32001R2557[1]

A Bizottság 2557/2001/EK rendelete (2001. december 28.) az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

A Bizottság 2557/2001/EK rendelete

(2001. december 28.)

az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/816/EK bizottsági határozattal [1] módosított, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 93/98/EGK tanácsi határozat [3] által a Közösség 1994. február 7. óta részese a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló bázeli egyezménynek.

(2) A veszélyes hulladékok jegyzékét a legutóbb a 94/31/EK irányelvvel [4] módosított, a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv [5] 1. cikkének (4) bekezdése szerint fogadták el, és a tagállamok bejelentéseinek fényében módosították. A veszélyes hulladékok jegyzékének legutóbbi változata a legutóbb a 2001/573/EK tanácsi határozattal [6] módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban [7] található.

(3) A Közösség elfogadta a hulladékok hasznosítási célú határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló, 1992. március 30-i C(92) 39 végleges OECD tanácsi határozat módosításáról szóló C(2001) 107 OECD tanácsi határozatot, különösen tekintettel a 4. melléklet II. részére, amely felsorolja az említett határozat úgynevezett sárga ellenőrzési eljárása alá tartozó hulladékokat.

(4) A C(2001)107 OECD tanácsi határozat, beleértve a 4. mellékletének II. részét, csak a szükséges közösségi eljárások [8] befejezését követően kötelező a tagállamokra és a Közösségre. Ezért biztosítani kell, hogy a 4. melléklet II. részének az e rendeletre vonatkozó OECD-módosításait a közösségi jogszabályokba ugyanazon a napon ültessék át, amikor a 2000/532/EK határozat tárgyát képező módosításokat, nevezetesen 2002. január 1-jén.

(5) A 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletét módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy 2. és 3. része teljes mértékben figyelembe vegye a 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerint elfogadott legutóbbi veszélyeshulladék-jegyzéket és az OECD által elfogadott és a Közösség által jóváhagyott hulladékjegyzéket.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK irányelv 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 259/93/EGK tanácsi rendelet V. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 28-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 316., 1999.12.10., 45. o.

[2] HL L 30., 1993.2.6., 1. o.

[3] HL L 39., 1993.2.16., 1. o.

[4] HL L 168., 1994.7.2., 28. o.

[5] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[6] HL L 203., 2001.7.28., 18. o.

[7] HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

[8] 2001. június 12-i tanácsi következtetés.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

Bevezető megjegyzések

1. Az V. mellékletet a 91/156/EGK és a 91/689/EGK irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. Ez a melléklet három részből áll, amelyek közül a 2. és 3. részt csak akkor kell alkalmazni, ha az 1. részt nem alkalmazzák. Ennélfogva annak meghatározására, hogy egy adott hulladék a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének hatálya alá tartozik-e, először meg kell vizsgálni, hogy a hulladék az V. melléklet 1. részébe tartozik-e; ha nem, akkor, hogy a 2. részbe tartozik-e, és ha oda sem, akkor a 3. részbe tartozik-e.

Az 1. rész két szakaszra oszlik: az A. jegyzék sorolja fel azokat a hulladékokat, amelyek a Bázeli Egyezmény alkalmazásában veszélyesnek minősülnek, és emiatt kiviteli tilalom vonatkozik rájuk; a B. jegyzék sorolja fel azokat a hulladékokat, amelyekre nem vonatkozik a kiviteli tilalom.

Ezért, ha egy hulladék az 1. részbe tartozik, akkor meg kell vizsgálni, hogy az A. vagy a B. jegyzék sorolja-e fel. Csak ha egy hulladékot sem az A., sem a B. jegyzék nem sorol fel, akkor kell megvizsgálni, hogy az adott hulladék a 2. vagy a 3. rész veszélyes hulladékai között van-e felsorolva, és ha ez a helyzet, akkor kiviteli tilalom vonatkozik rá.

3. A tagállamok a hulladékbirtokos által megfelelő módon bemutatott, dokumentált bizonyítékok alapján kivételes esetekben rendelkezéseket hozhatnak arról, hogy egy, az e mellékletben szereplő veszélyes hulladékot kivonnak a módosított 259/93/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében említett kiviteli tilalom alól, ha az adott hulladék nem rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott tulajdonságokkal, az említett melléklet H3-H8, H10 és H11 pontja tekintetében figyelembe véve a módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban megállapított határértékeket.

Ebben az esetben a döntés meghozatala előtt az érintett tagállam értesíti a tervezett importáló országot. A tagállamok minden naptári év vége előtt értesítik a Bizottságot ezekről az esetekről. A Bizottság továbbítja az információkat a többi tagállamnak és a Bázeli Egyezmény Titkárságának. A kapott információk alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és adott esetben javaslatokat nyújt be a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerint létrehozott bizottsághoz a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének kiigazítása érdekében.

4. A tény, hogy egy hulladékot e melléklet nem sorol fel veszélyes hulladékként, vagy az adott hulladék az 1. rész B. jegyzékén szerepel, nem zárja ki, hogy e hulladék kivételes esetekben veszélyes hulladéknak minősüljön, és a módosított 259/93/EGK tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében említett kiviteli tilalom alá essen, ha a hulladék rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott tulajdonságok bármelyikével, az említett melléklet H3-H8, H10 és H11 pontja tekintetében a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében és a 259/93/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének címében előírt módon figyelembe véve a módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban megállapított határértékeket.

Ebben az esetben a döntés meghozatala előtt az érintett tagállam értesíti a tervezett importáló országot. A tagállamok minden naptári év vége előtt értesítik a Bizottságot ezekről az esetekről. A Bizottság továbbítja az információkat a többi tagállamnak és a Bázeli Egyezmény Titkárságának. A kapott információk alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és adott esetben javaslatokat nyújthat be a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerint létrehozott bizottsághoz a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének kiigazítása érdekében.

1. RÉSZ

A. lista (A Bázeli Egyezmény VIII. melléklete)

A1 | Fém- és fémtartalmú hulladékok |

A1010 | Fémhulladékok és az alábbiak bármelyikének ötvözetét tartalmazó hulladék: AntimonArzénBerilliumKadmiumÓlomHiganySzelénTellúrTalliumde a B. listán külön megjelölt ilyen hulladékok kivételével |

A1020 | Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a szilárd fémhulladékot: Antimon; antimonvegyületekBerillium; berilliumvegyületekKadmium; kadmiumvegyületekÓlom; ólomvegyületekSzelén; szelénvegyületekTellúr; tellúrvegyületek |

A1030 | Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: Arzén; arzénvegyületekHigany; higanyvegyületekTallium; talliumvegyületek |

A1040 | Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: FémkarbonilekHat vegyértékű króm vegyületei |

A1050 | Galvániszapok |

A1060 | Fémek maratásából származó folyékony hulladékok |

A1070 | A cinkfeldolgozásból származó kilúgozási maradványok, porok és iszapok, mint például a jarozit, hematit stb. |

A1080 | A B. listán nem szereplő hulladék cinkmaradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák az ólmot és a rezet ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák |

A1090 | Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu |

A1100 | Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok |

A1110 | Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolitoldatok |

A1120 | Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolittisztító berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot |

A1130 | Oldott rezet tartalmazó kimerült maratóoldatok |

A1140 | Hulladék réz(II)-klorid és réz-cianid katalizátorok |

A1150 | Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a B. listán nem szereplő nemesfémhamu [1] |

