32014R0869[1]

A Bizottság 869/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. augusztus 11. ) új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 869/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. augusztus 11.)

új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére és 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2012/34/EU irányelv 10. cikkének megfelelően a tagállamok megnyitották piacaikat azon nemzetközi személyszállítási szolgáltatások előtt, amelyeket az említett irányelv értelmében engedéllyel rendelkező bármely vállalkozó vasúti társaság nyújt. A nemzetközi személyszállítási szolgáltatás keretében a vállalkozó vasúti társaságoknak jogukban áll utasokat felvenni és leszállásukat biztosítani a nemzetközi útvonalon található bármely állomáson, beleértve az ugyanazon tagállamban található állomásokat is.

(2) Az új, nyílt hozzáférésű, közbenső megállókkal rendelkező nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások bevezetése azonban nem használható a belföldi személyszállítási szolgáltatás piacának megnyitására, hanem csak olyan megállókat érint, amelyek a nemzetközi szolgáltatáshoz kötődnek. Az új szolgáltatások bevezetésének fő célja kötelezően a nemzetközi útvonalon történő személyszállítás. A javasolt új szolgáltatás fő célját az illetékes hatóság vagy az érintett vállalkozó vasúti társaság kérésére a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetének 4. szakaszában említett igazgatási szervezet állapítja meg.

(3) A nemzetközi személyszállítási szolgáltatások verseny előtt való megnyitása hatást gyakorolhat az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott vasúti személyszállítási szolgáltatások megszervezésére és finanszírozására. Amennyiben ez a jog veszélyeztetné az ilyen közszolgáltatási szerződések gazdasági egyensúlyát, a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének megfelelően a tagállamok korlátozhatják a piaci hozzáférési jogot. Az illetékes hatóság, a pályahálózat-működtető vagy a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság kérésére az igazgatási szervezet megállapítja, hogy a javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyezteti-e a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

(4) Annak érdekében hogy már megkezdett új vasúti személyszállítási szolgáltatást ne kelljen félbeszakítani, és biztosítani lehessen az ilyen szolgáltatás nyújtásának lehetőségével kapcsolatos jogbiztonságot, a fő célra és a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelem benyújtására rendelkezésre álló időt akként kell korlátozni, hogy az kapcsolódjon az új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtása iránti igényről szóló kérelmezői értesítés megküldésének idejéhez. Ugyanezen oknál fogva az igazgatási szervezetnek az említett szervezetekkel kapcsolatos eljárásaira rendelkezésre álló időt is korlátozni kell.

(5) A fő célra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelemnek magában kell foglalnia valamennyi olyan releváns információt, amely igazolja, hogy a javasolt új szolgáltatás fő célja nem a különböző tagállamok állomásai közötti személyszállítás. E követelménynek való megfelelés érdekében az ilyen vizsgálatot kérő szervezetnek a kérelmet az igazgatási szervezet által közzétett szabványos űrlapon kell benyújtania.

(6) Az igazgatási szervezetnek minőségi és mennyiségi elemzést kell végeznie a javasolt új szolgáltatás középtávú céljának - és nem elsősorban a szolgáltatás adott időpontban megfigyelt jellemzőinek - azonosítására. Az igazgatási szervezet által elfogadott módszertan keretében a fő célra irányuló vizsgálathoz értékelési kritériumokat kell meghatározni, figyelembe véve az érintett tagállamban végzett vasúti szállítás jellemzőit. Számszerűsített küszöbérték szigorú vagy elszigetelt alkalmazása nem helyénvaló.

(7) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelemnek magában kell foglalnia valamennyi olyan releváns információt, amely igazolja, hogy a javasolt új szolgáltatás veszélyeztetné a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. A közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya akkor tekintendő a javasolt új szolgáltatás által veszélyeztetettnek, ha a közszolgáltatási szerződés értéke jelentősen megváltozik, amiből nyilvánvalóan következik, hogy a szóban forgó szerződés keretében a versenypiacon végzett szolgáltatások nem lennének sem fenntarthatók, sem arra alkalmasak, hogy ésszerű szintű haszont generáljanak.

