32010L0021[1]

A Bizottság 2010/21/EU irányelve ( 2010. március 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klotianidinra, a tiametoxámra, a fipronilra és az imidaklopridra vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2010/21/EU IRÁNYELVE

(2010. március 12.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klotianidinra, a tiametoxámra, a fipronilra és az imidaklopridra vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A klotianidin, a tiametoxám, a fipronil és az imidakloprid hatóanyagokat a 2006/41/EK (2), a 2007/6/EK (3), a 2007/52/EK (4) és a 2008/116/EK (5) bizottsági irányelvekkel vették fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) Ezen hatóanyagok véletlenszerű felszabadulása - amelyről a közelmúltban több tagállam is jelentést tett - a mézelő méhcsaládokban jelentős veszteséget okozott. Ezért az érintett tagállamok óvintézkedéseket tettek a szóban forgó hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának átmeneti felfüggesztése érdekében.

(3) A klotianidin, a tiametoxám és az imidakloprid felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető, ideértve a vetőmagkezelésre való felhasználásukat is. A fipronil felhasználása ugyanakkor csak rovarölő szerként, vetőmagkezeléshez engedélyezhető. A tagállamok által jelentett balesetek annak tudhatók be, hogy az említett hatóanyagokat a vetőmagkezeléskor nem megfelelően használták.

(4) A jövőbeni balesetek elkerülése végett a klotianidin, a tiametoxám, a fipronil és az imidakloprid tekintetében megfelelő kockázatcsökkentési intézkedéseket is magukban foglaló, kiegészítő rendelkezéseket kell megállapítani.

(5) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedés összhangban van az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükségesek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. november 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2010. október 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a klotianidint, a tiametoxámot, a fipronilt és az imidaklopridot hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 187., 2006.7.8., 24. o.

(3) HL L 43., 2007.2.15., 13. o.

(4) HL L 214., 2007.8.17., 3. o.

(5) HL L 337., 2008.12.16., 86. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. A klotianidinra vonatkozó 123. sorban, a "Különös rendelkezések" oszlopban az A. rész helyébe a következő lép: "A. RÉSZ Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére, vetőmagkezelésre: A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

- a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,

- a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.

- a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot klotianidinnal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

- az engedély feltételei között - különösen permetezéses alkalmazáskor - adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,

- szükség esetén megfigyelési programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a klotianidinnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken."

2. A tiametoxámra vonatkozó 142. sorban, a "Különös rendelkezések" oszlopban az A. rész helyébe a következő lép: "A. RÉSZ Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére, vetőmagkezelésre: A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

- a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,

- a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.

- a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot tiametoxámmal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

- az engedély feltételei között - különösen permetezéses alkalmazáskor - adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,

- szükség esetén megfigyelési programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a tiametoxámnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken."

3. A fipronilra vonatkozó 163. sorban, a "Különös rendelkezések" oszlopban az A. rész helyébe a következő lép: "A. RÉSZ Felhasználása csak rovarölő szerként, vetőmagkezeléshez engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére: A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

- a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,

- a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.

- a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot fipronillal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

- szükség esetén megfigyelési programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a fipronilnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken."

4. A fipronilra vonatkozó 163. sorban, a "Különös rendelkezések" oszlopban, a B. részben a következő mondatot el kell hagyni:

"- megfelelő felszerelés használata, biztosítva a nagyfokú talajba juttatást, és az alkalmazás alatti kiömlés minimalizálását."

5. Az imidaklopridra vonatkozó 222. sorban, a "Különös rendelkezések" oszlopban, az A. rész helyébe a következő lép: "A. RÉSZ Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek és madarak védelmére, vetőmagkezelésre: A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

- a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,

- a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.

- a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot imidaklopriddal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,

- az engedély feltételei között - különösen permetezéses alkalmazáskor - adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,

- szükség esetén megfigyelési programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve az imidaklopridnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken."

6. Az imidaklopridra vonatkozó 222. sorban, a "Különös rendelkezések" oszlopban, a B. részben a következő mondatot el kell hagyni:

"- a mézelő méhek védelme, különösen permetezés alkalmazásakor, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0021&locale=hu

Tartalomjegyzék