32018D0005[1]

A Bizottság (EU) 2018/5 végrehajtási határozata (2018. január 3.) a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) tünetei, valamint a vonatkozó körülhatárolt területek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 8788. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/5 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 3.)

a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) tünetei, valamint a vonatkozó körülhatárolt területek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 8788. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozatnak (2) az (EU) 2016/1359 végrehajtási határozattal (3) történt, utolsó módosítása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a lárvák által a burgonyagumók epidermisze alatt vájt sekély járatok és az ezekhez kapcsolódó kisebb lyukak a meghatározott szervezetek általi fertőzés megbízható jelei. Ezért a 2012/270/EU végrehajtási határozatban foglalt, az ellenőrzést, a felderítést, az értesítést és a körülhatárolást célzó intézkedésekre vonatkozó rendelkezések nem csak a meghatározott szervezetek jelenléte esetén alkalmazandók, hanem akkor is, ha a szóban forgó jelek a meghatározott szervezetek nélkül is megfigyelhetők.

(2) A 2012/270/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításai

A 2012/270/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a meghatározott szervezetek jelenlétének és e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek intenzív ellenőrzése a burgonyanövények és adott esetben más gazdanövények megfelelő vizsgálata révén, ideértve azon termőföldek vizsgálatát, ahol az érintett növényeket termesztik, a csomagoló létesítménytől számított legalább 100 m-es körzeten belül;"

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Felderítések és értesítések a meghatározott szervezetről

(1) A tagállamok éves hatósági felderítéseket végeznek területükön a meghatározott szervezetek jelenlétének, valamint az e szervezetek általi fertőzés jeleinek burgonyagumón és adott esetben más gazdanövényeken - valamint a burgonyagumó termesztésére szolgáló termőföldön - való megállapítása érdekében.

A tagállamok minden év április 30-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felderítések eredményeiről.

(2) A meghatározott szervezet bármely jelenlétéről vagy vélt előfordulásáról, illetve a szervezet általi fertőzés jeleiről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságokat."

3. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következővel szöveg lép:

"(1) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések eredményei vagy más bizonyíték alapján egy tagállam megerősíti valamely meghatározott szervezet jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit területének egy részén, az adott tagállam késedelem nélkül fertőzött körzetből és pufferzónából álló körülhatárolt területet hoz létre a II. melléklet 1. szakaszában foglaltaknak megfelelően.

A tagállam intézkedéseket hoz a II. melléklet 2. szakaszának megfelelően."

4. Az I. és a II. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 3-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012/270/EU végrehajtási határozata (2012. május 16.) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről. (HL L 132., 2012.5.23., 18. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2016/1359 végrehajtási határozata (2016. augusztus 8.) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításáról (HL L 215., 2016.8.10. 29. o.)

MELLÉKLET

A 2012/270/EU végrehajtási határozat I. és II. melléklete az alábbiaknak megfelelően módosul:

1. Az I. melléklet 1. szakaszában a 3.a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a burgonyagumókat a kivitelt közvetlenül megelőző hivatalos vizsgálat során az érintett meghatározott szervezettől, valamint az érintett szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleitől mentesnek találták és megállapították, hogy legfeljebb 0,1 % talajt tartalmaznak;".

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

i. Az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) fertőzött körzet, amely magában foglalja legalább azokat a termőterületeket, ahol megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit, valamint azokat a termőterületeket, ahol a fertőzött burgonyagumókat termesztették; valamint";

ii. A 3., 4. és 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A fertőzött terület és a pufferzóna kialakításakor a tagállamok figyelembe veszik a következő elemeket: a meghatározott szervezet biológiai jellemzői, a fertőzöttség mértéke, a gazdanövények megoszlása, a meghatározott szervezet megjelenésére utaló bizonyíték, valamint a meghatározott szervezet természetes terjedésre való képessége.

4. Amennyiben egy meghatározott szervezet jelenlétét vagy e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit megerősítik a fertőzött körzeten kívül, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

5. Amennyiben egy körülhatárolt területen a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések alapján sem a meghatározott szervezetet, sem pedig az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit nem mutatják ki kétéves időszak során, az érintett tagállam megerősíti, hogy az adott szervezet már nincs jelen azon a területen, és a körülhatárolás megszűnik. Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot is.";

b) A 2. szakasz 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. a meghatározott szervezetek jelenlétének vagy e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek megfelelő vizsgálatokkal történő folyamatos ellenőrzését;".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0005&locale=hu

Tartalomjegyzék