(8) A javasolt új szolgáltatás által a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára tett hatás értékelésekor objektív módszert kell alkalmazni, és az igazgatási szervezet által elfogadott módszertan keretében értékelési kritériumokat kell meghatározni, figyelembe véve az érintett tagállamban végzett vasúti szállítás jellemzőit. A gazdasági elemzés fókuszában annak a gazdasági hatásnak kell állnia, amelyet a javasolt új szolgáltatás egységes egészként gyakorol a közszolgáltatási szerződésre, ideértve a konkrétan érintett szolgáltatásokat, a teljes időtartamot figyelembe véve. Előre meghatározott számszerűsített küszöbérték szigorú vagy elszigetelt alkalmazása nem helyénvaló. A javasolt új szolgáltatás által a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyára tett hatás értékelésén túlmenően az igazgatási szervezetnek figyelembe kell vennie azt is, hogy a fogyasztók milyen rövid és hosszú távú előnyöket élvezhetnek.

(9) Az igazgatási szervezet által hozott döntés - gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatból adódó - felülvizsgálatának lehetőségét olyan esetekre kell korlátozni, amikor az új szolgáltatásban az igazgatási szervezet által elemzett adatokhoz képest lényeges változás történik, vagy amikor a közszolgáltatási szerződés keretében végzett szolgáltatásokra gyakorolt tényleges és becsült hatások között lényeges különbség mutatkozik. Az új szolgáltató minimális jogi stabilitásának garantálása érdekében szükség van egy olyan időszakra, amikor a felülvizsgálat nem kérelmezhető.

(10) Az igazgatási szervezeteknek a 2012/34/EU irányelv 55. cikke (1) bekezdése szerinti döntéshozatali függetlenségére vonatkozó elv sérelme nélkül, az igazgatási szervezetek információkat cserélnek és - amennyiben ez az egyedi esetek tekintetében releváns - összehangolják a fő célra és a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatokkal kapcsolatos alapelveiket és tevékenységüket annak érdekében, hogy megszüntessék a gyakorlataik között fennálló nagyobb eltéréseket, amelyek bizonytalanságot okoznának a nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacán.

(11) A fő célra és a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot érintő tevékenységeik során az igazgatási szervezetek bizalmasan kezelik az érzékeny üzleti információkat, amelyeket a vizsgálatokba bevont felektől kaptak.

(12) Az igazgatási szervezetek nem kötelesek díjat felszámolni a fő célra irányuló vizsgálatért, a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatért vagy ez utóbbi felülvizsgálatáért. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy kiszabnak ilyen díjat a kérelmező szervezetekre az igazgatási szervezetek által elvállalt munkáért annak érdekében, hogy fedezni lehessen az értékelések költségeit. Ilyen esetben a díjat megkülönböztetésmentesen, ésszerűen és hatékonyan, valamint átlátható módon kell kiszabni valamennyi kérelmező szervezetre.

(13) Az igazgatási szervezeteknek - az érdekelt felekkel folytatott konzultáció és a többi igazgatási szervezettel történő információcsere eredményeinek figyelembevételével - következetes módszertant kell kidolgozniuk a fő célra irányuló vizsgálat és adott esetben a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat tekintetében. Más szervezetek ezt a felelősséget nem korlátozhatják. A vizsgálatoknak - előre meghatározott küszöbértékek egyszerű alkalmazása helyett - eseti elemzéseken kell alapulniuk. A nemzeti jogalkotási aktusokban nem szükséges küszöbértékeket megadni. Az értékelés metódusát a piaci fejleményeknek megfelelő módon kell meghatározni, megengedve a későbbi - különösen az igazgatási szervezetek tapasztalatainak fényében történő - változtatást.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2012/34/EU irányelv 62. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet azon eljárás és kritériumok részleteit rögzíti, amelyeket figyelembe kell venni annak megállapításakor, hogy:

a) egy vasúti szolgáltatás fő célja a különböző tagállamok állomásai közötti személyszállítás-e;

b) veszélyezteti-e egy nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás a vasúti szállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

1a. cikk

Kizárás az alkalmazási körből

Ez a rendelet nem alkalmazandó olyan szolgáltatásokra, amelyeket egy vállalkozás azért szervez meg, hogy a saját alkalmazottait a lakóhelyük és a munkahelyük között szállítsa, valamint olyanokra, amelyek esetében nem értékesítenek jegyeket a nagyközönség számára.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "új nemzetközi személyszállítási szolgáltatás": olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek piaci bevezetését javasolják, vagy amely egy már meglévő nemzetközi személyszállítási szolgáltatás lényeges, a megnövekedett járatsűrűség vagy a nagyobb megállószám tekintetében történő módosulását eredményezi.

