32005D0513[1]

2005/513/EK: A Bizottság határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2005) 2467. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 11.)

a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

(az értesítés a C(2005) 2467. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/513/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("Rádióspektrum-határozat") ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A nyilvános elektronikus hírközlési hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz való nyilvános RLAN hozzáférés harmonizált biztosításáról szóló, 2003. március 20-i bizottsági ajánlás ( 2 ) a tagállamoknak azt ajánlotta, hogy biztosítsanak nyilvános RLAN hozzáférést a nyilvános elektronikus hírközlési hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz a rendelkezésre álló 5 GHz-es sávban.

(2)

Továbbá úgy ítélte meg, hogy a 676/2002/EK határozat keretében további harmonizációra volna szükség, különösen az 5 GHz-es sávban annak biztosításához, hogy az 5 GHz-es sáv minden tagállamban az RLAN számára rendelkezésre álljon, valamint az RLAN részére az Európai Rádiótávközlési Bizottság (01)07 döntése ( 3 ) által kijelölt 2,4 GHz-es sáv túlterhelésének mérsékléséhez.

(3)

A 2003-as Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-03) az 5 GHz-es sáv meghatározott részeit a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) mindhárom Körzetében a mozgószolgálat részére osztotta fel elsődleges jelleggel, a légi mozgószolgálat kivételével, figyelembe véve az ezen frekvenciasávokban üzemelő többi elsődleges szolgálatok védelmének szükségességét.

(4)

A WRC-03 elfogadta az 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávok mozgószolgálat által történő, a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is, megvalósítása érdekében való használatáról szóló 229. ITU-R állásfoglalást, amely ösztönzőleg hatott az európai harmonizáció folytatására annak érdekében, hogy az Európai Unió mielőbb elérhetővé váljon az RLAN rendszerek számára.

(5)

E harmonizáció céljából a Bizottság 2003. december 23-án a 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése szerinti megbízást ( 4 ) adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) arra, hogy harmonizálja a rádióspektrum 5 GHz-es sávját, hogy azt az RLAN rendszerek használhassák.

(6)

A megbízás eredményeképpen a CEPT, Elektronikus hírközlési bizottsága révén, 2004. november 12-i jelentésében ( 5 ), valamint 2004. november 12-i ECC/DEC(04)08 határozatában az 5 GHz-es sáv bizonyos frekvenciáinak használatára egyedi műszaki és működési feltételeket határozott meg, amelyek a Bizottság és a rádióspektrum-bizottság számára elfogadhatók, és amelyeket célszerű volna a Közösségben alkalmazhatóvá tenni, hogy a WAS/RLAN rendszerek fejlődéséhez meglegyen a harmonizált alap a Közösségben.

(7)

A WAS/RLAN berendezéseknek teljesíteniük kell a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) követelményeit. Ezen irányelv 3. cikkének (2) bekezdése annak biztosítására kötelezi a gyártókat, hogy a berendezés ne okozzon káros zavart a rádióspektrum többi felhasználóinak.

(8)

Több tagállamban elsőrendű fontossággal bír a katonai és meteorológiai radarok üzemeltetése az 5 250 és 5 850 MHz közötti sávokban, ami különleges védelmet tesz szükségessé a WAS/RLAN okozta káros zavar ellen.

(9)

Szükséges továbbá megfelelően rögzíteni a kisugárzott egyenértékű izotróp teljesítményre vonatkozó hatérértékeket és az üzemeltetési - például a beltéri használatra vonatkozó - korlátozásokat, amelyek a WAS/RLAN rendszerekre érvényesek, különösen az 5 150-5 350 MHz-es frekvenciasávban, a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív), az űrkutatási szolgálat (aktív) és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetéseinek védelme érdekében.

(10)

A CEPT jelentésében foglaltaknak megfelelően a rádiómeghatározó szolgálat radarjai és a WAS/RLAN rendszerek közötti frekvenciamegosztás az 5 250-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávokban csak akkor valósítható meg, ha teljesítmény-határértékekkel és csillapítási módszerekkel biztosítjuk, hogy a WAS/RLAN rendszerek és a radaros alkalmazások/rendszerek ne zavarják egymást. Ezért az adóteljesítmény-szabályozás (TPC) és a dinamikus frekvencia-kiválasztás (DFS) az EN 301 893 harmonizált szabvány ( 7 ) részévé vált, amelyet az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) azért fejlesztett ki, hogy a WAS/RLAN berendezéseknél vélelmezni lehessen az 1999/5/EK irányelvnek való megfelelést. A WAS/RLAN rendszerek adóteljesítmény-szabályozása (TPC) az 5 250-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávokban a halmozott interferencia jelentős mértékű csökkentésével elősegítené a frekvenciamegosztást a műholdas szolgálatokkal. A DFS, eleget téve az M. 1652 ITU-R ajánlás ( 8 ) I. mellékletében felsorolt, az érzékelésre, a működésre és a válaszra vonatkozó követelményeknek, megakadályozza, hogy a WAS/RLAN rendszerek a radarok által használt frekvenciákon üzemeljenek. Az EN 301 893 szabványban rögzített csillapítási módszereknek a fix frekvenciás radarok védelme terén mutatott hatékonyságát ellenőrizni fogják. Új fejlemények figyelembevétele céljából a szabványt felül lehet vizsgálni, a csillapítási módszerek vizsgálatára alkalmas módszerekről és eljárásokról szóló, a tagállamok által készített tanulmányokra támaszkodva.