A1160 | Savas ólomakkumulátor hulladéka, egész és tört formában |

A1170 | Osztályozatlan áramfejlesztő telep (akkumulátor és elem) hulladékai, kivéve a csak a B. listán szereplő osztályozatlan áramtermelő telep hulladékait, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat, hogy annak következtében veszélyessé válnak |

A1180 | Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok [2], amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más áramfejlesztő telepek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktiváltüveg-hulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B1110 bekezdésével) [3] |

A2. | Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket |

A2010 | Katódsugár-csövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok |

A2020 | Folyadék vagy iszap formában lévő, szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A2030 | Hulladék katalizátorok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A2040 | Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő, B2080 bekezdésével) |

A2050 | Azbeszthulladék (-por és -szálak) |

A2060 | Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elegendően magas koncentrációban tartalmaz az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a B. lista megfelelő, B2050 bekezdésével) |

A3. | Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket |

A3010 | Olajkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok |

A3020 | Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok |

A3030 | Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló vagy azokkal szennyezett hulladékok |

A3040 | Hulladék hőközvetítő folyadékok |

A3050 | Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő, B4020 bekezdésével) |

A3060 | Hulladék nitrocellulóz |

A3070 | Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klór-fenolt |

A3080 | Hulladék éterek, kivéve a B. listán szereplő étereket |

A3090 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. a B. lista megfelelő, B3100 bekezdésével) |

A3100 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a B. lista megfelelő, B3090 bekezdésével) |

A3110 | Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, szőrmekikészítési hulladékok (vö. a B. lista megfelelő, B3110 bekezdésével) |

A3120 | Shreddelésből származó könnyű frakció |

A3130 | Hulladék szerves foszforvegyületek |

A3140 | Halogénmentes szerves oldószer hulladéka, a B. listán szereplő ilyen hulladékok kivételével |

A3150 | Halogénezett szerves oldószer hulladéka |

A3160 | Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem vizes bepárlási maradék hulladéka |

A3170 | Alifás halogénezett szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok |

A3180 | Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB) vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal 50 mg/kg vagy annál magasabb koncentrációban szennyezettek [4] |

A3190 | Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő kátrányosmaradvány-hulladékok, kivéve az aszfaltcementeket |

A4. | Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak |

A4010 | Gyógyszerek gyártásából, kikészítéséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A4020 | Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkező hulladékok |

A4030 | Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt vagy [5] eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédő és gyomirtó szereket |

A4040 | Kémiai faanyag-konzerváló szerek [6] gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő hulladékok |

A4050 | Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok: szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradványokatszerves cianidok |

A4060 | Fáradt olaj-víz, szénhidrogén-víz elegyek, emulziók |

A4070 | Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a B. listán szereplő hulladékot (vö. a B. lista megfelelő, B4010 bekezdésével) |

A4080 | Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat) |

A4090 | Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a B. lista megfelelő bekezdésében szereplő hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő, B2120 bekezdésével) |

A4100 | Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat |

A4110 | Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek: poliklórozott dibenzo-furán bármely rokon vegyületepoliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete |

A4120 | Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok |

A4130 | Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák |

A4140 | Olyan vegyszerekből álló vagy olyan vegyszereket tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők, vagy lejártak [7]az I. melléklet kategóriáinak megfelelőek, és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják |

A4150 | Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosítottak, és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert |

A4160 | A B. listán nem szereplő kimerült aktív szén (vö. a B. lista megfelelő, B2060 bekezdésével) |

B. lista (A Bázeli Egyezmény IX. melléklete)

B1 | Fémhulladékok és fémet tartalmazó hulladékok |

B1010 | Fém- és fémötvözet-hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában: Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport a higany kivételével)Vas- és acélhulladékRéztörmelékNikkeltörmelékAlumínium törmelékCink törmelékÓn törmelékVolfrám törmelékMolibdén törmelékTantál törmelékMagnézium törmelékKobalt törmelékBizmut törmelékTitán törmelékCirkónium törmelékMangán törmelékGermánium törmelékVanádium törmelékHafnium, indium, nióbium, rénium és gallium törmelékeiTóriumtörmelékRitkaföldfém-törmelék |

B1020 | Tiszta, nem szennyezett fémtörmelék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.) AntimontörmelékBerilliumtörmelékKadmiumtörmelékÓlomtörmelék (kivéve a savas ólomakkumulátort)SzeléntörmelékTellúrtörmelék |

B1030 | Tűzálló fémeket tartalmazó maradványok |

B1040 | Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, amelyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy veszélyessé váljanak |

B1050 | Színesfémkeverékek, fémtörmelékek nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendő mennyiségű az I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák [8] |

B1060 | Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port |

B1070 | Réz és rézötvözetek diszpergált megjelenési formában, kivéve, ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák |

B1080 | Cinkhamu és -maradványok diszpergált megjelenési formában, beleértve a cinkötvözet-maradványokat, kivéve, ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák, vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják [9] |

B1090 | Termékleírásnak megfelelő hulladék áramfejlesztő telepek (akkumulátorok és elemek), kivéve az ólom, kadmium vagy higany felhasználásával készülteket |

B1100 | Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok: Keménycink-tartalmú maradványokCinktartalmú salakok, iszapok, fölözékek:Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn sarzsonként)Olvasztáskor képződő cinkfölözékAlumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakotTovábbi feldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett rézfeldolgozás salakjai, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassanakRézkohósításból származó tűzállóbélés-hulladékok, beleértve a tégelyeketNemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjaiÓnsalakot tartalmazó tantál, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal |

B1110 | Elektromos és elektronikus készülékek: Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezésekHulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok [10](beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetőek fel olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más áramfejlesztő telepek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktiváltüveg-hulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben nem tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), vagy azoktól már olyan mértékben megtisztíttattak, hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az A. lista megfelelő, A1180 bekezdésével)Közvetlen újrahasználatra [11]- és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra [12]- szánt elektromos és elektronikus berendezések (beleértve a nyomtatott áramköröket, elektronikus alkatrészeket és huzalokat) |

B1120 | Kimerült katalizátorok, kivéve a katalizátorként alkalmazott folyadékokat, amelyek az alábbiak bármelyikéből állnak: Átmeneti fémek, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorokat, használt folyékony katalizátorokat vagy más katalizátorokat):SzkandiumVanádiumMangánKobaltRézIttriumNióbiumHafniumVolfrámTitánKrómVasNikkelCinkCirkóniumMolibdénTantálRéniumLantanidák (ritkaföldfémek)LantánPrazeodímiumSzamáriumGadolíniumDiszpróziumErbiumItterbiumCériumNeódiumEurópiumTerbiumHolmiumTúliumLutécium |

B1130 | Tisztított, kimerült nemesfémtartalmú katalizátorok |

B1140 | Szilárd, nemesfémtartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban tartalmaznak |

B1150 | Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva |

B1160 | Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfémhamu (vö. az A. lista megfelelő, A1150 bekezdésével) |

B1170 | Fényképészeti film égetéséből származó nemesfémhamu |

B1180 | Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film |

B1190 | Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír |

B1200 | Vas- és acélgyártásból származó granulált salak |

B1210 | Vas- és acélgyártásból származó salak, beleértve a TiO2- és vanádiumforrásként hasznosított salakokat |

B1220 | Cinkelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként építkezési alkalmazásra |

B1230 | Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék |

B1240 | Réz-oxid hengerreve |

B2 | Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket |

B2010 | Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában Természetesgrafit-hulladékPalahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágottCsillámhulladékLeucit-, nefelin- és nefelin-szienit-hulladékokFöldpáthulladékokFolypáthulladékSzilárd halmazállapotú szilíciumhulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez használtakat |

B2020 | Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában: Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó üveget és más aktivált üveget |

B2030 | Kerámiahulladékok, nem diszpergált megjelenési formában Cermet (fém-kerámia kompozitok) -hulladék és -törmelékMásutt meg nem határozott és máshova be nem sorolt kerámiaalapú szálak |

B2040 | Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok Füstgáz kénmentesítéséből származó, részben finomított kalcium-szulfátÉpületek bontásából származó gipszfalkarton- vagy vakolatkarton-hulladékRézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásraSzilárd halmazállapotú kénKalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (pH < 9)Nátrium, kálium, kalcium-kloridokKorund (szilíciumkarbid)Tört betonLítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék |

B2050 | Széntüzelésű erőművek A. listán nem szereplő pernyéje (vö. az A. lista megfelelő, A2060 bekezdésével) |

B2060 | Ivóvíz kezeléséből, élelmiszer-ipari és vitamin-előállítási folyamatokból származó kimerült aktív szén (vö. az A. lista megfelelő, A4160 bekezdésével) |

B2070 | Kalcium-fluorid-iszap |

B2080 | Vegyipari eljárásokból származó, az A. listán nem szereplő gipsz (vö. az A. lista megfelelő, A2040 bekezdésével) |

B2090 | Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, olajkokszból vagy bitumenből előállított, a szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a klór-alkáli elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat) |

B2100 | Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat |

B2110 | Bauxitmaradvány ("vörösiszap") (pH-érték 11,5 alá beállítva) |

B2120 | 2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH-értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az A. lista megfelelő, A4090 bekezdésével) |

B3 | Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket |

B3010 | Szilárdműanyag-hulladékok: Az alábbi műanyagok és kevert műanyagok, feltéve, hogy azok más hulladékkal nem keveredtek, és valamilyen termékleírásnak megfelelően készültek: Műanyagtörmelék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva [13]etilénsztirolpolipropilénpolietilén-tereftalátakrilonitrilbutadiénpoliacetálokpoliamidokpolibutilén tereftalátpolikarbonátokpoliéterekpolifenil szulfidokakril polimerekalkánok, C10 - C13 (lágyítók)poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)polisziloxánokpoli(metil-metakrilát)poli(vinil-alkohol)poli(vinil-butirál)poli(vinil-acetát)Megkötött hulladék gyanták vagy kondenzációs termékek, beleértve az alábbiakat:karbamid-formaldehid gyantákfenol-formaldehid gyantákmelamin-formaldehid gyantákepoxigyantákalkidgyantákpoliamidokAz alábbi fluortartalmú polimer hulladékok [14]perfluor-etilén/propilén (FEP)perfluor-alkoxi-alkán (PFA)perfluor-alkoxi-alkán (MFA)poli(vinil-fluorid) (PVF)poli(vinilidén-fluorid) (PVDF) |

B3020 | Papír-, papírlemez- és papíráru-hulladékok Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal: Papír- vagy papírlemez-hulladék vagy -törmelék:fehérítetlen csomagolópapír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír-hulladékmás olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak előolyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak előegyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül:1.laminált (többrétegű) kartonpapír2osztályozatlan papírhulladék |

B3030 | Textilhulladékok Az alábbi anyagok, feltéve, hogy más hulladékokkal nem keveredtek, és valamilyen termékleírás szerint készültek: Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkasolási hulladékot):kártolatlan, fésületlen selyemhulladékegyéb selyemhulladékGyapjú-, finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:gyapjú- vagy finomállatiszőr-fésűskócegyéb gyapjú- vagy finomállatiszőr-hulladékdurvaállatiszőr-hulladékPamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)farkasolási hulladékegyéb pamuthulladékLen kóca és más hulladékaValódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Szizál és más, az Agave-félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):szintetikus szálak hulladékaiműszálak hulladékaiHasznált ruhák és más használt textilárukHasznált rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder:válogatvamás módon |

B3040 | Gumihulladékok Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek más hulladékokkal: Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmelékeEgyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat |

B3050 | Kezeletlen parafa- és fahulladékok Fahulladék és -törmelék; függetlenül attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítették-e vagy semParafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt parafa |

B3060 | Mezőgazdasági, élelmiszer-ipari hulladékok, feltéve, hogy nem fertőzőek BorseprőMáshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt, szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradék anyagok és melléktermékek, függetlenül attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették-e vagy semDegrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradék anyagokCsont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formábanHalhulladékKakaóbabhéj, -hártya, -bőr- és egyéb kakaóbab-hulladékMezőgazdasági, élelmiszer-ipari hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek |

B3070 | Az alábbi hulladékok: Emberihaj-hulladékHulladékká vált szalmaPenicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba micélium |

B3080 | Guminyesedék és gumidarabok |

B3090 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a bőriszapot, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az A. lista megfelelő, A3100 bekezdésével) |

B3100 | Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, -hamu, -iszap és -őrlemény (vö. az A. lista megfelelő, A3090 bekezdésével) |

B3110 | Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó szőrmekikészítési hulladékok (vö. az A. lista megfelelő, B3110 bekezdésével) |

B3120 | Élelmiszerfestékekből álló hulladékok |

B3130 | Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék monomer éterek |

B3140 | Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IV. melléklet A. szakasza szerinti műveletekre szánnak |

B4 | Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak |

B4010 | Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehézfémet vagy biocid szert, hogy veszélyessé válnának (vö. az A. lista megfelelő A4070 bekezdésével) |

B4020 | Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt tulajdonságokat. Idetartoznak az ilyen vízalapú anyagok vagy a kazein-, keményítő-, dextrin-, cellulóz-éter- vagy poli(vinil-alkohol)-alapú ragasztók (vö. az A. lista megfelelő A3050 bekezdésével) |

B4030 | Használt egyszer használatos fényképezőgépek, az A. listán nem szereplő elemekkel |

2. RÉSZ

A módosított 2000/532/EK bizottsági határozat mellékletében felsorolt hulladékok. A csillaggal megjelölt hulladékokat a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv [15] szerint veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

01 | ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

01 01 | ásványok bányászatából származó hulladékok |

01 01 01 | fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék |

01 01 02 | nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék |

01 03 | fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok |

01 03 04* | szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő |

01 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő |

01 03 06 | meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től |

01 03 07* | fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

01 03 08 | hulladék porok, amelyek különböznek a 01 03 07-től |

01 03 09 | timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től |

01 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

01 04 | nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok |

01 04 07* | nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

01 04 08 | kőtörmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től |

01 04 09 | hulladék homok és hulladék agyag |

01 04 10 | hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től |

01 04 11 | kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től |

01 04 12 | ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től |

01 04 13 | kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től |

01 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

01 05 | fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok |

01 05 04 | édesvíz-diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok |

01 05 05* | olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok |

01 05 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok |

01 05 07 | baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól |

01 05 08 | kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól |

01 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

02 01 | mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |

02 01 01 | mosásból és tisztításból származó iszap |

02 01 02 | hulladékká vált állati szövetek |

02 01 03 | hulladékká vált növényi szövetek |

02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) |

02 01 06 | állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) |

02 01 07 | erdőgazdálkodási hulladékok |

02 01 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok |

02 01 09 | mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól |

02 01 10 | fémhulladék |

02 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 02 | hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok |

02 02 01 | mosásból és tisztításból származó iszapok |

02 02 02 | hulladékká vált állati szövetek |

02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 02 04 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 03 | gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és -fermentálásból származó hulladékok |

02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok |

02 03 02 | tartósítószer-hulladékok |

02 03 03 | oldószeres extrakcióból származó hulladékok |

02 03 04 | fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 03 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 04 | cukorgyártási hulladékok |

02 04 01 | cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld |

02 04 02 | nem szabványos kalcium-karbonát |

02 04 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 05 | tejipari hulladékok |

02 05 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 05 02 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 06 | sütő- és cukrászipari hulladékok |

02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 06 02 | tartósítószer-hulladék |

02 06 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

02 07 | alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) |

02 07 01 | a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok |

02 07 02 | szeszfőzés hulladéka |

02 07 03 | kémiai kezelésből származó hulladék |

02 07 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |

02 07 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |

02 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROSTSZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

03 01 | fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok |

03 01 01 | fakéreg- és parafahulladék |

03 01 04* | veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez-darabolási hulladékok |

03 01 05 | faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez-darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től |

03 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

03 02 | faanyagvédőszer-hulladékok |

03 02 01* | nem halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 02* | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 03* | fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 04* | szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek |

03 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek |

03 02 99 | közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek |

03 03 | cellulózrostszuszpenzió-, papír- és kartongyártási, -feldolgozási hulladékok |

03 03 01 | fakéreg- és fahulladék |

03 03 02 | hulladék papír hasznosításából származó festékiszap |

03 03 05 | papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap |

03 03 07 | hulladékpapír- és kartonrost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok |

03 03 08 | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok |

03 03 09 | hulladék mésziszap |

03 03 10 | mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok |

03 03 11 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től |

03 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

04 | BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK |

04 01 | bőr- és szőrmeipari hulladékok |

04 01 01 | húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka |

04 01 02 | meszezési hulladék |

04 01 03* | oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék |

04 01 04 | krómtartalmú cserzőlé |

04 01 05 | krómot nem tartalmazó cserzőlé |

04 01 06 | különösen folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok |

04 01 07 | különösen folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok |

04 01 08 | krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) |

04 01 09 | kötözési és kikészítési hulladékok |

04 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

04 02 | textilipari hulladékok |

04 02 09 | társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) |

04 02 10 | természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) |

04 02 14* | kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok |

04 02 15 | kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től |

04 02 16* | veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek |

04 02 17 | színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól |

04 02 19* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

04 02 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től |

04 02 21 | feldolgozatlan-textilszál-hulladékok |

04 02 22 | feldolgozott-textilszál-hulladékok |

04 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 | KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

05 01 | kőolaj-finomításból származó hulladékok |

05 01 02* | sótalanítóberendezésből származó iszapok |

05 01 03* | tartályfenékiszapok |

05 01 04* | alkil-savas iszapok |

05 01 05* | kiömlött olaj |

05 01 06* | üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok |

05 01 07* | savas kátrányok |

05 01 08* | egyéb kátrányok |

05 01 09* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok |

05 01 10 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től |

05 01 11* | tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok |

05 01 12* | savas olajok |

05 01 13 | kazántápvíz iszapja |

05 01 14 | hűtőtornyok hulladékai |

05 01 15* | elhasznált derítőföld |

05 01 16 | kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok |

05 01 17 | bitumen |

05 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 06 | kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok |

05 06 01* | savas kátrányok |

05 06 03* | egyéb kátrányfélék |

05 06 04 | hűtőtornyok hulladékai |

05 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

05 07 | földgáz tisztításából és szállításából származó hulladékok |

05 07 01* | higanyt tartalmazó hulladékok |

05 07 02 | ként tartalmazó hulladékok |

05 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 | SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

06 01 | savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 01 01* | kénsav és kénessav |

06 01 02* | sósav |

06 01 03* | folysav (hidrogén-fluorid) |

06 01 04* | foszforsav és foszforossav |

06 01 05* | salétromsav és salétromossav |

06 01 06* | egyéb savak |

06 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 02 | lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 02 01* | kalcium-hidroxid |

06 02 03* | ammónium-hidroxid |

06 02 04* | nátrium- és kálium-hidroxid |

06 02 05* | egyéb lúgok |

06 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 03 | sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 03 11* | cianidtartalmú szilárd sók és oldatok |

06 03 13* | nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik |

06 03 14 | szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól |

06 03 15* | nehézfémeket tartalmazó fémoxidok |

06 03 16 | fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től |

06 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 04 | fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól |

06 04 03* | arzéntartalmú hulladékok |

06 04 04* | higanytartalmú hulladékok |

06 04 05* | más nehézfémeket tartalmazó hulladékok |

06 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 05 | szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok |

06 05 02* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

06 05 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től |

06 06 | kénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok |

06 06 02* | veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok |

06 06 03 | szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től |

06 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 07 | halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogénvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |

06 07 01* | elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok |

06 07 02* | klórgyártásból származó aktív szén |

06 07 03* | higanyt tartalmazó bárium-szulfát-iszap |

06 07 04* | oldatok és savak, pl. kontaktsav |

06 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 08 | szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

06 08 02* | veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok |

06 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 09 | foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |

06 09 02 | foszforvegyületeket tartalmazó salak |

06 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalciumalapú reakciók hulladékai |

06 09 04 | kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól |

06 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 10 | nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok |

06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

06 10 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 11 | szervetlen pigmentek és opálosítóanyagok termeléséből származó hulladékok |

06 11 01 | titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai |

06 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

06 13 | közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok |

06 13 01* | szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok |

06 13 02* | kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) |

06 13 03 | műkorom |

06 13 04* | azbeszt feldolgozásának hulladéka |

06 13 05* | korom |

06 13 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

07 01 | szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 01 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 01 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 01 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 01 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 01 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től |

07 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 02 | műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 02 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 02 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 02 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 02 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 02 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től |

07 02 13 | hulladék műanyagok |

07 02 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok |

07 02 15 | adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től |

07 02 16* | veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok |

07 02 17 | szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól |

07 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 03 | szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) |

07 03 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 03 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 03 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 03 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 03 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től |

07 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 04 | szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 04 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 04 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 04 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 10* | egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) |

07 04 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 04 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től |

07 04 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

07 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 05 | gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 05 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 05 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 05 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 05 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 05 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től |

07 05 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

07 05 14 | szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól |

07 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 06 | zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

07 06 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 06 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 06 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 06 11* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 06 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től |

07 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 07 | finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |

07 07 01* | vizes mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 03* | halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 04* | egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |

07 07 07* | halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 08* | egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok |

07 07 09* | halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 10* | egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) |

07 07 11* | a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

07 07 12 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től |

07 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 | BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

08 01 | festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok |

08 01 11* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok |

08 01 12 | festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től |

08 01 13* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok |

08 01 14 | festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól |

08 01 15* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok |

08 01 16 | festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től |

08 01 17* | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

08 01 18 | festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től |

08 01 19* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók |

08 01 20 | festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től |

08 01 21* | festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok |

08 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 02 | egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 02 01 | poralapú bevonatok hulladékai |

08 02 02 | kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok |

08 02 03 | kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók |

08 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 03 | nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |

08 03 07 | nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok |

08 03 08 | nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok |

08 03 12* | veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok |

08 03 13 | nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től |

08 03 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafestékiszapok |

08 03 15 | nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től |

08 03 16* | hulladékká vált gravírozóoldatok |

08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner |

08 03 18 | hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től |

08 03 19* | diszpergált olaj |

08 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 04 | ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) |

08 04 09* | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai |

08 04 10 | ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től |

08 04 11* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai |

08 04 12 | ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től |

08 04 13* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok vizes iszapjai |

08 04 14 | ragasztó-, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól |

08 04 15* | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok |

08 04 16 | ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től |

08 04 17* | fenyőgyantaolaj |

08 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 05 | A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok |

08 05 01* | hulladék izocianátok |

09 | FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI |

09 01 | fényképészeti ipar hulladékai |

09 01 01* | vizes alapú előhívó- és aktiválóoldatok |

09 01 02* | vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok |

09 01 03* | oldószeralapú előhívó oldatok |

09 01 04* | rögzítő (fixír) -oldatok |

09 01 05* | halványítóoldatok és halványító rögzítő (fixír) -oldatok |

09 01 06* | fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék |

09 01 07 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír |

09 01 08 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír |

09 01 10 | egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül |

09 01 11* | egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak |

09 01 12 | áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től |

09 01 13* | keletkezésük telephelyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól |

09 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

10 01 | erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) |

10 01 01 | hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04) |

10 01 02 | széntüzelés pernyéje |

10 01 03 | tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye |

10 01 04* | olajtüzelés pernyéje és kazánpora |

10 01 05 | füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok |

10 01 07 | füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék |

10 01 09* | kénsav |

10 01 13* | tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje |

10 01 14* | együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor |

10 01 15 | együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től |

10 01 16* | együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |

10 01 17 | együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól |

10 01 18* | gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

10 01 19 | gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, 10 01 07-től és a 10 01 18-tól |

10 01 20* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

10 01 21 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól |

10 01 22* | kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok |

10 01 23 | kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től |

10 01 24 | fluid-ágyból származó homok |

10 01 25 | széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladékok |

10 01 26 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok |

10 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 02 | vas- és acéliparból származó hulladékok |

10 02 01 | salak kezeléséből származó hulladék |

10 02 02 | kezeletlen salak |

10 02 07* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 02 08 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től |

10 02 10 | hengerlési reve |

10 02 11* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 02 12 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től |

10 02 13* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 02 14 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól |

10 02 15 | egyéb iszapok és szűrőpogácsák |

10 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 03 | alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok |

10 03 02 | hulladékká vált anóddarabok |

10 03 04* | elsődleges termelésből származó salak |

10 03 05 | hulladék timföld |

10 03 08* | másodlagos termelésből származó sósalak |

10 03 09* | másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) |

10 03 15* | gyúlékony vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok |

10 03 16 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től |

10 03 17* | anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok |

10 03 18 | anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től |

10 03 19* | füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por |

10 03 20 | füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től |

10 03 21* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) |

10 03 22 | egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től |

10 03 23* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 03 24 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól |

10 03 25* | gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 03 26 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től |

10 03 27* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 03 28 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től |

10 03 29* | sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

10 03 30 | sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től |

10 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 04 | ólom termikus kohászatából származó hulladékok |

10 04 01* | elsőleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 04 02* | elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek |

10 04 03* | kalcium-arzenát |

10 04 04* | füstgázpor |

10 04 05* | egyéb részecskék és por |

10 04 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 04 07* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 04 09* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 04 10 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től |

10 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 05 | cink termikus kohászatából származó hulladékok |

10 05 01 | elsőleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 05 03* | füstgázpor |

10 05 04 | egyéb részecskék és por |

10 05 05* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 05 06* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 05 08* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 05 09 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól |

10 05 10* | gyúlékony vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok |

10 05 11 | fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től |

10 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 06 | a réz termikus kohászatából származó hulladékok |

10 06 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 06 02 | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |

10 06 03* | füstgázpor |

10 06 04 | egyéb részecskék és por |

10 06 06* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

10 06 07* | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 06 09* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 06 10 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től |

10 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 07 | ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok |

10 07 01 | elsődleges és másodlagos termelésből származó salak |

10 07 02 | elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék |

10 07 03 | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |

10 07 04 | egyéb részecskék és por |

10 07 05 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 07 07* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 07 08 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től |

10 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 08 | egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok |

10 08 04 | szilárd részecskék és por |

10 08 08* | elsődleges és másodlagos termelés sósalakja |

10 08 09 | egyéb salakok |

10 08 10* | gyúlékony vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok |

10 08 11 | salakok és fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től |

10 08 12* | anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok |

10 08 13 | anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től |

10 08 14 | anóddarabok |

10 08 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |

10 08 16 | füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től |

10 08 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 08 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től |

10 08 19* | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok |

10 08 20 | hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től |

10 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 09 | vasöntvények készítéséből származó hulladékok |

10 09 03 | kemencesalak |

10 09 05* | fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák |

10 09 06 | fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től |

10 09 07* | fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák |

10 09 08 | fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től |

10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |

10 09 10 | füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től |

10 09 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |

10 09 12 | egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től |

10 09 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok |

10 09 14 | kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól |

10 09 15* | veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok |

10 09 16 | hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től |

10 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 10 | nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladékok |

10 10 03 | kemencesalak |

10 10 05* | fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák |

10 10 06 | fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től |

10 10 07* | fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák |

10 10 08 | fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től |

10 10 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor |

10 10 10 | füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től |

10 10 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék |

10 10 12 | egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től |

10 10 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok |

10 10 14 | kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól |

10 10 15* | veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok |

10 10 16 | hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től |

10 10 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 11 | üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok |

10 11 03 | üvegalapú, szálas anyagok hulladékai |

10 11 05 | egyéb részecskék és por |

10 11 09* | feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai |

10 11 10 | feldolgozásra előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től |

10 11 11* | nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugárcsövek) üvegrészecskék és üvegporhulladék |

10 11 12 | üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től |

10 11 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok |

10 11 14 | üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól |

10 11 15* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 11 16 | füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től |

10 11 17* | füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

10 11 18 | füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től |

10 11 19* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 11 20 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től |

10 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 12 | kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok |

10 12 01 | hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverékek |

10 12 03 | szilárd részecskék és por |

10 12 05 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 12 06 | kiselejtezett öntőformák |

10 12 08 | kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai |

10 12 09* | gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 12 10 | gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től |

10 12 11* | nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok |

10 12 12 | zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től |

10 12 13 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapja |

10 12 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 13 | cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok |

10 13 01 | hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverékek |

10 13 04 | a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok |

10 13 06 | szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13) |

10 13 07 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák |

10 13 09* | azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd hulladékok |

10 13 10 | azbesztcement gyártásakor keletkező szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től |

10 13 11 | cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a 10 13 10-től |

