Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31998L0084[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 98/84/EK irányelve (1998. november 20.) a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/84/EK IRÁNYELVE

(1998. november 20.)

a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére, valamint 66. és 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára1 ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 )

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 )

(1) mivel a Közösségnek a Szerződésben megfogalmazott céljai magukba foglalják az európai népek minden eddiginél szorosabb egységének létrehozását és a gazdasági és szociális fejlődés előmozdítását az őket elválasztó korlátok lebontásával;

(2)

mivel a határokon átnyúló műsorszórás és információs társadalmi szolgáltatások egyéni szinten az önkifejezés mint alapvető jog teljes mértékű érvényesüléséhez, társadalmi szinten pedig a Szerződésben foglalt célok megvalósításához járulnak hozzá;

(3)

mivel a Szerződés biztosítja valamennyi, általában díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás szabad mozgását; mivel amint ez a jog a műsorszórás és az információs társadalom szolgáltatásainak vonatkozásában is alkalmazásra kerül, ez a közösségi jogban egy sokkal általánosabb alapelv, nevezetesen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai Egyezmény 10. cikkében megfogalma zott önkifejezés szabadságának különleges megnyilvánulása lesz; mivel az említett cikk kifejezetten elismeri a polgárok információhoz való jogát, függetlenül a határoktól és mivel e jog kizárólag a jog által védett más törvényes érdekek kellő mérlegelése alapján korlátozható;

(4)

mivel a Bizottság széleskörű, a "Kódolt szolgáltatások jogi védelme a belső piacon" című zöld könyvre alapozott konzultációt folytatott; mivel e konzultáció eredményeképpen megerősítést nyert, hogy szükség van olyan közösségi jogi eszközre, amely jogi védelmet biztosít minden olyan szolgáltatásnak, amely esetében a díjazás feltételes hozzáférésen alapul;

(5)

mivel az Európai Parlament a zöld könyvről ( 4 ) szóló 1997. május 13-i állásfoglalásában felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan irányelvre, amelynek hatálya kiterjed minden olyan kódolt szolgáltatásra, amelyért a díj megfizetését a kódolás biztosítja, és egyetért abban, hogy az irányelvnek tartalmaznia kell azokat az információs társadalmi szolgáltatásokat, amelyeket távollévők között, elektronikus úton és a szolgáltatás igénybevevőjének egyedi kezdeményezésére nyújtanak, valamint műsorszóró szolgáltatásokat;

(6)

mivel a digitális technológiák nyújtotta lehetőségek a Szerződés 59. és 60. cikke értelmében még szélesebb körű szolgáltatások nyújtásával növelik a fogyasztói választási lehetőségeket és hozzájárulnak a kulturális pluralizmushoz; mivel e szolgáltatások életképessége alapvetően a feltételes hozzáférés használatától függ, amelyért a szolgáltató díjazást kap; mivel ennek megfelelően szükségesnek tűnik a szolgáltatónak az olyan jogellenes eszközök elleni jogi védelme, amelyek lehetővé teszik az említett szolgáltatásokhoz való díjmentes hozzáférést, hogy ezáltal fenntartható legyen a szolgáltatások gazdasági életképessége;

(7)

mivel az "Európai kezdeményezés az elektronikus kereskedelem területén" közleményében a Bizottság is elismeri a kérdés fontosságát;

(8)

mivel a Szerződés 7a. cikkével összhangban, a belső piacnak egy belső határok nélküli térséget kell alkotnia, ahol biztosított a szolgáltatások és az áruk szabad mozgása; mivel a Szerződés 128. cikkének (4) bekezdése megköveteli a Közösségtől, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései alapján eljárva tartsa szem előtt a kulturális szempontokat; mivel a Szerződés 130. cikkének (3) bekezdése alapján a Közösségnek az általa követett politikákkal és tevékenységével a közösségi ipar versenyképességéhez szükséges feltételek kialakításához hozzá kell járulnia;

(9)

mivel ez az irányelv nem sérti azokat a lehetséges jövőbeli közösségi és nemzeti rendelkezéseket, amelyek számos közérdekűnek nyilvánított műsorszolgáltatás igénybevételét nem kötik feltételes hozzáféréshez;

(10)

mivel ez az irányelv nem érinti az új szolgáltatásokkal kapcsolatos további közösségi intézkedések kulturális vonatkozásait;

(11)

mivel a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályok közötti eltérések gátolhatják a szolgáltatások és áruk szabad mozgását;

(12)

mivel a Szerződés alkalmazása nem elegendő ezeknek a belső piaci akadályoknak a lebontására; mivel ezért ezek az akadályok csak akkor bonthatók le, ha a jogi védelem valamennyi tagállamban azonos szintű; mivel ennek érdekében közelíteni kell a jogellenes eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet szabályozó nemzeti jogszabályokat;

(13)

mivel szükségesnek tűnik, hogy a tagállamok megfelelő jogi védelmet biztosítsanak az olyan jogellenes eszközök közvetlen vagy közvetett pénzszerzési céllal történő forgalomba hozatala ellen, amelyek lehetővé teszik vagy megkönnyítik a jogszerűen nyújtott szolgáltatásokért járó díjazás megtérülését szolgáló műszaki intézkedések engedély nélküli megkerülését;

(14)

mivel a jogellenes eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység az ilyen termékek és szolgáltatások kelendőségét fokozó - a reklám, a direkt marketing, a szponzorálás, az eladásösztönzés és a közönségkapcsolatok valamennyi formáját felölelő - kereskedelmi tájékoztatást is magában foglalja;

(15)

mivel az említett kereskedelmi tevékenységek kárt okoznak a jogellenes eszközök eredetével megtévesztett fogyasztóknak; mivel a fogyasztók ilyen megtévesztése elleni harcban elengedhetetlen a magas szintű fogyasztóvédelem; mivel a Szerződés 129a. cikkének (1) bekezdése elrendeli, hogy a Közösség a Szerződés 100a. cikkének megfelelően hozott intézkedéseivel járuljon hozzá a magas szintű fogyasztóvédelem eléréséhez;

(16)

mivel ezért a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelvben ( 5 ) meghatározott egységes audiovizuális térség kialakítására vonatkozó jogszabályokban hivatkozni kell ebben az irányelvben részletezett feltételes hozzáférést biztosító technikai eszközökre és lehetőségekre annak érdekében, hogy a határokon átnyúló műsorok szolgáltatói letelepedésük helyére való tekintet nélkül legalább egyenlő bánásmódban részesüljenek;

(17)

mivel összhangban a közösségi jog egységes, hatékony alkalmazásáról és a belső piacon elkövetett közösségi jogsértésekre alkalmazandó büntetésekről ( 6 ) szóló, 1995. június 29-i tanácsi állásfoglalással, a tagállamok biztosítják a közösségi jog megfelelő és a nemzeti joggal azonos hatékonyságú és következetes alkalmazását;

(18)

mivel összhangban a Szerződés 5. cikkével, a tagállamok meghozzák a közösségi jog hatékony alkalmazásához szükséges intézkedéseket, különösen gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott szankciók hatékonyak, visszatartó erejűek és arányosak, a jogorvoslatok pedig megfelelőek legyenek;

(19)

mivel a tagállamok jogszabályainak, rendelkezéseinek és közigazgatási intézkedéseinek közelítése a belső piaci célok eléréséhez szükséges mértékben és a Szerződés 3b. cikke harmadik bekezdésében előírt arányosság elvének megfelelően korlátozható;

(20)

mivel a jogellenes eszközök forgalmazása kiterjed azok bármilyen módon történő átruházására és piaci forgalomba hozatalára a Közösségen belül vagy azon kívül;

(21)

mivel ez az irányelv nem érinti a jogellenes eszközök magáncélú birtoklását tiltó nemzeti rendelkezések, a közösségi versenyszabályok, valamint a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok alkalmazását;

(22)

mivel a jogsértő kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos szankciókra és jogorvoslatokra vonatkozó nemzeti jogszabályok előírhatják, hogy ezek a tevékenységek akkor jogsértők, ha azok elkövetése során tudták vagy ésszerű okok alapján tudniuk kellett, hogy a kérdéses eszköz jogellenes;

(23)

mivel az ezen irányelvben meghatározott szankciók és jogorvoslatok nem sértik a nemzeti jog alapján kiszabható vagy igénybe vehető szankciókat és jogorvoslatokat, amilyen például az általános megelőzési intézkedés vagy a jogellenes eszközök elkobzása; mivel az ebben az irányelvben meghatározott jogsértő tevékenységeket a tagállamok nem kötelesek büntetőjogilag szankcionálni; mivel a tagállamok kártérítési eljárásokra vonatkozó rendelkezéseinek összhangban kell lenniük nemzeti jogalkotó és igazságszolgáltatási rendszerükkel;

(24)

mivel ez az irányelv nem érinti az általa szabályozott területen kívül eső nemzeti szabályokat, mint például a fiatalkorúak védelmével kapcsolatban elfogadott jogszabályokat, beleértve azokat, amelyek összhangban vannak a 89/552/EGK irányelvvel, illetve a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatban elfogadott jogszabályokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

Ezen irányelvnek a célja a védett szolgáltatásokhoz engedély nélküli hozzáférést biztosító jogellenes eszközökkel szembeni intézkedésekre vonatkozó tagállami rendelkezések közelítése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) védett szolgáltatásnak minősül az alábbi szolgáltatások bármelyike, ahol azt díjazás ellenében és feltételes hozzáférés alapján nyújtják:

