32020R1817[1]

A Bizottság (EU) 2020/1817 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 17.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek a referenciamutatók módszertanában való megjelenítési módjára vonatkozó magyarázat minimális tartalma tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1817 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. július 17.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek a referenciamutatók módszertanában való megjelenítési módjára vonatkozó magyarázat minimális tartalma tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2a) bekezdésére,

mivel:

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött és az Unió által 2016. október 5-én jóváhagyott párizsi megállapodás (2) (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás) célja, hogy határozottabb választ adjon az éghajlatváltozásra egyebek mellett úgy, hogy a tőkebefektetések forgalma igazodjon az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fejlődésre irányuló célokhoz.

(2) 2019. december 11-én a Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, "Az európai zöld megállapodás" című közleményét (3). Az európai zöld megállapodás új növekedési stratégiát jelent, amely az Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. Az európai zöld megállapodás végrehajtása szükségessé teszi, hogy egyértelmű és hosszú távra szóló jelzést adjanak a befektetőknek a meg nem térülő eszközök elkerülése és a fenntarthatóság szempontjait érvényesítő finanszírozás fokozása érdekében.

(3) Az (EU) 2016/1011 rendelet előírja a referenciamutató-kezelők számára annak kifejtését, hogy a referenciamutatók módszertanának fő elemei az egyes előállított és közzétett referenciamutatók esetében hogyan jelenítik meg a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket.

(4) Ha az egyes referenciamutatók vagy referenciamutató-családok esetében különböző módon fejtenék ki, hogy a referenciamutatók módszertanának fő elemei hogyan jelenítik meg a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, az azt eredményezné, hogy a referenciamutatók nem volnának összehasonlíthatók, a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hatóköre és célkitűzései pedig nem volnának egyértelműek. Ezért meg kell határozni az ilyen magyarázatok minimális tartalmát, valamint az alkalmazandó mintát.

(5) A befektetőknek nyújtott információk jobb kiigazítása érdekében figyelembe kell vennie a referenciamutatók alapjául szolgáló eszközöket abban a követelményben, miszerint magyarázatot kell adni arra, hogy referenciamutatók módszertanának fő elemei az egyes előállított és közzétett referenciamutatók és referenciamutató-családok esetében hogyan jelenítik meg a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket. Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan referenciamutatókra, amelyek nem rendelkeznek az éghajlatváltozást befolyásoló mögöttes eszközökkel, mint például a referencia-kamatlábak és a referencia-árfolyamok. Az (EU) 2016/1011 rendelet 19. cikke szerint ez a rendelet nem alkalmazandó az árupiaci referenciamutatókra.

(6) Összesített súlyozott átlagértéken kell megadni az arra vonatkozó magyarázatot, hogy a referenciamutatók módszertanának fő elemei hogyan jelenítik meg a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, és nem szabad azt közzétenni a referenciamutatók egyes összetevői esetében. Adott esetben a referenciamutató-kezelőknek képesnek kell lenniük arra, hogy további információkat szolgáltassanak a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkről.

(7) Annak érdekében, hogy a referenciamutatók felhasználói pontos és naprakész információkkal rendelkezzenek, a referenciamutató-kezelőknek aktualizálniuk kell a mintában megadott információkat, hogy azok megjelenítsék a módszertant érintő változtatásokat, valamint fel kell tüntetniük az információk aktualizálásának indokát és időpontját.

(8) Annak érdekében, hogy maximális átláthatóságának biztosítsanak a befektetők számára, a referenciamutató-kezelőknek egyértelműen jelezniük kell, hogy környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos célkitűzéseket követnek-e vagy sem,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Magyarázat arra vonatkozóan, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hogyan jelennek meg a referenciamutató módszertanában

(1) A referenciamutató-kezelőknek az e rendelet mellékletében meghatározott minta felhasználásával ki kell fejteniük, hogy az (EU) 2020/1816 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) II. mellékletében említett környezeti, társadalmi és irányítási tényezők közül melyeket vették figyelembe a referenciamutatókra vonatkozó módszertanuk kidolgozása során. Magyarázatot kel adniuk továbbá arra, hogy az említett módszertan fő elemei - így a mögöttes eszközök, a súlyozó tényezők, mérőszámok és a helyettesítők kiválasztása - hogyan jelenítik meg ezeket a tényezőket.

Az első albekezdésben meghatározott követelmény nem alkalmazandó az árupiaci referenciamutatókra.

(2) A referenciamutató-kezelők ahelyett, hogy az egyedi referenciamutatók esetében megadnák az e rendelet mellékletében meghatározott mintában előírt összes információt, az általuk szolgáltatott magyarázatban egy olyan weboldalra mutató hiperlinkkel is helyettesíthetik ezt, amely valamennyi információt tartalmazza.

(3) Ha a referenciamutatók különböző típusú mögöttes eszközöket ötvöznek, a referenciamutató-kezelők kifejtik, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hogyan jelennek meg az egyes releváns mögöttes eszközök esetében.

(4) A referenciamutató-kezelők magyarázatukba további környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket és kapcsolódó információkat is belefoglalhatnak.