2. "fő célra irányuló vizsgálat": az igazgatási szervezet által az 5. cikk szerinti szervezetek kérésére végzett, annak meghatározását célzó értékelési folyamat, hogy a javasolt új vasúti szolgáltatás fő célja a különböző tagállamok állomásai közötti vagy egyazon tagállam állomásai közötti személyszállítás-e;

3. "gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat": az igazgatási szervezet által valamely, 10. cikk szerinti szervezet kérésére végrehajtandó értékelési folyamat, amely kizárólag azon tagállamokban alkalmazandó, amelyek úgy döntöttek, hogy a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének megfelelően korlátozzák a vasúti infrastruktúrához való hozzáférési jogot a kiindulási és célállomás közötti azon nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások esetében, amelyek egy vagy több közszolgáltatási szerződés tárgyát képezik; ez az értékelési folyamat annak megállapítását célozza, hogy a javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás veszélyezteti-e a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát;

4. "közszolgáltatási szerződés": az 1370/2007/EK rendelet 2. cikkének i. pontjában meghatározott, a vasúti szállításhoz kapcsolódó közszolgáltatási szerződés;

5. "illetékes hatóság": az 1370/2007/EK rendelet 2. cikke b) pontjában meghatározott illetékes hatóság;

6. "nettó pénzügyi hatás": egy közszolgáltatási szerződésnek a felmerült költségekre és a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során elért bevételre gyakorolt hatása, figyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság által megtartott bevételeket, valamint egy ésszerű nyereséget, az 1370/2007/EK rendelet melléklete 2. pontjának megfelelően kiszámítva.

3. cikk

Értesítés tervezett új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatásról

(1) A kérelmező - azt megelőzően, hogy a pályahálózat-működtetőtől infrastruktúra-kapacitást kérelmezne - értesíti az érintett igazgatási szervezeteket azon szándékáról, hogy új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatást kíván nyújtani.

(2) Az igazgatási szervezetek honlapjukon értesítési űrlapot állítanak össze és tesznek közzé, melyen a kérelmező feltünteti a következő adatokat:

a) a kérelmező neve, címe, jogi formája, nyilvántartási száma (adott esetben);

b) a kérdőív kitöltéséért felelős személy elérhetősége;

c) a kérelmező engedélyére és biztonsági tanúsítványára vonatkozó adatok vagy az ezek megszerzésére irányuló eljárás pillanatnyi szakaszának megjelölése;

d) az indulási és a célállomást, valamint a közbenső állomásokat és a köztük lévő távolságokat feltüntető részletes útvonalterv;

e) az új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtásának elkezdésére tervezett időpont;

f) a javasolt új szolgáltatás menetrendje, járatsűrűsége és kapacitása, ideértve irányonként a javasolt indulási időket, a közbenső állomásokat, az érkezési időket, az összeköttetéseket, valamint a szokásos menetrendtől való eltéréseket a járatsűrűség és az állomások tekintetében;

g) annak igazolása, hogy a javasolt személyszállítási szolgáltatás fő célja a különböző tagállamok állomásai közötti személyszállítás.

(3) A javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás tervezett nyújtásáról szóló információknak az üzemeltetés legalább első három, de lehetőség szerint első öt évére kell vonatkozniuk.

(4) Az igazgatási szervezet honlapján haladéktalanul közzéteszi a kérelmező értesítését, kivéve az érzékeny üzleti információkat, és erről tájékoztatja az 5. cikkben vagy adott esetben a 10. cikkben említett szervezeteket.

(5) A kérelmező megindokolja az érzékeny üzleti információk közzétételből való kizárását. Amennyiben az igazgatási szervezet elfogadhatónak látja az indoklást, az adott információt bizalmasan kell kezelnie. Ha nem látja indokoltnak, elutasítását közli az információ bizalmas kezelését kérő kérelmezővel. Ez az eljárás nem sértheti a nemzeti jog azon előírását, hogy a döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható.

(6) A kérelmező által rendelkezésre bocsátott, szabványos formában összegyűjtött információkat és kísérő dokumentumokat elektronikus formában kell megküldeni az igazgatási szervezetnek.