10 13 12* | gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

10 13 13 | gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től |

10 13 14 | hulladék beton és betonkészítési iszap |

10 13 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

10 14 | krematóriumokból származó hulladékok |

10 14 01* | füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok |

11 | FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI |

11 01 | fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) |

11 01 05* | reve eltávolítására használt savak |

11 01 06* | közelebbről nem meghatározott savak |

11 01 07* | pácolásra használt lúgok |

11 01 08* | foszfátozásból származó iszapok |

11 01 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák |

11 01 10 | iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től |

11 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek |

11 01 12 | öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től |

11 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok |

11 01 14 | zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól |

11 01 15* | membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai |

11 01 16* | kimerült vagy telített ioncserélő gyanták |

11 01 98* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

11 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

11 02 | nemvasfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok |

11 02 02* | cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) |

11 02 03 | vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladékok |

11 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok |

11 02 06 | réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től |

11 02 07* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

11 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

11 03 | fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok |

11 03 01* | cianidtartalmú hulladékok |

11 03 02* | egyéb hulladékok |

11 05 | tűzi horganyzási eljárások hulladékai |

11 05 01 | kemény cink |

11 05 02 | cinkhamu |

11 05 03* | gázkezeléséből származó szilárd hulladékok |

11 05 04* | elhasznált folyósítószer |

11 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

12 | FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

12 01 | fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok |

12 01 01 | vasfémreszelék és esztergaforgács |

12 01 02 | vasfémrészecskék és por |

12 01 03 | nemvasfém-reszelék és esztergaforgács |

12 01 04 | nemvasfém-részecskék és por |

12 01 05 | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács |

12 01 06* | ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) |

12 01 07* | halogénmentes, ásványolaj-alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat) |

12 01 08* | halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok |

12 01 09* | halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok |

12 01 10* | szintetikus hűtő-kenő olajok |

12 01 12* | elhasznált viaszok és zsírok |

12 01 13 | hegesztési hulladékok |

12 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok |

12 01 15 | gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től |

12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok |

12 01 17 | homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól |

12 01 18* | olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) |

12 01 19* | biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj |

12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök |

12 01 21 | elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól |

12 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

12 03 | vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11) |

12 03 01* | vizes mosófolyadékok |

12 03 02* | gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai |

13 | OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT) |

13 01 | hidraulikaolaj-hulladékok |

13 01 01* | PCB-ket [16] tartalmazó hidraulikaolajok |

13 01 04* | klórozott emulziók |

13 01 05* | nem klórozott emulziók |

13 01 09* | klórozott, ásványolaj-alapú hidraulikaolajok |

13 01 10* | nem klórozott, ásványolaj-alapú hidraulikaolajok |

13 01 11* | szintetikus hidraulikaolajok |

13 01 12* | biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok |

13 01 13* | egyéb hidraulikaolajok |

13 02 | motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok |

13 02 04* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 06* | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 07* | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 02 08* | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok |

13 03 | szigetelő- és hőtranszmissziós olajok |

13 03 01* | PCB-ket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok |

13 03 06* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től |

13 03 07* | ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok |

13 03 08* | szintetikus szigetelő- és hőtranszmissziós olajok |

13 03 09* | biológiailag könnyen lebomló szigetelő- és hőtranszmissziós olajok |

13 03 10* | egyéb szigetelő- és hőtranszmissziós olajok |

13 04 | hajózásban keletkező olajos hulladékok |

13 04 01* | belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |

13 04 02* | kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok |

13 04 03* | egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |

13 05 | olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok |

13 05 01* | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok |

13 05 02* | olaj-víz szeparátorokból származó iszapok |

13 05 03* | bűzelzáróból származó iszapok |

13 05 06* | olaj-víz szeparátorokból származó olaj |

13 05 07* | olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz |

13 05 08* | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek |

13 07 | folyékony üzemanyagok hulladékai |

13 07 01* | tüzelőolaj és dízelolaj |

13 07 02* | benzin |

13 07 03* | egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) |

13 08 | közelebbről nem meghatározott olajhulladékok |

13 08 01* | sótalanítási iszapok, illetve emulziók |

13 08 02* | egyéb emulziók |

13 08 99* | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

14 | SZERVESOLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉKOK (KIVÉVE 07 ÉS 08) |

14 06 | szervesoldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol-hulladékok |

14 06 01* | klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC |

14 06 02* | egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek |

14 06 03* | egyéb oldószerek és oldószerkeverékek |

14 06 04* | halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok |

14 06 05* | egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok |

15 | KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |

15 01 | csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |

15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |

15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |

15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |

15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |

15 01 05 | kompozit csomagolási hulladékok |

15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |

15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |

15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |

15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat |

15 02 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat |

15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |

15 02 03 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től |

16 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |

16 01 | a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó elhasználódott járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) |

16 01 03 | termékként tovább nem használható gumiabroncsok |

16 01 04* | elhasználódott járművek |

16 01 06 | elhasználódott járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket |

16 01 07* | olajszűrők |

16 01 08* | higanyt tartalmazó alkatrészek |

16 01 09* | PCB-ket tartalmazó alkatrészek |

16 01 10* | robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok) |

16 01 11* | azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek |

16 01 12 | súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től |

16 01 13* | fékfolyadékok |

16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok |

16 01 15 | fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től |

16 01 16 | cseppfolyósított gázok tartályai |

16 01 17 | vasfémek |

16 01 18 | nemvasfémek |

16 01 19 | műanyagok |

16 01 20 | üveg |

16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól |

16 01 22 | közelebbről nem meghatározott alkatrészek |

16 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

16 02 | elektromos és elektronikus berendezések hulladékai |

16 02 09* | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok |

16 02 10* | PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től |

16 02 11* | klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések |

16 02 12* | azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezések |

16 02 13* | veszélyes anyagokat [17] tartalmazó, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől |

16 02 14 | használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól |

16 02 15* | használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok |

16 02 16 | használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 16 02 15-től |

16 03 | az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek |

16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok |

16 03 04 | szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól |

16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok |

16 03 06 | szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től |

16 04 | robbanóanyag-hulladékok |

16 04 01* | hulladék lőszer |

16 04 02* | tűzijáték-hulladék |

16 04 03* | egyéb robbanóanyag-hulladékok |

16 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek |

16 05 04* | nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) |

16 05 05 | nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től |

16 05 06* | veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is |

16 05 07* | használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek |

16 05 08* | használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek |

16 05 09 | használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, 16 05 07-től vagy 16 05 08-tól |

16 06 | elemek és akkumulátorok |

16 06 01* | ólomakkumulátorok |

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek |

16 06 03* | higanyt tartalmazó elemek |

16 06 04 | lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) |

16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok |

16 06 06* | elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit |

16 07 | szállító-, tárolótartályok és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13) |

16 07 08* | olajat tartalmazó hulladékok |

16 07 09* | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |

16 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

16 08 | kimerült katalizátorok |

16 08 01 | arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07) |

16 08 02* | veszélyes átmeneti fémeket [18] vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok |

16 08 03 | közelebbről nem meghatározott egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok |

16 08 04 | fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07) |

16 08 05* | foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor |

16 08 06* | elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak |

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok |

16 09 | oxidálóanyagok |

16 09 01* | permanganátok, pl. kálium-permanganát |

16 09 02* | kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát |

16 09 03* | peroxidok, pl. hidrogén-peroxid |

16 09 04* | közelebbről nem meghatározott oxidálóanyagok |

16 10 | keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok |

16 10 01* | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok |

16 10 02 | vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től |

16 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok |

16 10 04 | vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól |

16 11 | bélés- és tűzálló anyagok hulladékai |

16 11 01* | kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok |

16 11 02 | kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től |

16 11 03* | kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok |

16 11 04 | kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól |

16 11 05* | kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok |

16 11 06 | kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től |

17 | ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) |

17 01 | beton, tégla, cserép és kerámia |

17 01 01 | beton |

17 01 02 | téglák |

17 01 03 | cserép, csempe és kerámiák |

17 01 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy azok keveréke |

17 01 07 | beton-, tégla-, cserép-, csempe- és kerámiafrakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól |

17 02 | fa, üveg és műanyag |

17 02 01 | fa |

17 02 02 | üveg |

17 02 03 | műanyag |

17 02 04* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa |

17 03 | bitumenkeverékek, szénkátrány és kátránytermékek |

17 03 01* | szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek |

17 03 02 | bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től |

17 03 03* | szénkátrány és kátránytermékek |

17 04 | fémek (beleértve azok ötvözeteit is) |

17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz |

17 04 02 | alumínium |

17 04 03 | ólom |

17 04 04 | cink |

17 04 05 | vas és acél |

17 04 06 | ón |

17 04 07 | fémkeverékek |

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok |

17 04 10* | olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek |

17 04 11 | kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től |

17 05 | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő |

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek |

17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól |

17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő |

17 05 06 | kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től |

17 05 07* | veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya |

17 05 08 | vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től |

17 06 | szigetelőanyagok és azbesztet tartalmazó építőanyagok |

17 06 01* | azbeszttartalmú szigetelőanyagok |

17 06 03* | egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak, vagy azokat tartalmazzák |

17 06 04 | szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és 17 06 03-tól |

17 06 05* | azbesztet tartalmazó építőanyagok |

17 08 | gipszalapú építőanyagok |

17 08 01* | veszélyes anyagokkal szennyezett gipszalapú építőanyagok |

17 08 02 | gipszalapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től |

17 09 | egyéb építkezési és bontási hulladékok |

17 09 01* | higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok |

17 09 02* | PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyantaalapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) |

17 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is) |

17 09 04 | kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, 17 09 02-től és 17 09 03-tól |

18 | EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK) |

18 01 | szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok |

18 01 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) |

18 01 02 | testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03) |

18 01 03* | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |

18 01 04 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) |

18 01 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek |

18 01 07 | vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól |

18 01 08* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

18 01 09 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól |

18 01 10* | fogászati célokra használt amalgám hulladéka |

18 02 | állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok |

18 02 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) |

18 02 02* | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |

18 02 03 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében |

18 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek |

18 02 06 | vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től |

18 02 07* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

18 02 08 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től |

19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |

19 01 | hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok |

19 01 02 | kazánhamuból eltávolított vasfémek |

19 01 05* | gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa |

19 01 06* | gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony hulladékok |

19 01 07* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok |

19 01 10* | füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén |

19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak |

19 01 12 | kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től |

19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |

19 01 14 | pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól |

19 01 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por |

19 01 16 | kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től |

19 01 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízishulladék |

19 01 18 | pirolízishulladékok, amelyek különböznek a 19 01 17-től |

19 01 19 | fluid-ágy homokja |

19 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 02 | hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (a krómtalanítást, ciántalanítást, semlegesítést is ideértve) származó hulladékok |

19 02 03 | kevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz |

19 02 04* | kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |

19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 02 06 | fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től |

19 02 07* | elválasztásból származó olaj és koncentrátumok |

19 02 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok |

19 02 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok |

19 02 10 | éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től |

19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok |

19 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 03 | stabilizált/megszilárdított hulladékok [19] |

19 03 04* | csak részben stabilizált [20], veszélyesként besorolt hulladékok |

19 03 05 | stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től |

19 03 06* | megszilárdított, veszélyesként besorolt hulladékok |

19 03 07 | megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól |

19 04 | üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok |

19 04 01 | üvegesített (vitrifikált) hulladékok |

19 04 02* | pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok |

19 04 03* | nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis |

19 04 04 | üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék |

19 05 | szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok |

19 05 01 | települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója |

19 05 02 | állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója |

19 05 03 | előírástól eltérő minőségű komposzt |

19 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 06 | hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok |

19 06 03 | települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |

19 06 04 | települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag |

19 06 05 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |

19 06 06 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag |

19 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 07 | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz |

19 07 02* | hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz |

19 07 03 | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től |

19 08 | szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 08 01 | rácsszemét |

19 08 02 | homokfogóból származó hulladékok |

19 08 05 | települési szennyvíz tisztításából származó iszapok |

19 08 06* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |

19 08 07* | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

19 08 08* | membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai |

19 08 09 | olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék |

19 08 10* | olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től |

19 08 11* | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 08 12 | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től |

19 08 13* | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 08 14 | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól |

19 08 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 09 | emberi fogyasztásra szánt víz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok |

19 09 01 | durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok |

19 09 02 | víz derítéséből származó iszapok |

19 09 03 | karbonátsók eltávolításából származó iszapok |

19 09 04 | kimerült aktív szén |

19 09 05 | telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták |

19 09 06 | ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok |

19 09 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 10 | fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok |

19 10 01 | vas- és acélhulladék |

19 10 02 | nemvasfém hulladék |

19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por |

19 10 04 | könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól |

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók |

19 10 06 | más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től |

19 11 | olaj regenerálásából származó hulladékok |

19 11 01* | elhasznált agyagszűrők |

19 11 02* | savas kátrányok |

19 11 03* | vizes folyékony hulladékok |

19 11 04* | fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok |

19 11 05* | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 11 06 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től |

19 11 07* | füstgáz tisztításából származó hulladékok |

19 11 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

19 12 | közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok |

19 12 01 | papír és karton |

19 12 02 | vasfém |

19 12 03 | nemvasfémek |

19 12 04 | műanyag és gumi |

19 12 05 | üveg |

19 12 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |

19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |

19 12 08 | textíliák |

19 12 09 | ásványi anyagok (pl. homok, kövek) |

19 12 10 | éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) |

19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |

19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |

19 13 | szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok |

19 13 01* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |

19 13 02 | szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től |

19 13 03* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 13 04 | szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól |

19 13 05* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok |

19 13 06 | szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től |

19 13 07* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok |

19 13 08 | szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től |

20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS |

20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) |

20 01 01 | papír és karton |

20 01 02 | üveg |

20 01 08 | biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok |

20 01 10 | ruhanemű |

20 01 11 | textíliák |

20 01 13* | oldószerek |

20 01 14* | savak |

20 01 15* | lúgok |

20 01 17* | fényképészeti vegyszerek |

20 01 19* | növényvédő szerek |

20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok |

20 01 23* | klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések |

20 01 25 | étolaj és zsír |

20 01 26* | olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től |

20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták |

20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től |

20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó detergensek |

20 01 30 | detergensek, amelyek különböznek a 20 01 29-től |

20 01 31* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

20 01 32 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től |

20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |

20 01 34 | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól |

20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó [21] kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól |

20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól |

20 01 37* | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |

20 01 38 | fa, amely különbözik a 20 01 37-től |

20 01 39 | műanyagok |

20 01 40 | fémek |

20 01 41 | kéményseprésből származó hulladékok |

20 01 99 | közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók |

20 02 | kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) |

20 02 01 | biológiailag lebomló hulladékok |

20 02 02 | talaj és kövek |

20 02 03 | egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok |

20 03 | egyéb települési hulladék |

20 03 01 | kevert települési hulladék |

20 03 02 | piacokon keletkező hulladék |

20 03 03 | úttisztításból származó hulladék |

20 03 04 | emésztőgödrökből származó iszap |

20 03 06 | csatornavíz tisztításából származó hulladék |

20 03 07 | lomhulladék |

20 03 99 | közelebbről nem meghatározott települési hulladékok |

3. RÉSZ

Az OECD tanácsának a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló, 1992. március 30-i C(92) 39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001) 107 OECD tanácsi határozat 4. mellékletének II. része szerinti hulladékok. Az AB 130, AC 250, AC 260 és AC 270 számú hulladékokat elhagyták, mivel ezeket a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében meghatározott eljárás szerint nem veszélyesként sorolták be, és emiatt nem vonatkozik rájuk a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott kiviteli tilalom.

FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK

AA 010 | 261900 | Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és más hulladékok [22] |

AA 060 | 262050 | Vanádiumhamu és -maradék |

AA 190 | 810420ex810430 | Olyan magnéziumhulladék és -törmelék, amely gyúlékony, piroforos vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt bocsát ki |

ELSŐSORBAN SZERVETELEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AB 030 | | Fémek cianidmentes oldatokban történő felületkezelése során képződő hulladékok |

AB 070 | | Öntödeihomok-hulladék |

AB 120 | ex281290ex3824 | Szervetlen halogénvegyületek, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve |

AB 150 | ex382490 | Füstgáz kéntelenítése (FGD) során képződő tisztítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát |

ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET VAGY SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AC 020 | | Bitumen (aszfalt) -hulladékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve |

AC 060 | ex381900 | Hidraulikafolyadékok |

AC 070 | ex381900 | Fékfolyadékok |

AC 080 | ex382000 | Fagyálló folyadékok |

AC 150 | | Klórozott-fluorozott szénhidrogének |

AC 160 | | Halonok |

AC 170 | ex440310 | Impregnáltparafa- és fahulladék |

HULLADÉKOK, AMELYEK EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET

AD 090 | ex382490 | Sokszorosításhoz használt vegyszerek és anyagok, valamint fényképészeti vegyszerek és anyagok gyártása, keverése és felhasználása során képződő hulladékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve |

AD 100 | | Műanyagok cianidmentes oldatokban történő felületkezelésekor keletkező hulladékok |

AD 120 | ex391400ex3915 | Ioncserélő gyanták |

AD 150 | | Természetes eredetű, szűrőközegként használt szerves anyagok (pl. biofilterek) |

ELSŐSORBAN SZERVETELEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

RB 020 | ex6815 | Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező kerámiaalapú szálak |

[1] Figyelembe kell venni, hogy a B. jegyzéken szereplő tükörbejegyzés (B1160) nem határoz meg kivételeket.

[2] Ez a bekezdés nem terjed ki a villamos energiát fejlesztő készülékek törmelékeire.

[3] A PCB-tartalom szintje 50 mg/kg vagy magasabb.

[4] Az 50 mg/kg-os szint valamennyi hulladékra vonatkozóan nemzetközi gyakorlati szintnek tekinthető, azonban egyedileg számos országban alacsonyabb (pl. 20 mg/kg) szinteket írtak elő bizonyos hulladékokra.

[5] "Lejárt" azt jelenti, hogy nem használták fel a gyártó által javasolt időn belül.

[6] Ez a bekezdés kémiai faanyag-konzerváló szerrel kezelt fára nem vonatkozik.

[7] Lejárt "azt jelenti, hogy nem használták fel a gyártó által javasolt időn belül."

[8] Megjegyzendő, hogy még abban az esetben is, ha az I. mellékletbe tartozó szennyező anyag szintje kezdetben alacsony, az egymást követő eljárások - beleértve a hasznosítási eljárásokat - oda vezethetnek, hogy az I. mellékletbe tartozó anyagot jelentősen megnövekedett koncentrációban tartalmazó elkülönült frakciók jelennek meg.

[9] A cinkhamu státusa jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) előtt van egy olyan javaslat, hogy a cinkhamufélék ne minősüljenek veszélyes anyagoknak.

[10] Ez a bekezdés nem terjed ki a az villamos energiát fejlesztő készülékek törmelékeire

[11] Az újrahasználat magában foglalhat javítást, felújítást vagy feljavítást, de nagyjavítást nem.

[12] Néhány országban ezeket a közvetlenül ismételt felhasználásra szánt anyagokat nem tekintik hulladéknak.

[13] E termékeket teljesen polimerizáltnak tekintve

[14] E bekezdés nem terjed ki a fogyasztói használat után keletkezett hulladékra.A hulladékok nem keveredhetnek egymással.foglalkozni kell.A szabad levegőn történő elégetésből eredő problémákkal

[15] Az alábbi jegyzéken szereplő hulladék azonosítására a módosított 2000/532/EK bizottsági határozat bevezetője vonatkozik.

[16] Az e hulladéklistában foglalt PCB-re a 96/59/EK irányelv fogalommeghatározása érvényes.

[17] Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagai közé tartoznak pl. az akkumulátorok, a 16 06 tétel alatt felsorolt és veszélyesnek minősülő elemek, higanykapcsolók, valamint a katódsugárcsövekből származó és egyéb aktivált üvegek.

[18] E tétel értelmezésében átmeneti fémek: szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén és tantál. E fémeket és vegyületeiket akkor tekintjük veszélyesnek, ha veszélyes anyagként lettek besorolva. Így tehát a veszélyes anyagként való besorolás határozza meg, mely átmeneti fémek és átmeneti fémet tartalmazó vegyületek veszélyesek.

[19] A stabilizálási folyamatok a hulladék összetevőinek veszélyességét változtatják meg, és így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká alakítják át. A megszilárdítási folyamatok adalékanyagok felhasználásával a hulladék fizikai tulajdonságait változtatják meg (pl. folyékonyból szilárddá), érintetlenül hagyva a kémiai tulajdonságokat.

[20] Egy hulladék akkor minősül részben stabilizáltnak, ha a stabilizációs folyamat megtörténte után rövid-, közép- vagy hosszútávon a környezetbe bocsáthatja veszélyes alkotóelemeit, amelyek nem alakultak át teljesen nem veszélyes alkotóelemekké.

[21] Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagai közé tartoznak pl. az akkumulátorok, a 16 06 tétel alatt felsorolt és veszélyesnek minősülő elemek, higanykapcsolók, valamint a katódsugárcsövekből származó és egyéb aktivált üvegek.

[22] Ez e listában felsorolt hulladékok alatt azok hamu, salak, fölözék, reve, por, iszap és iszappogácsa és egyéb maradék anyag formája egyaránt értendő, kivéve, ha az adott hulladék másutt külön nevesítve van.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R2557 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R2557&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére