

3.2. Az érzelmi segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása érdekében modellprogram indítása

Intézkedés:Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények vagy szabálysértések áldozatai
számára egyénre szabott támogatásokat nyújt, melyek körében a pénzügyi és fizikai
jellegű szolgáltatások mellett a bűncselekménnyel okozott pszichés károsodások
esetén gondoskodni kell arról is, hogy az áldozatok a lehető legrövidebb időn belül és
a szükség szerinti mértékben szakszerű pszichés segítségnyújtásban, traumakezelésben
részesüljenek. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv szolgáltatási
minimumkövetelményként hivatkozik az áldozatoknak biztosított érzelmi, pszichés
segítségnyújtásra. Ezen célkitűzés érdekében szükséges - az áldozatsegítési ügyszámok
alapján kiválasztott megyékben - modellprogramot indítani az érzelmi segítségnyújtás
lehetőségének biztosítására. A tapasztalatok alapján meg kell vizsgálni a modellprogram
országossá tételének lehetőségét.
Felelős:IM
Partner:-
Forrás:5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:modellprogram kidolgozása, tapasztalatok szintetizálása
Határidő:2018. december 31.
Indikátor:érzelmi segítségnyújtás biztosítása
NBS kapcsolódás:8.3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése,
8.3.3. Áldozatsegítő szolgáltatások szélesítése

IV. Bűnismétlés megelőzése

4.1. Megoldásfókusz a reintegrációban

Intézkedés:A "megoldásfókuszú brief" szemlélet alkalmazásával olyan reintegrációs modellprogram
kidolgozása a cél, amely lehetővé teszi a fogvatartottak, illetve a javítóintézeti ellátásban
részesült fiatalok visszailleszkedését a társadalomba.
Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabaduló fogvatartott vagy javítóintézeti
ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges
a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba állítása.
Ehhez fel kell térképezni a bűnmentességet támogató környezetét, és egy úgynevezett
szabadító kör megszervezésével és lebonyolításával elő kell készíteni a sikeres visszatérését
a társadalomba. A modellprogramban utánkövetéssel mérni kell a sikerességet.
Felelős:NBT
Partner:BVOP, EMMI
Forrás:évente 15 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:modellprogram kidolgozása és tesztelése
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:a programban részt vevő szabadulók (fogvatartott/javítóintézeti nevelt) száma
NBS kapcsolódás:8.4. Bűnismétlés megelőzése,
8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése

4.2. Családi döntéshozó csoportkonferencia módszerének bevezetése a büntetés-végrehajtásban

Intézkedés:A Családi döntéshozó csoportkonferencia módszere alkalmat és lehetőséget teremt
a családi kapcsolatok megerősítésére, valamint egy olyan közös stratégia kidolgozására, ami
egyaránt segíti az elítéltet és a családját a közös élet újrakezdésében, a nehézségekkel való
szembenézésben és az azokkal való megküzdésben.
Fel kell mérni a módszer alkalmazásában nyitott személyi állomány körét, és részükre olyan
képzést kell szervezni, amely alapján képesek a szabadulás előtt álló elítéltek és az őket
befogadó környezet eredményes felkészítésére.
A módszert alkalmazni kell a gyakorlatban és be kell építeni a büntetés-végrehajtás
eszköztárába.
Felelős:BVOP
Partner:NBT
Forrás:7 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:igényfelmérés, képzés, módszertani segédanyag
Határidő:2019. június 30.
Indikátor:képzésbe vontak létszáma (50 fő);
szupervízió (10 alkalom);
a módszer gyakorlati megvalósításainak esetszáma (45 eset)
NBS kapcsolódás:8.4. Bűnismétlés megelőzése,
8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése

4.3. A mediáció alkalmazása a büntetés-végrehajtásban

Intézkedés:Meg kell vizsgálni a mediációs eljárás kiterjesztésének lehetőségét annak érdekében,
hogy a módszer alkalmazása hozzájáruljon a fogvatartottak egymás sérelmére elkövetett
cselekmények számának csökkentéséhez.
Vizsgálni kell továbbá az elkövető-áldozat között fennálló konfliktusok kezelésének
lehetőségeit, amelyben érvényesülnie kell a resztoratív jellegnek.
Felelős:BVOP
Partner:NBT, EMMI, Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős
miniszterelnöki biztos
Forrás:5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:igényfelmérés, képzés, módszertani segédanyag
Határidő:2019. június 30.
Indikátor:képzésbe vont szakemberek létszáma (30 fő);
a módszer gyakorlati megvalósításának esetszáma (40 eset)
NBS kapcsolódás:8.4. Bűnismétlés megelőzése,
8.4.1. Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése

4.4. Közösségi foglalkoztató kialakítása Budapesten

Intézkedés:A közösségi foglalkoztató a Pártfogó Felügyelői Szolgálat részeként működő szervezeti
egység, amelynek legfontosabb funkciója a bűnismétlési kockázatok célzott kezelését és
a sértettek szükségleteinek érvényesülését szolgáló, a pártfogó felügyelet külön magatartási
szabályaként vagy a megelőző pártfogás magatartási szabályaként előírható pártfogó
felügyelői beavatkozások, elkövetői programok, valamint a pártfogoltak és a megelőző
pártfogás alatt állók társadalmi integrációját elősegítő szolgáltatások biztosítása. Közösségi
foglalkoztató jelenleg csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működik, illetve folyamatban
van Baranya megyében a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként működő
foglalkoztató kialakítása.
A magatartási szabályok végrehajtására alkalmas közösségi foglalkoztatók számát növelni
szükséges az elvégzett helyzetfelmérés megállapításaira tekintettel. A pártfogó felügyelői
szolgálat területi szervei által ellátott ügyek száma, a helyzetfelmérésben szereplő adatok
alapján új közösségi foglalkoztatót szükséges létrehozni Budapest Főváros és Pest megye
illetékességi területtel, Budapest központtal.
Az intézkedés végrehajtása érdekében elvégzendő feladatok:
a) új közösségi foglalkoztató kialakítása Budapesten,
b) az új közösségi foglalkoztató kialakításához és működéséhez szükséges forrás biztosítása.
Felelős:a) pont: IM,
b) pont: IM, NBT
Partner:ME, Budapest Főváros Kormányhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal
Forrás:a) az új közösségi foglalkoztató kialakítására 25 millió forint, NBT költségvetés,
b) a működtetésre évente, IM költségvetés
Eszköz:új közösségi foglalkoztató létrehozása, a szükséges feltételek megteremtése
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:egy új közösségi foglalkoztató
NBS kapcsolódás:8.4. Bűnismétlés megelőzése, 8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek
alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében

4.5. Pártfogó felügyelők képzése az értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozások vezetésére

Intézkedés:Az intézkedés célja az értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozás mint strukturált pártfogó
felügyelői program alkalmazásának megerősítése a pártfogó felügyelői szolgálat területi
szerveinek gyakorlatában. Az értékrend-korrekciós, jóvátételi foglalkozáson való részvétel
előírható a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként vagy a megelőző pártfogás
magatartási szabályaként.
Felelős:IM
Partner:Miniszterelnökség, fővárosi és megyei kormányhivatalok
Forrás:2,5 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:képzés megszervezése
Határidő:2018. november 30.
Indikátor:megvalósított képzés, képzésen részt vevő pártfogó felügyelők száma
NBS kapcsolódás:8.4. Bűnismétlés megelőzése,
8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése
a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében

4.6. A gyermekeket érintő ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére képzési anyag kidolgozása, pártfogó felügyelők képzése

Intézkedés:Az intézkedés célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 (2016. május 11.)
a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási
biztosítékokról szóló irányelv 20. cikk (Képzés) előkészítése és végrehajtása. Az irányelv
előírja, hogy a gyermekeket érintő ügyeket kezelő szakemberek, így a pártfogó felügyelők
részére a gyermekekkel való kapcsolatuk szintjéhez igazított speciális, a gyermekek jogaira,
a gyermekpszichológiára és a nyelvi szempontból a gyermekhez igazított kommunikációra
vonatkozó képzést kell biztosítani. Ennek megfelelően szükséges képzési anyag kidolgozása.
Az elkészült képzési anyag alapján a fiatalkorú elkövetőket, illetve a gyermekeket érintő
ügyeket kezelő pártfogó felügyelők részére szükséges a képzés biztosítása.
Felelős:IM
Partner:NBT, EMMI, Miniszterelnökség, fővárosi és megyei kormányhivatalok, Digitális Jólét Program
összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Forrás a tananyag-
kidolgozásra:
2,5 millió forint, NBT költségvetés
Forrás a képzésre:3 millió Forint, NBT költségvetés
Eszköz a tananyag-
kidolgozásra:
képzési anyag kidolgozása
Eszköz a képzésre:képzés megszervezése
Határidő
a tananyag-
kidolgozásra:
2018. szeptember 30.
Határidő
a képzésre:
2019. május 30.
Indikátor
a tananyag-
kidolgozásra:
képzési anyag
Indikátor
a képzésre:
megvalósított képzés, képzésen részt vevő pártfogó felügyelők száma
NBS kapcsolódás:8.4. Bűnismétlés megelőzése,
8.4.2. Alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése
a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében

V. Horizontális intézkedések

5.1. Bűnmegelőzési Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása és működtetése

Intézkedés:Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a megelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák,
az ezzel kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani munkára
van szükség folyamatos méréssel.
A Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása magas színvonalra hivatott emelni
a bűnmegelőzési munkát. Cél az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai
műhelymunkához olyan szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési
képzések magas szintű megszervezése és lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos
javítása a módszertanok, indikátorok áttekintése és mérésük módszertanának áttekintése
és javítása, új képzési és továbbképzési tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk
megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai tevékenységek minőségét.
Felelős:NBT
Partner:rendőrség
Forrás:évente 30 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása, új képzési és továbbképzési anyagok
létrehozása, pedagógusakkreditációjuk megszerzése, képzések és továbbképzések
szervezése és lebonyolítása
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:létrejött Módszertani Fejlesztési Centrum, akkreditált képzések száma, megtartott képzések
és továbbképzések száma, a képzéseken részt vevők száma
NBS kapcsolódás:8.5. Horizontális intézkedések

5.2. A rendőrségek bűnmegelőzési alegységei számára portfólió kialakítása

Intézkedés:A rendészeti bűnmegelőzés továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a hazai prevenciós
tevékenységek rendszerében. Számtalan olyan program, kezdeményezés indul
meg, amelyek országos szinten elérhetővé tétele növeli a rendészeti bűnmegelőzés
hatékonyságát (RE-AKCIÓ, Szabadítsátok ki Gordont, Krimittud... stb.).
Évente bűnmegelőzési portfóliót kívánunk összeállítani, amelyből megyei
főkapitányságonként a keretösszeg erejéig választhatnak képzéseket, rendezvényeket,
eszközöket szervezetenként maximum évi 1 millió forintig.
Felelős:rendőrség
Partner:NBT
Forrás:évente 20 millió forint, NBT költségvetés
Eszköz:portfólió
Határidő:2019. december 31.
Indikátor:megvalósított képzések, rendezvények, programok, beszerzett eszközök száma
NBS kapcsolódás:8.5. Horizontális intézkedések

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 13. pontja (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.10.23.

[2] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 13. pontja (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.10.23.

[3] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 13. pontja (ld. 4. melléklet 3. pont). Hatályos 2019.10.23.

Tartalomjegyzék