4. cikk

A fő célra vagy a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérés határideje

(1) Az 5. cikkben vagy adott esetben a 10. cikkben említett szervezeteknek a fő célra vagy a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelmét a kérelmezői értesítésnek az igazgatási szervezet honlapján való közzétételétől számított négy héten belül kell benyújtani. Azon szervezetek, amelyek mindkét vizsgálat kérelmezésére jogosultak, a két kérelmet egyszerre is benyújthatják.

(2) Amennyiben mind a fő célra irányuló vizsgálatot, mind a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot kérelmezik, a két vizsgálat egy időben is elvégezhető. Ha a fő célra irányuló vizsgálat azt tárja fel, hogy a javasolt szolgáltatás fő célja nem a különböző tagállamok állomásai közötti személyszállítás, és ezért a döntés elutasító, a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatot olyan döntéssel kell lezárni, amely megfelel a javasolt szolgáltatás fő céljával kapcsolatos szóban forgó elutasító döntésnek.

5. cikk

A fő célra irányuló vizsgálat kérelmezésére jogosult szervezetek

Fő célra irányuló vizsgálatot a következő szervezetek kérelmezhetnek:

a) olyan illetékes hatóságok, amelyek vasúti szállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötöttek a javasolt új szolgáltatás által érintett földrajzi területen;

b) bármely vállalkozó vasúti társaság, amely nemzetközi vagy belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatást nyújt a javasolt új szolgáltatás által kiszolgált útvonal(ak)on, függetlenül attól, hogy ezt üzleti alapon vagy közszolgáltatási szerződés alapján teszi-e.

6. cikk

A fő célra irányuló vizsgálatra vonatkozó kérelemben feltüntetendő adatok

(1) A kérelmező szervezet a kérelemben feltünteti a következő adatokat:

a) a kérelmező szervezet neve, címe, jogállása, nyilvántartási száma (adott esetben);

b) a kérdőív kitöltéséért felelős személy elérhetősége;

c) arra vonatkozó magyarázat, hogy a kérelmező szervezet mi módon érdekelt a javasolt új szolgáltatás fő céljával kapcsolatos döntésben;

d) arra vonatkozó magyarázat, hogy a kérelmező szervezet véleménye szerint a javasolt személyszállítási szolgáltatás fő célja miért nem a különböző tagállamok állomásai közötti személyszállítás;

e) a c) és d) pont szerinti magyarázatokat kísérő adatok és dokumentumok.

(2) A kérelmező szervezet megindokolja, ha érzékeny üzleti információk bizalmas kezelését javasolja. Amennyiben az igazgatási szervezet elfogadhatónak látja az indoklást, az adott információt bizalmasan kell kezelnie. Ha nem látja indokoltnak, elutasítását közli az információ bizalmas kezelését kérő féllel. Ez az eljárás nem sértheti a döntés ellen a nemzeti jog szerint indított jogorvoslati eljárásokat.

(3) Honlapjukon az igazgatási szervezetek közzétesznek egy szabványos űrlapot abból a célból, hogy a kérelmező szervezetek a fő célra irányuló vizsgálattal kapcsolatos kérelmet ezen nyújthassák be.

(4) A szabványos űrlapon rendelkezésre bocsátott információkat és minden igazoló dokumentációt elektronikus formában kell megküldeni az igazgatási szervezet részére.

7. cikk

A fő célra irányuló vizsgálattal kapcsolatos eljárás

(1) Az igazgatási szervezet megvizsgálja a kérelmező szervezet által benyújtott kérelmet.

(2) Ha az igazgatási szervezet megítélése szerint a kérelmező szervezet által a kérelemmel együtt benyújtott információk nem teljes körűek, a kérelem kézhezvételét követő három héten belül kérheti további információk benyújtását. Ha a kérelmező szervezet a fent említett, további információk iránti kérelemre válaszol, azonban válasza még mindig hiányos, az igazgatási szervezet a további információk iránti első kérelemre érkezett válasz kézhezvételétől számított három héten belül másodszor is küldhet további információk iránti kérelmet. A kérelmező szervezetnek az ilyen információkat a további információk iránti kérelemre adott válaszában az igazgatási szervezet által a 2012/34/EU irányelv 56. cikke (8) bekezdésének megfelelően meghatározott ésszerű időtartamon belül kell benyújtania. Ha a kérelmező szervezet az igazgatási szervezet által meghatározott határidőn belül nem bocsát rendelkezésre ilyen információkat, a kérelmet el kell utasítani.