- a 89/552/EGK irányelv 1. cikk a) pontjában meghatározott televíziós műsorszolgáltatás,

- rádiós műsorszolgáltatás, amely a nyilvánosság számára vételre szánt rádióműsorok vezetéken vagy vezeték nélkül - ideértve a műhold útján - történő továbbítását jelenti,

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében ( 7 ),

vagy ahol a fenti szolgáltatásokhoz való feltételes hozzáférést saját jogú szolgáltatásként biztosítják;

b) feltételes hozzáférésnek minősül bármilyen műszaki intézkedés, és/vagy megoldás, ahol a védett szolgáltatáshoz érthető formában való hozzáférés előzetes egyedi engedélytől függ;

c) feltételes hozzáférést biztosító eszköznek minősül valamely védett szolgáltatáshoz érthető formában való hozzáférésre tervezett vagy kialakított bármilyen berendezés vagy szoftver;

d) kapcsolt szolgáltatásnak minősül a feltételes hozzáférést biztosító eszközök telepítése, karbantartása és cseréje, valamint az azokhoz vagy a védett szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi tájékoztatási szolgáltatások nyújtása;

e) jogellenes eszköznek minősül valamely védett szolgáltatáshoz érthető formában történő, a szolgáltatást nyújtó engedélye nélküli hozzáférésre tervezett vagy kialakított bármilyen berendezés vagy szoftver;

f) ezen irányelvben szabályozott területnek minősül a 4. cikkben meghatározott jogsértő tevékenységekkel kapcsolatos bármilyen rendelkezés.

3. cikk

Belső piaci alapelvek

(1) Valamennyi tagállam megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a területükön megtiltják a 4. cikkben felsorolt tevékenységeket, és amelyekkel biztosítják az 5. cikkben meghatározott szankciókat és jogorvoslatokat.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok

a) nem korlátozhatják valamely másik tagállamból származó védett szolgáltatások vagy kapcsolt szolgáltatások nyújtását;

b) nem korlátozhatják a feltételes hozzáférést biztosítóeszközök szabad mozgását;

ezen irányelvben szabályozott területhez tartozó okokból.

4. cikk

Jogsértő tevékenységek

A tagállamok a területükön megtiltják a következő tevékenységeket:

a) jogellenes eszközök kereskedelmi célból történő gyártását, behozatalát, terjesztését, értékesítését, bérbeadását vagy birtoklását;

b) valamely jogellenes eszköz kereskedelmi célból történő telepítését, fenntartását és cseréjét;

c) kereskedelmi tájékoztatás alkalmazása a jogellenes eszközök kelendőségének fokozására.

5. cikk

Szankciók és jogorvoslatok

(1) A szankcióknak hatásosnak, visszatartó erejűnek és a jogsértő tevékenység lehetséges következményeivel arányosnak kell lenniük.

(2) A tagállamok megteszik azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a megfelelő jogorvoslatot - így kártérítési eljárások indítását, ideiglenes intézkedések vagy ehhez hasonló megelőző intézkedések meghozatalát és adott esetben a jogellenes eszközök kereskedelmi forgalomból történő kivonása iránti kérelem benyújtását - azoknak a védett szolgáltatást nyújtóknak, akiknek az érdekét a 4. cikkben meghatározott, az adott tagállam területén elkövetett valamely jogsértő tevékenység érinti.

6. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. május 28-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Jelentések

Ezen irányelvnek a hatálybalépését követő legfeljebb három éven belül, és ezt követően minden második évben a Bizottság ezen irányelvnek az alkalmazásáról jelentést küld az Európai Parlament, a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság részére, és adott esetben javaslatokat készít - különös tekintettel a 2. cikkben meghatározott fogalmakkal kapcsolatban - ennek az irányelvnek a technikai és gazdasági fejlődéshez és a Bizottság által lefolytatott konzultációk eredményeihez történő hozzáigazításáról.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 314., 1997.10.16., 7. o. és HL C 203., 1998.6.30., 12. o.

( 2 ) HL C 129., 1998.4.27., 16. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1998. április 30-i véleménye, (HL C 152., 1998.5.18., 59. o.), a Tanács 1998. június 29-i közös állásfoglalása (HL C 262., 1998.8.19., 34. o.) és az Európai Parlament 1998. október 8-i határozata (HL C 328., 1998.10.26.). A Tanács 1998. november 9-i határozata.

( 4 ) HL C 167., 1997.6.2., 31. o.

( 5 ) HL L 298., 1989.10.17., 23. o. Módosította az Európai Parlament és a Tanács 97/36/EK irányelve (HL L 202., 1997.7.30., 60. o.)

( 6 ) HL C 188., 1995.7.22., 1. o.

( 7 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o. Az irányelvet a 98/48/EK irányelv módosította (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0084 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0084&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998L0084-19981128 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998L0084-19981128&locale=hu