(11)

A Közösség és az ITU szintjén tényként kezelt, hogy további tanulmányokra van szükség, és meg kell hagyni annak lehetőségét, hogy alternatív műszaki/működési feltételeket fejlesszenek ki a WAS/RLAN rendszerek számára, miközben továbbra is szükséges a megfelelő védelem biztosítása a többi elsődleges szolgálat, különösen a rádiólokáció részére. Továbbá célszerű, hogy a nemzeti igazgatások mérési kampányokkal és vizsgálatokkal segítsék elő a különböző szolgálatok együttélését. Az ilyen tanulmányokat és fejlesztéseket figyelembe fogják venni a jelen határozat felülvizsgálatakor.

(12)

A jelen határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA A JELEN HATÁROZATOT:

1. cikk

A jelen határozat célja, hogy harmonizálja a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek - beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN) - tekintetében az 5 150-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es frekvenciasávok hozzáférésének és hatékony felhasználásának feltételeit.

2. cikk

A jelen határozat tekintetében a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "Vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN)": szélessávú rádiós rendszerek, amelyek tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezeték nélküli hozzáférést biztosítanak nyilvános és magánjellegű alkalmazások számára.

b) "Beltéri használat": épületen belüli használat, ide sorolva az épülethez hasonlatos helyeken, például repülőgépen történő használatot, ahol jellemzően az árnyékolás biztosítja a szükséges csillapítást, amely elősegíti a más szolgálatokkal történő megosztást.

c) "Átlagos kisugárzott egyenértékű izotróp teljesítmény (e.i.r.p)": a legnagyobb teljesítménynek megfelelő átviteli löket közben mért e.i.r.p., amennyiben létezik teljesítményszabályozás.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2005. október 31-ig kijelölik az 5 150-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es frekvenciasávokat, és velük összefüggésben megtesznek minden megfelelő intézkedést a WAS/RLAN rendszerek megvalósítására, tekintettel a 4. cikkben rögzített különleges feltételekre.

4. cikk

(1) Az 5 150-5 350 MHz-es frekvenciasávban a WAS/RLAN rendszereket beltéri használatra kell korlátozni, legfeljebb 200 mW közép-e.i.r.p. mellett. A közép-e.i.r.p.-sűrűség emellett az 5 150-5 350 MHz-es sávban az 1 MHz-szélességű részsávok egyikében sem haladhatja meg a 10 mW/MHz-et.

(2) Az 5 470-5 725 MHz-es frekvenciasávban a beltéri és a kültéri WAS/RLAN-használat 1 W-os maximális átlagos e.i.r.p.-hez és az 50 mW/MHz-et az 1 MHz-szélességű részsávok egyikében sem meghaladó átlagos e.i.r.p.-sűrűséghez kötött.

(3) Az 5 250-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávokban működő WAS/RLAN rendszereknek adóteljesítmény-szabályozást kell alkalmazniuk, amelynek átlagosan legalább 3 dB-es csillapítást kell biztosítania a rendszer maximális megengedett kimeneti teljesítményéhez képest.

Ha az adóteljesítmény-szabályozás nem működik, a maximális megengedett átlagos e.i.r.p. és az annak megfelelő átlagos e.i.r.p.-sűrűség határértékeit az 5 250-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávokra vonatkozóan 3 dB-lel csökkenteni kell.

(4) Az 5 250-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávokban működő WAS/RLAN rendszereknek olyan csillapítási módszereket kell használniuk, amelyek legalább az EN 301 893 szabványban leírt, a rádiómeghatározó rendszerekkel való összeférhetőséget biztosító, az érzékelésre, a működésre és a válaszra vonatkozó védelmi követelményeket teljesítik. E csillapítási módszereknek ki kell egyenlíteniük az összes lehetséges csatornára nézve a speciális csatorna kiválasztásának valószínűségét, átlagosan közel egyenletes rádióspektrum-terhelést biztosítva.

(5) A tagállamok rendszeres felülvizsgálat alatt tartják a csillapítási módszereket, és erről a Bizottságnak jelentést tesznek.

5. cikk

A jelen határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

( 2 ) HL L 78., 2003.3.25., 12. o.

( 3 ) A rádiós helyi hálózatokhoz (RLAN) használt, a 2 400-2 483,5 MHz-es sávban működő kis hatótávolságú készülékek harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről és egyedi engedélyeztetés alóli mentességéről szóló 2001. március 12-i (01)07 ERC határozat.

( 4 ) Megbízás a CEPT-nek az 5 150-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávok RLAN általi hatékony spektrum használatát célzó műszaki és - elsősorban - működési feltételek harmonizálására.

( 5 ) A CEPT válasza az 5 150-5 350 MHz-es és 5 470-5 725 MHz-es sávok RLAN általi hatékony spectrum használatát célzó műszaki és - elsősorban - működési feltételek harmonizálására irányuló EK-megbízásra.

( 6 ) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

( 7 ) Az EN 301 893 harmonizált szabványt az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) fejlesztette ki, ETSI titkárság, címe: "Széles sávú rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN); 5 GHz-es, különleges minőségű RLAN; Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány". Az ETSI a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően elismert testület. Ez a harmonizált szabvány a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó eljárásai alapján kiadott megbízásnak megfelelően készült. Az EN 301 893 szabvány teljes szövege a következő címen szerezhető be: ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

( 8 ) M. 1652 ITU-R ajánlás "A dinamikus frekvencia-kiválasztás (DFS) a vezeték nélküli hozzáférési rendszereknél, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is, a rádiómeghatározó szolgálat védelme érdekében az 5 GHz-es sávban" (212/8 és 142/9 ITU-R kérdések).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0513 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0513&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0513-20070213 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0513-20070213&locale=hu