(3) Az igazgatási szervezet további adatokat kérhet a kérelmezőtől. Amennyiben a benyújtott adat nem egyértelmű, egy újabb határidő jelölhető ki annak tisztázására.

(4) A kérelmet, ha nem tartalmaz a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti indokolást, el kell utasítani.

(5) Az igazgatási szervezet az összes releváns adat beérkezését követő legfeljebb hat héten belül hozza meg döntését.

8. cikk

A fő célra irányuló vizsgálatra vonatkozó értékelési kritériumok

(1) A javasolt új szolgáltatás fő célját az igazgatási szervezet hagyja jóvá. Az igazgatási szervezet minőségi és mennyiségi elemzést végez, figyelembe véve a szolgáltatás várható fejlődését, valamint a piaci feltételek várható alakulását a kérelmezői értesítés szerinti időszakban.

(2) Az értékelési folyamat során és a szabványos értesítési űrlapon megadott információkon kívül az igazgatási szervezet különösen a következő kritériumokat veszi figyelembe:

a) a kérelmező becslése a nemzetközi személyszállítás alapján kiszámított várható forgalmi hányadról és volumenről azon tagállam belföldi utasforgalmához képest, amelyben az igazgatási szervezet honos;

b) a javasolt új szolgáltatás által lefedett utazási távolságok a különböző tagállamokban és az állomások helye;

c) az utasok új szolgáltatás iránti igénye;

d) a kérelmező piaci stratégiája;

e) az új szolgáltatás keretében használt járművek jellege.

(3) Az igazgatási szervezet küszöbértékeket határozhat meg és alkalmazhat a nemzetközi személyszállítás alapján kiszámított forgalmi hányad vagy volumen arányában. Ahhoz, hogy a szolgáltatás nemzetközinek minősüljön, az említett küszöbértékek nem haladhatják meg az összes utas szállítása alapján kiszámított és az igazgatási szervezet döntése által lefedett teljes időtartamra becsült forgalmi hányad vagy volumen 50 %-át; a küszöbértékek nem alkalmazhatók elszigetelten.

9. cikk

A fő célra irányuló vizsgálat eredménye

(1) A javasolt új szolgáltatás értékelését követően az igazgatási szervezet megállapítja, hogy a javasolt új szolgáltatás fő célja:

a) a különböző tagállamok állomásai közötti személyszállítás, vagy

b) azon tagállam állomásai közötti személyszállítás, amelyben az igazgatási szervezet honos.

(2) Ha az igazgatási szervezet az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntést hozza, a javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás részére biztosítani kell a vasúti infrastruktúrához való hozzáférést.

(3) Ha az igazgatási szervezet az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntést hozza, az igazgatási szervezet a kérelmet nemzeti vasúti személyszállítási szolgáltatás iránti kérelemmé minősíti át, és értesíti erről a kérelmezőt. Ezt követően a kérelmező a vonatkozó nemzeti szabályokat követi az infrastruktúrához való hozzáférés kérelmezésére.

(4) Az igazgatási szervezet a meghozott döntésről értesíti a kérelmezőt.

(5) Az igazgatási szervezet kellőképpen megindokolja döntését és azt honlapján haladéktalanul közzéteszi, tiszteletben tartva az érzékeny üzleti információk bizalmas kezelésének elvét.

10. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat kérelmezésére jogosult szervezetek

Amennyiben a javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatásban érintett valamely tagállam úgy döntött, hogy korlátozza a hozzáférési jogot az olyan, valamely kiindulási és célállomás közötti szolgáltatások esetében, amelyek egy vagy több, a hatályos uniós jognak megfelelő közszolgáltatási szerződés tárgyát képezik, a következő szervezetek kérésére gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat végezhető:

a) azon illetékes hatóság vagy illetékes hatóságok, amelyek a javasolt új szolgáltatás által érintett valamely kiindulási és célállomás tekintetében közszolgáltatási szerződést kötöttek;

b) a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének megfelelően a hozzáférés korlátozására jogosult bármely más érdekelt illetékes hatóság;

c) a pályahálózat-működtető a javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás által érintett földrajzi területen;

d) az a) pontban említett hatóság által odaítélt közszolgáltatási szerződést teljesítő bármely vállalkozó vasúti társaság.

11. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálattal kapcsolatos adatközlési követelmények

(1) A kérelmező szervezet feltünteti a következő adatokat:

a) a kérelmező szervezet neve, címe, jogállása, nyilvántartási száma (adott esetben);

b) a kérdőív kitöltéséért felelős személy elérhetősége;

c) arra vonatkozó magyarázat, hogy a kérelmező szervezet mi módon érdekelt a gazdasági egyensúllyal kapcsolatos döntésben;

d) arra vonatkozó bizonyíték, hogy az új szolgáltatás veszélyezteti a gazdasági egyensúlyt;

e) a c) és d) pont szerinti magyarázatot, illetve bizonyítékot kísérő adatok és dokumentumok.

(2) Az igazgatási szervezet a vizsgálatban részt vevő szervezetektől bekérheti többek között a következő adatokat:

a) az illetékes hatóságtól:

i. a közszolgáltatási szerződés egy példánya;

ii. a közszolgáltatási szerződés odaítélésére és módosítására vonatkozó nemzeti szabályok;

iii. a releváns utazásokra és bevételekre vonatkozó előrejelzések az előrejelzési módszertannal együtt;

b) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaságtól:

i. a közszolgáltatási szerződés egy példánya;

ii. a vállalkozó társaság üzleti terve;

iii. a vállalkozó társaság bevételeivel kapcsolatos adatok;

iv. a szolgáltatással kapcsolatos menetrend, ideértve az indulási időket, a közbenső állomásokat, az érkezési időket és az összeköttetéseket;

v. a vállalkozó társaság szolgáltatásokkal kapcsolatos rugalmassága (pl. árrugalmasság, a szolgáltatások minőségi jellemzőit érintő rugalmasság) és tervezett válaszai az új szolgáltatással kapcsolatos versenykihívásra, valamint az új szolgáltatásnak köszönhető lehetséges költségmegtakarítás;

c) a kérelmezőtől:

i. üzleti terv;

ii. a bevételekre és a belföldi utasok utazásásaira vonatkozó előrejelzések az előrejelzési módszertannal együtt;

iii. árképzési stratégiák;

iv. a jegyváltásra vonatkozó rendelkezések;

v. a járművekre vonatkozó előírások (pl. kihasználtsági tényező, ülések száma, kocsikonfiguráció);

vi. értékesítési stratégia;

vii. a kérelmező szolgáltatással kapcsolatos rugalmassága (pl. árrugalmasság, a szolgáltatás minőségi jellemzőivel kapcsolatos rugalmasság);

d) a pályahálózat-működtetőtől:

a releváns vonalakra vagy szakaszokra vonatkozó adatok annak biztosítására, hogy az új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtható legyen az adott infrastruktúra felhasználásával. A pályahálózat-működtető ezen tájékoztatási kötelezettsége nem sértheti a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetének 3. szakaszában említett elosztási eljárás szerinti kötelezettségeket.

(3) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatban részt vevő igazgatási szervezetek indoklást adnak, ha érzékeny üzleti információk bizalmas kezelését javasolják. Amennyiben az igazgatási szervezet elfogadhatónak látja az indoklást, az adott információt bizalmasan kell kezelnie. Ha nem látja indokoltnak, elutasítását közli az információ bizalmas kezelését kérő féllel. Ez az eljárás nem sértheti a nemzeti jog azon előírását, hogy a megállapítás ellen jogorvoslati eljárás indítható.

12. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálattal kapcsolatos eljárás

(1) Az igazgatási szervezet megvizsgálja a kérelmező szervezet által benyújtott kérelmet.

(2) Ha az igazgatási szervezet megítélése szerint a kérelmező szervezet által a kérelemmel együtt benyújtott információk nem teljes körűek, a kérelem kézhezvételét követő három héten belül kérheti további információk benyújtását. Ha a kérelmező szervezet a fent említett, további információk iránti kérelemre válaszol, azonban válasza még mindig hiányos, az igazgatási szervezet a további információk iránti első kérelemre érkezett válasz kézhezvételétől számított három héten belül másodszor is küldhet további információk iránti kérelmet. A kérelmező szervezetnek az ilyen információkat a további információk iránti kérelemre adott válaszában az igazgatási szervezet által a 2012/34/EU irányelv 56. cikke (8) bekezdésének megfelelően meghatározott ésszerű időtartamon belül kell benyújtania. Ha a kérelmező szervezet az igazgatási szervezet által meghatározott határidőn belül nem bocsát rendelkezésre ilyen információkat, a kérelmet el kell utasítani.

(3) A kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az igazgatási szervezet bekéri a 11. cikkben említett információkat a többi releváns féltől, mindenekelőtt azon vállalkozó vasúti társaságtól, amely az új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében hozzáférést igényel a vasúti infrastruktúrához. Amennyiben a benyújtott adat nem egyértelmű, egy alkalommal újabb időszakot lehet kijelölni annak tisztázására.

(4) A kérelmet, ha nem tartalmaz a 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti elégséges indokolást, el kell utasítani.

(5) Ha a kérelmező szervezet által benyújtott adatok alapján indokolt a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat iránti kérelem elvégzése, és a hozzáférést igénylő kérelmező által benyújtott információk nem elegendőek az ilyen vizsgálat iránti kérelem érvénytelenítéséhez, a hozzáférés nem adható meg.

(6) Az igazgatási szervezet döntése elfogadására időkeretet határoz meg, amely nem haladhatja meg az összes releváns információ beérkezésétől számított 6 hetet.

(7) Minden információt elektronikus formában kell megküldeni az igazgatási szervezetnek.

13. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat tartalma

(1) A közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát akkor kell veszélyeztetettnek tekinteni, ha a javasolt új szolgáltatás jelentős negatív hatást gyakorol a következőkre:

i. a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatás nyereségessége, és/vagy

ii. a közszolgáltatási szerződést odaítélő illetékes hatóság nettó költsége.

(2) Az igazgatási szervezet értékelést végez arra vonatkozóan, hogy a javasolt új szolgáltatás veszélyezteti-e a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát. Az igazgatási szervezet által végzett elemzés középpontjában annak a gazdasági hatásnak kell állnia, amelyet a javasolt új szolgáltatás a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt a szóban forgó szerződés egészére gyakorol, nem csupán az annak keretében nyújtott egyedi szolgáltatásokra. Alkalmazhatók külön kritériumokra vonatkozó, előre meghatározott küszöbértékek, azonban nem a többi kritériumtól elszigetelten.

(3) Az igazgatási szervezet figyelembe veszi az új szolgáltatásból fakadó rövid, illetve hosszú távú fogyasztói előnyöket is.

14. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozó értékelési kritériumok

Az értékelési folyamat során az igazgatási szervezet figyelembe veszi különösen a következő kritériumokat:

a) a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott szolgáltatások nettó pénzügyi hatására gyakorolt befolyás a szóban forgó szerződés teljes időtartama alatt;

b) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság lehetséges válaszai a versenykihívásra;

c) a közszolgáltatási szerződést teljesítő vállalkozó vasúti társaság lehetséges költségmegtakarításai (például nem pótolják azon járműveket, amelyeknek lejárt az engedélye, vagy a személyzet azon tagjait, amelyeknek lejárt a szerződése), valamint a szóban forgó társaságnak a javasolt új szolgáltatásból származó potenciális előnyei (például olyan nemzetközi utasok jelentkezése, akik adott esetben igénybe veszik a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott regionális szolgáltatással elérhető csatlakozást);

d) a közszolgáltatási szerződés hatókörének esetleges szűkítése, különösen ha a szerződés az értékelés idején hamarosan lejár;

e) a vasúti szolgáltatások teljesítésére és minőségére gyakorolt hatás;

f) a vasúti szolgáltatások tekintetében tervezett menetrendre gyakorolt hatás;

g) adott esetben a vállalkozó vasúti társaság vagy az illetékes hatóságok általi, járművekkel kapcsolatos beruházásokra gyakorolt hatás.

15. cikk

A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat eredménye

(1) A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat eredményeként az igazgatási szervezet a 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján döntést hoz arról, hogy a vasúti infrastruktúrához való hozzáférést milyen indokkal engedélyezi, módosítja, engedélyezi bizonyos feltételekkel vagy utasítja el.

