32022R1369[1]

A Tanács (EU) 2022/1369 rendelete (2022. augusztus 5.) a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2022/1369 RENDELETE

(2022. augusztus 5.)

a koordinált gázkereslet-csökkentési intézkedésekről

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a gázellátás súlyos nehézségeinek kezelésére azzal a céllal, hogy a szolidaritás szellemében megőrizze az Unió gázellátásának biztonságát. Az említett szabályok magukban foglalják a gázkereslet csökkentésére irányuló nemzeti intézkedések jobb koordinációját, nyomon követését és az intézkedésekkel kapcsolatos jelentéstételt, valamint a Tanács azon lehetőségét, hogy a Bizottság javaslatára Unió-specifikus válságszintet képviselő uniós riasztást hirdessen ki, amely az egész Unióra kiterjedő kötelező keresletcsökkentési kötelezettséget von maga után.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "hatáskörrel rendelkező hatóság": nemzeti kormányzati hatóság vagy nemzeti szabályozó hatóság, amely az adott tagállam által kijelölt hatóságként biztosítja az (EU) 2017/1938 rendeletben előírt intézkedések végrehajtását;

2. "uniós riasztás": olyan Unió-specifikus válságszint, amely kötelező keresletcsökkentést indít meg, és amely nem kapcsolódik az (EU) 2017/1938 rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerinti válságszintek egyikéhez sem;

3. "gázfogyasztás": a tagállam területén folytatott tevékenységekhez szükséges teljes földgázellátás, ideértve a háztartások, az ipar végső fogyasztását és a villamosenergia-termelést, de kizárva többek között a tároló kapacitások feltöltésére használt gázt, a "gázellátás, -átalakítás és -fogyasztás" fogalmának a Bizottság (Eurostat) által használt meghatározásával összhangban;

4. "alapanyag": a földgáznak a Bizottság (Eurostat) energiamérleg számításokban említettek szerinti, nem energetikai célú felhasználása;

(5) "referencia-gázfogyasztás": a tagállam átlagos gázfogyasztásának volumene a referencia-időszak alatt; azon tagállamok esetében, ahol a gázfogyasztás a 2021. április 1-jétől 2022. március 31-ig tartó időszakban legalább 8 %-kal nőtt a referencia-időszak alatti átlagos gázfogyasztáshoz képest, a referencia-gázfogyasztás csak a 2021. április 1-jétől és 2022. március 31-ig tartó időszak gázfogyasztás volumenét jelenti;

(6) "referencia-időszak": a 2017. április 1-jétől 2022. március 31-ig tartó időszak;

7. "köztes célérték": az (EU) 2017/1938 rendelet Ia. mellékletében meghatározott köztes célérték.

3. cikk

A kereslet önkéntes csökkentése

A tagállamok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a 2023. április 1-jétől 2024. március 31-ig tartó időszakban legalább 15 %-kal csökkentsék gázfogyasztásukat a 2017. április 1-jétől 2022. március 31-ig tartó időszakban átlagos gázfogyasztásukhoz képest (a továbbiakban: önkéntes keresletcsökkentés). Ezekre az önkéntes keresletcsökkentési intézkedésekre a 6., a 7. és a 8. cikket kell alkalmazni.

4. cikk

Az uniós riasztás Tanács általi kihirdetése

5. cikk

Kötelező keresletcsökkentés uniós riasztás esetén

6. cikk

Gázkereslet-csökkentést célzó intézkedések

Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok szabadon megválaszthassák a megfelelő keresletcsökkentési intézkedéseket. A 3. és az 5. cikkben említett intézkedéseknek egyértelműen meghatározottaknak, átláthatóknak, arányosaknak, megkülönböztetésmenteseknek és ellenőrizhetőknek kell lenniük. Az intézkedések kiválasztásakor a tagállamok figyelembe veszik az (EU) 2017/1938 rendeletben meghatározott elveket. Az intézkedésekkel kapcsolatos követelmények különösen a következők:

a) nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt vagy a belső gázpiac megfelelő működését;

b) nem veszélyeztethetik más tagállamok vagy az Unió gázellátásának biztonságát;

c) a védett felhasználók tekintetében meg kell felelniük az (EU) 2017/1938 rendeletben foglalt rendelkezéseknek.

Keresletcsökkentő intézkedések meghozatalakor a tagállamoknak olyan objektív és átlátható kritériumok alapján kell mérlegelniük a az (EU) 2017/1938 rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott védett felhasználóktól eltérő felhasználókat érintő intézkedések rangsorolását - illetve adott esetben kizárni az említett felhasználókat az ilyen intézkedések hatálya alól -, amelyek figyelembe veszik a szóban forgó felhasználók gazdasági jelentőségét, valamint többek között a következő elemeket:

a) az ellátási zavar hatása a társadalom számára kritikus ellátási láncokra;

b) a más tagállamokban jelentkező, különösen a társadalom számára kritikus fontosságú downstream ágazatok ellátási láncaira gyakorolt lehetséges negatív hatások;

c) az ipari létesítményekben keletkező, potenciálisan tartós károk;

d) a fogyasztás csökkentésének és a termékek helyettesítésének lehetősége az Unióban.

7. cikk

A keresletcsökkentő intézkedések koordinálása

8. cikk

Nyomon követés és érvényre juttatás

A tagállamok a jelentéseikben ágazatonkénti bontásban is feltüntethetik a gázfogyasztást, beleértve a gázfogyasztást a következő ágazatokban:

a) a gáz villamosenergia- és hőtermelés céljára történő felhasználása;

b) az ipar általi gázfogyasztás;

c) a háztartások és a szolgáltatások gázfogyasztása.

E bekezdés alkalmazásában az 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) megállapított fogalommeghatározásokat és statisztikai konvenciókat kell alkalmazni.

A GCG segíti a Bizottságot az önkéntes és a kötelező keresletcsökkentés nyomon követésében.

9. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2024. március 1-jéig-jéig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát az Unió gázellátásának általános helyzetére tekintettel, és a felülvizsgálat főbb megállapításairól jelentést tesz a Tanácsnak. E jelentés alapján a Bizottság különösen azt javasolhatja, hogy hosszabbítsák meg e rendeletalkalmazásának időszakát.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. március 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról (HL L 304., 2008.11.14., 1.o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R1369 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R1369&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02022R1369-20230401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02022R1369-20230401&locale=hu