32016D1841[1]

A Tanács (EU) 2016/1841 határozata (2016. október 5.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

A TANÁCS (EU) 2016/1841 HATÁROZATA

(2016. október 5.)

az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1) Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 2015. november 30. és december 12. között Párizsban megrendezett 21. konferenciáján a részes felek elfogadták az éghajlatváltozásra adott határozottabb globális válaszra irányuló párizsi megállapodás szövegét.

(2) A párizsi megállapodást az (EU) 2016/590 tanácsi határozatnak (2) megfelelően 2016. április 22-én aláírták.

(3) A párizsi megállapodás 30 nappal azt követően lép hatályba, hogy legkevesebb 55 - és együttesen a teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátás becslés szerinti legalább 55 %-áért felelős - részes fél letétbe helyezte a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratait. Az Unió és annak tagállamai az UNFCCC részes felei közé tartoznak. Az Európai Tanács 2016. március 18-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy az Uniónak és tagállamainak a lehető leghamarabb és kellő időben meg kell kötniük a párizsi megállapodást annak érdekében, hogy a megállapodás hatálybalépésének időpontjától annak részes felei legyenek.

(4) A párizsi megállapodás az 1997. évi Kiotói Jegyzőkönyv szerinti megközelítés helyébe lép.

(5) A párizsi megállapodás egyebek mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is meghatároz, amelynek értelmében az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, hogy az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. E cél elérése érdekében a megállapodás részes felei egymást követő nemzeti hozzájárulásokat dolgoznak ki, tesznek közzé és tartanak fenn.

(6) A párizsi megállapodás értelmében a részes felek 2023-tól ötévente globális értékelést végeznek a legfrissebb tudományos ismeretek és a végrehajtás mindenkori állapota alapján, amely biztosítja majd az elért eredmények nyomon követését, figyelembe véve a kibocsátás-csökkentéseket, az alkalmazkodást és a nyújtott támogatásokat, valamint az egyes részes felek egymást követő hozzájárulásának előrehaladást kell jelentenie az adott részes fél aktuális hozzájárulásához képest, és tükröznie kell annak lehető legnagyratörőbb törekvését.

(7) A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretről szóló 2014. október 23-i és 24-i következtetéseiben az Európai Tanács jóváhagyta azt a kötelező erejű célt, miszerint az 1990-es szinthez képest 2030-ra az Unió teljes gazdaságán belül legalább 40 %-kal csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2015. március 6-án a Tanács elfogadta az Unió és tagállamai e hozzájárulását mint a tervezett nemzeti hozzájárulásukat, amelyet be is nyújtottak az UNFCCC titkárságának.

(8) A párizsi megállapodás Unió által történő aláírására vonatkozó javaslatot kísérő közleményében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a tiszta energiák használatára való globális áttéréshez változásokra van szükség a befektetői magatartás és a különféle ösztönzők terén, valamennyi szakpolitikai területet beleértve. Fontos uniós prioritás egy ellenállóképes energiaunió létrehozása annak érdekében, hogy biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energia álljon a polgárok rendelkezésére. Ehhez folytatni kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló ambiciózus intézkedéseket és az energiaunió egyéb vonatkozásaival kapcsolatos további előrelépéseket.

(9) A Tanács 2015. szeptember 18-ai következtetéseiben megerősítette az Unió és tagállamai azon szándékát, hogy a párizsi megállapodás keretén belül közösen lépjenek fel, és üdvözölte Norvégia és Izland részvételi szándékát ebben a közös fellépésben.

(10) Az Unió és tagállamai kellő időben meg fognak egyezni a közös fellépésükről, amely az Unióhoz és a tagállamaihoz rendelt kibocsátási szintre fog kiterjedni.

(11) A párizsi megállapodás 4. cikkének (16) bekezdése előírja, hogy értesítsék a Titkárságot a közös fellépésről, ideértve az egyes részes felekhez rendelt tárgyidőszaki kibocsátási szinteket is.

(12) A párizsi megállapodás összhangban van a Szerződés 191. cikkében foglalt uniós környezetpolitikai célkitűzésekkel, amelyek a következők: a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; az emberi egészség védelme; és a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

(13) A párizsi megállapodást és a hatásköri nyilatkozatot az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének keretében 2015. december 12-én elfogadott párizsi megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A párizsi megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

Az e határozathoz csatolt hatásköri nyilatkozatot a Tanács az Unió nevében szintén jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) a párizsi megállapodás 20. cikkének (1) bekezdésében meghatározott megerősítő okiratnak és a hatásköri nyilatkozatnak az Unió nevében történő letétbe helyezésére az Egyesült Nemzetek főtitkáránál.

3. cikk

(1) A tagállamok törekednek azon lépések megtételére, amelyek szükségesek saját megerősítő okirataiknak az Unióval egyidejűleg vagy azt követően a lehető leghamarabb történő letétbe helyezéshez.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a párizsi megállapodás megerősítéséről szóló döntésükről, illetve, ha a körülmények úgy kívánják, a szükséges eljárások befejeződésének várható időpontjáról.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. LAJČÁK

(1) 2016. október 4-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) A Tanács (EU) 2016/590 határozata (2016. április 11.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 103., 2016.4.19., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D1841 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D1841&locale=hu