(2) A javasolt új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás vasúti infrastruktúrához való hozzáférését elutasító döntés meghozatala előtt az igazgatási szervezet lehetőséget ad a kérelmezőnek a terv kiigazítására úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlyát.

(3) Honlapján az igazgatási szervezet közzéteszi döntését annak indoklásával együtt, tiszteletben tartva az érzékeny üzleti információk bizalmas kezelésének elvét.

16. cikk

A gazdasági egyensúlyra vonatkozó vizsgálatból adódó döntés felülvizsgálata

(1) A 2012/34/EU irányelv 11. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek az igazgatási szervezet által meghatározott feltételek mellett kérhetik a gazdasági egyensúlyra vonatkozó vizsgálatból adódó döntés felülvizsgálatát. E feltételek közé a következők tartozhatnak:

a) az új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatásban lényeges változás történik az igazgatási szervezet által elemzett adatokhoz képest; vagy

b) lényeges különbség mutatkozik a közszolgáltatási szerződés keretében végzett szolgáltatásokra gyakorolt tényleges és becsült hatások között; vagy

c) a közszolgáltatási szerződés a tervezett idő előtt megszűnik.

(2) Ha az igazgatási szervezet döntésében másképpen nem rendelkezik, a döntés felülvizsgálata nem kérhető a döntés közzétételétől számított három éven belül, kivéve, ha fennáll az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény.

17. cikk

Az igazgatási szervezet együttműködése a javasolt új szolgáltatás nyújtásában illetékes más igazgatási szervezetekkel

(1) A kérelmező arra vonatkozó értesítésének beérkezése után, hogy új nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatást kíván indítani, az igazgatási szervezet tájékoztatja a javasolt új szolgáltatás által érintett útvonalért felelős többi igazgatási szervezetet. Az említett igazgatási szervezetek ellenőrzik, hogy az igazgatási szervezet honlapján közzétett értesítési űrlapon szereplő adatok összhangban vannak-e az általuk a kérelmezőtől megkapott adatokkal. Következetlenség esetén tájékoztatják erről az igazgatási szervezetet.

(2) Az 5. vagy a 10. cikkben említett szervezetek által a fő célra vagy a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatra vonatkozóan benyújtott kérelem beérkezése után az igazgatási szervezet tájékoztatja a javasolt új szolgáltatás által érintett útvonal egyes szakaszaiért felelős többi igazgatási szervezetet.

(3) Az igazgatási szervezetek a vizsgálatok eredményét közlik a javasolt új szolgáltatás által érintett útvonal egyes szakaszaiért felelős többi igazgatási szervezetekkel. Az igazgatási szervezeteknek ezt döntésük végső elfogadását megelőzően kell megtenniük oly módon, hogy a többi igazgatási szervezet számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy észrevételt fűzzenek a vizsgálat eredményeihez.

(4) A vizsgálatokat érintő információcsere során az igazgatási szervezetek bizalmasan kezelik az érzékeny üzleti információkat, amelyeket a vizsgálatokba bevont felektől kaptak. Információikat csak az adott üggyel összefüggésben használhatják fel.

18. cikk

Díjak

A tagállamok vagy adott esetben az igazgatási szervezetek díjat szabhatnak ki a fő célra irányuló vizsgálatért, a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatért és a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat felülvizsgálatáért az adott vizsgálatot vagy felülvizsgálatot kérő szervezet részére. Ilyen esetben a díjat megkülönböztetésmentesen, ésszerűen és hatékonyan, valamint átlátható módon kell kiszabni minden kérelmező szervezetre, továbbá a díj összege nem haladhatja meg a személyzet munkaköltségét és a kérelemhez kapcsolódó kiadásokat.

19. cikk

Módszertan

(1) Az igazgatási szervezet e rendelet rendelkezéseivel összhangban módszertant dolgoz ki a fő célra irányuló vizsgálatokra és - adott esetben - a gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálatokra vonatkozóan. Az említett módszertannak egyértelműnek, átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lennie, és azt az igazgatási szervezet honlapján közzé kell tenni.

(2) A módszertant a piaci fejleményeknek megfelelő módon kell meghatározni, megengedve a későbbi - különösen az igazgatási szervezetek tapasztalatainak fényében történő - változtatást.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 343., 2012.12.14., 32. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0869 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0869&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére