Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R0378[1]

A Tanács 378/2004/EK rendelete (2004. február 19.) a Sirene Kézikönyv módosítási eljárásáról

A Tanács 378/2004/EK rendelete

(2004. február 19.)

a Sirene Kézikönyv módosítási eljárásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Görög Köztársaság kezdeményezésére [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. évi egyezmény (a továbbiakban: a Schengeni Egyezmény) [3] IV. címének rendelkezései szerint létrehozott Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban SIS) alapvető eszközt jelent az Európai Unió keretébe integrált schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazásához.

(2) A Schengeni Egyezmény 92. cikkének rendelkezései szerint a tagállamok nemzeti egységei nem cserélhetnek egymás között közvetlenül SIS-adatokat; ilyen adatcserére kizárólag a strasbourgi technikai támogató egységen keresztül kerülhet sor. Azonban, helyénvaló a Schengeni Egyezmény egyes rendelkezései helyes alkalmazásához szükséges bizonyos kiegészítő információk bilaterális vagy multilaterális szinten történő cseréjének lehetővé tétele. Ilyen kiegészítő információ szükséges különösen a Schengeni Egyezmény 25., 39., 46., 95-100. cikke, 102. cikke (3) bekezdése, 104. cikke (3) bekezdése, 106., 107., 109. és 110. cikke értelmében szükséges intézkedésekkel összefüggésben. A kiegészítő információk cseréje az egyes tagállamok Sirene irodáin keresztül történik.

(3) A Sirene Kézikönyv az egyes tagállamokban működő Sirene irodák alkalmazottai számára tartalmaz utasításokat, amelyek részletesen meghatározzák a kiegészítő információ bilaterális vagy multilaterális cseréjének szabályait és eljárásait.

(4) Biztosítani kell a Sirene Kézikönyv egységességét. A schengeni technikai vívmányokat alkalmazni kell.

(5) A Sirene Kézikönyv 1. része e rendelet szerinti módosításainak a Schengeni Egyezmény hatályos változatának a visszatükrözésére kell korlátozódniuk.

(6) Az egyes szerződések vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, meg kell állapítani a Sirene Kézikönyv módosítási eljárását.

(7) A Sirene kézikönyv jövőbeni módosításához két önálló jogi aktus biztosítja a szükséges jogalapot: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 66. cikke alapján létrehozott jelen rendelet, illetve az Európai Unióról szóló szerződés 30. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 31. cikkének a) és b) pontja, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján létrehozott, a Sirene Kézikönyv módosítási eljárásáról szóló, 2004. február 19-i 2004/201/IB tanácsi határozat [4]. Amint azt a Schengeni Egyezmény 92. cikke megállapítja, ennek alapja, hogy a SIS-nek lehetővé kell tennie a tagállamok által kijelölt hatóságok számára, hogy azok automatizált lekérdezési eljárás révén hozzáférjenek a személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez a nemzeti jognak megfelelően végzett határellenőrzések, és más, az országon belül végzett rendőrségi és vámellenőrzések céljából, továbbá vízumok és tartózkodási engedélyek kiadása, valamint az idegenrendészeti jogszabályok alkalmazása céljából is a schengeni vívmányok a személyek mozgására vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása keretében. A Schengeni Egyezmény második preambulumbekezdésben említett rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges kiegészítő információknak az egyes tagállamok Sirene irodái által folytatott cseréje szintén ezt a célt szolgálja, és általában is elősegíti a rendőrségi együttműködést.

(8) Az a tény, hogy a szükséges jogalap két önálló jogi aktusból áll, nem befolyásolja azt az alapelvet, amely szerint a SIS egyetlen integrált információs rendszer és a jövőben is ilyen rendszer marad, illetve, hogy a Sirene irodák feladataikat továbbra is integráltan hajtják végre.

(9) Meg kell kötni egy egyezményt annak lehetővé tétele érdekében, hogy Izland és Norvégia képviselői bekapcsolódhassanak az Európai Bizottságot a végrehajtási hatáskörei gyakorlásában támogató bizottságok munkájába. Ezen egyezményt a Közösség, valamint Izland és Norvégia közötti levélváltás [5] formájában tették megfontolás tárgyává, amelyet csatoltak az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz [6].

(10) Ez a rendelet, valamint az Egyesült Királyság és Írország részvétele e rendelet elfogadásában és alkalmazásában nem sérti a Tanács által a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatban [7] és az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatban [8] megállapított, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a schengeni vívmányokban való részleges részvételére vonatkozó rendelkezéseket.

(11) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása számára nem kötelező. Mivel e rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, Dánia - az említett jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően - a rendelet Tanács általi elfogadásától számított hat hónapon belül dönt arról, hogy saját nemzeti jogába átülteti-e a rendeletet.

(12) E rendelet a csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy azokhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [9] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Sirene Kézikönyv olyan utasításokat tartalmaz az egyes tagállamok Sirene irodáinak alkalmazottai számára, amelyek megállapítják a Schengeni Egyezmény az Európai Unió keretébe integrált egyes rendelkezéseinek helyes végrehajtásához szükséges kiegészítő információk bilaterális és multilaterális cseréjére vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

2. cikk

(1) A Sirene Kézikönyv bevezetőjét, 1. és 2. részét, 3. részének bevezetőjét és 3. részének 3.1.3., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.8., 3.1.9. és 3.1.10. pontját, 4. részének bevezetőjét és 4. részének 4.3., 4.3.1., 4.3.3., 4.5.1., 4.6., 4.8., 4.9. és 4.10. pontját, 5. részének bevezetőjét és 5. részének 5.1.1., 5.1.2.2., 5.2. és 5.3. pontját, 1., 2. és 3. mellékletét, 4. mellékletének 3. és 4. táblázatát, 5. mellékletének bevezetőjét és C, E, G, I, J, K, L, M, N és O formanyomtatványait, valamint 6. mellékletét a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban módosítja.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, a Sirene Kézikönyvbe kiegészítő utasítások is felvehetők, ideértve további mellékleteket is. Az 5. melléklet esetében az ilyen módosítások adott esetben különösen további formanyomtatványok kidolgozását tartalmazhatják.

3. cikk

(1) A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.

(2) Amennyiben hivatkozás történik e bekezdésre, úgy az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak két hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 82., 2003.4.5., 21. o.

[2] 2003. szeptember 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

[4] HL L 64., 2004.3.2., 45. o.

[5] HL L 176., 1999.7.10., 53. o.

[6] HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

[7] HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

[8] HL L 64., 2002.3.7. 20. o.

[9] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0378 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0378&locale=hu