32006L0124[1]

A Bizottság 2006/124/EK irányelve ( 2006. december 5. ) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/124/EK IRÁNYELVE

(2006. december 5.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdére és 45. cikkére,

mivel:

(1) A 2002/55/EK irányelv nem vonatkozik minden, a 92/33/EGK irányelv hatálya alá vont zöldség nemzetségre és fajra. Indokolt oly módon kiterjeszteni a 2002/55/EK irányelv alkalmazási körét, hogy az ugyanazokra a nemzetségekre és fajokra vonatkozzon, mint a 92/33/EGK irányelv.

(2) A 2002/55/EK és a 92/33/EGK irányelvek nem vonatkoznak a bizonyos új tagállamokban nagy mennyiségben termesztett pattogatni való vagy csemegekukoricára (Zea mays L.). Indokolt mindkét irányelv alkalmazási körét kiterjeszteni a Zea mays L. vonatkozásában. Bár a kukorica, beleértve a pattogatni való és csemegekukoricát is, gabonának minősül a közös agrárpolitikához kapcsolódó jogszabályok értelmében, a csemegekukorica és pattogatni való kukorica vetőmagjára a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló különleges jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) A tudomány fejlődése miatt a 92/33/EGK és a 2002/55/EK irányelvekben használt számos növénytani név helytelennek, vagy hitelességét tekintve kétségesnek bizonyult. Ezeket a neveket a nemzetközileg elfogadott nevekhez kell igazítani.

(4) A 92/33/EGK és a 2002/55/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/33/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt nemzetségek és fajok helyébe az ezen irányelv mellékletében felsoroltak lépnek.

2. cikk

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt nemzetségek és fajok helyébe az ezen irányelv mellékletében felsoroltak lépnek.

2. A II. melléklet 3. pontjának a) alpontja a következőképpen módosul:

a) A táblázat a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

„Allium fistulosum970,565”
„Allium sativum970,565”
„Allium schoenoprasum970,565”
„Rheum rhabarbarum970,570”
„Zea mays980,185”;

b) "Brassica oleracea (egyéb alfajok)" helyébe a következő szöveg lép: "Brassica oleracea (a karfiol kivételével)";

c) "Brassica pekinensis" helyébe a következő szöveg lép: "Brassica rapa (Kínai kel)";

d) "Brassica rapa" helyébe a következő szöveg lép: "Brassica rapa (Tarlórépa)";

e) "Lycopersicon lycopersicum" helyébe a következő szöveg lép: "Lycopersicon esculentum".

3. A III. melléklet 2. pontja a következőképpen módosul:

a) A táblázat a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

„Allium fistulosum15”
„Allium sativum20”
„Allium schoenoprasum15”
„Rheum rhabarbarum135”
„Zea mays1 000”.

b) "Brassica pekinensis" szövegrészt törölni kell;

c) "Lycopersicon lycopersicum" helyébe a következő szöveg lép: "Lycopersicon esculentum".

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok ugyanakkor 2009. december 31-ig elhalaszthatják a rendelkezések alkalmazását az alábbiakhoz tartozó fajták hivatalos elismerését illetően: Allium cepa L. (aggregatum csoport), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. és Zea mays L.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 157., 1992.6.10., 1. o. A legutóbb a 2005/55/EK bizottsági irányelvvel (HL L 22., 2005.1.26., 17. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0124 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0124&locale=hu

Tartalomjegyzék