(5) A referenciamutató-kezelők a magyarázatban egyértelműen jelzik, hogy környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos célkitűzéseket követnek-e vagy sem.

(6) A referenciamutató-kezelők magyarázatukban feltüntetik az egyes közzétett környezeti, társadalmi és irányítási tényezők esetében használt adatforrásokra és standardokra való hivatkozást.

2. cikk

A magyarázat aktualizálása

A referenciamutató-kezelők a referenciamutatóra vonatkozó módszertan minden változásakor, és minden esetben évente aktualizálják a magyarázatot. A referenciamutató-kezelők megindokolják az aktualizálást.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

(2) A Tanács (EU) 2016/1841 határozata (2016. október 5.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 282., 2016.10.19., 1. o.).

(3) COM(2019) 640 final.

(4) A Bizottság (EU) 2020/1816 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 17.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek az egyes megadott és közzétett referenciamutatókban történő megjelenítési módjára vonatkozóan a referenciamutató-nyilatkozatban foglalt magyarázat tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

MELLÉKLET

MAGYARÁZATMINTA ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A REFERENCIAMUTATÓK MÓDSZERTANÁNAK FŐ ELEMEI HOGYAN JELENÍTIK MEG A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐKET

MAGYARÁZAT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK HOGYAN JELENNEK MEG A REFERENCIAMUTATÓ MÓDSZERTANÁNAK FŐ ELEMEIBEN

1. pont A referenciamutató-kezelő neve.

2. pont A referenciamutató típusa vagy a referenciamutató-család. Válassza ki a releváns mögöttes eszközt az (EU)2020/1816felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében található jegyzékből.

3. pont A referenciamutató vagy a referenciamutató-család neve.

4. pont A referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozó referenciamutató-módszertan figyelembe veszi-e a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket? ☐Igen ☐ Nem

5. pont Ha a 4. pontra igenlő választ adott, kérjük az alábbiakban minden referenciamutató-család esetében sorolja fel azokat környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, amelyeket figyelembe vettek a referenciamutatóra vonatkozó módszertanban, az (EU) 2020/1816 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében található jegyzékben felsorolt környezeti, társadalmi és irányítási tényezők figyelembevételével. Kérjük, fejtse ki, hogy miként alkalmazzák ezeket a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket az alapul szolgáló eszközök kiválasztására, súlyozására vagy kizárására. A környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket referenciamutató-család szintjén összesített, súlyozott átlagértéken kell közzétenni.

Kiválasztás, súlyozás vagy kizárás:

a) A figyelembe vett környezeti tényezők jegyzéke:

Kiválasztás, súlyozás vagy kizárás:

b) A figyelembe vett társadalmi tényezők jegyzéke:

Kiválasztás, súlyozás vagy kizárás:

c) A figyelembe vett irányítási tényezők jegyzéke:

6. pont Ha a 4. pontra igenlő választ adott, kérjük az alábbiakban minden referenciamutató esetében sorolja fel azokat környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, amelyeket figyelembe vettek a referenciamutatóra vonatkozó módszertanban, az érintett releváns mögöttes eszköztől függően az (EU) 2020/1816 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében felsorolt tényezők figyelembevételével. Kérjük, fejtse ki, hogy miként alkalmazzák ezeket a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket az alapul szolgáló eszközök kiválasztására, súlyozására vagy kizárására. A környezeti, társadalmi és irányítási tényezők nem tehetők közzé a referenciamutató egyes alkotóelemei tekintetében, hanem összesített, súlyozott átlagértéken kell azokat közzétenni. Másik lehetőségként valamennyi említett információ megadható a referenciamutató-kezelő e magyarázatban szereplő weboldalára mutató hiperlink formájában is. A weboldalon szereplő információknak könnyen felhasználhatónak és feldolgozhatónak kell lenniük. A referenciamutató-kezelőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a weboldalukon közzétett információk öt évig elérhetők maradjanak.

Kiválasztás, súlyozás vagy kizárás:

a) A figyelembe vett környezeti tényezők jegyzéke:

Kiválasztás, súlyozás vagy kizárás:

b) A figyelembe vett társadalmi tényezők jegyzéke:

Kiválasztás, súlyozás vagy kizárás:

c) A figyelembe vett irányítási tényezők jegyzéke:

Az egyes referenciamutatókra vonatkozó környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre vonatkozó információkra mutató hiperlink.

7. pont Felhasznált adatok és standardok

a) Adatbevitel.

i. Ismertesse, hogy a bejelentett, modellezett vagy beszerzett adatok külső vagy belső forrásból származnak-e.

ii. Ha a bejelentett, modellezett vagy beszerzett adatok külső forrásból származnak, kérjük, nevezze meg a harmadik fél adatszolgáltatót.

Ismertesse az adatok ellenőrzésének és az adatminőség biztosításának módját.

b) Az adatok ellenőrzése és minősége.

Ismertesse a referenciamutatóra vonatkozó módszertanában használt nemzetközi standardokat.

c) Referenciastandardok

Az információk utolsó aktualizálásának dátuma és az aktualizálás indoka:

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R1817 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1817&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére