32005D0369[1]

2005/369/EK: A Bizottság határozata (2005. május 3.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról (az értesítés a C(2005) 1355. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 3.)

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról

(az értesítés a C(2005) 1355. számú dokumentummal történt)

(2005/369/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 12. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

(1)

A tagállamok által szolgáltatott adatok összevethetősége érdekében a 2002/96/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése célkitűzéseinek való megfelelés kiszámítási módját össze kell hangolni a megjelenés tekintetében.

(2)

A pontatlanságok kockázatai és a pontos információk beszerzésének adminisztratív nehézségei közötti egyensúly megteremtése érdekében a tagállamok becslést alkalmazhatnak a begyűjtött, újrafelhasznált vagy újrahasznosított elektromos és elektronikus berendezések hulladékanyagainak és alkatrészeinek mennyiségi meghatározására.

(3)

A 2002/96/EK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének értelmében a hulladékkezelést az érintett tagállamon vagy a Közösségen kívül is el lehet végezni abban az esetben, ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása összhangban van az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséról szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelettel ( 2 ). Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait hulladékkezelésre másik tagállamba szállító vagy harmadik országba küldő tagállamnak az exportált mennyiséget a 2002/96/EK irányelv 7. cikk (2) bekezdésében megállapított célkitűzésekre való tekintettel kell kiszámítaniuk, azzal a feltétellel, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a küldő tagállam gyűjtötte be.

(4)

Az ebben a határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamoknak a 2002/96/EK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése által előírt információt az e határozat mellékletének 1. táblázatában megállapított adatformátumok szerint kell benyújtaniuk.

2. cikk

(1) A tagállamoknak e határozat melléklete 2. táblázatának kitöltésével kell igazolniuk a 2002/96/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésével a begyűjtésre, újrafelhasználásra és hasznosításra vonatkozó megfelelést.

A táblázat kitöltésekor a tagállamok az újrafelhasznált, újrahasznosított és hasznosított anyagok, mint fémek, üveg és műanyagok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai és alkatrészei átlagos százalékos arányának megállapítására becslést alkalmazhatnak.

(2) A 2002/96/EK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének megfelelően a hulladékkezelésre harmadik országba vagy másik tagállamba exportált elektromos és elektronikus berendezések hulladékának mennyiségét az azt begyűjtő és küldő tagállamnak az említett irányelv 7. cikkének (2) bekezdésében megállapított célkitűzésekre való tekintettel kell kiszámítania.

(3) A tagállamok határozzák meg, hogy a 2002/96/EK irányelv 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében előírt bizonyítékok mellett szükség van-e további igazoló okmányokra.

3. cikk

A melléklet 1. és 2. táblázatának a Bizottsághoz való benyújtásakor a tagállamoknak részletes leírást kell szolgáltatni a Bizottság számára az adatfelvétel módjára és a becsült adatok megállapításához alkalmazott módszer magyarázatára vonatkozóan.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. táblázat

Elektromos és elektronikus berendezések begyűjtött és exportált hulladékai (2002/96/EK irányelv 5. és 12. cikke)

Számú oszlop1234567
TermékfajtaPiaci forgalombanMagánháztartásokból begyűjtöttEgyéb helyről begyűjtöttÖsszes begyűjtött hulladékA tagállamban kezeltMásik tagállamban kezeltAz EK-n kívül kezelt
Teljes súly (1)
tonna
Teljes súly
tonna
Teljes súly
tonna
Teljes súly
tonna
Teljes súly
tonna
Teljes súly
tonna
Teljes súly
tonna
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. IT és távközlési berendezések
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
5. Világítótestek
5. a) Gázkisüléses világítótestek
6. Elektromos és elektronikus szerszámok
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések
9. Ellenőrző és vezérlő eszközök
10. Adagoló automaták
(1) Amennyiben nem lehetséges, szám szerint.

2. táblázat

Begyűjtött, újrahasznosított és újrafelhasznált, elérendő értékek (2002/96/EK irányelv 7. cikk (2) bekezdése)

Számú oszlop12345
TermékfajtaBegyűjtöttBegyűjtési arányÚjrafelhasználás és újrahasznosításÚjrafelhasználási és újrahasznosítási arányEgészben hasznosított készülék
Teljes súly (1)
tonna
%Teljes súly
tonna
%Teljes súly
tonna
1. Háztartási nagygépek
2. Háztartási kisgépek
3. IT és távközlési berendezések
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
5. Világítótestek
5. a) Gázkisüléses világítótestekn/an/a
6. Elektromos és elektronikus szerszámok
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
8. Orvosi berendezések
9. Ellenőrző és vezérlő eszközök
10. Adagoló automaták
(1) Amennyiben nem lehetséges, szám szerint.
Megjegyzés: A szürke mezők kitöltése tetszőleges.

( 1 ) HL L 37., 2003.2.13., 24. o. A legutóbb a 2003/108/EK irányelvvel (HL L 345., 2003.12.31. 106. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 30., 1993.2.6. 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0369 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0369&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0369-20050511 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0369-20050511&locale=hu

Tartalomjegyzék